Hlavní navigace

Zpráva o činnosti Ministerstva financí za období 2002-2006

Ministerstvo financí dnes zveřejnilo „Zprávu o činnosti Ministerstva financí za období 2002-2006“. Jedná se přehled dosažených výsledků v činnostech, které ministerstvo plnilo jak na základě Programového prohlášení tří vlád, tak na základě plnění cílů a priorit stanovených vládou.

Sdílet

V hlavních bodech jsou prezentovány výsledky v následujících oblastech :
• Plnění programového prohlášení tří vlád 2002–2006
• Rozpočtová politika, plnění Konvergenčního programu, Reforma veřejných financí
• Příprava na vstup do EU
• Opatření proti šedé ekonomice (kolkování lihu, omezení plateb v hotovosti, kontrola tržnic, registrační pokladny)
• Modernizace daňové správy
• Emise eurobondů
• Státní pokladna
• Zvýšení efektivnosti kontrolních systémů
• Provedení organizačního a personálního auditu
• Zrušení Fondu národního majetku ČR, Fondu dětí a mládeže a příprava na zrušení České konsolidační agentury
• Integrace dozoru na finančním trhu
• Ochrana spotřebitele na finančním trhu
• Zahájení přípravy na přijetí eura
• Privatizace státních podniků
• Nakládání s administrativními objekty po bývalých okresních úřadech
• Oblast zahraničních pohledávek

Prioritou všech tří Programových prohlášení vlády byla reforma veřejných financí vedoucí k jejich postupnému ozdravení, stabilizaci a zvyšování efektivity veřejných výdajů s konečným cílem přistoupení k Evropské měnové unii do roku 2010.

Reforma veřejných financí probíhá od roku 2003. Jejím cílem je trvalé snížení deficitu veřejných financí pod 3 % HDP do roku 2008 tak, aby v důsledku umožnila přijetí eura v roce 2010. Přes průběžné změny vnějších podmínek se většinu vládou uložených úkolů podařilo splnit. Výjimkou zůstaly důchodový systém, oblast zdravotnictví, dílčí daňové změny a oblast omezení počtu funkčních míst ve státní správě.

Po přijetí České republiky do Evropské unie se na ni začala vztahovat fiskální pravidla EU prezentovaná každoročně v Konvergenčním programu. Od zahájení v roce 2004 udržovala ČR deficity vládního sektoru pod 3 % HDP (2,9 % v roce 2004, 2,6 % v roce 2005). Česká republika tak po celou dobu trvání Konvergenčního programu plnila hlavní cíle v něm stanovené a dosahovala nižších schodků veřejných rozpočtů, než stanovil pro roky 2004 a 2005. Pro roky 2006 a 2007 pak tento program počítá s deficitem nad úrovní 3 %, celá procedura nadměrného schodku tak bude ukončena ke stanovenému roku 2008. Pro roky 2006 (deficit 3,8 % HDP) a 2007 (deficit 3,3 % HDP) může být Konvergenční program vládou dodržen v návaznosti na zrychlení ekonomického růstu a s tím související vyšší daňové výnosy.

Rozhodně by nemělo dojít ke zvýšení deficitu nad stanovené cíle

Ministerstvo financí se významnou měrou podílelo na přípravě vstupu do EU (projednávání kapitol přístupové smlouvy) a posléze na plném začlenění republiky do jejích struktur (jednotlivé výbory orgánů EU, účast ministra financí na sektorové Radě ministrů financí a hospodářství – ECOFIN, apod.). Součástí tohoto procesu byl rovněž přechod od předvstupních programů pomoci (Phare, SAPARD, ISPA) k programu Transition Facility (TF). Česká republika se vstupem do EU stala členem Evropské investiční banky a vstoupila do Evropského hospodářského prostoru.

Podstatným způsobem zasáhl resort Ministerstva financí proti tzv. šedé ekonomice. Uvedená opatření přispěla k omezení daňových úniků, zlepšení daňové disciplíny a narušení hospodářské kriminality.

V oblasti daňové správy dochází ke změnám, které zvýší její efektivitu a zároveň ji přiblíží k poplatníkovi. Od roku 2002 mají klienti možnost podávat daňové přiznání elektronickou cestou. Nově je spouštěn také „Daňový portál“, jenž přinese individuální kontrolu daňového účtu. K tomuto trendu zjednodušení „obsluhy“ daňových náležitostí patří rovněž zavedení tzv. „Daňové složenky“.

V rámci změny strategie financování státního dluhu využilo Ministerstvi financí vstup ČR do Evropské unie a vydalo několik emisí eurobondů, které se setkaly se značným zájmem investorů.

Podle programového prohlášení vlády dochází v současnosti k realizaci projektu Státní pokladny. V současné době je před ukončením vypořádání připomínkového řízení k legislativním návrhům právního zajištění prvé fáze projektu budování Státní pokladny. Materiál bude v nejbližších dnech předložen k projednání vládě.

Činnost Ministerstva financí se zaměřila též na zvyšování účinnosti systému finanční kontroly při prosazování zásad hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti hospodaření orgánů veřejné správy. Finanční kontrola se v letech 2004–2006 stala důležitou a nezastupitelnou součástí finančního řízení. Nejdůležitějším výsledkem však zřejmě bylo nastavení standardního kontrolního systému v hospodaření veřejné správy.

Ministerstvo financí uskutečnilo Organizační, funkční, procesní a informační audit (OFPIA), jehož výsledkem bylo vytvoření nové organizační struktury a systému řízení ministerstva. Důsledkem bylo také snížení počtu zaměstnanců ministerstva a jeho organizačních složek.

Fond národního majetku (FNM) zanikl k 31.12.2005 a jeho zbytkovou agendu převzalo Ministerstvo financí. Po zrušení Fondu dětí a mládeže spravuje ministerstvo rovněž majetek, s nímž do doby zrušení fondu nebylo naloženo. Ke konci roku 2007 ukončí činnost Česká konsolidační agentura (ČKA). Byl proto vytvořen transformační tým, který koordinuje převod zbytkové agendy na MF.

1.dubna 2006 došlo ke sjednocení dohledu nad finančním trhem do jediné instituce – České národní banky (ČNB).

Po výrazném nárůstu počtu stížností klientů finančních institucí v roce 2005 iniciovalo MF veřejnou diskusi na téma zlepšení podmínek v bankovním sektoru. Tato aktivita vedla k analýze postavení spotřebitele na trhu finančních služeb, posilování jeho práv a ochrany a ke způsobu vzdělávání klientů peněžního sektoru.

V souladu s přípravou ČR na zavedení eura vznikla v gesci ministerstva meziresortní Národní koordinační skupina pro zavedení eura, která zpracovává Národní plán zavedení eura. Předsedou koordinační skupiny a národním koordinátorem zavedení eura v ČR byl jmenován náměstek ministra financí Tomáš Prouza.

Unipetrol, Nová huť, Vítkovice, Sokolovská uhelná, OKD, ČKD Praha holding, Český Telecom, Severočeské doly – to jsou jen některé příklady privatizace majetkových podílů státu, které předložilo Ministerstvo financí ke schválení vládě.

Po zániku okresních úřadů přešly jejich budovy do hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), který zajišťuje převod těchto nemovitostí zejména do vlastnictví obcí s rozšířenou působností.

V oblasti zahraničních pohledávek bylo dosaženo pozitivních výsledků především ve vztahu k Rusku, Sýrii, Mongolsku a Indii. Zároveň se podařilo standardizovat postupy pro návratnost zahraničních pohledávek a sladit je se zahraničně bezpečnostní a obchodní politikou ČR.

Celý text Zprávy naleznete na webové adrese:
http://www.mfcr­.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs­.xsl/minister­stvo_financi_26603­.html

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).