Hlavní navigace

Zákon o České národní bance | Zákon č. č. 6/1993 Sb. (úplné znění)

Předpis č. 6/1993 Sb.

Vyhlášené znění

6/1993 Sb. Zákon České národní rady o České národní bance

6

ZÁKON

České národní rady

ze dne 17. prosince 1992

o České národní bance

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

(1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky.

(2) Česká národní banka je právnickou osobou se sídlem v Praze; nezapisuje se do obchodního rejstříku.

(3) Česká národní banka působí jako správní úřad v rozsahu stanoveném tímto zákonem a zvláštními zákony.1)

(4) Česká národní banka má v majetkoprávních vztazích při nakládání s vlastním majetkem postavení podnikatele.

§ 2

Hlavním cílem České národní banky je zabezpečovat stabilitu české měny. Za tímto účelem Česká národní banka

a) určuje měnovou politiku;

b) vydává bankovky a mince;

c) řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtovaní bank a pečuje o jejich plynulost a hospodárnost;

d) vykonává dohled nad prováděním bankovních činností a pečuje o bezpečné fungování a účelný rozvoj bankovního systému v České republice;

e) provádí další činnosti podle tohoto zákona a podle zvláštních zákonů.1)

§ 3

(1) Česká národní banka je povinna podávat Parlamentu nejméně dvakrát ročně zprávu o měnovém vývoji.

(2) Česká národní banka je povinna informovat nejméně jednou za tři měsíce o měnovém vývoji veřejnost.

ČÁST DRUHÁ

ORGANIZACE ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

§ 4

Českou národní banku tvoří

a) ústředí se sídlem v Praze;

b) pobočky;

c) účelové organizační jednotky.

§ 5

(1) Nejvyšším řídícím orgánem České národní banky je bankovní rada České národní banky (dále jen "bankovní rada"). Bankovní rada určuje měnovou politiku a nástroje pro její uskutečňování a rozhoduje o zásadních měnově politických opatřeních České národní banky.

(2) Bankovní rada dále zejména

a) stanoví zásady činnosti a obchodů České národní banky;

b) Schvaluje rozpočet České národní banky (§ 47);

c) stanoví organizační uspořádání a působnost organizačních jednotek České národní banky;

d) stanoví druhy fondů České národní banky, jejich výši a použití;

e) stanoví rozsah úvěrů podle § 30 odst. 2;

f) stanoví mzdové, popř. jiné požitky guvernéra;

g) uděluje souhlas k podnikatelské činnosti zaměstnanců České národní banky.

§ 6

(1) Bankovní rada je sedmičlenná. Jejími členy jsou guvernér České národní banky, dva viceguvernéři České národní banky a další čtyři vedoucí pracovníci České národní banky.

(2) Guvernéra a viceguvernéry jmenuje a odvolává prezident republiky.

(3) Další čtyři členy bankovní rady z řad vedoucích pracovníků jmenuje a odvolává prezident republiky.

(4) Členové bankovní rady jsou jmenováni na dobu šesti roků.

(5) S členstvím v bankovní radě je neslučitelná funkce poslance zákonodárného sboru, člena vlády a členství v řídících, dozorčích a kontrolních orgánech jiných bank a obchodních společností.

(6) Člen bankovní rady může být ze své funkce odvolán, jen pokud byl pravomocně odsouzen za trestný čin, nebo podle rozhodnutí bankovní rady pozbyl schopnosti vykonávat svou funkci, nebo na vlastní žádost předanou bankovní radě. Odvolán bude rovněž, ujal-li se výkonu funkce uvedené v odstavci 5.

§ 7

(1) Jednání bankovní rady předsedá guvernér, v jeho nepřítomnosti jím pověřený viceguvernér. Bankovní rada přijímá svá rozhodnutí prostou většinou hlasů. Bankovní rada je usnášeníschopná, je-li přítomen guvernér, nebo jím pověřený předsedající viceguvernér a alespoň další tři její členové. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

(2) Jednací řád bankovní rady schvaluje bankovní rada.

§ 8

Jménem České národní banky jedná navenek guvernér. V době jeho nepřítomnosti ho zastupuje jím pověřený viceguvernér.

ČÁST TŘETÍ

VZTAH K VLÁDĚ

§ 9

(1) Při zabezpečování svého hlavního cíle (§ 2) je Česká národní banka nezávislá na pokynech vlády.

(2) Jednání bankovní rady se může zúčastnit s hlasem poradním pověřený člen vlády.

§ 10

(1) Česká národní banka zaujímá stanovisko k návrhům, předkládaným k projednání vládě, které se dotýkají působnosti České národní banky.

(2) Česká národní banka plní poradní funkce vůči vládě v záležitostech měnově politické povahy a bankovnictví.

§ 11

Guvernér České národní banky je oprávněn se zúčastnit s hlasem poradním schůzí vlády.

ČÁST ČTVRTÁ

EMISE BANKOVEK A MINCÍ

§ 12

Česká národní banka má výhradní právo vydávat bankovky a mince, jakož i mince pamětní (dále jen "bankovky a mince").

§ 13

Peněžní jednotkou v České republice je koruna česká, zkratka názvu je "Kč". Koruna česká se dělí na sto haléřů.

§ 14

Česká národní banka spravuje zásoby bankovek a mincí a organizuje dodávky bankovek a mincí od výrobců v souladu s požadavky peněžního oběhu.

§ 15

Česká národní banka sjednává tisk bankovek a ražbu mincí a dozírá na ochranu a bezpečnost do oběhu nevydaných bankovek a mincí a na úschovu a ničení tiskových desek, razidel a neplatných a vyřazených bankovek a mincí.

§ 16

(1) Platné bankovky a mince vydané Českou národní bankou jsou zákonnými penězi ve své nominální hodnotě při všech platbách na území České republiky.

(2) Mince z drahých kovů, pamětní mince a mince ve zvláštním provedení určené ke sběratelským účelům mohou být prodávány za ceny odlišné od jejich nominální hodnoty.

§ 17

(1) Česká národní banka vyměňuje na požádání poškozené bankovky a mince, které vydala, za bankovky a mince nepoškozené.

(2) Česká národní banka může odmítnout vyměnit bankovky nebo mince, jejichž obrazec nebo reliéf je nečitelný nebo proděravělý, a zbytky bankovek menší než čtvrtina původní plochy bankovek. Takové bankovky a mince se předložiteli odeberou bez náhrady a zničí; v odůvodněných případech může Česká národní banka výjimečně náhradu poskytnout.

(3) Česká národní banka neposkytuje náhrady za bankovky a mince, které byly zničeny nebo ztraceny. Bez náhrady mohou být odebrány bankovky, jejichž vzhled byl pozměněn, zejména bankovky, které byly popsány, pomalovány, přetištěny, potištěny, perforovány, nebo které byly zamazány barvou, lepidlem nebo jiným podobným materiálem.

§ 18

Bankovky a mince opotřebované oběhem Česká národní banka stahuje z oběhu, ničí je a nahrazuje bankovkami a mincemi novými.

§ 19

(1) Česká národní banka může prohlásit za neplatné a stáhnout z oběhu bankovky a mince, které vydala. Jejich nominální hodnotu uhradí výměnou za jiné nově vydané bankovky a mince. Doba, po kterou je možno výměnu provádět, nesmí být kratší pěti roků, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

(2) Na konci období stanoveného pro výměnu se úhrnná částka bankovek a mincí prohlášených za neplatné, ale nepředložených k výměně, odečte od množství peněz v oběhu v účtech České národní banky. Tato částka je příjmem České národní banky.

§ 20

Jakékoliv reprodukce bankovek, mincí, šeků, cenných papírů nebo platebních karet znějících na koruny české nebo na cizí měnu (dále jen "symboly peněz"), nebo předměty úpravou je napodobující, mohou být zhotoveny pouze za podmínek stanovených Českou národní bankou právním předpisem.

§ 21

Padělané nebo pozměněné bankovky a mince znějící na koruny české nebo na cizí měnu, nebo bankovky a mince, u kterých vznikne důvodné podezření, že jsou padělané nebo pozměněné (dále jen "padělané bankovky a mince"), odebírají banky a právnické osoby (dále jen "právnické osoby") bez náhrady a předávají je České národní bance. Právnické osoby jsou oprávněny požadovat od osoby, která padělané bankovky a mince předložila, aby věrohodným způsobem prokázala svou totožnost. Odebrání padělaných bankovek a mincí oznámí právnická osoba, která je odebrala, orgánům činným v trestním řízení.

§ 22

Česká národní banka stanoví právním předpisem

a) nominální hodnoty, rozměry, hmotnost, materiál, vzhled a další náležitosti bankovek a mincí a jejich vydání do oběhu;

b) postup fyzických a právnických osob při příjmu zákonných peněz a nakládání s nimi, včetně postupu při odebírání padělaných bankovek a mincí;

c) poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince;

d) ukončení platnosti bankovek a mincí a způsob a dobu jejich výměny za jiné bankovky a mince;

e) podmínky, za kterých lze reprodukovat symboly peněz nebo vyrábět předměty, které je úpravou napodobují.

ČÁST PÁTÁ

NÁSTROJE MĚNOVÉ REGULACE ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

§ 23

(1) Česká národní banka stanoví úrokové sazby, rámce, splatnosti a další podmínky obchodů, které provádí podle tohoto zákona a zvláštních zákonů.1)

(2) Česká národní banka může stanovit minimální úrokové sazby z vkladů přijímaných bankami a pobočkami zahraničních bank (dále jen "banky") a maximální úrokové sazby z úvěrů jimi poskytovaných; tyto sazby vyhlašuje opatřením2) ve Sbírce zákonů.

(3) Česká národní banka může určit bankám maximální rozsah jimi poskytovaných úvěrů.

§ 24

Česká národní banka určuje a vyhlašuje opatřením2) ve Sbírce zákonů

a) pravidla obezřetného podnikání bank;

b) pravidla obezřetného podnikání dalších osob na peněžním trhu a podmínky, za kterých lze obchodovat na peněžním trhu.

§ 25

(1) Česká národní banka může požadovat, aby banky měly na účtě u České národní banky uloženu stanovenou část svých zdrojů (dále jen "povinné minimální rezervy"), které se zpravidla neúročí.

(2) Povinné minimální rezervy mohou činit nejvýše 30 % celkových závazků banky snížených o závazky banky vůči jiným bankám, s výjimkou případů uvedených v odstavci 3.

(3) K omezení nadměrné likvidity a překonání inflačních tlaků je Česká národní banka oprávněna požadovat povinné minimální rezervy v rozsahu vyšším, než je vymezeno v odstavci 2; v tomto případě je část povinné minimální rezervy nad rozsah vymezený v odstavci 2 úročena platnou diskontní sazbou.

§ 26

(1) Pokud banka neudržuje stanovenou povinnou minimální rezervu, je Česká národní banka oprávněna účtovat jí z částky, o kterou není stanovená povinná minimální rezerva naplněna, úrok ve výši odpovídající až trojnásobku platné diskontní sazby.

(2) Při zvýšení úrovně povinných minimálních rezerv určí Česká národní banka lhůtu, ve které se banka musí se zvýšením vyrovnat.

ČÁST ŠESTÁ

OBCHODY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

Obchody s bankami

§ 27

Česká národní banka vede účty bank a přijímá jejich vklady.

§ 28

Česká národní banka může od bank nakupovat, popřípadě jim prodávat

a) směnky splatné do šesti měsíců ode dne nákupu Českou národní bankou a opatřené alespoň dvěma podpisy, z toho alespoň jedním podpisem za banku;

b) státní dluhopisy nebo jiné cenné papíry se státní zárukou, které však může nakupovat na dobu nejvýše jednoho roku.

§ 29

(1) Česká národní banka může poskytnout bankám na dobu nejvýše tří měsíců úvěr zajištěný cennými papíry uvedenými v § 28, popřípadě státními dluhopisy nebo jinými cennými papíry se státní zárukou nebo skladištními listy pro zboží hromadného charakteru plně pojištěné proti ztrátě a poškození, jakož i jinými majetkovými hodnotami.

(2) V zájmu zachování likvidity banky může Česká národní banka výjimečně poskytnout bance krátkodobý úvěr, a to na dobu nejvýše tří měsíců.

Obchody s Českou republikou

§ 30

(1) Česká národní banka vede účty státního rozpočtu, státních fondů a státních finančních aktiv a pasív, pokud ministerstvo financí nedohodne vedení těchto účtů s jinou bankou. Platby z výdajových účtů se provádějí do výše souhrnného zůstatku na příjmových účtech. Souhrnný zůstatek nelze přečerpat.

(2) Česká národní banka může na základě rozhodnutí bankovní rady poskytnout České republice krátkodobý úvěr nákupem státních pokladničních poukázek splatných do tří měsíců od jejich nákupu. Celkový stav těchto úvěrů nesmí překročit 5 % příjmů státního rozpočtu v uplynulém roce.

§ 31

(1) Česká národní banka dává do prodeje podle zvláštního zákona3) státní dluhopisy a v dohodě s ministerstvem financí může z jeho pověření a za dohodnutou úplatu vykonávat i činnosti spojené se správou, splácením a převody státních dluhopisů, s výplatou úroků z těchto dluhopisů, popřípadě další požadované činnosti.

(2) Česká národní banka vede registr cenných papírů emitovaných Českou republikou a splatných do jednoho roku.

Jiné obchody České národní banky

§ 32

Česká národní banka může k usměrnění peněžního trhu kupovat a prodávat obchodovatelné cenné papíry. Podmínky stanovené v § 30 odst. 2 pro obchody s Českou republikou tím nejsou dotčeny.

§ 33

Česká národní banka může vydávat krátkodobé cenné papíry se splatností do šesti měsíců a obchodovat s nimi.

§ 34

(1) Česká národní banka může vést účty svých zaměstnanců a poskytovat jim další bankovní služby. Vést účty a poskytovat bankovní služby může i právnickým osobám.

(2) Pro provádění činností uvedených v odstavci 1 platí zvláštní zákon4) obdobně.

ČÁST SEDMÁ

PRAVOMOC ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V DEVIZOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ

§ 35

Česká národní banka

a) vyhlašuje kurs české měny k cizím měnám;

b) stanoví cenu zlata v bankovních operacích České národní banky;

c) má v úschově a spravuje měnové rezervy ve zlatě a devizových prostředcích a disponuje s nimi.

§ 36

Česká národní banka

a) obchoduje se zlatem a ostatními devizovými hodnotami a provádí všechny druhy bankovních obchodů s tuzemskými a zahraničními bankami a platební styk se zahraničím;

b) určuje podmínky pro usměrňování platební bilance České republiky a vyhlašuje je opatřením2) ve Sbírce zákonů;

c) určuje podmínky pro obchod se zlatem a ostatními devizovými hodnotami a pro výkon směnárenské činnosti prováděný bankami a jinými osobami podle zvláštního zákona5) a vyhlašuje je opatřeními2) ve Sbírce zákonů;

d) vydává cenné papíry znějící na cizí měnu;

e) vydává devizová povolení a provádí devizovou kontrolu podle zvláštního zákona.6)

ČÁST OSMÁ

DALŠÍ ČINNOSTI A OPRÁVNĚNÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

§ 37

(1) Česká národní banka předkládá vládě návrhy zákonných úprav v oblasti měny, peněžního oběhu, peněžního trhu, platebního styku a zákonných úprav týkajících se působnosti a postavení ústřední banky.

(2) Česká národní banka spolu s ministerstvem financí předkládá vládě návrhy zákonných úprav devizového hospodářství a návrhy zákonných úprav v oblasti bankovnictví.

§ 38

Česká národní banka stanoví k zajištění jednotného platebního styku a zúčtování v České republice právním předpisem.

a) způsob provádění platebního styku mezi bankami a zúčtování na účtech u bank;

b) způsob používání platebních prostředků bankami v platebním styku.

§ 39

Česká národní banka provádí registraci zastoupení zahraničních bank a finančních institucí vykonávajících bankovní činnost,7) působí-li tato zastoupení na území České republiky. Zahraniční banka nebo finanční instituce je povinna přihlásit své zastoupení k registraci před počátkem jeho působení. Zastoupení nepodniká a nezapisuje se do obchodního rejstříku.

§ 40

Česká národní banka sjednává v rámci své působnosti podle tohoto zákona platební a jiné dohody se zahraničními bankami a mezinárodními finančními institucemi.

§ 41

(1) Česká národní banka koordinuje rozvoj bankovního informačního systému v České republice. Za tím účelem právním předpisem stanoví zásady bankovního informačního systému.

(2) Česká národní banka je oprávněna vyžadovat od bank a od jiných osob, které vykonávají činnost podle zvláštních zákonů8) potřebné informace a podklady. Za tím účelem Česká národní banka stanoví v souladu se zvláštním zákonem9) opatřením2) vyhlášeným ve Sbírce zákonů metodiku a podmínky pro předkládání požadovaných informací a podkladů, kterými vymezí zejména obsah, formu, členění, termíny a způsob předávání informací a podkladů. Pokud předložené informace a podklady neodpovídají stanovené metodice a podmínkám, nebo pokud vzniknou důvodné pochybnosti o jejich správnosti nebo úplnosti, je Česká národní banka oprávněna vyžádat si odpovídající upřesnění nebo vysvětlení. Jestliže banka nebo jiná osoba, která vykonává činnost podle zvláštních zákonů,8) požadované informace a podklady nepředloží nebo tyto informace a podklady jsou opakovaně neúplné nebo nesprávné, postupuje se vůči bankám podle zvláštního zákona,4) vůči jiným osobám podle § 46.

§ 42

Česká národní banka je oprávněna provádět investiční a obchodní činnost v rozsahu nezbytném pro zajištění jejích činností.

§ 43

Vydávání cenných papírů Českou národní bankou podle tohoto zákona, jakož i obchodování s cennými papíry prováděné Českou národní bankou nepodléhají povolení ani výkonu státního dozoru.

ČÁST DEVÁTÁ

BANKOVNÍ DOHLED

§ 44

(1) Česká národní banka vykonává bankovní dohled nad

a) činností bank a nad bezpečným fungováním bankovního systému;

b) činností jiných osob než bank, které mají povolení podle zvláštních zákonů.5)

(2) Bankovní dohled zahrnuje

a) posuzování žádostí o udělení povolení působit jako banka podle zvláštního zákona;4)

b) dohled nad dodržováním podmínek stanovených povoleními podle písmene a), jakož i povoleními podle zvláštních zákonů;5)

c) kontrolu dodržování právních předpisů a opatření vydaných Českou národní bankou, jakož i kontrolu dodržování zákonů, kdy je k tomu zákonem a zvláštními zákony1) zmocněna;

d) ukládání opatření k nápravě a pokut při zjištění nedostatků podle tohoto zákona nebo podle zvláštního zákona.4)

§ 45

Při výkonu bankovního dohledu formou kontroly na místě se vztahy mezi Českou národní bankou a kontrolovanými osobami řídí základními pravidly kontrolní činnosti, stanovenými zvláštním zákonem10) pro orgány státní správy s výjimkou ustanovení o spolupráci v oblasti kontroly.11)

§ 46

(1) Zjistí-li Česká národní banka nedostatky při činnosti vykonávané jinými osobami než bankami na základě povolení podle zvláštních zákonů,5) může uložit těmto osobám

a) opatření směřující k nápravě zjištěných nedostatků, zejména přikáže upustit od nesprávného postupu nebo ukončit činnost;

b) pokutu podle závažnosti zjištěných nedostatků až do výše 1000000 Kč.

(2) Nedostatky podle odstavce 1 se rozumí porušení podmínek stanovených v povolení podle zvláštních zákonů,5) jakož i porušení tohoto zákona, zvláštního zákona,4) právních předpisů a opatření vydaných Českou národní bankou.

(3) Pokutu podle odstavce 1 písm. b) uloží Česká národní banka rovněž

a) osobám, které vykonávají bez povolení činnosti, k nimž je třeba povolení podle zvláštních zákonů;5)

b) osobám, které vykonávají činnost podle zvláštních zákonů,8) za porušení povinnosti vyplývající z § 41 odst. 2;

c) osobám, které porušily pravidla a podmínky stanovené podle § 24 písm. b).

(4) Uložením pokuty není dotčena odpovědnost podle jiných právnických předpisů.

(5) Na řízení o uložení pokuty podle odstavce 1 písm. b) se vztahují předpisy o správním řízení.12) O rozkladu proti rozhodnutí o uložení pokuty rozhoduje bankovní rada.

(6) Uložené pokuty jsou příjmem státního rozpočtu.

(7) Česká národní banka může uložit pokutu podle odstavce 1 písm. b) do jednoho roku ode dne zjištění nedostatků, nejpozději do deseti let ode dne, ve kterém tyto nedostatky vznikly.

ČÁST DESÁTÁ

HOSPODAŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

§ 47

(1) Česká národní banka hospodaří podle rozpočtu schváleného bankovní radou.

(2) Česká národní banka ze svých výnosů hradí nezbytné náklady na svoji činnost. Vytvořený zisk používá k doplňování rezervního fondu a dalších fondů vytvářených ze zisku a k ostatnímu použití v rozpočtové výši. Zbývající zisk odvádí do státního rozpočtu.

(3) Roční zprávu o výsledku svého hospodaření Česká národní banka předkládá nejpozději do tří měsíců po skončení kalendářního roku ke schválení příslušnému orgánu Parlamentu. Pokud ji tento orgán neschválí, je Česká národní banka povinna do šesti týdnů předložit zprávu zpřesněnou a doplněnou podle jeho požadavku.

§ 48

(1) Česká národní banka vede účetnictví podle zvláštních předpisů.9)

(2) Účetní závěrka České národní banky je ověřována auditory.

(3) Česká národní banka vydává za účelem zveřejnění výroční zprávu, která obsahuje základní údaje o měnovém vývoji.

(4) Česká národní banka zpracovává a poskytuje dekádně ke zveřejnění výkaz o své finanční pozici.

ČÁST JEDENÁCTÁ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

§ 49

Na všechny bankovní operace České národní banky včetně stavů na účtech, které vede, se vztahuje bankovní tajemství.

§ 50

(1) Zaměstnanci České národní banky jsou povinni zachovávat mlčenlivost ve služebních věcech. Tato povinnost trvá i po skončení pracovněprávního vztahu nebo jiného obdobného vztahu. Povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámí při výkonu své funkce, platí i pro členy poradních orgánů a auditory.

(2) Zaměstnanci České národní banky a členové poradních orgánů mohou být zproštěni této povinnosti z důvodu veřejného zájmu guvernérem.

(3) Zaměstnanci České národní banky mohou vykonávat podnikatelskou činnost jen s předchozím souhlasem bankovní rady.

ČÁST DVANÁCTÁ

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 51

Česká národní banka vzniká rozdělením Státní banky československé.13)

§ 52

Pro celkový stav úvěrů poskytovaných České republice podle § 30 odst. 2 se výjimečně pro rok 1993 stanoví 7 % limit příjmů státního rozpočtu v uplynulém roce.

§ 53

Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů Státní banky československé s pracovníky, kteří mají pracoviště na území České republiky, přecházejí na Českou národní banku.

§ 54

Na Českou národní banku přechází majetek Státní banky československé v rozsahu stanoveném podle zvláštního zákona.14)

§ 55

(1) Je-li v právních předpisech vydaných před účinností tohoto zákona a recipovaných do právního řádu České republiky a v opatřeních uvedena Státní banka československá, rozumí se tím ode dne účinnosti tohoto zákona Česká národní banka.

(2) Opatření vydaná Státní bankou československou platná ke dni účinnosti tohoto zákona, se považují za opatření vydaná Českou národní bankou.

(3) Právní úkony učiněné Státní bankou československou vůči osobám se sídlem nebo trvalým pobytem na území České republiky se považují ode dne účinnosti tohoto zákona za právní úkony učiněné Českou národní bankou.

§ 56

(1) Bankovky a mince vydané Státní bankou československou, které jsou zákonnými penězi ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za zákonné peníze ve smyslu § 16.

(2) Možnost výměny neplatných bankovek Státní banky československé, stanovená zvláštními předpisy,15) není tímto zákonem dotčena.

§ 57

Účty, které vedla ke dni svého zániku Státní banka československá na území České republiky, se považují za účty vedené Českou národní bankou v souladu s tímto zákonem.

§ 58

(1) Do dne jmenování členů bankovní rady České národní banky podle § 6 odst. 2 a 3 vykonávají jejich funkci dosavadní vedoucí pracovníci Státní banky československé, kteří byli do svých funkcí jmenováni prezidentem České a Slovenské Federativní Republiky z řad občanů České republiky podle § 6 zákona č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé.

(2) Výjimku z ustanovení § 6 odst. 5 může pro rok 1993 povolit bankovní rada.

§ 59

Na Českou národní banku se vztahují rozpočtová pravidla republiky16) s výjimkou ustanovení upravujících povinnosti ústředních orgánů státní správy a ustanovení upravujících kontrolu rozpočtového hospodaření.

§ 60

Tímto zákonem se zrušuje zákon č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé.

§ 61

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Uhde v. r.
Klaus v. r.

1) Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon.

2) Zákon České národní rady č. 545/1992 Sb., o Sbírce zákonů České republiky.

3) § 19 odst. 2 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech.

4) Zákon č. 21/1992 Sb.

5) Devizový zákon.
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

6) Devizový zákon.

7) § 1 odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb.

8) Nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství.

9) § 17a odst. 4 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění zákona č. 16/1998 Sb.

10) Část třetí zákona České národní rady č. 552/1991 Sb., o státní kontrole.

11) § 21 až 23 zákona č. 552/1991 Sb.

12) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

13) Čl. 14 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů.

15) Vyhláška federálního ministerstva financí č. 8/1988 Sb., o stažení bankovek po 10 Kčs vzoru 1960.
Vyhláška Státní banky československé č. 412/1990 Sb., o stažení bankovek po 100 Kčs vzoru 1989.
Vyhláška Státní banky československé č. 413/1990 Sb., o stažení bankovek po 50 Kčs vzoru 1964 a po 20 Kčs vzoru 1970 a o dodatečné výměně bankovek po 10 Kčs vzoru 1960.

16) Zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).