Hlavní navigace

Stát v deseti měsících roku 2006 hospodařil se schodkem 12,7 miliardy Kč

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci října celkové příjmy státního rozpočtu výše 748,8 mld. Kč, výdaje byly čerpány v objemu 761,4 mld. Kč a vykázaný schodek činil 12,7 mld. Kč, což je proti stejnému období minulého roku horší výsledek o 27,9 mld. Kč.

Sdílet

PrijmyVydaje06

Meziroční růst u příjmů dosáhl 6,5 %, a je tak o 3,9 procentního bodu nad rozpočtovanou dynamikou (měřeno ke skutečnosti roku 2005) a o 8,7 procentního bodu nižší než ve stejném období minulého roku. U výdajů dosáhl meziroční růst 10,6 % což je o 6,2 procentního bodu více než bylo předpokládáno v rozpočtu a o 7,9 procentního bodu více než v loňském roce.

Příjmy státního rozpočtu

K 30. říjnu letošního roku inkasoval státní rozpočet celkové příjmy ve výši 748,8 mld. Kč, t.j. 84,2 % rozpočtu, z toho daňové příjmy představují 385,9 mld. Kč (81,5 % rozpočtu), příjmy z pojistného na sociální zabezpečení 272,0 mld. Kč (80,9 %) a ostatní příjmy 90,9 mld. Kč (113,9 %).

Plnění daňových příjmů ovlivnilo především inkaso daní z příjmů právnických osob, které ve výši 75,5 mld. Kč představuje 85,8 % rozpočtu a meziroční pokles o 3,8 mld. Kč, t.j. o 4,8 % (ve stejném období loňského roku byl rozpočet plněn na 97,2 % při meziročním růstu o 15,7 mld. Kč, t.j. o 24,6 %, přičemž celoroční inkaso převýšilo rozpočet o 18,7 mld. Kč). Rozpočet na rok 2006 počítá s poklesem o 12,2 % proti skutečnosti roku 2005 (vliv snížení sazby daně z 26 % na 24 %).

Inkaso DPH za deset měsíců letošního roku dosáhlo 130,9 mld. Kč, t.j. 83,5 % rozpočtu a meziročně vzrostlo o 8,7 mld. Kč, t.j. o 7,1 % (v loňském roce činilo plnění 79,2 % při meziročním růstu o 15,9 mld. Kč, tj. o 15,0 %). Jeho meziroční růst téměř odpovídá rozpočtované dynamice (6,7 %).

Inkaso spotřebních daní dosáhlo 94,3 mld. Kč, t.j. 79,3 % rozpočtu při meziročním růstu o 5,6 mld. Kč, t.j. o 6,3 % (v lednu až říjnu roku 2005 činilo plnění 93,5 % při meziročním růstu o 15,1 mld. Kč, t.j. o 20,5 %).

Inkaso daně z příjmů fyzických osob dosáhlo celkem ke konci října 73,2 mld. Kč, t.j. 79,3 % rozpočtu a je tak o 3,2 mld. Kč, t.j. o 4,1 % pod úrovní skutečnosti stejného období roku 2005 (ke konci loňského října bylo plnění 79,9 % při meziročním růstu o 5,9 mld. Kč, t.j. o 8,3 %, přičemž celoročně zůstalo pod úrovní rozpočtu o 0,7 mld. Kč). Rozpočet uvažuje s poklesem o 2,6 % proti skutečnosti roku 2005, což souvisí se snížením daňových sazeb od 1.1.2006.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 61,6 mld. Kč při plnění rozpočtu na 84,4 % a meziročním růstu o 0,5 mld. Kč, t.j. o 0,8 %. Letošní plnění rozpočtu je vyšší než bylo ve stejném období loňského roku o 4,5 procentního bodu, při nižší meziroční dynamice o 7,7 procentního bodu. Rozpočet 2006 je pod úrovní skutečnosti roku 2005 o 4,4 %. Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 7,1 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 48,5 % (loni to bylo 84,0 %) a proti stejném období roku 2005 je nižší o 4,3 mld. Kč, tj. o 37,7 %. Rozpočet 2006 je nad úrovní skutečnosti roku 2005 o 5,8 %. Na výrazný pokles inkasa daně měly vliv především dva faktory. Jednak to byly vratky daně, které vyplynuly z možnosti uplatnění společného zdanění manželů a dále vratky z titulu uplatnění zvýšených výdajových paušálů.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 4,4 mld. Kč, což představuje 95,6 % rozpočtu (loni plnění na 69,4 %) a meziroční růst o 0,7 mld. Kč, t.j. o 17,3 %. Rozpočet 2006 počítá s růstem o 1,8 % proti skutečnosti roku 2005.

Příjmy ze cla náležející státnímu rozpočtu byly za deset měsíců vykázány ve výši 1,0 mld. Kč (národní podíl ve výši 25 % z předepsaných celních příjmů, který náleží ČR po vstupu do EU).

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo výše 524,8 mld. Kč, což představuje 81,4 % rozpočtu a meziroční růst o 7,3 mld. Kč, tj. o 1,4 %. Ve stejném období roku 2005 dosáhlo celostátní inkaso daní 517,5 mld. Kč, tj. 85,1 % rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 64,0 mld. Kč, tj. o 14,1 % (celoročně převýšilo rozpočet o 20,7 mld. Kč).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly výše 272,0 mld. Kč, což představuje 80,9 % rozpočtu, což je téměř stejné plnění jako v roce 2005 (80,5 %), a meziroční růst o 18,5 mld. Kč, tj. o 7,3 %. Rozpočet 2006 počítá s růstem o 8,1 % proti skutečnosti roku 2005. Na důchodové pojištění připadlo 224,0 mld. Kč, t.j. 80,3 % rozpočtu, při meziročním růstu o 15,2 mld. Kč, tj. o 7,3 %.

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace dosáhly výše 90,9 mld. Kč, což je 113,9 % rozpočtu (loni to bylo 147,9 %) a o 18,8 mld. Kč, tj. o 26,0 % více než ke konci října loňského roku. Z této částky představují převody z fondů OSS u kapitol (bez kapitoly VPS) částku 36,7 mld. Kč, což je o 14,8 mld. Kč více než bylo ve stejném období roku 2005. Ty zahrnují především převody z rezervních fondů, dále převody prostředků z FKSP a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2005. Příjmy z rozpočtu EU (přijaté dotace a kompenzační platby) činily 23,2 mld. Kč (plnění na 40,8 %), tj. o 2,5 mld. Kč více než byla dosažená skutečnost za stejné období v roce 2005. Z toho kompenzační platby dosáhly 5,2 mld. Kč, tj. o 3,0 mld. Kč méně než na konci září 2005.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje státního rozpočtu byly za leden až říjen čerpány ve výši 761,4 mld. Kč, což představuje 79,0 % rozpočtu a meziroční růst o 73,3 mld. Kč, t.j. o 10,6 % (ve stejném období minulého roku byly výdaje čerpány na 77,5 % při meziročním růstu o 17,9 mld. Kč, t.j. o 2,7 %). Běžné výdaje státního rozpočtu byly čerpány ve výši 705,3 mld. Kč, tj. na 81,2 % (loni to bylo 78,8 %). Proti stejnému období minulého roku vzrostly o 58,2 mld. Kč, tj. o 9,0 %. Z toho na sociální dávky bylo vynaloženo 294,7 mld. Kč, t.j. 85,9 % rozpočtu, při meziročním růstu o 20,2 mld. Kč, t.j. o 7,3 % (ve stejném období m.r. činilo jejich čerpání 274,5 mld. Kč, t.j. 84,4 % rozpočtu při meziročním růstu o 11,7 mld. Kč, t.j. o 4,5 %). V rámci běžných výdajů státního rozpočtu činily neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 101,5 mld. Kč, což představuje 91,7 % rozpočtu, při meziročním růstu o 6,2 mld. Kč, tj. o 6,5 %. Z toho převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji činily 70,2 mld. Kč, což je o 3,1 mld. Kč více než v roce 2005 (67,05 mld. Kč). V těchto transferech je zahrnuta záloha na 4. čtvrtletí roku, která činila 16,9 mld. Kč.

Nadprůměrné čerpání vykázaly neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění ve výši 38,4 mld. Kč, a to na 98,4 % rozpočtu. To bylo ovlivněno dvěma mimořádnými předsunutými platbami ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny z nichž první byla poskytnuta v lednu ve výši 3,0 mld. Kč. Recipročně byla krácena o 1,5 mld. Kč zářijová platba státu do systému veřejného zdravotního pojištění. Druhá platba bude krácena v měsíci prosinci rovněž o 1,5 mld. Kč. V dubnu byla nově provedena druhá předsunutá platba ve výši 2,5 mld. Kč. Srpnová platba pak byla o zálohovanou částku ve výši 1,25 mld. Kč krácena (druhá krácená platba bude uskutečněna ještě v měsíci listopadu). Dalším vlivem, který se projevil v této položce od 1. února a následně od 1. dubna t.r., bylo zvýšení vyměřovacího základu pojistného za státní pojištěnce (podle zákona č. 117/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti veřejného zdravotního pojištění). Pojistné tak vzrostlo v první etapě z 513 Kč na 560 Kč a po druhé úpravě na 636 Kč měsíčně.

Výdaje kapitoly Státní dluh byly čerpány ve výši 29,2 mld. Kč, tj. 86,2 % rozpočtu, což je o 5,8 mld. Kč více než bylo ke konci října loňského roku. Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 21,7 mld. Kč, což představuje 72,1 % rozpočtované výše, a jejich objem je nad úrovní srovnatelného období minulého roku o 0,1 mld. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 56,2 mld. Kč, což představuje 59,1 % rozpočtu (v roce 2005 to bylo 61,3 %), při meziročním růstu o 15,1 mld. Kč.

Saldo státního rozpočtu

Celkový schodek hospodaření státního rozpočtu ke konci října 2006 činil 12,7 mld. Kč. Dosažený výsledek je o 27,9 mld. Kč horší než byl za deset měsíců v roce 2005 (kladné saldo 15,2 mld. Kč). Proti rozpočtovanému schodku, odpovídajícímu poměrné roční části (- 62,0 mld. Kč), je výsledek lepší o 49,3 mld. Kč. Proti výsledku ke konci září (přebytek 1,5 mld. Kč) se saldo zhoršilo o 14,2 mld. Kč, což bylo ovlivněno převedem zálohy krajům a obcím na čtvrté čtvrtletí roku (úhrada přímých nákladů škol ve výši 16,9 mld. Kč).

Vývoj salda státního rozpočtu 06

Přílohy:

Pokladní plnění příjmů:

Pokladní plnění příjmů 06

Pokladní čerpání výdajů:

Pokladní čerpání výdajů 06

Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů:

Meziroční srovnání daňových přůjmů
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).