Hlavní navigace

Zavedení úrokových stropů a zákaz rozhodčích doložek ve spotřebitelských úvěrech neposílí práva spotřebitele

[Tisková zpráva] Česká leasingová a finanční asociace sdružující nejvýznamnější nebankovní poskytovatele spotřebitel-ských úvěrů podporuje opatření k ochraně spotřebitelů na finančním trhu.

Sdílet

Poslanecký návrh na stanovení úrokových stropů a zákaz rozhodčích doložek ve spotřebitelských úvěrech předkládaný jako opatření proti lichvě by však podle ČLFA k posílení ochrany spotřebitelů nepřispěl.

Navržené stanovení úrokových stropů nebere v úvahu skutečnost, že cena peněz se vyvíjí v čase a prostoru a je dána mírou rizika, typem finančního produktu a dobou, na kterou je úvěr poskyto-ván, včetně povahy financované komodity a dalších faktorů. Navrhované opatření by omezi-lo dostupnost úvěrů pro spotřebitele u solidních poskytovatelů. Vedlo by tak k přesunu žádostí o spo-třebitelské úvěry do šedé a černé zóny vyznačující se celou řadou nekalých praktik.

Podle názoru ČLFA nevyplývá problém lichvy z ceny finanční služby. Jeho základem sou spíše nekalé praktiky a nátlakové přístupy ke spotřebiteli, kterým je možné čelit již za současné právní úpravy od-povídajícími opatřeními orgánů státní správy a soudů a také prohloubením informovanosti obyvatel o využívání finančních produktů.

Právě důsledný postup orgánů státu proti nekalým praktikám ve spotřebitelských úvěrech v rámci již existující úpravy, a také naplnění zásad odpovědného úvěrování a odpovědného půjčování, je cestou k prevenci a potírání lichvy. Musí být doplněn posilováním seberegulace poskytovatelů spotřebitelských úvěrů a rozvojem finančního vzdělávání obyvatel, uvedl Martin Kofroň, předseda představenstva ČLFA.

Na excesy nesolidních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů je podle ČLFA třeba legislativně reagovat spíše v rámci transformace obsahu nové směrnice EU o spotřebitelském úvěru, a to odpovídající úpra-vou odpovědného úvěrování a odpovědného půjčování.  

Za kontraproduktivní z hlediska práv a zájmů spotřebitelů považuje ČLFA i navržený zákaz rozhod-čích doložek ve smlouvách o spotřebitelských úvěrech. Vyloučil by z této oblasti alternativní metody řešení sporů, i těch nejjednodušších. Vedl by k značnému zatížení soudů, podle odhadů Ministerstva spravedlnosti až o čtvrtinu. Prodloužil by tak proces řešení sporů ze spotřebitelských smluv a pro spo-třebitele by je značně prodražil, a to i s ohledem na povinnost uhradit náklady právního zastoupení věřitele v případě dlužníkova neúspěchu ve sporu. Je nutné si uvědomit, že podstatou drtivé většiny sporů řešených před rozhodci je potvrzení závazku klienta splatit úvěr. K témuž rozhodnutí lze v rámci rozhodčího řízení dospět v kratší době a za výrazně nižších nákladů než je tomu při soudním projedná-ní.

Cestou k řešení problémů v rozhodčím řízení se spotřebiteli je novela zákona o rozhodčím řízení. Naše asociace podporuje návrh rekodifikace tohoto zákona vypracovaný Ministerstvem spravedlnosti, včetně navrženého rozšíření požadavků na odbornost a bezúhonnost rozhodců a rozšíření možnosti soudního přezkumu rozhodčích nálezů, doplnil Martin Kofroň.

ČLFA vystupuje proti nekalým praktikám ve spotřebitelských úvěrech a proti lichvě. Dodržování právních předpisů, včetně platné právní úpravy postupů při sjednávání a čerpání spotřebitelských úvě-rů, je podmínkou členství v ČLFA.  Členové ČLFA jsou vázáni Kodexem jednání členů ČLFA a Etic-kým kodexem finančního trhu – seberegulací, která postihuje nekalé praktiky a jde i v tomto nad rámec platných právních předpisů.


Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).