Hlavní navigace

ÚZSVM - 5 let existence, hospodaření s majetkem v hodnotě více než 22 mld. korun, 96 % úspěšnost při hájení zájmů státu…

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl zřízen zákonem, 1. 7. 2007 uplynulo pět let od jeho vzniku. Svou činnost vykonává ÚZSVM prostřednictvím Územních pracovišť, která působí v sídlech krajských soudů a v hlavním městě Praze.

Sdílet

ÚZSVM přispěl v roce 2006 do rozpočtu státu celkovou částkou 992 mil. korun. Nemalé příjmy plynuly zejména z prodeje a pronájmu státního majetku, v roce 2006 šlo o téměř 607 mil. korun. Úspěšnost právních zástupců ÚZSVM při hájení zájmů státu před soudy je téměř 96 %.

Další zásadní činností ÚZSVM je spravování státního majetku. K 31. 12. 2006 hospodařil ÚZSVM s majetkem v souhrnné hodnotě více než 22 mld. korun. Jde o téměř 413 tisíc položek movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví státu.

K nejdůležitějším činnostem, kterými se ÚZSVM zabývá už od svého vzniku, patří zastupování státu. V souladu s platnými právními předpisy ÚZSVM již pět let jedná v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se určených skupin majetku státu.

V roce 2006 řešil ÚZSVM více než 4.300 případů soudních sporů, z nichž bylo 137 restitučních řízení, 982 správních řízení a 2.028 dědických řízení.

ÚZSVM dále zajišťuje právní stanoviska, a to pro organizační složky státu, státní organizace a Pozemkový fond České republiky, které ve významných nebo právně složitých věcech týkajících se majetku mohou ÚZSVM o právní stanovisko požádat. Kromě toho poskytuje právní stanoviska také subjektům mimo uvedený okruh, je-li to účelné pro stát, vzhledem k závažnosti a povaze věci.

Další agendou ÚZSVM z oblasti práva je právní zastupování obcí. V některých majetkových sporech poskytuje ÚZSVM obcím bezplatně právní pomoc spočívající v zastupování před soudem, kdy je proti obci uplatněn nárok na určení vlastnického práva k nemovitosti. V těchto řízeních může ÚZSVM vystupovat ze svého podnětu jako vedlejší účastník vedle obce, má-li stát na výsledku takového řízení zájem.

ÚZSVM již od svého vzniku přispívá do státní pokladny také z prodeje majetku z „odúmrtí“ (majetek po zesnulých, bez zákonných a závětních dědiců) nebo z přímých dědictví ve prospěch státu.Majetek z odúmrtí je převáděn ve prospěch jiných organizačních složek státu, nebo nabízen ve výběrových řízeních a následně prodáván na základě kupních smluv. Veškeré zisky z prodeje jsou odváděny do státní pokladny.

Podstatnou část státního majetku tvoří majetek propadlý státu. Tento majetek ÚZSVM nabývá na základě rozhodnutí příslušných orgánů činných v trestním řízení a v souladu s trestněprávními předpisy. Jde o věci, které byly použity ke spáchání trestného činu. ÚZSVM dále přebírá věci movitého charakteru, především takové, u nichž došlo k porušení autorských práv, nebo byly použity přímo při páchání trestné činnosti (padělky, zboží textilní výroby, CD nosiče, obuv atd.). Většinu těchto věcí je ÚZSVM povinen na základě právních norem likvidovat.

Od 1. 1. 2004 státní zástupci pověřují ÚZSVM správou majetku a věcí zajištěných v trestním řízení. Podle trestního řádu přísluší ÚZSVM také obecný dohled nad nakládáním se zajištěným majetkem. V tomto případě se nejedná o majetek státu, orgány činnými v trestním řízení je pouze zajištěn a po úředním úkonu (protokolárním a fyzickém) předán ÚZSVM. Ten na základě pověření zajišťuje jeho správu. Agenda je náročná po věcné i právní stránce, jde zpravidla o majetek luxusní (sběratelské předměty atd.).

K 31. 12. 2006 spravoval ÚZSVM zajištěný majetek v celkové hodnotě přibližně 150 mil. korun.

Přehled všech agend, činností a informací z oblastí působení ÚZSVM jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu, www.uzsvm.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).