Hlavní navigace

Zákon o stavebním spoření | Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření - ČÁST II - STÁTNÍ PODPORA

Předpis č. 96/1993 Sb.

Znění od 24. 4. 2019

96/1993 Sb. Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.

ČÁST II

STÁTNÍ PODPORA

§ 10

Výše státní podpory

(1) Státní podpora přísluší účastníkovi, pokud jím je fyzická osoba, při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně a poskytuje se ze státního rozpočtu České republiky formou ročních záloh.

(2) Poskytovaná záloha státní podpory činí 10 % z uspořené částky v příslušném kalendářním roce, maximálně však z částky 20 000 Kč.

(3) Účastníkovi, který je fyzickou osobou a splňuje podmínky stanovené v § 4 odst. 2, a který má uzavřeno v jednom kalendářním roce více smluv, přísluší státní podpora na ty smlouvy, u kterých o její přiznání požádal. Přitom se postupně poukazují zálohy státní podpory přednostně z uspořených částek u dříve uzavřených smluv, přičemž celkový součet záloh státní podpory ke všem smlouvám účastníka v příslušném kalendářním roce nesmí přesáhnout limit uvedený v odstavci 2.

(4) Částka úspor přesahující 20 000 Kč v jednom roce se z hlediska posuzování nároků účastníka na státní podporu převádí do následujícího roku spoření v případě, že účastníkem uzavřená smlouva bude obsahovat prohlášení účastníka, že v rámci této smlouvy žádá o přiznání státní podpory. Toto prohlášení nesmí účastník po dobu trvání smlouvy změnit.

§ 11

Poskytování státní podpory

(1) Na připsání roční zálohy státní podpory na účet má nárok účastník, pokud jím je fyzická osoba, podle skutečně uspořené částky v příslušném kalendářním roce.

(2) Nárok na vyplacení zálohy státní podpory uplatňuje souhrnně za účastníky stavební spořitelna písemnou žádostí u ministerstva ve lhůtě do 20. února a 14. července následujícího roku, a to vždy po uplynutí kalendářního roku, a ve lhůtě do 5. srpna aktuálního kalendářního roku v případě smluv uzavřených do 31. prosince 2003, pokud účastníci ukončili stavební spoření do 30. června aktuálního kalendářního roku. Stavební spořitelna připíše poukázané zálohy státní podpory na účty účastníků nejpozději do jednoho měsíce od obdržení zálohy od ministerstva. Úroky ze zálohy státní podpory náleží účastníkovi ode dne následujícího po dni, kdy stavební spořitelna obdrží zálohu od ministerstva.

(3) V žádosti o roční zálohy státní podpory uvádí stavební spořitelna tyto údaje:

a) seznam účastníků, pro které je vyžadována v daném období záloha státní podpory a údaje potřebné k ověření tohoto seznamu účastníků, kterými jsou

1. jméno, popřípadě jména, a příjmení,

2. rodné číslo,

3. poštovní směrovací číslo adresy místa trvalého pobytu u státních občanů České republiky,

4. druh pobytu a poštovní směrovací číslo adresy místa pobytu v České republice u cizinců,

5. číslo smlouvy, datum jejího uzavření,

6. datum ukončení doby spoření,

7. datum, důvod a typ změny a další skutečnosti ovlivňující nárok na státní podporu, které dosud nejsou evidovány v informačním systému,

8. výše požadované státní podpory.

b) seznam účastníků, kteří v průběhu daného období nově uzavřeli nebo zrušili smlouvy, a seznam účastníků, kteří nesplnili podmínky tohoto zákona pro přiznání státní podpory.

c) vyčíslení celkově požadované zálohy státní podpory.

(4) Ministerstvo poukáže stavební spořitelně částku ročních záloh státní podpory do dvou měsíců od doručení žádosti.

(5) V případě neúplné žádosti nebo nesprávných údajů je ministerstvo oprávněno vyžádat doplnění nebo opravu žádosti. Po dobu, než je žádost doplněna nebo opravena, lhůta uvedená v odstavci 4 neběží.

(6) Žádost, její doplnění nebo oprava se zpracovávají za využití informačního systému. Při posuzování žádosti, jejího doplnění nebo opravy je ministerstvo oprávněno požádat Ministerstvo vnitra o porovnání údajů informačního systému s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel,10c) a to údajů o

a) státních občanech České republiky v rozsahu

1. jméno, popřípadě jména, a příjmení,

2. rodné číslo,

3. poštovní směrovací číslo adresy místa trvalého pobytu,

b) cizincích v rozsahu

1. jméno, popřípadě jména, a příjmení,

2. rodné číslo,

3. poštovní směrovací číslo adresy místa pobytu v České republice,

4. druh pobytu.

(7) Ministerstvo stanoví vyhláškou technické podrobnosti podání žádosti podle odstavce 2 včetně způsobu zajišťování jejích oprav nebo doplnění.

(8) Ministerstvo stanoví v dohodě s Ministerstvem vnitra vyhláškou technické a organizační podmínky porovnávání údajů podle odstavce 6.

§ 12

Výplata státní podpory

(1) Do doby vyplacení účastníkovi jsou připsané zálohy státní podpory na účtě účastníka pouze evidovány.

(2) Zálohy státní podpory, připsané na účet účastníka do konce doby spoření, vyplatí stavební spořitelna účastníkovi:

a) pokud účastník po dobu 6 let ode dne uzavření smlouvy nenakládal s uspořenou částkou, nebo

b) pokud účastník v období do 6 let ode dne uzavření smlouvy uzavřel smlouvu o úvěru ze stavebního spoření a použije uspořenou částku, peněžní prostředky z tohoto úvěru a tyto zálohy státní podpory na bytové potřeby.

(3) V ostatních případech nemá účastník nárok na výplatu záloh státní podpory a stavební spořitelna je povinna zálohy státní podpory, evidované na účtu účastníka, vrátit ministerstvu, a to do konce kalendářního měsíce, ve kterém uplynou 2 měsíce ode dne, kdy stavební spořitelna zjistila, že účastník ztratil na výplatu záloh státní podpory nárok.

(4) Nárok na výplatu státní podpory má účastník při splnění podmínek tohoto zákona jen za dobu spoření.

(5) Za nakládání s uspořenou částkou podle odstavce 2 se považuje také výkon rozhodnutí postihující uspořenou částku, nebo její část. Výkonem rozhodnutí nelze postihnout zálohy státní podpory evidované na účtu účastníka.

§ 13

Práva a povinnosti stavební spořitelny

(1) Stavební spořitelna kontroluje, zda účastníkovi trvá právo na státní podporu evidovanou na jeho účtu. Pokud toto právo z důvodů nesplnění podmínek stanovených tímto zákonem zaniklo, stavební spořitelna další zálohy státní podpory nečerpá a je povinna příslušnou částku přijatých záloh státní podpory vrátit ministerstvu.

(2) Stavební spořitelna kontroluje, zda byly splněny podmínky pro výplatu státní podpory účastníkovi. V případě použití úvěru ze stavebního spoření, uspořené částky nebo vyplacené státní podpory v rozporu s tímto zákonem je stavební spořitelna oprávněna požadovat, aby účastník vrátil bez zbytečného odkladu úvěr nebo jeho část použitou v rozporu s účelem úvěru a vyplacenou státní podporu. Účastník je v tomto případě povinen úvěr nebo jeho část a vyplacenou státní podporu vrátit stavební spořitelně ve lhůtě stanovené stavební spořitelnou. Státní podporu vrátí stavební spořitelna ministerstvu.

(3) Kontrolu podle odstavců 1 a 2 provádí stavební spořitelna zejména na základě dokladů předložených účastníkem. Stavební spořitelna je povinna vrátit evidovanou nebo vyplacenou státní podporu v případech uvedených v odstavcích 1 a 2 ministerstvu nejpozději do konce kalendářního měsíce, ve kterém uplynou 2 měsíce ode dne zjištění důvodů pro vrácení státní podpory.

(4) Evidovanou státní podporu, u které stavební spořitelna zjistila, že nebyla splněna zákonná podmínka pro její poskytnutí, a která k okamžiku tohoto zjištění nebyla stavební spořitelně ministerstvem poukázána podle § 11 odst. 4, je stavební spořitelna povinna vrátit ministerstvu nejpozději do konce kalendářního měsíce, ve kterém uplynou 2 měsíce ode dne jejího poukázání ministerstvem stavební spořitelně.

(5) Po dobu nejméně 10 let od ukončení smlouvy je stavební spořitelna povinna uchovávat všechny doklady týkající se výplaty státní podpory. Tímto ustanovením nejsou dotčeny lhůty v případech, kdy jiné právní předpisy stanoví lhůty delší.

(6) Při vracení evidované nebo vyplacené státní podpory podle odstavce 3 nebo evidované státní podpory podle odstavce 4 může stavební spořitelna požádat ministerstvo o změnu údajů o účastnících evidovaných v informačním systému, a to osmkrát ročně ve lhůtě do 5. ledna, 30. ledna, 29. dubna, 14. června, 22. července, 27. srpna, 7. října a 20. listopadu kalendářního roku.

(7) Při vracení státní podpory podává stavební spořitelna ministerstvu informaci o vracené evidované nebo vyplacené státní podpoře podle odstavce 3 nebo o vracené evidované státní podpoře podle odstavce 4, ve které jsou uvedeny údaje o účastnících podle tohoto zákona, a to devětkrát ročně ve lhůtě do 5. ledna, 30. ledna, 14. března, 29. dubna, 14. června, 22. července, 27. srpna, 7. října a 20. listopadu kalendářního roku. Stavební spořitelna je povinna podat tuto informaci tak, aby vrátila státní podporu ministerstvu ve lhůtě podle odstavce 3 nebo 4.

(8) Ministerstvo je povinno zpracovat informaci podle odstavce 7 a předat výsledek zpracování stavební spořitelně do 7 kalendářních dnů ode dne podání informace podle odstavce 7 stavební spořitelnou.

(9) Informace podle odstavce 7 a žádost o změnu evidovaných údajů o účastnících se zpracovávají za použití informačního systému. Ministerstvo stanoví vyhláškou technické podrobnosti podání informace podle odstavce 7 a technické podrobnosti podání žádosti o změnu údajů o účastnících.

§ 14

Evidence státní podpory

(1) Státní podpora se eviduje až do jejího vyplacení účastníkovi nebo vrácení ministerstvu na účtě účastníka tak, aby bylo možno kdykoli vyčíslit její výši, a úročí se stejnou sazbou jako základní vklad účastníka.

(2) V případě vrácení státní podpory ministerstvu se úroky vzniklé ze státní podpory ponechávají účastníkovi.

§ 15

Dozor nad dodržováním podmínek pro poskytování státní podpory

(1) Dozor nad dodržováním podmínek pro poskytování státní podpory, stanovených tímto zákonem, provádí ministerstvo. K tomuto účelu ministerstvo provozuje informační systém.

(2) Pro účely výkonu dozoru nad dodržováním podmínek pro poskytování státní podpory je ministerstvo oprávněno vyžadovat informace a objasnění skutečností souvisejících s tímto dozorem od stavební spořitelny.

(3) Stavební spořitelna je povinna poskytnout potřebnou součinnost k výkonu oprávnění ministerstva podle odstavce 2.

(4) Ministerstvo vnitra poskytuje pro výkon dozoru nad dodržováním podmínek pro poskytování státní podpory ministerstvu z informačního systému evidence obyvatel údaje10d) o

a) státních občanech České republiky10e)

1. jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné příjmení,

2. datum narození,

3. rodné číslo,

4. adresa místa trvalého pobytu,

5. počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

6. rodinný stav, datum a místo uzavření manželství,

7. rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přidělené rodné číslo, poskytuje se jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození,

8. datum, místo a okres úmrtí,

9. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí,

b) cizincích, kteří jsou obyvateli,

1. jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné příjmení,

2. datum narození,

3. rodné číslo,

4. státní občanství, popřípadě více státních občanství,

5. druh a adresa místa pobytu,

6. číslo a platnost povolení k pobytu,

7. počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

8. jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je obyvatelem10e), a jeho rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, poskytuje se jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

9. datum, místo a okres úmrtí,

10. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí,

a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Obyvatelem se rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu10f).

(5) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

(6) Stavební spořitelna je povinna ministerstvu poskytnout všechny údaje pro výkon dozoru nad dodržováním podmínek pro poskytování státní podpory podle odstavce 1.

(7) Při poskytování uvedených údajů podle odstavce 6 pověřeným pracovníkům ministerstva se na stavební spořitelny nevztahuje povinnost zachovávat bankovní tajemství.11)

(8) O výsledcích dozoru nad dodržováním podmínek pro poskytování státní podpory, prováděné ministerstvem, a bankovního dohledu, vykonávaného Českou národní bankou se ministerstvo a Česká národní banka vzájemně informují.

(9) Podmínky provozování informačního systému podle odstavce 1 stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ 15a

Poskytování a porovnávání údajů

(1) Ministerstvu poskytuje Ministerstvo vnitra pro výkon státní správy na úseku dozoru nad dodržováním podmínek pro poskytování státní podpory ze základního registru obyvatel referenční údaje, kterými jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) datum narození,

d) adresa místa pobytu,

e) datum, místo a okres úmrtí,

f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil,

g) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(2) Ministerstvu poskytuje Ministerstvo vnitra pro výkon státní správy na úseku dozoru nad dodržováním podmínek pro poskytování státní podpory z agendového informačního systému evidence obyvatel o státních občanech České republiky údaje, kterými jsou

a) příjmení, popřípadě rodné příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) datum narození,

d) rodné číslo,

e) adresa místa trvalého pobytu,

f) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

g) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství,

h) rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození,

i) datum, místo a okres úmrtí,

j) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(3) Ministerstvu poskytuje Policie České republiky pro výkon státní správy na úseku dozoru nad dodržováním podmínek pro poskytování státní podpory z agendového informačního systému cizinců údaje, kterými jsou

a) příjmení a rodné příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) datum narození,

d) rodné číslo,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

f) druh a adresa pobytu,

g) číslo a platnost oprávnění k pobytu,

h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

i) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je cizincem, a jeho rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

j) datum, místo a okres úmrtí,

k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(5) Při posuzování žádosti o roční zálohu státní podpory podle § 11 nebo v případě nezbytnosti jejího doplnění nebo opravy, je ministerstvo oprávněno požádat Ministerstvo vnitra, a to i způsobem elektronického přenosu dat, o porovnání údajů informačního systému s údaji vedenými

a) v základním registru obyvatel, a to v rozsahu:

1. příjmení,

2. jméno, popřípadě jména,

3. datum narození,

4. datum úmrtí,

b) v agendovém informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu:

1. příjmení, rodné příjmení,

2. jméno, popřípadě jména,

3. datum narození,

4. rodné číslo,

5. datum počátku trvalého pobytu a datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu na území České republiky,

6. datum úmrtí,

c) v informačním systému cizinců, a to v rozsahu:

1. příjmení,

2. jméno, popřípadě jména,

3. datum narození,

4. rodné číslo,

5. druh pobytu,

6. datum počátku pobytu a datum ukončení pobytu na území České republiky,

7. datum úmrtí.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

§ 16

Vrácení státní podpory

(1) Ministerstvo uloží stavební spořitelně povinnost vrátit část, případně celkovou částku evidované nebo vyplacené státní podpory, v případě porušení podmínek stanovených tímto zákonem. Částku státní podpory uloženou k vrácení do státního rozpočtu vybírá a vymáhá ministerstvo. Účastník je povinen vrátit stavební spořitelně státní podporu, která mu byla vyplacena v rozporu s podmínkami stanovenými tímto zákonem pro přiznání státní podpory, v přiměřené lhůtě, stanovené stavební spořitelnou.

(2) Vrátit státní podporu musí stavební spořitelna nejpozději do konce kalendářního měsíce, ve kterém uplynou 2 měsíce ode dne právní moci rozhodnutí ministerstva.

(3) Uložit vrácení vyplacené státní podpory podle odstavce 1 lze do 3 let od zjištění, že podmínky pro čerpání státní podpory byly porušeny, nejdéle však do pěti let od porušení těchto podmínek. Stavební spořitelna je povinna podat informaci o vracené státní podpoře tak, aby vrátila státní podporu ministerstvu ve lhůtě podle odstavce 2. Ministerstvo je povinno zpracovat informaci o vracené státní podpoře a předat výsledek zpracování stavební spořitelně do 7 kalendářních dnů ode dne podání informace o vracené státní podpoře stavební spořitelnou.

(4) Informace o vracené státní podpoře podle odstavce 1 se zpracovává za použití informačního systému.

Přestupky

§ 16a

Přestupky stavební spořitelny

(1) Stavební spořitelna se dopustí přestupku tím, že

a) vykonává činnost v rozporu s bankovní licencí,

b) vykonává některé z činností uvedených v § 9 odst. 1 přesto, že nejsou přednostně zabezpečeny její závazky vyplývající z uzavřených smluv nebo dochází ke zkracování lhůt splatnosti úvěrů ze stavebního spoření nebo k prodlužování čekacích lhůt na jejich poskytnutí,

c) v rozporu s § 9 odst. 3 překročí výši stanovenou pro podíl součtu cílových částek u

1. smluv uzavřených stavební spořitelnou s právnickými osobami, nebo

2. pohledávek z úvěrů,

d) ukládá finanční prostředky v rozporu s § 9 odst. 4,

e) v rozporu s § 1 nebo § 9 odst. 5 získává zdroje od jiných než stanovených subjektů,

f) vydá dluhopisy se splatností delší než 10 let,

g) v rozporu s § 9 odst. 6 má majetkovou účast v jiných než stanovených právnických osobách,

h) v rozporu s § 9 odst. 7 její účast na právnické osobě překročí stanovené limity, nebo

i) nabude nemovitou věc v rozporu s § 9 odst. 8.

(2) Stavební spořitelna se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 5 odst. 1 nesdělí budoucímu účastníkovi obsah smlouvy v textové podobě v dostatečném předstihu před jejím uzavřením,

b) v rozporu s § 5 odst. 2 neposkytne úvěr ze stavebního spoření účastníkovi,

c) v rozporu s § 5 odst. 3 poskytne úvěr ze stavebního spoření na jiný účel, než je financování bytových potřeb,

d) poskytne peněžní prostředky z úvěru ze stavebního spoření před uplynutím čekací doby uvedené v § 5 odst. 4,

e) v rozporu s § 5 odst. 5 poskytne úvěr na jiný účel, než je úhrada nákladů na řešení bytových potřeb,

f) v rozporu s § 5 odst. 6 nezajistí, aby

1. smlouva obsahovala úrokovou sazbu z vkladů a úrokovou sazbu z úvěru ze stavebního spoření, nebo

2. rozdíl mezi úrokovou sazbou z vkladů a úrokovou sazbou z úvěru ze stavebního spoření činil méně než 3 procentní body,

g) změní jednostranně úrokovou sazbu z vkladů uvedenou ve smlouvě v rozporu s § 5 odst. 7,

h) nezajistí, aby smlouva obsahovala náležitosti podle § 5 odst. 11,

i) v rozporu s § 7

1. nevypracuje nebo vhodným způsobem neuveřejní úplná znění všech schválených znění všeobecných obchodních podmínek stavební spořitelny v členění podle období jejich platnosti, nebo

2. úplná znění všech schválených znění všeobecných obchodních podmínek stavební spořitelna používá anebo uveřejní bez jejich schválení ministerstvem, nebo

j) v rozporu s § 11 odst. 2 neuplatní nárok na vyplacení zálohy státní podpory nebo nepřipíše poukázané zálohy státní podpory včetně úroků ze zálohy státní podpory na účty účastníků do jednoho měsíce od obdržení zálohy od ministerstva.

(3) Stavební spořitelna se dopustí přestupku tím, že

a) požádá o vyplacení zálohy státní podpory za účastníka, který nesplňuje podmínky nároku na připsání roční zálohy státní podpory uvedené v § 4, § 10 odst. 3 nebo v § 11 odst. 1,

b) nekontroluje, zda účastníkovi trvá právo na státní podporu evidovanou na jeho účtu, podle § 13 odst. 1,

c) nekontroluje, zda byly splněny podmínky pro výplatu státní podpory účastníkovi, podle § 13 odst. 2, nebo

d) v rozporu s § 13 odst. 3 nebo 4 nevrátí evidovanou nebo vyplacenou státní podporu nebo zálohu státní podpory.

(4) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 10000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,

b) 20000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) až e), g) nebo h) nebo podle odstavce 3,

c) 50000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), f) nebo i).

§ 16aa

Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 3 používá označení „stavební spoření“ pro jinou formu spoření, než je upraveno tímto zákonem, nebo

b) používá označení „stavební spořitelna“, jeho překlady nebo označení od něj odvozená v obchodní firmě v rozporu s § 3.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50000000 Kč.

§ 16b

Příslušnost

Přestupky podle § 16a odst. 1 a 2 a § 16aa odst. 1 projednává Česká národní banka. Přestupky právnické osoby podle § 16a odst. 3 projednává ministerstvo, které také vybírá a vymáhá uložené pokuty.

§ 16ba

Pořádková pokuta

(1) Stavební spořitelně, která nesplní povinnost podle § 15 odst. 3, může ministerstvo uložit pořádkovou pokutu do 5000000 Kč.

(2) Pořádkovou pokutu podle odstavce 1 lze uložit i opakovaně, není-li povinnost splněna ani po předchozím uložení pořádkové pokuty. Úhrn pokut za porušení stejné povinnosti nesmí převyšovat 20000000 Kč.

(3) Pořádkovou pokutu lze uložit do 1 roku ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

§ 16c

Společná ustanovení

(1) Na poskytování, vracení a vymáhání státní podpory se nevztahují zvláštní právní předpisy upravující porušení rozpočtové kázně, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak.

(2) V souvislosti s plněním svých úkolů podle tohoto zákona jsou ministerstvo a stavební spořitelna oprávněny vést evidenci, zpracovávat nebo shromažďovat rodná čísla, popřípadě obdobná evidenční čísla, nebylo-li rodné číslo přiděleno.

(3) Ministerstvo při zpracování osobních údajů

a) nemusí omezit jejich zpracování v případě, že subjekt údajů popírá jejich přesnost nebo vznesl námitku proti tomuto zpracování, a

b) může vykonávat svou činnost podle tohoto zákona i výhradně na základě automatizovaného zpracování osobních údajů; popis počítačových algoritmů a výběrová kritéria, na jejichž základě je toto zpracování prováděno, uvede ministerstvo v záznamech o činnosti zpracování osobních údajů a uchovává je nejméně po dobu jednoho roku od posledního použití pro zpracování osobních údajů.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).