Hlavní navigace

Zákon o spotřebitelském úvěru (nový) | Zákon č. 257/2016 Sb - HLAVA IV - ZPROSTŘEDKOVATEL VÁZANÉHO SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU A JEHO OPRÁVNĚNÍ

Předpis č. 257/2016 Sb.

Znění od 1. 12. 2016

257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru

HLAVA IV

ZPROSTŘEDKOVATEL VÁZANÉHO SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU A JEHO OPRÁVNĚNÍ

§ 37

Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru

(1) Zprostředkovatelem vázaného spotřebitelského úvěru se pro účely tohoto zákona rozumí ten, kdo je oprávněn zprostředkovávat vázaný spotřebitelský úvěr určený k financování jím prodávaného zboží nebo jím poskytované služby na základě zápisu zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru pro daného zastoupeného do registru.

(2) Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru zprostředkovává spotřebitelský úvěr výhradně na základě smlouvy uzavřené v písemné formě se zastoupeným.

§ 38

Ukončení zastoupení

(1) Zastoupený je povinen okamžitě ukončit závazek ze smlouvy podle § 37, zjistí-li, že zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru nesplňuje podmínky stanovené tímto zákonem pro činnost zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru. Doručením právního jednání směřujícího k ukončení závazku zprostředkovateli vázaného spotřebitelského úvěru tento závazek zaniká.

(2) Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru je povinen okamžitě ukončit závazek ze smlouvy podle § 37, přestane-li splňovat podmínky stanovené tímto zákonem pro činnost zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru; doručením právního jednání směřujícího k ukončení závazku zastoupenému tento závazek zaniká.

(3) Zastoupený je povinen oznámit bez zbytečného odkladu České národní bance, že závazek ze smlouvy podle § 37 zanikl.

§ 39

Zápis do registru

(1) Česká národní banka na základě oznámení podle § 40 podaného zastoupeným zapíše do registru zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru pro daného zastoupeného, pokud

a) ten, kdo hodlá provozovat činnost zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru, není podle tohoto zákona osobou oprávněnou poskytovat spotřebitelský úvěr, samostatným zprostředkovatelem nebo vázaným zástupcem a

b) údaje uvedené v oznámení umožňují identifikaci osob uvedených v oznámení v příslušném základním registru.

(2) Česká národní banka zapíše zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru pro daného zastoupeného do registru neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení.

(3) O zápisu zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru pro daného zastoupeného do registru nebo neprovedení zápisu a důvodu takového neprovedení zápisu Česká národní banka neprodleně elektronicky informuje zastoupeného; části druhá a třetí správního řádu se nepoužijí.

§ 40

Oznámení

(1) Zastoupený může oznámit pouze takového zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru, který má sídlo i skutečné sídlo na území České republiky. To neplatí, jestliže z mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, vyplývá povinnost umožnit tomu, kdo hodlá provozovat činnost zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru, zprostředkovávat v České republice vázaný spotřebitelský úvěr za obdobných podmínek jako osobám se sídlem v České republice.

(2) Oznámení zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru může zastoupený podat pouze prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky pro registraci subjektů.

(3) Oznámení obsahuje, vedle náležitostí podání stanovených správním řádem, též identifikační údaje osoby, která hodlá provozovat činnost zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru, a v případě oznámení podle § 39 odst. 1 také údaje o splnění podmínek činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru podle tohoto zákona.

(4) Podrobnosti náležitostí oznámení, jeho formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

§ 41

Uchovávání dokumentů

Dokumenty prokazující splnění podmínek stanovených tímto zákonem pro činnost zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru uchovává zastoupený po dobu trvání zápisu v registru a nejméně po dobu 5 let ode dne jeho zrušení.

§ 42

Vznik a trvání oprávnění k činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru

(1) Oprávnění zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru k činnosti pro daného zastoupeného vzniká zápisem zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru pro daného zastoupeného do registru.

(2) Oprávnění zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru k činnosti pro daného zastoupeného trvá do konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byl proveden zápis zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru pro daného zastoupeného do registru.

(3) Oprávnění zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru k činnosti pro daného zastoupeného se prodlužuje vždy o dalších 12 měsíců zaplacením správního poplatku. Česká národní banka potvrdí zaplacení správního poplatku danému zastoupenému bez zbytečného odkladu.

(4) Zastoupený současně se zaplacením správního poplatku oznámí České národní bance elektronicky, kterým osobám se má oprávnění na základě zaplaceného správního poplatku prodloužit.

(5) Způsob zaplacení správního poplatku a podrobnosti náležitostí oznámení, jeho formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

§ 43

Zánik oprávnění k činnosti

(1) Oprávnění zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru k činnosti pro daného zastoupeného zaniká

a) smrtí fyzické osoby,

b) zánikem právnické osoby,

c) oznámením o ukončení činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru,

d) zánikem závazku mezi zprostředkovatelem vázaného spotřebitelského úvěru a zastoupeným podle § 37,

e) zánikem oprávnění k činnosti zastoupeného podle tohoto zákona,

f) uplynutím doby trvání oprávnění, nedojde-li k prodloužení oprávnění podle § 42 odst. 3, nebo

g) odnětím (§ 146).

(2) Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru podává oznámení podle odstavce 1 písm. c) prostřednictvím zastoupeného. Neposkytne-li mu zastoupený potřebnou součinnost, může zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru podat oznámení samostatně.

(3) Oznámení podle odstavce 1 písm. c) se podává pouze prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky pro registraci subjektů.

(4) Podrobnosti náležitostí oznámení, jeho formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

§ 44

Zastoupení zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru

Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru může být při provozování činností vedených v § 3 odst. 1 písm. b) bodech 1 až 4 zastoupen pouze pracovníkem.

§ 45

Odpovědnost zastoupeného za správní delikt zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru

Za správní delikt spáchaný při výkonu činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru, s výjimkou správních deliktů podle § 151, odpovídá zastoupený, jehož vázaný spotřebitelský úvěr je zprostředkováván, jestliže k naplnění znaků správního deliktu došlo jednáním zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru, které se za účelem posuzování odpovědnosti zastoupeného za správní delikt přičítá zastoupenému.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).