Hlavní navigace

Zákon o spotřebitelském úvěru (nový) | Zákon č. 257/2016 Sb - ČÁST DVANÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Předpis č. 257/2016 Sb.

Znění od 1. 12. 2016

257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru

ČÁST DVANÁCTÁ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 160

Zmocnění

Česká národní banka vydá vyhlášku podle § 11 odst. 5, § 12 odst. 3, § 13 odst. 3, § 14 odst. 3, § 19 odst. 4, § 20 odst. 3, § 22 odst. 3, § 30 odst. 4, § 32 odst. 6, § 33 odst. 4, § 40 odst. 4, § 42 odst. 5, § 43 odst. 4, § 59 odst. 5, § 60 odst. 6, § 63 odst. 3, § 64 odst. 4, § 65 odst. 4, § 66 odst. 2, § 68 odst. 4 a § 69 odst. 5.

§ 161

Neoprávněné poskytování spotřebitelského úvěru

Je-li spotřebitelský úvěr poskytnut osobou, která není oprávněna poskytovat spotřebitelský úvěr, platí, že spotřebitelský úvěr není úročen a k jiným ujednáním o platbách na spotřebitelský úvěr se nepřihlíží.

§ 162

Výběr splátek dluhu a vyplácení spotřebitelského úvěru

(1) Vybírá-li splátky dluhu nebo zprostředkovává-li výplatu sjednaného spotřebitelského úvěru vázaný zástupce poskytovatele nebo zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru, může tak činit pouze v hotovosti a bylo-li tak ujednáno v písemné formě s poskytovatelem a je-li takové ujednání součástí smlouvy o spotřebitelském úvěru.

(2) Vybírá-li vázaný zástupce poskytovatele nebo zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru od spotřebitele splátky dluhu, je povinen

a) vydat spotřebiteli potvrzení a

b) přijatou splátku dluhu bez zbytečného odkladu vložit na účet poskytovatele nebo ji předat poskytovateli v hotovosti.

(3) Splátka dluhu uhrazená spotřebitelem poskytovateli prostřednictvím jeho vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru podle odstavce 1 se považuje za splátku dluhu uhrazenou poskytovateli. Spotřebitelský úvěr vyplacený poskytovatelem prostřednictvím jeho vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru spotřebiteli podle odstavce 1 se považuje za vyplacený okamžikem, kdy jej spotřebitel skutečně obdrží.

(4) Odstavec 3 se použije, i když vázaný zástupce poskytovatele nebo zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru pozbyl oprávnění k činnosti, nebo zanikl-li závazek mezi vázaným zástupcem nebo zprostředkovatelem vázaného spotřebitelského úvěru a poskytovatelem, ledaže spotřebitel věděl, že vázaný zástupce poskytovatele nebo zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru není oprávněn plnění poskytnout nebo přijmout.

§ 163

Prokazování bezúhonnosti zahraničních osob

(1) Dokladem bezúhonnosti fyzické osoby, která není státním občanem České republiky, je doklad odpovídající výpisu z Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je občanem, jakož i státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce. To platí obdobně i v případě státního občana České republiky, který se v posledních 3 letech zdržoval nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce v zahraničí.

(2) Jestliže stát, jehož je zahraniční fyzická osoba občanem, nebo stát, ve kterém se v posledních 3 letech osoba zdržovala nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců, nevydává doklad obdobný výpisu z Rejstříku trestů, považuje se za rovnocenný doklad o bezúhonnosti této fyzické osoby doklad vydaný příslušným soudem nebo správním úřadem státu, jehož je fyzická osoba občanem, nebo státu, ve kterém se v posledních 3 letech osoba zdržovala nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců.

(3) Nevydává-li stát doklad podle odstavce 2, považuje se za rovnocenný doklad místopřísežné prohlášení nebo čestné prohlášení, ne starší 3 měsíců, učiněné fyzickou osobou před příslušným soudem nebo správním úřadem anebo před notářem státu, jehož je fyzická osoba občanem, nebo státu, ve kterém se v posledních 3 letech osoba zdržovala nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců. Pravost místopřísežného nebo čestného prohlášení musí být potvrzena soudem, správním úřadem nebo notářem.

(4) Dokladem bezúhonnosti právnické osoby se sídlem mimo území České republiky je doklad obdobný výpisu z Rejstříku trestů vydaný státem, ve kterém tato osoba působila tak, že zde měla sídlo anebo alespoň provozovala svoji činnost nebo zde měla svůj majetek, jakož i státy, ve kterých v posledních 3 letech přede dnem, ke kterému se prokazuje bezúhonnost, působila nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců. To platí obdobně i v případě tuzemské právnické osoby, která v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu 3 měsíců působila v zahraničí.

(5) Jestliže stát, ve kterém právnická osoba působí, nebo stát, ve kterém právnická osoba v posledních 3 letech působila nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců, nevydává doklad obdobný výpisu z Rejstříku trestů, považuje se za rovnocenný doklad o bezúhonnosti této právnické osoby doklad vydaný příslušným soudem nebo správním úřadem státu, ve kterém právnická osoba působí, nebo státu, ve kterém v posledních 3 letech přede dnem, ke kterému se prokazuje bezúhonnost, působila nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců.

(6) Nevydává-li stát doklad podle odstavce 5, považuje se za rovnocenný doklad místopřísežné prohlášení nebo čestné prohlášení, ne starší 3 měsíců, učiněné právnickou osobou před příslušným soudem nebo správním úřadem anebo před notářem státu, ve kterém právnická osoba působí, nebo státu, ve kterém v posledních 3 letech taková právnická osoba působila nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců. Pravost místopřísežného nebo čestného prohlášení musí být potvrzena soudem, správním úřadem nebo notářem.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).