Hlavní navigace

Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS

[Tisková zpráva] Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR

Sdílet

  • Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR – překonal vynikající výsledek roku 2007
  • Návrh na vyplacení dividendy ve výši 90 centů na akci
  • Podíl zemí střední a východní Evropy na pojistném v neživotním pojištění převýšil 60 procent
  • Podíl zemí střední a východní Evropy na pojistném v životním pojištění dosáhl téměř 40 procent

„Koncernový výsledek za rok 2009 potvrdil správnost našich strategických rozhodnutí o expanzi obchodní činnosti při současném soustředění se na výnosy. Podařilo se nám tak i navzdory nepříznivému vývoji hospodářské situace zvýšit objem pojistného na více než 8 miliard EUR“, zdůraznil Dr. Günter Geyer, generální ředitel Vienna Insurance Group. „Navíc koncern ziskem více než 441 milionů EUR dále vykazuje nepřetržitou ziskovost. To nám umožňuje vyplatit akcionářům za rok 2009 dividendu ve výši 90 centů na akcii.*“

I. Přehled hlavních údajů za rok 2009

Koncern Vienna Insurance Group získal v uplynulém obchodním roce 2009 poprvé předepsané (konsolidované) pojistné v celkové výši 8,02 mld. EUR. To odpovídá nárůstu o 1,5 procenta. Z pohledu časově rozlišeného pojistného dosáhl koncern na bázi eura dokonce přírůstku o 4,0 procenta.

Na bázi lokální měny vykázalo předepsané koncernové pojistné výrazný nárůst o 5,9 procenta, časově rozlišené pojistné se podařilo zvýšit dokonce o 8,5 procenta.

Koncernový zisk (před zdaněním, konsolidovaný) dosáhl v roce 2009 výši 441,25 mil. EUR. Koncern tak překonal výsledek mimořádně úspěšného roku 2007.

Combined Ratio koncernu po zajištění (bez zohlednění výnosů z finančních investicí) dosáhlo za rok 2009 hodnotu 96,3 procenta a udrželo se tak výrazně pod hranicí 100 procent.

Finanční výsledek za rok 2009 dosáhl výši 929,12 mil. EUR a překonal tak o 1,2 procenta výsledek roku 2008.

* Návrh příslušným orgánům

Finanční investice koncernu dosáhly k 31. prosinci 2009 výši 25,89 mld. EUR. To představuje přírůstek 5,5 procenta v porovnaní s koncem roku 2008.

Příslušným orgánům bude navrženo vyplacení dividendy ve výši 0,90 EUR na akci. Dividenda má být vyplacena 5. července 2010.

II. Údaje o koncernu za jednotlivá odvětví za rok 2009 (konsolidováno)

Neživotní a úrazové pojištění

V oblasti neživotního a úrazového pojištění bylo celkově předepsáno pojistné ve výši 4,21 mld. EUR (na bázi eura pokles o 1,7 procenta). Z pohledu časově rozlišeného pojistného na bázi lokální měny dosáhl koncern přírůstku o 8,9 procenta.

Na trzích zemí střední a východní Evropy dosáhl koncern na lokální bázi z pohledu časově rozlišeného pojistného růstu o 13,4 procenta. Koncernové společnosti v zemích střední a východní Evropy získaly v tomto segmentu na bázi eura předepsané pojistné ve výši 2,57 mld. EUR (pokles o 2,7 procenta).

V zemích mimo střední a východní Evropu si předepsané pojistné v tomto odvětví zachovalo stabilní výši 1,64 mld. EUR. V Rakousku dosáhly koncernové společnosti pojistným ve výši 1,57 mld. EUR stabilního výsledku. V Německu stoupl objem pojistného o 2,9 procenta na 71,42 milionů EUR.

Životní pojištění

Pojistným ve výši 3,49 mld. EUR dosáhly koncernové společnosti Vienna Insurance Group v oblasti životního pojištění na bázi eura přírůstku o 5,6 procenta. Na lokální bázi se podařilo zvýšit časově rozlišené pojistné o výrazných 8,8 procenta.

Na trzích zemí střední a východní Evropy bylo v oblasti životního pojištění dosaženo růstu předepsaného pojistného o celkově 6,3 procenta na 1,37 mld. EUR. V České republice dosáhla Vienna Insurance Group v tomto odvětví dokonce vzestupu o 43,7 procenta a v Rumunsku zaznamenaly koncernové společnosti růst o vynikajících 123,4 procenta.

V zemích mimo střední a východní Evropu dosáhlo předepsané pojistné v odvětví životního pojištění výši 2,13 mld. EUR. To představuje nárůst o 5,2 procenta.

Zdravotní pojištění

V odvětví zdravotního pojištění dosáhla Vienna Insurance Group předepsaným pojistným ve výši 321,36 mil. EUR růstu o 2,3 procenta. Produkty zdravotního pojištění nabízela ve významném objemu pouze Wiener Städtische Versicherung v Rakousku, V České republice byla nabídka zdravotního pojištění zahájena v roce 2009. Společnost Donau Versicherung začne v 1. pololetí roku 2010 nabízet zdravotní pojištění v Rakousku.

III. Údaje o koncernu podle regionů za rok 2009 (konsolidováno)

Rakousko

V roce 2009 získaly rakouské koncernové společnosti Vienna Insurance Group celkem předepsané pojistné ve výši 3,87 mld. EUR a docílily tak přírůstku 3,2 procenta. V oblasti neživotního pojištění dosáhlo pojistné celkovou výši 1,89 mld. EUR (plus 0,3 procenta). Na životní pojištění připadlo 1,99 mld. EUR. Oproti minulému roku to odpovídá nárůstu o 6,0 procenta.

Zisk (před zdaněním) dosáhl celkem výši 247,49 milionů EUR. V důsledku prodeje společností Unita a BA-CAV je možné pouze omezené srovnání s předchozím rokem.

Combined Ratio dosáhlo v roce 2009 hodnotu 96,0 procenta.

Česká republika

V roce 2009 dosáhly tři české koncernové společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., (ČPP) a Pojišťovna České spořitelny, a.s., (PČS) na bázi eura růstu o 12,9 procenta a zvýšily tak pojistné na 1,60 mld. EUR. Pojistným ve výši 627,77 mil. EUR byl v oblasti životního pojištění zaznamenán velmi vysoký nárůst o 43,7 procenta. V odvětví neživotního pojištění získal koncern v České republice pojistné 975,52 mil. EUR (na bázi eura pokles o 0,7 procenta).

Na bázi lokální měny dosáhlo předepsané pojistné ještě větší vzestup o 19,5 procenta. V odvětví neživotního pojištění se objem pojistného podařilo na lokální bázi zvýšit o 5,0 procenta a v oblasti životního pojištění bylo dosaženo výrazného růstu o 52,1 procenta.

České koncernové společnosti Vienna Insurance Group – podpořené výrazným rozvojem v oblasti životního pojištění – poprvé docílily tržním podílem ve výši 27,4 procenta prvenství na trhu v tomto odvětví.

Zisk (před zdaněním) představoval 122,91 mil. EUR a zvýšil se tak o 14,4 procenta.

Combined Ratio dosáhlo v roce 2009 hodnotu 91,2 procenta a podařilo se jej snížit o téměř jeden procentní bod.

Slovensko

Tři slovenské koncernové společnosti Kooperativa poisťovňa, a.s., Komunálna poisťovňa, a.s. a Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. získaly v roce 2009 pojistné v celkové výši 628,38 mil. EUR a dosáhly tak nárůstu o 3,8 procenta. Časově rozlišené pojistné stouplo ve srovnání s předchozím rokem o 5,6 procenta. V oblasti neživotního pojištění získal koncern přírůstkem o 0,9 procenta pojistné ve výši 333,36 mil. EUR, přičemž v životním pojištění představuje pojistné ve výši 295,02 mil. EUR přírůstek o 7,2 procenta.

Vienna Insurance Group je číslem 1 na slovenském pojišťovacím trhu. Koncern je lídrem trhu i v oblasti životního pojištění a pojištění motorových vozidel.

Zisk (před zdaněním) byl více než ztrojnásoben na celkových 23,01 mil. EUR.

Combined Ratio bylo sníženo o téměř 2,5 procentního bodu a představovalo v roce 2009 90,8 procenta.

Polsko

V Polsku získala Vienna Insurance Group pojistné ve výši 548,26 mil. EUR. V odvětví neživotního pojištění dosáhlo pojistné hodnotu 384,07 mil. EUR. Na lokální bázi to představuje nárůst předepsaného pojistného o 14,5 procenta. V životním pojištění došlo k poklesu o 57,0 procenta na 164,19 mil. EUR, který vyplývá výhradně z velmi nepříznivého vývoje jednorázově placeného pojistného v důsledku celkové hospodářské situace.

V roce 2009 dosáhl zisk (před zdaněním) výši 27,43 mil. EUR a vzrostl tak o 5,0 procenta. Na bázi lokální měny dosáhl koncern růstu zisku (před zdaněním) o 29,4 procenta.

Combined Ratio dosáhlo hodnotu přibližně 100 procent.

Rumunsko

V Rumunsku získaly koncernové společnosti Vienna Insurance Group pojistné v celkové výši 606,66 mil. EUR. Na lokální bázi to odpovídá růstu předepsaného pojistného o 14,8 procenta. Koncern dosáhl v Rumunsku nárůstu časově rozlišeného pojistného o 20,0 procenta. V oblasti neživotního pojištění dosáhlo předepsané pojistné výši 519,42 mil. EUR. Na lokální bázi to v tomto odvětví představuje přírůstek o 5,1 procenta. V životním pojištění získal koncern pojistné ve výši 87,23 mil. EUR (nárůst o 123,4 procenta).

V Rumunsku je Vienna Insurance Group lídrem trhu a současně i jedničkou v neživotním pojištění. V odvětví životního pojištění jsou společnosti Vienna Insurance Group na 2. místě na trhu.

Zisk (před zdaněním) představoval 24,19 mil. EUR, přičemž porovnání s hodnotou předchozího roku – v důsledku tehdejší definitivní konsolidace společnosti Unita – nemá vypovídací hodnotu.

Combined Ratio dosáhlo v roce 2009 hodnoty 99,3 procenta a podařilo se jej tak snížit o více než 5 procentních bodů.

Ostatní země střední a východní Evropy

V segmentu ostatních zemí střední a východní Evropy získala Vienna Insurance Group pojistné ve výši 546,56 mil. EUR a docílila tak nárůstu o 10,1 procenta. Pozoruhodné jsou dvouciferné míry růstu, dosažené v roce 2009 v Bulharsku (38,8 procenta) a Chorvatsku (11,7 procenta).

Ostatní trhy

V Německu a Lichtenštejnsku získaly koncernové společnosti Vienna Insurance Group pojistné ve výši 211,98 mil. EUR (pokles o 2,8 procenta).

Zisk (před zdaněním) představoval 19,98 mil. EUR.

IV. Nárůst Group Embedded Value

Ukazatel Embedded Value, určený podle mezinárodních směrnic, uvádí hodnotu kmene pojistných smluv a skládá se z čistého jmění za životní, zdravotní a neživotní/úrazové pojištění, jakož i z aktuální hodnoty budoucích výnosů z existujícího pojistného kmene životního a zdravotního pojištění spolu.

Stabilita pojišťovací činnosti Vienna Insurance Group se odráží v tom, že ukazatel Group Embedded Value (po zdanění) k rozhodujícímu dni 31. prosince 2009 stoupl o 7,5 procenta na 4,59 mld. EUR (upravená hodnota za rok 2008: 4,26 mld. EUR). Přírůstek ukazatele Embedded Value o 15,9 procenta na 2,83 mld. EUR je ve střední a východní Evropě dokonce ještě výraznější a jasně potvrzuje potenciál zvyšování významu tohoto regionu.

Z růstu Embedded Value včetně vyplacené dividendy vyplývá profitabilita (Return on Embedded Value) o výši 15,4 procenta.

Jasným znakem výnosnosti zemí střední a východní Evropy je profitabilita nové produkce, která byla zvýšena ze 40,0 na 41,7 procenta pojistného z nové produkce. Ale i v regionu Rakousko/Německo došlo k růstu z 24,2 procenta na 25,0 procenta. Tady se bezprostředně projevil celokoncernový program zvyšovaní efektivity, zahájený v uplynulém roce.

Společnost B & W Deloitte GmbH z Kolína nad Rýnem potvrdila Group Embedded Value skupiny Vienna Insurance Group v plném rozsahu.

V. Výhled

Management Vienna Insurance Group potvrzuje výhled, který byl zveřejněn již v lednu, a očekává růst zisku (před zdaněním) o minimálně deset procent a nárůst pojistného o jednocifernou procentuální hodnotu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).