Hlavní navigace

Většina podnikatelů již podala Přehled o příjmech a výdajích za rok 2009

[Tisková zpráva] Celkem 851 880 Přehledů o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) za rok 2009 obdržely k 30. dubnu 2010 všechny okresní správy sociálního zabezpečení, v Praze Pražská, v Brně Městská (OSSZ/PSSZ/MSSZ).

Sdílet

V prvním termínu pro podání přehledu závazném pro ty OSVČ, kterým daňové přiznání nezpracovával daňový poradce, tak bylo podáno 88,7 % přehledů. K 30. dubnu 2010 pracoviště ČSSZ evidovala celkem 959 970 OSVČ, které vykonávaly činnost.

OSVČ podávaly přehledy převážně osobně, poštou nebo prostřednictvím podatelny na papírových formulářích. ČSSZ umožňuje také elektronické podání (e – Podání) přehledu prostřednictvím Portálu veřejné správy (PVS) e – Podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2009  nebo prostřednictvím e-podatelny.

V souvislosti s chybami vyskytujícími se při podání přehledu Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje OSVČ, které budou podávat přehled v dalších termínech, aby si dávaly pozor a:

•    v Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2009 správně rozdělily daňový základ z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti z vedlejší a hlavní SVČ,

•    oznamovaly ihned zahájení spolupráce spolupracujících osob vykonávajících vedlejší SVČ a ne až při podání přehledu.

Další termín podání přehledu za rok 2009 je 30. červenec 2010. Závazný je pro ty OSVČ, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce, pokud tuto skutečnost doložily příslušné OSSZ/PSSZ. Jestliže OSVČ není povinna podávat daňové přiznání, musí přehled podat nejpozději do 2. srpna 2010.

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2009 je rovněž možné podat do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, kterou byla finančním úřadem prodloužena lhůta pro odevzdání daňového přiznání. Finanční úřad může na žádost plátce daně, jeho daňového poradce, či z vlastního podnětu lhůtu pro podání přiznání prodloužit, zpravidla nejdéle o tři měsíce. Pouze v odůvodněných případech (například jsou-li součástí příjmů i příjmy zdaňované v zahraničí) může být lhůta prodloužena až o deset měsíců.

Pokud OSVČ nepodá přehled včas nebo vůbec, může jí za to  OSSZ uložit  pokutu až 20 000 Kč nebo – při opětovném nesplnění povinnosti – až 100 000 Kč.

Doplatek na pojistném musí OSVČ zaplatit nejpozději do osmi dnů ode dne podání přehledu za předchozí kalendářní rok. Pokud OSVČ nezaplatí pojistné ve stanovené lhůtě, nebo ho zaplatí v nižší výši, než měla, vzniká jí povinnost platit penále. Sazba penále za každý kalendářní den, ve kterém dluh na pojistném trvá, činí 0,05 %.

Penále se platí ode dne následujícího po dni splatnosti pojistného do dne úhrady dluhu včetně tohoto dne. Penále ze záloh se naposledy platí za den, ve kterém byl nebo měl být podán Přehled (pokud nebyla záloha uhrazena dříve). Více informací o podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ naleznete na webových stránkách ČSSZ.

Pro OSVČ vydala  ČSSZ již počtvrté publikaci „Příručka OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2010“. Jde o průvodce, který formou otázek a odpovědí včetně praktických příkladů vysvětluje sociální zabezpečení OSVČ. Příručka je dostupná zdarma na všech pracovištích ČSSZ a spolu s dalšími informacemi pro OSVČ na webových stránkách na adrese: http://www.cssz­.cz/cz/informa­ce/informacni-materialy/publi­kace.htm.Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).