Hlavní navigace

Stát v lednu hospodařil s přebytkem

Státní rozpočet na rok 2006 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 543/2005 Sb. ze dne 2. prosince 2005, který stanovil příjmy ve výši 884,4 mld. Kč, výdaje ve výši 958,8 mld. Kč a schodek ve výši 74,4 mld. Kč a vychází ze schválené Koncepce reformy veřejných rozpočtů a ze schváleného střednědobého výdajového rámce na rok 2006.

Sdílet

Proti pokladnímu plnění za rok 2005 rozpočet počítá s nárůstem příjmů o 17,9 mld. Kč, tj. o 2,1 %, výdaje by měly vzrůst o 36,0 mld. Kč, tj. o 3,9 % a rozpočtovaný schodek je vyšší o 18,1 mld. Kč.

Z růstu celkových příjmů o 17,9 mld. Kč připadá na příjmy z daní a poplatků 14,1 mld. Kč, tj. růst o 3,1 % (největší nárůst představují spotřební daně, a to o 15,3 mld. Kč, tj. o 14,7 %, a DPH o 9,9 mld. Kč, tj. o 6,7 %). Pojistné na sociální zabezpečení je vyšší o 25,1 mld. Kč (růst o 8,1 %), zatímco ostatní příjmy by měly poklesnout o 21,3 mld. Kč (snížení o 22,1 %); tento pokles ovlivňuje vysoká loňská skutečnost, která zahrnovala nerozpočtované příjmy kapitol z rezervních fondů ve výši 22,6 mld. Kč a příjmy z převodu z fondu státních záruk ve výši 21,9 mld. Kč. Po vyloučení nerozpočtovaných příjmů by ostatní příjmy měly výrazně růst, a to především z důvodů vyšších rozpočtovaných dotací od EU (50,9 mld. Kč proti 13,4 mld. Kč v roce 2005).

Výdajová strana státního rozpočtu počítá s vyšším čerpáním prostředků proti skutečnosti roku 2005 o 36,0 mld. Kč, z toho 23,7 mld. Kč připadá na běžné výdaje a 12,3 mld. Kč na výdaje kapitálové. Na nárůstu běžných výdajů se především podílí sociální dávky (růst o 16,7 mld. Kč) a výdaje kapitoly Státní dluh (růst o 8,8 mld. Kč).

Podle bankovních údajů o pokladním plnění státního rozpočtu ke konci ledna 2006 vykázal státní rozpočet celkové příjmy ve výši 79,6 mld. Kč, celkové výdaje ve výši 76,2 mld. Kč a přebytek hospodaření ve výši 3,4 mld. Kč (v lednu 2005 vykázán přebytek 3,5 mld. Kč).

Dosažené celkové příjmy 79,6 mld. Kč představovaly 9,0 % schváleného rozpočtu (loni plnění na 8,7 %) a jsou proti lednu 2005 vyšší o 9,3 mld. Kč, tj. o 13,2 %.

Příjmy z daní a poplatků dosáhly za leden 42,5 mld. Kč, což představuje 9,0 % schváleného rozpočtu a meziroční růst o 7,5 mld. Kč, tj. o 21,4 % (rozpočet počítá s 3,1 % růstem proti pokladnímu plnění roku 2005). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 1,1 procentního bodu lepší. Meziroční růst byl ovlivněn především vyšším inkasem daně z přidané hodnoty, které představovalo 22,3 mld. Kč, tj. 14,2 % rozpočtu a je o 3,5 procentního bodu lepší než bylo plnění v lednu minulého roku. Meziroční růst o 5,8 mld. Kč, tj. o 35,1 %, je proti rozpočtované dynamice (6,7 % měřeno k pokladnímu plnění za rok 2005) vyšší.

Inkaso spotřebních daní dosáhlo výše 9,5 mld. Kč, což představuje 8,0 % rozpočtu (loni to bylo 9,2 %) a meziroční růst o 0,8 mld. Kč, tj. o 8,7 %. Rozpočet počítá s růstem o 14,7 % proti skutečnosti roku 2005. Daně z příjmů právnických osob svým objemem 0,9 mld. Kč představovaly 1,1 % rozpočtu a byly mírně nad úrovní loňského lednového inkasa (o 0,3 mld. Kč). Rozpočet počítá s poklesem o 11,2 % proti skutečnosti roku 2005 (vliv snížení sazby daně z 26 % na 24 %). Nízké lednové inkaso souvisí především s platebním kalendářem, kdy zálohy daně platí větší plátci až v polovině 3. měsíce příslušného čtvrtletí.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 8,6 mld. Kč, tj. 9,3 % rozpočtu (loni plnění na 8,3 %) při meziročním růstu o 0,6 mld. Kč, tj. o 8,0 %. Rozpočet uvažuje s poklesem o 2,6 % proti skutečnosti roku 2005, což souvisí se snížením daňových sazeb od 1.1.2006.

Ke konci ledna letošního roku vykázaly příjmy státního rozpočtu ze cla 0,1 mld. Kč (národní podíl ve výši 25 % z předepsaných celních příjmů, který náleží ČR po vstupu do ES).

Celkové vybrané clo (vč. části připadající rozpočtu EU) činilo k 31. lednu letošního roku 1,2 mld. Kč. Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2006 (bez DPPO placené obcemi, správních a místních poplatků a ostatních daní) ve výši 645,0 mld. Kč je proti rozpočtu na rok 2005 vyšší o 44,1 mld. Kč, tj. o 7,3 %, a proti skutečnosti roku 2005 o 13,7 mld. Kč, tj. o 2,2 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován u spotřebních daní – o 15,7 mld. Kč (index 114,2 %), u DPH – o 13,9 mld. Kč (index 106,7 %) a u majetkových daní – o 2,2 mld. Kč (index 127,0 %). Naopak s nižšími příjmy se počítá u daní z příjmů právnických osob – o 17,5 mld. Kč (index 87,7 %) a u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti o 4,9 mld. Kč (index 95,6 %).

Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 31. 1. 2006 výše 57,3 mld. Kč, což představuje 8,9 % rozpočtu a meziroční růst o 13,8 mld. Kč, tj. o 31,7 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 43,5 mld. Kč, tj. 7,2 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 3,0 mld. Kč, tj. o 7,3 % (celoročně převýšilo rozpočet o 23,0 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly výše 28,4 mld. Kč, což představuje 8,4 % rozpočtu (loni to bylo 8,4 %) a meziroční růst o 1,9 mld. Kč, tj. o 7,3 %. Rozpočet počítá s růstem o 8,1 % proti skutečnosti roku 2005. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 23,4 mld. Kč, t.j. 8,4 % rozpočtu, při meziročním růstu o 1,6 mld. Kč, tj. o 7,2 % (rozpočet počítá s růstem o 8,9 %).

Ke konci ledna letošního roku dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace výše 8,7 mld. Kč, což je 11,7 % rozpočtu a o 0,1 mld. Kč, tj. o 1,4 % méně než v lednu loňského roku (rozpočet uvažuje s meziroční poklesem o 22,1 %). Z této částky představují převody z fondů OSS 4,9 mld. Kč. Ty zahrnují převody z rezervních fondů (4,7 mld. Kč) a dále převody prostředků z FKSP a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2005 (0,2 mld. Kč).

Celkové výdaje v objemu 76,2 mld. Kč, čerpané k 31. 1. 2006, představují 7,9 % rozpočtu (v lednu 2005 to bylo 7,5 %), což znamená meziroční nárůst o 9,3 mld. Kč, tj. o 14,0 %. Rozpočtovanou dynamiku (3,9 %) tak převyšují o 10,1 procen­tního bodu.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly v souhrnu ke konci ledna letošního roku čerpány ve výši 74,9 mld. Kč, tj. na 8,7 %. Proti loňskému lednu vzrostly o 9,0 mld. Kč, tj. o 13,7 % (rozpočtovaná dynamika počítá s nárůstem o 2,8 % proti skutečnosti 2005).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu jsou tyto výdaje zapracovány ve výši 343,1 mld. Kč, což představuje 35,8 % všech rozpočtovaných výdajů a meziroční růst o 5,1 % proti skutečnosti 2005. K 31. 1. letošního roku bylo vyčerpáno 32,6 mld. Kč, tj. 9,5 % rozpočtu, při meziročním růstu o 4,5 mld. Kč, tj. o 15,9 %. Z toho na důchody připadlo 25,9 mld. Kč, tj. 9,8 % rozpočtu, při meziročním růstu o 4,1 mld. Kč, tj. o 19,0 %.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu vyšší procento čerpání vykázaly neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. To je spojeno s finančními prostředky poskytovanými územním samosprávným celkům v předstihu na celé 1. čtvrtletí. Jejich lednová výše 20,6 mld. Kč představuje 19,3 % rozpočtu, při meziročním růstu o 6,6 mld. Kč, tj. o 46,9 %. Z toho čtvrtletní zálohy pro školství činily 17,7 mld. Kč, což je o 7,7 mld. Kč více než v roce 2005.

Nadprůměrné čerpání vykázaly i neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění ve výši 6,0 mld. Kč, a to na 16,5 % rozpočtu. V tomto čerpání je zahrnuta předsunutá platba státu ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny ve výši 3,0 mld. Kč, o kterou budou v září a prosinci kráceny platby státu do systému veřejného zdravotního pojištění vždy o 1,5 mld. Kč.

Výdaje kapitoly Státní dluh byly ke konci ledna 2006 čerpány ve výši 4,0 mld. Kč, tj. 11,8 % rozpočtu, a jsou téměř na stejné úrovni jako ke konci ledna loňského roku (4,1 mld. Kč). Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno zatím 1,3 mld. Kč, což představuje 4,3 % rozpočtované výše.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 1,3 mld. Kč, což představuje 1,4 % rozpočtu (v roce 2005 to bylo 1,6 %), při meziročním růstu o 0,3 mld. Kč.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).