Hlavní navigace

Předpis č. 333/2014 - Změna zákona o spořitelních a úvěrových družstvech (úplné znění)

Předpis č. 333/2014 Sb.

Znění od 1. 1. 2018

333/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpi

333

ZÁKON

ze dne 9. prosince 2014,

kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 406/2001 Sb., zákona č. 212/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 135/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 4 se za větu první vkládá věta „Souhrn zůstatků vkladů člena spojený s úrokem nebo obdobnou výhodou nesmí překročit desetinásobek souhrnu jeho splaceného základního členského vkladu a splaceného dalšího členského vkladu.“.

2. V § 3 odstavec 5 včetně poznámek pod čarou č. 45 a 46 zní:

(5) Družstevní záložna může poskytnout jednomu členovi, členům, kteří jsou ekonomicky spjatými osobami45), nebo členům, kteří jsou osobami blízkými podle občanského zákoníku46), úvěr do úhrnné výše 30000000 Kč.

45) Čl. 4 odst. 1 bod 39 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.

46) § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.“.

3. V § 4b odst. 1 se věta druhá nahrazuje větami „Základní členský vklad činí alespoň 1000 Kč. Členství v družstevní záložně vznikne nejdříve splacením základního členského vkladu.“.

4. V § 4b odst. 2 se slova „a souhlasí-li s tím členská schůze“ zrušují, slovo „pětinásobkem“ se nahrazuje slovem „násobkem“ a slova „do 90 dnů ode dne udělení souhlasu členskou schůzí“ se zrušují.

5. V § 4b se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Pro výplatu majetkového vypořádání se § 4c odst. 2 použije obdobně.“.

6. V § 4c se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Družstevní záložna odloží výplatu vypořádacího podílu, anebo jeho části, pokud by výplata mohla ohrozit plnění požadavků podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky38), zejména s přihlédnutím ke skutečnostem podle čl. 10 odst. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 241/2014, a to na dobu, než pominou důvody, pro které byla výplata odložena.“.

7. V § 8 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

(2) Bilanční suma družstevní záložny nesmí překročit 5000000000 Kč.

(3) Souhrnná bilanční suma družstevních záložen, které jsou ovládány stejnou osobou nebo osobami jednajícími ve shodě, nesmí překročit 5000000000 Kč.“.

8. V § 10 odst. 1 písm. a) se číslo „10“ nahrazuje číslem „20“ a slova „20 % souhrnu“ se nahrazují slovy „30 % souhrnu“.

9. V § 14 odst. 1 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ ; procentní sazba příspěvku družstevní záložny činí dvojnásobek procentní sazby příspěvku banky“.

10. V § 28g se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 6, které znějí:

(4) Pokud Česká národní banka zjistí, že bilanční suma družstevní záložny překročila 5000000000 Kč, uloží záložně opatření k nápravě a poskytne přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy, a to nejvýše 1 rok. Nezjedná-li družstevní záložna v této lhůtě nápravu, Česká národní banka jí odejme povolení.

(5) Pokud Česká národní banka zjistí, že souhrnná bilanční suma družstevních záložen uvedených v § 8 odst. 3 překročila 5000000000 Kč, uloží těmto družstevním záložnám opatření k nápravě a poskytne přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy, a to nejvýše 1 rok. Nezjednají-li dotčené družstevní záložny v této lhůtě nápravu, Česká národní banka odejme povolení všem družstevním záložnám uvedeným v § 8 odst. 3.

(6) V době řízení o žádosti družstevní záložny o souhlas se změnou právní formy na akciovou společnost a řízení o udělení bankovní licence podle zákona upravujícího činnost bank se neuplatní postupy uvedené v odstavcích 4 a 5.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 7 a 8.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Na družstevní záložnu, která podá žádost o souhlas se změnou právní formy na akciovou společnost podle § 13 odst. 5 zákona č. 87/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a která současně podá žádost o udělení bankovní licence podle § 4a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, se do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nepoužije ustanovení o minimální výši základního kapitálu podle § 4 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě se k souhlasu se změnou právní formy a k udělení bankovní licence podle § 4a zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, požaduje základní kapitál ve výši odpovídající částce alespoň 5000000 EUR. Družstevní záložna zároveň se žádostí o bankovní licenci, podanou ve lhůtě podle věty první, předloží ke schválení České národní bance reálný pětiletý plán navýšení základního kapitálu od okamžiku udělení bankovní licence; plán nepředkládá v případě, že její základní kapitál činí nejméně 500000000 Kč. Neplnění plánu navýšení základního kapitálu schváleného Českou národní bankou nebo neplnění podmínek, za nichž byl tento plán schválen, je nedostatkem v činnosti podle zákona upravujícího činnost bank.

2. Na banku vzniklou změnou právní formy družstevní záložny podle bodu 1 se po dobu 5 let ode dne udělení bankovní licence nepoužije ustanovení o minimální výši základního kapitálu podle § 4 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů; výše základního kapitálu této banky však nesmí klesnout pod částku odpovídající 5000000 EUR. Česká národní banka odejme bankovní licenci, jestliže zjistí, že tato banka nenavýšila svůj základní kapitál do výše uvedené v § 4 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do 5 let ode dne udělení bankovní licence, nejde-li o banku v nucené správě.

3. Činnost uvedenou v § 3 odst. 5 zákona č. 87/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vykonávanou na základě smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je družstevní záložna povinna ukončit nejpozději do 31. prosince 2017. Závazky z těchto smluv zaniknou nejpozději do 31. prosince 2017, ledaže se subjekt těchto závazků stane členem družstevní záložny.

4. Člen družstevní záložny uvede výši svého základního členského vkladu do souladu se stanovami družstevní záložny ve lhůtě uvedené v těchto stanovách; výše základního členského vkladu však musí dosáhnout alespoň 1000 Kč ke dni nabytí účinnosti čl. I bodu 3. Není-li tato povinnost splněna, členství v družstevní záložně zaniká a související vklady a úvěry musí být vypořádány nejpozději do 31. prosince 2020; do doby vypořádání nelze vklady zvyšovat s výjimkou připisovaných úroků a úvěry zvyšovat nad rámec původních smluvních podmínek.

5. Ustanovení § 3 odst. 4 věty druhé zákona č. 87/1995 Sb., ve znění účinném od 1. července 2015, se nepoužije ve vztahu k souhrnu vkladů spojených s úrokem nebo obdobnou výhodou, které člen vložil do družstevní záložny před 1. červencem 2015, do dne, kdy dojde k prodloužení splatnosti těchto vkladů nebo k jejich zvýšení; přitom se nepřihlíží k připisovaným úrokům. Na takový souhrn vkladů se od 1. ledna 2018 použije ustanovení § 3 odst. 4 věty druhé zákona č. 87/1995 Sb., ve znění účinném od 1. července 2015, v případě, že souhrn splaceného základního členského vkladu a splaceného dalšího členského vkladu člena družstevní záložny nepřesáhne 20000 Kč. Použije-li se na souhrn vkladů člena družstevní záložny uvedených ve větě první omezení podle § 3 odst. 4 věty druhé zákona č. 87/1995 Sb., ve znění účinném od 1. července 2015, nenáleží členovi družstevní záložny úrok ani obdobná výhoda z části souhrnu vkladů, která převyšuje stanovené omezení.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 1, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2015, a ustanovení čl. I bodů 2, 3, 7 a 10, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).