Hlavní navigace

Zákon o spotřebitelském úvěru (nový) | Zákon č. 257/2016 Sb - HLAVA II - SAMOSTATNÝ ZPROSTŘEDKOVATEL A JEHO OPRÁVNĚNÍ

Předpis č. 257/2016 Sb.

Znění od 1. 12. 2016

257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru

HLAVA II

SAMOSTATNÝ ZPROSTŘEDKOVATEL A JEHO OPRÁVNĚNÍ

§ 17

Samostatný zprostředkovatel

(1) Samostatným zprostředkovatelem se pro účely tohoto zákona rozumí ten, kdo je oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na základě oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele uděleného Českou národní bankou.

(2) Samostatný zprostředkovatel zprostředkovává spotřebitelský úvěr na základě

a) smlouvy uzavřené v písemné formě s jednou nebo více osobami oprávněnými poskytovat spotřebitelský úvěr (§ 7), nebo

b) smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru uzavřené se spotřebitelem.

§ 18

Podmínky udělení oprávnění k činnosti

(1) Česká národní banka udělí oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele žadateli, pokud

a) má sídlo i skutečné sídlo na území České republiky,

b) je důvěryhodný; podmínku důvěryhodnosti musí splňovat i ovládající osoba žadatele, který je právnickou osobou,

c) je odborně způsobilý,

d) není podle tohoto zákona samostatným zprostředkovatelem, vázaným zástupcem nebo zprostředkovatelem vázaného spotřebitelského úvěru,

e) údaje uvedené v žádosti umožňují identifikaci žadatele v příslušném základním registru.

(2) Odstavec 1 písm. a) se nepoužije, jestliže z mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, vyplývá povinnost umožnit žadateli zprostředkovávat v České republice spotřebitelský úvěr za obdobných podmínek jako osobám se sídlem v České republice.

(3) Česká národní banka udělí oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele žadateli také tehdy, pokud je bankou a v bankovní licenci má povolenu činnost finanční makléřství.

§ 19

Řízení o žádosti o udělení oprávnění k činnosti

(1) Žádost o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele lze podat pouze elektronicky. Žádost obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, též údaje o splnění podmínek pro činnost samostatného zprostředkovatele stanovených tímto zákonem. K žádosti se připojí doklady prokazující splnění těchto podmínek.

(2) Vyhoví-li Česká národní banka žádosti podle odstavce 1 v plném rozsahu, zapíše samostatného zprostředkovatele do registru. Rozhodnutí se v takovém případě písemně nevyhotovuje. Rozhodnutí nabývá právní moci okamžikem zápisu samostatného zprostředkovatele do registru. O zápisu samostatného zprostředkovatele do registru Česká národní banka neprodleně elektronicky informuje žadatele.

(3) Pokud Česká národní banka žádosti o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele nevyhoví, žádost zamítne.

(4) Podrobnosti náležitostí žádosti, včetně příloh osvědčujících splnění podmínek pro činnost samostatného zprostředkovatele stanovených tímto zákonem, její formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

§ 20

Trvání oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele

(1) Oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele trvá do konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byl samostatný zprostředkovatel zapsán do registru.

(2) Oprávnění se prodlužuje vždy o dalších 12 měsíců zaplacením správního poplatku. Česká národní banka potvrdí samostatnému zprostředkovateli zaplacení správního poplatku bez zbytečného odkladu.

(3) Způsob zaplacení správního poplatku stanoví prováděcí právní předpis.

§ 21

Povinné pojištění samostatného zprostředkovatele

(1) Samostatný zprostředkovatel musí být po celou dobu své činnosti pojištěn pro případ povinnosti nahradit spotřebiteli škodu způsobenou porušením některé z povinností samostatného zprostředkovatele stanovených tímto zákonem s limitem pojistného plnění nejméně ve výši stanovené nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1125/2014.

(2) Pojištění podle odstavce 1 musí být sjednáno tak, aby spoluúčast, byla-li sjednána, nepřekročila vyšší z limitů 5000 Kč nebo 1 % sjednaného limitu pojistného plnění.

§ 22

Zánik oprávnění k činnosti

(1) Oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele zaniká

a) smrtí fyzické osoby,

b) zánikem právnické osoby,

c) oznámením o ukončení činnosti,

d) uplynutím doby trvání oprávnění, nedojde-li k prodloužení oprávnění podle § 20 odst. 2, nebo

e) odnětím (§ 146).

(2) Oznámení podle odstavce 1 písm. c) se podává elektronicky.

(3) Náležitosti oznámení, jeho formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

§ 23

Zastoupení samostatného zprostředkovatele

(1) Samostatný zprostředkovatel může být při provozování činností uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) bodech 1 až 4 zastoupen pouze pracovníkem nebo vázaným zástupcem.

(2) Samostatný zprostředkovatel je povinen zprostředkovávat spotřebitelský úvěr pouze tak, že on sám, je-li fyzickou osobou, jeho pracovník, jeho vázaný zástupce a jeho pracovník, trvale splňují podmínky odborné způsobilosti podle § 60 a důvěryhodnosti podle § 72, a je povinen zajistit, že tyto osoby si odborné znalosti a dovednosti udržují.

(3) Samostatný zprostředkovatel zavede, udržuje a uplatňuje pravidla kontroly činnosti svých pracovníků, zejména se zaměřením na kontrolu řádného dodržování pravidel jednání stanovených tímto zákonem, která zajišťují řádné plnění podmínek stanovených tímto zákonem pro činnost samostatného zprostředkovatele a řádné provozování této jeho činnosti. Stejnou povinnost má samostatný zprostředkovatel u svých vázaných zástupců a jejich pracovníků.

(4) Pravidla odměňování pracovníků, vázaného zástupce samostatného zprostředkovatele a jeho pracovníků nesmí motivovat k neplnění povinností podle tohoto zákona, zejména v oblasti pravidel jednání. Odměňování osob přímo se podílejících na poskytování rady podle § 85 odst. 1 nesmí být na újmu jejich schopnosti jednat v nejlepším zájmu spotřebitele, zejména nesmí být závislé na splnění prodejního cíle.

§ 24

Střet zájmů

Samostatný zprostředkovatel zavede, udržuje a uplatňuje přiměřeně povaze, rozsahu a složitosti své činnosti postupy pro zjišťování a řízení střetu zájmů.

§ 25

Systém vyřizování stížností

Samostatný zprostředkovatel zavede, udržuje a uplatňuje přiměřeně povaze, rozsahu a složitosti své činnosti systém vyřizování stížností, který zahrnuje i obecná pravidla pro informování o postupu vyřizování stížností.

§ 26

Přičitatelnost protiprávního činu samostatného zprostředkovatele

Protiprávní čin, kterého se samostatný zprostředkovatel dopustil vůči třetí osobě při své činnosti, zavazuje samostatného zprostředkovatele, i když jednal jménem poskytovatele; pokud však poskytovatel samostatného zprostředkovatele nepečlivě vybral nebo na něho nedostatečně dohlížel, ručí za splnění jeho povinnosti k náhradě škody. Ustanovení § 2914 občanského zákoníku se nepoužije.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).