Hlavní navigace

Stát v prvních dvou měsících roku 2007 hospodařil se schodkem 6,7 miliardy Kč

Státní rozpočet na rok 2007 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 622/2006 Sb. ze dne 13. prosince 2006, který stanovil příjmy ve výši 949,5 mld. Kč, výdaje ve výši 1 040,8 mld. Kč a schodek ve výši 91,3 mld. Kč.

Sdílet

Podle bankovních údajů o pokladním plnění státního rozpočtu ke konci února 2007 vykázal státní rozpočet celkové příjmy ve výši 147,6 mld. Kč, celkové výdaje ve výši 154,3 mld. Kč a schodek hospodaření ve výši 6,7 mld. Kč (v únoru 2006 vykázán schodek 0,6 mld. Kč).

Dosažené celkové příjmy 147,6 mld. Kč představovaly 15,5 % schváleného rozpočtu (loni plnění na 16,8 %) a jsou proti únoru 2006 nižší o 1,3 mld. Kč, tj. o 0,8 %.

Příjmy z daní a poplatků dosáhly 68,5 mld. Kč, což představuje 13,2 % schváleného rozpočtu a meziroční pokles o 1,9 mld. Kč, tj. o 2,7 % (rozpočet počítá s růstem 10,2 % proti skutečnosti roku 2006). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 1,6 procentního bodu horší.

Meziroční pokles byl ovlivněn především nižším inkasem daně z přidané hodnoty. To představovalo 27,1 mld. Kč, tj. 16,6 % rozpočtu a je o 3,8 procentního bodu horší než bylo plnění v únoru minulého roku. Meziroční pokles o 4,9 mld. Kč, tj. o 15,4 %, je proti rozpočtované dynamice (6,6 % měřeno ke skutečnosti za rok 2006) výrazně nižší. To bylo způsobeno vyššími vratkami daně, které v letošním roce činily cca 29,0 mld. Kč, což je proti stavu ke konci února roku 2006 (cca 13 mld. Kč) o 16 mld. Kč více.

Inkaso spotřebních daní dosáhlo výše 20,0 mld. Kč, což představuje 15,2 % rozpočtu (loni to bylo 15,7 %) a meziroční růst o 1,3 mld. Kč, tj. o 7,1 %. Rozpočet počítá s růstem o 16,6 % proti skutečnosti roku 2006. Daně z příjmů právnických osob svým objemem 2,0 mld. Kč představovaly 1,8 % rozpočtu a byly nad úrovní loňského únorového inkasa o 0,3 mld. Kč. Rozpočet počítá s růstem o 12,6 % proti skutečnosti roku 2006. Nízké lednové a únorové inkaso souvisí především s platebním kalendářem, kdy zálohy daně platí větší plátci až v polovině 3. měsíce příslušného čtvrtletí.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 16,2 mld. Kč, tj. 16,6 % rozpočtu (loni plnění na 16,3 %) při meziročním růstu o 1,2 mld. Kč, tj. o 8,1 %. Rozpočet uvažuje s růstem o 7,1 % proti skutečnosti roku 2006. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 14,8 mld. Kč při plnění rozpočtu na 17,7 % (loni to bylo 18,7 %) a meziročním růstu o 1,2 mld. Kč, tj. o 8,4 %. Rozpočet je nad úrovní skutečnosti roku 2006 o 8,5 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 0,5 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 5,4 % (loni to bylo 3,6 %) a jeho výše byla stejná jako v únoru 2006. Rozpočet 2007 je nad úrovní skutečnosti roku 2006 o 1,8 %. Dosavadní nízké plnění souvisí rovněž s platebním kalendářem, kdy většina příjmů z této daně plyne do státního rozpočtu na konci každého čtvrtletí.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 0,9 mld. Kč, což představuje 17,9 % rozpočtu (loni 17,7 %) a meziročně je nepatrně vyšší. Rozpočet 2007 počítá s poklesem o 4,6 % proti skutečnosti roku 2006. Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2007 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 699,4 mld. Kč je proti rozpočtu na rok 2006 vyšší o 54,5 mld. Kč, tj. o 8,4 %, a proti skutečnosti roku 2006 o 60,1 mld. Kč, tj. o 9,4 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován (proti skutečnosti 2006) u spotřebních daní – o 19,2 mld. Kč (o 16,0 %), u daní z příjmů právnických osob – o 17,1 mld. Kč (o 12,6 %), u DPH – o 14,3 mld. Kč (o 6,6 %) a u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti o 9,6 mld. Kč (o 8,6 %).

Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 28.2.2007 výše 91,1 mld. Kč, což představuje 13,0 % rozpočtu a meziroční růst o 2,9 mld. Kč, tj. o 3,3 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 88,2 mld. Kč, tj. 13,7 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 13,6 mld. Kč, tj. o 18,2 % (celoročně bylo pod úrovní rozpočtu o 5,2 mld. Kč). Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly výše 58,7 mld. Kč, což představuje 16,5 % rozpočtu (loni to bylo 15,9 %) a meziroční růst o 5,2 mld. Kč, tj. o 9,7 %. Rozpočet počítá s růstem o 6,4 % proti skutečnosti roku 2006. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 48,4 mld. Kč, tj. 16,4 % rozpočtu, při meziročním růstu o 4,3 mld. Kč, tj. o 9,7 % (rozpočet počítá s růstem o 6,4 %).

Ke konci února 2007 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace výše 20,4 mld. Kč, což je 26,3 % rozpočtu a o 4,5 mld. Kč, tj. o 18,2 % méně než v únoru loňského roku (rozpočet uvažuje s meziroční poklesem o 35,4 % proti skutečnosti 2006, resp. o 2,7 % proti rozpočtu 2006). Z této částky představují převody z fondů OSS (bez kapitoly VPS) částku 8,5 mld. Kč. Tato částka zahrnuje především převody z rezervních fondů, dále převody prostředků z FKSP a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2006. Příjmy z rozpočtu EU (přijaté dotace od EU a Národního fondu) činily 7,8 mld. Kč (plnění na 12,7 %), tj. o 0,9 mld. Kč více než byla dosažená skutečnost za stejné období v roce 2006.

Celkové výdaje v objemu 154,3 mld. Kč čerpané ke konci února představují 14,8 % rozpočtu (v únoru 2006 to bylo 15,6 %), což znamená meziroční růst o 4,9 mld. Kč, tj. o 3,3 %. Proti skutečnosti, resp. rozpočtu 2006, předpokládá letošní rozpočet nárůst o 2,0 %, resp. 7,0 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly čerpány ve výši 148,3 mld. Kč, tj. na 15,6 % rozpočtu (loni to bylo na 16,7 %). Proti loňskému únoru vzrostly o 3,9 mld. Kč, tj. o 2,7 % (rozpočtovaná dynamika počítá s nárůstem o 3,9 % proti skutečnosti 2006, resp. o 8,3 % proti rozpočtu 2006).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou tyto výdaje zapracovány ve výši 387,6 mld. Kč, což představuje 37,2 % (loni 35,8 %) všech rozpočtovaných výdajů a meziroční růst o 9,4 % proti skutečnosti 2006 (především vliv zvýšení rodičovského příspěvku a příspěvku na bydlení v oblasti státní sociální podpory – růst rozpočtu 2007 proti skutečnosti 2006 o 59,5 %, tj. o 20,3 mld. Kč). Ke konci února 2007 bylo vyčerpáno 62,0 mld. Kč, tj. 16,0 % rozpočtu (loni to bylo 18,0 %), při meziročním růstu o 0,2 mld. Kč, tj. o 0,3 %. Z toho na důchody připadlo 46,6 mld. Kč, tj. 16,2 % rozpočtu (loni to bylo 18,1 %), při meziročním poklesu o 1,2 mld. Kč, tj. o 2,5 %.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu vyšší procento čerpání vykázaly neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. To je spojeno s finančními prostředky poskytovanými územním samosprávným celkům v předstihu na celé 1. čtvrtletí. Jejich únorová výše 29,7 mld. Kč představuje 24,6 % rozpočtu a proti konci února 2006 je téměř o 5,6 mld. Kč vyšší. Z toho lednová čtvrtletní záloha pro školství činila 18,7 mld. Kč, což je o 1,0 mld. Kč více než v roce 2006, a dalších 7,0 mld. Kč představují transfery obcím na sociální služby a dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění vykázaly čerpání ve výši 8,0 mld. Kč, tj. 16,8 % rozpočtu, při meziročním poklesu o 1,3 mld. Kč. Zatím nebyla realizována žádná předsunutá platba jako v minulém roce.

Výdaje kapitoly Státní dluh byly ke konci února 2007 čerpány ve výši 3,3 mld. Kč, tj. 8,8 % rozpočtu, a jsou pod úrovní konce února 2006 o 1,4 mld. Kč.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 7,3 mld. Kč, což představuje 24,4 % rozpočtované výše a meziroční růst o 0,5 mld. Kč. Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 6,0 mld. Kč, což představuje 6,7 % rozpočtu (v roce 2006 to bylo 5,3 %), při meziročním růstu o 1,0 mld. Kč. Schodek státního rozpočtu ke konci února 2007 dosáhl 6,7 mld. Kč a je lepší o 8,5 mld. Kč než by odpovídalo úrovni rozpočtované alikvoty (-15,2 mld. Kč). Proti výsledku vykázanému ve stejném období roku 2006 je ale horší o 6,2 mld. Kč.

Na jeho výši mělo významný vliv hospodaření v samotném měsíci únoru, kdy příjmy činily 64,4 mld. Kč, výdaje byly čerpány ve výši 76,2 mld. Kč a schodek za samotný měsíc únor činil tedy 11,8 mld. Kč. V něm se především odrazilo inkaso DPH, kdy únorové příjmy z této daně byly nižší o 7,5 mld. Kč proti stejnému období roku 2006 (vliv vysokých vratek).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).