Hlavní navigace

BCPP: Výběrové řízení na prodej státních dluhopisů je nejasné, netransparentní a je třeba jej revidovat

[Tisková zpráva] Burza cenných papírů Praha (BCPP) se 18. 12. 2009 dopisem obrátila na ministra financí ČR Eduarda Janotu s žádostí o vyjasnění zadávacích podmínek výběrového řízení na internetový prodej státních dluhopisů fyzickým osobám.

Sdílet

BCPP podrobila předloženou zadávací dokumentaci k výběrovému řízení podrobné právní a technické analýze. Z ní vyplývá řada nejasností, které by mohly výrazně narušit průběh, či zcela anulovat budoucí výsledky výběrového řízení. BCPP proto požádala Ministerstvo financí ČRo vysvětlení těchto nejasností, resp. nápravu. Jedná se především o následující skutečnosti:

1) Zadavatel postupuje mimo režim zákona o veřejných zakázkách.

Zadavatel v této souvislosti argumentuje použitím výjimky dle ust. § 18 odst. 1 písm. e) Zákona o veřejných zakázkách. Tato výjimka se ovšem nevztahuje na zadávání IT zakázek. Stěžejní část výběrového řízení se přitom týká činností spojených s vytvořením webového portálu pro drobné investory. Reálně tedy hrozí situace, že výběrové řízení je od počátku v rozporu se zákonem a v budoucnu by nemohla vzniknout platná smlouva na plnění zakázky.

2) Existují nejasnosti ohledně zadávací lhůty výběrového řízení. Výběrové řízení ukládá nedostatečnou lhůtu pro podání nabídky.

Dodavatelé obdrželi různé znění zadávací dokumentace mezi dny 8. 12. 2009 až 15. 12. 2009, přičemž lhůta pro doručení nabídek končila 18. 12. 2009. Dne 17. 12. 2009 ve večerních hodinách byla lhůta prodloužena do 4. 1. 2010. Ani taková lhůta podle BCPP neodpovídá významu a složitosti předmětu veřejné zakázky. Ve standardních případech tato lhůta dosahuje minimálně 50 a více dnů od zveřejnění výběrového řízení.

3) Zadavatel deklaroval netrasparentní způsob hodnocení nabídek.

V dopisu ze dne 17. 12. 2009, kterým Ministerstvo financí oznámilo prodloužení lhůty pro podání nabídek, je zároveň popsán způsob jejich hodnocení. Podle něj by po odevzdání nabídek a jejich otevření měla následovat individuální jednání s uchazeči a z nich vyplývající úpravy a doplnění nabídek. Toto období by trvalo zhruba dva měsíce do očekávané účinnosti legislativních změn, které ministerstvo předpokládá. Teprve poté by byl oznámen vítěz výběrového řízení. Pokud by tento postup skutečně platil, byly by tím popřeny veškeré zásady zadávání veřejných zakázek. Podle BCPP se musí nepochybně jednat o omyl, neboť je zcela nepředstavitelné, že by ministerstvo financí jako zadavatel skutečně chtělo vědomě postupovat takto hrubě netransparentním způsobem.

4) Ze zadávací dokumentace není zcela zřejmý rozsah a povaha poptávaných činností.

Z názvu zadání plyne, že se jedná o internetový prodej státních spořicích dluhopisů, nicméně z dalšího textu je zřejmé, že jsou poptávány i další služby (viz další bod). Dokumentace také neobsahuje přiměřeně detailní specifikaci, neukládá konkrétní technické vlastnosti, které by měl systém splňovat, a přitom výslovně zakazuje variantní nabídky. Takové zadání by mělo za následek předložení zcela nesrovnatelných nabídek dodavatelů.

5) Zadavatel poptává i činnosti, jejichž realizace je podle zákona vyhrazena pouze Středisku cenných papírů (SCP).

Ve výběrovém řízení je poptávána služba vedení registru cenných papírů a činnosti s tím

spojené. Takové řízení lze již od počátku považovat za bezpředmětné, jelikož podle platné

legislativy nikdo jiný než SCP nemůže podobné služby poskytovat. V současnosti evidenci

cenných papírů spravuje SCP a v budoucnu tuto činnost převezme Centrální depozitář

cenných papírů; obě zmíněné instituce jsou přitom schopny poptávanou činnost plně zajistit,

a to bez vynaložení dodatečných (tj. zbytečných) nákladů. Vytváření paralelního systému je

zcela nehospodárné a míří zcela proti smyslu centralizace a harmonizace činností

uplatňované na evropských kapitálových trzích. Nový systém by také zbytečně plýtval

náklady dalších subjektů.

BCPP v dopisu znovu upozornila, že opakovaně Ministerstvu financí ČR nabídla vedení evidence a

vypořádání státních spořicích dluhopisů pro fyzické osoby od okamžiku předání evidence SCP do

Centrálního depozitáře za symbolickou 1 Kč. Tuto cenu BCPP nabízí vzhledem k tomu, že pro tyto

účely předpokládá využití stávajícího systému. Systém SCP byl právě pro účely emisí státních

spořicích dluhopisů během posledního roku upraven a je tedy plně funkční i pro tento účel. Nejpozději od března roku 2010 může plně sloužit potřebám MF při emisích státních dluhopisů pro fyzické osoby.

BCPP deklaruje svůj zájem i nadále se účastnit vypsaného výběrového řízení, považuje ovšem
za důležité, aby výše uvedené nejasnosti byly náležitě vyjasněny.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).