Hlavní navigace

Zákon o spotřebitelském úvěru (nový) | Zákon č. 257/2016 Sb - HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předpis č. 257/2016 Sb.

Znění od 1. 12. 2016

257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru

HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 75

Odborná péče

Poskytovatel a zprostředkovatel je povinen provozovat svou činnost s odbornou péčí.

§ 76

Jednání se spotřebiteli

(1) Poskytovatel a zprostředkovatel jedná čestně, transparentně a zohledňuje práva a zájmy spotřebitele.

(2) Poskytovatel a zprostředkovatel jedná tak, aby bylo spotřebiteli zřejmé, zda jde o poskytovatele, samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru; u vázaného zástupce a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru musí být z jeho jednání zřejmá osoba zastoupeného.

§ 77

Obecná pravidla komunikace se spotřebiteli

(1) Poskytovatel a zprostředkovatel při komunikaci se spotřebitelem, včetně propagačního sdělení, nesmí používat nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé informace.

(2) Poskytovatel a zprostředkovatel zajistí, aby obsah komunikace byl

a) podán jasným, výstižným a zřetelným způsobem a

b) dostačující a přesný a nezastíral, nezlehčoval nebo nezamlčoval důležité skutečnosti, informace nebo upozornění, zejména nepoužíval formulace, které mohou u spotřebitele vyvolávat klamné očekávání týkající se dostupnosti spotřebitelského úvěru a výše jeho nákladů.

§ 78

Uchovávání dokumentů a záznamů

(1) Poskytovatel a zprostředkovatel při poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru pořizují dokumenty nebo jiné záznamy v rozsahu, který je nezbytný pro hodnověrné osvědčení řádného plnění jejich povinností stanovených tímto zákonem.

(2) Poskytovatel při plnění povinnosti podle odstavce 1 uchovává zejména

a) smlouvy o spotřebitelském úvěru,

b) dokumenty nebo jiné záznamy týkající se posuzování úvěruschopnosti spotřebitele, včetně údajů o spotřebiteli, které poskytl do databáze podle § 88 odst. 1,

c) dokumenty nebo jiné záznamy týkající se poskytování, změny nebo zániku spotřebitelského úvěru, byly-li pořízeny, včetně záznamu o poskytnuté radě podle § 85 odst. 3, záznamu o indexu použitém podle § 102 odst. 5, popřípadě obchodní podmínky, byly-li součástí smluvního vztahu,

d) záznamy z jiné komunikace mezi poskytovatelem a spotřebitelem dokládající vznik, změnu nebo zánik spotřebitelského úvěru, byly-li pořízeny, a je-li z této komunikace zřejmá totožnost spotřebitele, a

e) dokumenty nebo jiné záznamy uvedené v písmenech c) a d), pokud jeho jménem jednal jeho vázaný zástupce nebo zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru.

(3) V případě, že tak nečiní poskytovatel podle odstavce 2, uchovává zprostředkovatel při plnění povinnosti podle odstavce 1 zejména

a) smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru,

b) dokumenty a jiné záznamy týkající se zprostředkování spotřebitelského úvěru, byly-li pořízeny, včetně záznamu o poskytnuté radě podle § 85 odst. 3, popřípadě obchodní podmínky, byly-li součástí smluvního vztahu,

c) záznamy z jiné komunikace mezi zprostředkovatelem a spotřebitelem dokládající vznik, změnu nebo zánik spotřebitelského úvěru, byly-li pořízeny a je-li z této komunikace zřejmá totožnost spotřebitele, a

d) dokumenty a jiné záznamy uvedené v písmenech b) a c), pokud jeho jménem jednal jeho vázaný zástupce.

(4) Poskytovatel a zprostředkovatel uchovává dokumenty a záznamy podle odstavce 1 po dobu nejméně 5 let ode dne, kdy zanikl právní vztah, nebo došlo k jednání, na jehož základě tyto dokumenty nebo záznamy vznikly, nebo 1 rok ode dne, kdy byla žádost spotřebitele o poskytnutí spotřebitelského úvěru zamítnuta. Povinnost uchovávat tyto dokumenty a záznamy podle jiných právních předpisů tím není dotčena.

(5) Povinnost uvedenou v odstavci 1 má i právní nástupce poskytovatele nebo zprostředkovatele a ten, jehož oprávnění k činnosti zaniklo nebo bylo zrušeno.

(6) Záznam komunikace se spotřebitelem se pořizuje písemně nebo jiným průkazným způsobem a obsahuje datum komunikace, dostatečnou identifikaci stran komunikace a obsah komunikace.

§ 79

Zákaz pobídek

Poskytovatel a zprostředkovatel nesmí v souvislosti se svou činností přijmout, nabídnout nebo poskytnout platbu, odměnu nebo jinou peněžitou nebo nepeněžitou výhodu (dále jen „pobídka“), která může vést k porušení povinnosti stanovené v této části. Pobídkou se pro účely tohoto zákona rozumí i neobvyklá úplata za poskytovanou službu nebo jakékoli poskytnutí neopodstatněné výhody finanční, materiální nebo nemateriální povahy.

§ 80

Zákaz současného pobírání odměny od spotřebitele i poskytovatele

Jedná-li samostatný zprostředkovatel jménem a na účet spotřebitele na základě smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru a pobírá-li od spotřebitele za tuto činnost odměnu, nesmí současně ohledně spotřebitelského úvěru, který je předmětem této smlouvy, jednat jménem a na účet poskytovatele a pobírat od něj odměnu.

§ 81

Použití pojmu nezávislý

Použít pojem nezávislý, jeho odvozeniny, významová synonyma nebo překlady do jiného jazyka je při poskytování či zprostředkování spotřebitelského úvěru oprávněn pouze poskytovatel nebo zprostředkovatel, kteří zvažují produkty spotřebitelského úvěru od většiny poskytovatelů na trhu, a kteří zajistí, aby struktura odměňování jejich pracovníků a zprostředkovatelů a jejich pracovníků nebyla na újmu jejich schopnosti jednat v nejlepším zájmu spotřebitele, zejména aby nebyla závislá na prodejních cílech.

§ 82

Vstupní platba a odměna

(1) Poskytovatel a zprostředkovatel nesmí vyžadovat od osoby, která se podílí nebo má podílet na poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, složení vstupní nebo jiné obdobné platby jako podmínky výplaty příštích odměn za tuto činnost.

(2) Poskytovatel a zprostředkovatel nesmí odměny za poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru odvozovat od získání dalších osob pro tuto činnost odměňovanou osobou.

§ 83

Omezení plateb před poskytnutím spotřebitelského úvěru

(1) Před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru nevzniká poskytovateli nebo zprostředkovateli právo na odměnu nebo jinou platbu s výjimkou práva na náhradu daní, správních poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění a účelně vynaložených nákladů na ocenění předmětu zajištění spotřebitelského úvěru. Povinnost splnit podmínky pro poskytnutí spotřebitelského úvěru ze stavebního spoření podle zákona upravujícího stavební spoření tím není dotčena.

(2) V případě, že poskytovatel nebo zprostředkovatel vyžaduje po spotřebiteli náhradu nákladů na ocenění nemovité věci poskytnuté jako zajištění spotřebitelského úvěru, je povinen vydat výsledek tohoto ocenění a jeho odůvodnění spotřebiteli bez zbytečného odkladu po jeho vyhotovení.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).