Hlavní navigace

Stát v prvních čtyřech měsících roku 2006 hospodařil se schodkem 19,9 mld Kč

Státní rozpočet na rok 2006 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 543/2005 Sb. ze dne 2. prosince 2005, který stanovil příjmy ve výši 884,4 mld. Kč, výdaje ve výši 958,8 mld. Kč a schodek ve výši 74,4 mld. Kč.

Sdílet

Podle bankovních údajů o pokladním plnění státního rozpočtu ke konci dubna 2006 vykázal státní rozpočet celkové příjmy ve výši 299,7 mld. Kč, celkové výdaje ve výši 319,6 mld. Kč a schodek hospodaření ve výši 19,9 mld. Kč. Tento schodek je o 2,5 miliardy Kč nižší než v loňském roce, kdy za první čtyři měsíce dosáhl 22,5 miliardy Kč. Jde tak o nejlepší dubnový výsledek od roku 2002. Ke konci dubna letošního roku činily celkové příjmy státního rozpočtu 299,7 mld. Kč, tj. 33,9 % celoročního rozpočtu, a proti roku 2005 byly vyšší o 30,7 mld. Kč, tj. o 11,4 %.

Příjmy z daní a poplatků dosáhly za leden až duben letošního roku 147,3 mld. Kč, což představuje 31,1 % schváleného rozpočtu a meziroční růst o 14,9 mld. Kč, tj. o 11,3 % (rozpočet počítá s 2,8 % růstem proti skutečnosti roku 2005). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 1,1 procentního bodu lepší.

Meziroční růst byl ovlivněn především vyšším inkasem daně z přidané hodnoty, které představovalo 56,3 mld. Kč, tj. 35,9 % rozpočtu (loni to bylo 29,8 %). Meziroční růst o 10,3 mld. Kč, tj. o 22,4 %, je proti rozpočtované dynamice (růst o 6,7 % proti skutečnosti 2005) výrazně vyšší.

Inkaso spotřebních daní dosáhlo výše 38,9 mld. Kč, což představuje 32,7 % rozpočtu (ke konci dubna 2005 to bylo 36,5 %) a meziroční růst o 4,3 mld. Kč, tj. o 12,4 %. Rozpočet počítá s růstem o 14,7 % proti skutečnosti roku 2005.

Daně z příjmů právnických osob svým objemem 22,0 mld. Kč představovaly 24,9 % rozpočtu (loni to bylo 23,1 %) a byly nad úrovní loňského inkasa o 3,1 mld. Kč, tj. o 16,2 %. Rozpočet počítá s poklesem o 12,2 % proti skutečnosti roku 2005 (vliv snížení sazby daně z 26 % na 24 %). Relativně nízké plnění rozpočtu této daně souvisí s platebním kalendářem.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 25,1 mld. Kč, tj. 27,2 % rozpočtu (loni plnění na 29,4 %), při meziročním poklesu o 3,0 mld. Kč, tj. o 10,7 %. Rozpočet uvažuje s poklesem o 2,6 % proti skutečnosti roku 2005, což souvisí se snížením daňových sazeb od 1.1.2006.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 23,0 mld. Kč při plnění rozpočtu na 31,5 % (loni to bylo na 29,0 %) a meziročním růstu o 0,9 mld. Kč, t.j. o 3,9 %. Rozpočet 2006 je pod úrovní skutečnosti roku 2005 o 4,4 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 0,6 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 4,1 % (loni to bylo 34,0 %) a proti stejném období roku 2005 je nižší o 4,0 mld. Kč, tj. o 87,0 %. Rozpočet 2006 je nad úrovní skutečnosti roku 2005 o 5,8 %. Na výrazný pokles inkasa daně v samotném měsíci dubnu o 4,8 mld. Kč (proti stavu ke konci března) měly vliv především dva faktory. Jednak to byly vratky daně, které vyplynuly z možnosti uplatnění společného zdanění manželů a dále vratky z titulu uplatnění zvýšených výdajových paušálů.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 1,5 mld. Kč, což představuje 31,8 % rozpočtu (loni plnění na 24,3 %) a meziroční růst o 0,2 mld. Kč, t.j. o 11,7 %. Rozpočet 2006 počítá s růstem o 1,8 % proti skutečnosti roku 2005.

Příjmy ze cla náležející státnímu rozpočtu byly ke konci dubna vykázány ve výši 0,4 mld. Kč (národní podíl ve výši 25 % z předepsaných celních příjmů, který náleží ČR po vstupu do ES). Celkové vybrané clo (vč. části připadající rozpočtu EU) činilo ke konci dubna letošního roku 2,5 mld. Kč.

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo za první čtyři měsíce letošního roku výše 199,8 mld. Kč, což představuje 31,0 % rozpočtu a meziroční růst o 18,5 mld. Kč, tj. o 10,2 %. Ve stejném období roku 2005 dosáhlo celostátní inkaso daní 181,3 mld. Kč, tj. 29,8 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 9,2 mld. Kč, tj. o 5,3 % (celoročně převýšilo rozpočet o 23,0 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly výše 105,2 mld. Kč, což představuje 31,3 % rozpočtu (loni to bylo rovněž 31,3 %) a meziroční růst o 6,7 mld. Kč, tj. o 6,8 %. Rozpočet 2006 počítá s růstem o 8,1 % proti skutečnosti roku 2005. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 86,6 mld. Kč, t.j. 31,0 % rozpočtu, při meziročním růstu o 5,5 mld. Kč, tj. o 6,8 %.

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace dosáhly výše 47,2 mld. Kč, což je 63,1 % rozpočtu (loni to bylo 78,2 %) a o 9,0 mld. Kč, tj. o 23,7 % více než ke konci dubna loňského roku (rozpočet uvažuje s meziroční poklesem o 21,1 %). Z této částky představují převody z fondů OSS částku 23,6 mld. Kč, což je o 7,7 mld. Kč více než bylo ve stejném období roku 2005. Ty zahrnují především převody z rezervních fondů, dále převody prostředků z FKSP a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2005. Příjmy z rozpočtu EU (přijaté dotace a kompenzační platby) činily 13,1 mld. Kč, tj. o 2,1 mld. Kč více než byla dosažená skutečnost za stejné období v roce 2005. Z toho kompenzační platby dosáhly 2,4 mld. Kč, tj. o 1,4 mld. Kč méně než v na konci dubna 2005.

Celkové výdaje v objemu 319,6 mld. Kč, čerpané ke konci dubna, představují 33,3 % schváleného rozpočtu (v roce 2005 to bylo 32,8 %), což znamená meziroční nárůst o 28,2 mld. Kč, tj. o 9,7 %. Rozpočtovanou dynamiku (růst o 3,9 % proti skutečnosti roku 2005) tak převyšují o 5,8 procentní­ho bodu.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ke konci dubna letošního roku čerpány ve výši 305,6 mld. Kč, tj. na 35,3 % (loni to bylo 33,9 %). Proti stejnému období minulého roku vzrostly o 26,7 mld. Kč, tj. o 9,6 % (rozpočet 2006 počítá s nárůstem o 2,5 % proti skutečnosti 2005).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou tyto výdaje zapracovány ve výši 343,1 mld. Kč, což představuje 35,8 % všech rozpočtovaných výdajů a meziroční růst o 5,2 % proti skutečnosti 2005. Ke konci dubna letošního roku bylo vyčerpáno 122,6 mld. Kč, tj. 35,7 % rozpočtu (loni plnění na 33,6 %), při meziročním růstu o 13,3 mld. Kč, tj. o 12,2 %. Z toho na důchody připadlo 93,8 mld. Kč, tj. 35,6 % rozpočtu (loni to bylo na 33,6 %), při meziročním růstu o 11,3 mld. Kč, tj. o 13,7 %. Od 1.1.2006 byly, tak jako již v minulých letech, valorizovány důchody. Valorizace důchodů přiznaných před 1.1.1996 činila 6 %, důchody přiznané po tomto datu byly valorizovány 4 %.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu činily neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 48,3 mld. Kč, což představuje již 45,2 % rozpočtu, při meziročním růstu o 2,5 mld. Kč, tj. o 5,4 %. Vyšší plnění ovlivnily především převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 35,5 mld. Kč, což je o 1,8 mld. Kč více než v roce 2005. Z toho 17,8 mld. Kč činila dubnová záloha na 2. čtvrtletí.

Nadprůměrné čerpání vykázaly i neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění ve výši 18,8 mld. Kč, a to na 51,9 % rozpočtu. To bylo ovlivněno dvěma mimořádnými předsunutými platbami ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny z nichž první byla poskytnuta v lednu ve výši 3,0 mld. Kč, a o kterou budou v září a prosinci kráceny platby státu do systému veřejného zdravotního pojištění vždy o 1,5 mld. Kč. V dubnu byla nově provedena druhá předsunutá platba ve výši 2,5 mld. Kč, o kterou budou v srpnu a listopadu opět kráceny platby státu do VZP, vždy o 1,25 mld. Kč. Další vliv, který se projevil v této položce od 1. února t.r., je zvýšení vyměřovacího základu pojistného za státní pojištěnce z 3 798 Kč na 4 144 Kč (podle nařízení vlády č. 29/2006 Sb.). Pojistné tak vzrostlo z 513 Kč na 560 Kč měsíčně.

Výdaje kapitoly Státní dluh byly k 31.4.2006 čerpány ve výši 12,4 mld. Kč, tj. 36,2 % rozpočtu, což je o 1,3 mld. Kč více než bylo ke konci dubna loňského roku.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno zatím 10,1 mld. Kč, což představuje 33,6 % rozpočtované výše, a jejich objem je nad úrovní srovnatelného období minulého roku o 1,6 mld. Kč.

V dubnu byla již tradičně provedena platba příspěvku státu na stavební spoření ve výši 15,0 mld. Kč, což znamená čerpání rozpočtu na 97,7 %. Meziročně tak objem těchto prostředků klesl o 0,4 mld. Kč, tj. o 2,4 %.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 14,0 mld. Kč, což představuje 14,9 % rozpočtu (v roce 2005 to bylo 13,8 %), při meziročním růstu o 5,0 mld. Kč.

Celkový schodek hospodaření státního rozpočtu ke konci dubna 2006 činil 19,9 mld. Kč. Proti stavu na konci března tak došlo k výraznému propadu hospodaření o 35,7 mld. Kč, což ovlivnily především výdaje na stavební spoření (15,0 mld. Kč), čtvrtletní záloha na školství (17,8 mld. Kč) a druhá předsunutá platba VZP (2,5 mld. Kč). I přes vykázané schodkové hospodaření státního rozpočtu je dosažený výsledek relativně pozitivní, neboť je o 2,5 mld. Kč lepší než v dubnu 2005 (schodek 22,5 mld. Kč). Proti rozpočtovanému schodku, odpovídajícímu čtyřem měsícům je výsledek lepší o 4,9 mld. Kč.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).