Hlavní navigace

Zákon o spotřebitelském úvěru (nový) | Zákon č. 257/2016 Sb - ČÁST OSMÁ - SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

Předpis č. 257/2016 Sb.

Znění od 1. 12. 2016

257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru

ČÁST OSMÁ

SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

HLAVA I

SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

§ 125

Forma smlouvy

Vyplývá-li ze smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru pro spotřebitele určitá povinnost, vyžaduje taková smlouva písemnou formu a musí obsahovat informace stanovené v § 127 uvedené jasným, výstižným a zřetelným způsobem, jinak je neplatná.

§ 126

Poskytnutí smlouvy spotřebiteli

Zprostředkovatel poskytne spotřebiteli jedno vyhotovení smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat neprodleně po uzavření této smlouvy.

§ 127

Informace ve smlouvě o zprostředkování spotřebitelského úvěru

Smlouva o zprostředkování spotřebitelského úvěru musí vždy obsahovat tyto informace:

a) kontaktní údaje smluvních stran, zejména poštovní adresu pro doručování, telefonní číslo, popřípadě adresu pro doručování elektronické pošty,

b) informaci o výši odměny placené spotřebitelem; pokud není výše odměny zprostředkovateli v okamžiku uzavření smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru známa, uvede zprostředkovatel způsob výpočtu své odměny,

c) informaci o splatnosti odměny placené spotřebitelem zprostředkovateli,

d) informace o úvěru, o jehož uzavření prostřednictvím zprostředkovatele má spotřebitel zájem, zejména

1. druh spotřebitelského úvěru,

2. dobu trvání spotřebitelského úvěru,

3. celkovou výši spotřebitelského úvěru,

4. podmínky čerpání spotřebitelského úvěru,

5. počet, četnost a nejvyšší výši měsíčních splátek,

6. nejvyšší celkové náklady spotřebitelského úvěru, které je spotřebitel ochoten nést s uvedením nejvyšší zápůjční úrokové sazby, údaje, o kolik procent je spotřebitel ochoten přeplatit jistinu poskytnutého spotřebitelského úvěru za dobu jeho trvání a následně vypočtenou roční procentní sazbou nákladů,

e) informaci o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 131 a

f) veškeré důsledky vyplývající z prodlení spotřebitele při plnění závazku ze smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru.

HLAVA II

NĚKTERÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

§ 128

Vyloučení použití směnky nebo šeku

(1) Ke splnění nebo zajištění splnění povinnosti vyplývající ze smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru nelze použít směnku nebo šek.

(2) Zprostředkovatel nahradí spotřebiteli škodu způsobenou porušením zákazu stanoveného v odstavci 1.

§ 129

Použití telefonního čísla s vyšší než běžnou cenou

Při zprostředkování spotřebitelského úvěru prostřednictvím hlasové telefonní komunikace, textové nebo multimediální zprávy nelze pro přístup ke službám použít telefonní číslo s vyšší než běžnou cenou, zejména telefonní číslo pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou, telefonní číslo pro přístup ke službám univerzálního přístupového čísla a telefonní číslo pro přístup ke službám se sdílenými náklady4).

§ 130

Zákaz vázaného prodeje při zprostředkování spotřebitelského úvěru

Uzavření smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru nelze vázat na uzavření jiné smlouvy.

HLAVA III

NĚKTERÉ PODMÍNKY ZÁNIKU ZÁVAZKU ZE SMLOUVY O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

§ 131

Odstoupení od smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru

(1) Spotřebitel může od smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru odstoupit bez uvedení důvodů a bez sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy, pokud do té doby nedošlo na jejím základě k uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru. V případě, že smlouva o zprostředkování spotřebitelského úvěru neobsahuje informace podle § 127, lhůta pro odstoupení neskončí dříve než 14 dnů poté, kdy zprostředkovatel poskytl spotřebiteli chybějící informace v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

(2) Od smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru lze odstoupit podle odstavce 1 v písemné formě, a to v souladu s informací uvedenou v této smlouvě o právu na odstoupení. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno zprostředkovateli nejpozději v poslední den lhůty.

(3) Odstoupením od smlouvy se závazek ze smlouvy od počátku ruší.

(4) Má-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru podle tohoto zákona, nepoužijí se ustanovení občanského zákoníku o právu na odstoupení od smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory.

HLAVA IV

POSTUP ZPROSTŘEDKOVATELE PŘI PRODLENÍ SPOTŘEBITELE

§ 132

Omezení plateb souvisejících s prodlením spotřebitele

(1) Zprostředkovatel může pro případ prodlení spotřebitele s plněním dluhu vyplývajícího ze smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru sjednat

a) úroky z prodlení, jejichž výše nesmí přesáhnout výši stanovenou právním předpisem upravujícím úroky z prodlení,

b) právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s prodlením spotřebitele, nebo

c) smluvní pokutu.

(2) Souhrn výše všech smluvních pokut uplatněných podle odstavce 1 písm. c) nesmí přesáhnout

a) 0,1 % denně z částky, ohledně níž je spotřebitel v prodlení, a

b) výši provize, kterou měl zprostředkovatel za zprostředkování spotřebitelského úvěru od spotřebitele nebo poskytovatele obdržet.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).