Hlavní navigace

Zákon o spotřebitelském úvěru (nový) | Zákon č. 257/2016 Sb - Díl 3 - Informace poskytované během trvání závazku

Předpis č. 257/2016 Sb.

Znění od 1. 12. 2016

257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru

Díl 3

Informace poskytované během trvání závazku

§ 101

Informace poskytované během trvání spotřebitelského úvěru

(1) Poskytovatel je povinen po dobu trvání spotřebitelského úvěru uzavřeného na dobu neurčitou a spotřebitelského úvěru ve formě možnosti přečerpání poskytovat spotřebiteli pravidelně v přiměřeném intervalu výpis obsahující informace o

a) období, ke kterému se informace podle písmen b) až h) vztahují,

b) částce a datu čerpání spotřebitelského úvěru,

c) zůstatku z předchozího období a jeho datu,

d) novém zůstatku,

e) datu a výši úhrad provedených spotřebitelem,

f) použité zápůjční úrokové sazbě,

g) veškerých platbách se spotřebitelským úvěrem souvisejících, zaplacených v daném období a

h) minimální částce, která má být spotřebitelem zaplacena.

(2) Vyplývá-li ze smlouvy o spotřebitelském úvěru s pevně stanovenou dobou trvání umoření jistiny spotřebitelského úvěru, poskytne poskytovatel spotřebiteli na požádání kdykoliv za trvání tohoto smluvního vztahu tabulku umoření uvedenou v příloze č. 5 k tomuto zákonu.

§ 102

Informace o změně zápůjční úrokové sazby

(1) Je-li ve smlouvě o spotřebitelském úvěru jiném než ve formě možnosti přečerpání sjednána možnost a způsob změny zápůjční úrokové sazby, poskytovatel je povinen po dobu trvání spotřebitelského úvěru informovat spotřebitele o každé změně zápůjční úrokové sazby v přiměřeném předstihu před nabytím její účinnosti, jinak není tato změna vůči spotřebiteli účinná. Informace zahrnují

a) novou výši zápůjční úrokové sazby,

b) novou výši splátek po úpravě zápůjční úrokové sazby a

c) je-li to relevantní, nový počet a četnost splátek podle písmene b).

(2) Je-li ve smlouvě o spotřebitelském úvěru ve formě možnosti přečerpání sjednána možnost a způsob zvýšení zápůjční úrokové sazby nebo plateb, poskytovatel informuje po dobu trvání spotřebitelského úvěru o každém zvýšení zápůjční úrokové sazby nebo plateb, a to v přiměřeném předstihu před nabytím jejich účinnosti, jinak není toto zvýšení vůči spotřebiteli účinné.

(3) V případě spotřebitelského úvěru na bydlení s pevnou zápůjční úrokovou sazbou na určité období o délce nejméně 1 roku, po němž následuje další období s pevnou zápůjční úrokovou sazbou o délce nejméně 1 roku, poskytne poskytovatel spotřebiteli informace podle odstavce 1 nejpozději 3 měsíce před koncem období se stanovenou pevnou zápůjční úrokovou sazbou.

(4) Smluvní strany se mohou dohodnout, že informace o změně zápůjční úrokové sazby uvedené v odstavcích 1 a 2 mohou být poskytovány spotřebiteli pravidelně a v přiměřeném intervalu a informace uvedené v odstavci 2 mohou být součástí informací podle § 101 odst. 1, je-li změna zápůjční úrokové sazby závislá na změně referenční sazby a je-li taková změna referenční sazby vhodným způsobem zveřejněna, zpřístupněna v provozovnách poskytovatele a v případě spotřebitelského úvěru na bydlení sdělena přímo spotřebiteli.

(5) Je-li změna zápůjční úrokové sazby spotřebitelského úvěru závislá na změně referenční sazby nebo indexu, informace o použité referenční sazbě nebo indexu musí být jasné, dostupné, objektivní a ověřitelné.

(6) Nemůže-li poskytovatel informovat spotřebitele o změně zápůjční úrokové sazby předem, protože změna zápůjční úrokové sazby je stanovena prostřednictvím obchodu s investičním nástrojem podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, poskytovatel informuje spotřebitele o tomto obchodu v dostatečném předstihu před jeho konáním a o tom, jaký dopad na zápůjční úrokovou sazbu poskytovatel očekává.

§ 103

Informace o spotřebitelském úvěru v cizí měně

V případě smlouvy o spotřebitelském úvěru v cizí měně informuje poskytovatel spotřebitele bez zbytečného odkladu poté, co výše zbývající celkové částky, kterou má spotřebitel zaplatit, nebo výše jednotlivých splátek dosáhne hodnot navýšených o 20 % oproti hodnotám vypočteným v korunách českých za použití směnného kurzu platného k okamžiku uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru, a poté pravidelně, nejméně však jednou ročně, o

a) zbývající celkové částce, kterou má spotřebitel zaplatit,

b) výši jednotlivých splátek,

c) podmínkách uplatnění případného práva na změnu měny, v níž je spotřebitelský úvěr vyjádřen, a

d) dalších opatřeních na omezení rizika vyplývajícího ze změny směnného kurzu, která poskytovatel přijal v souladu s § 116 odst. 2.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).