Hlavní navigace

Skupina KBC oficiálně předkládá Evropské komisi návrh změn strategického plánu z roku 2009

[Tisková zpráva] Skupina KBC potvrzuje, že po pečlivém a důkladném zvážení včera společně s belgickými úřady předložila Evropské komisi návrh změn strategického plánu, který byl předložen 30. září 2009 a který Evropská komise schválila 18. listopadu 2009 („Rozhodnutí EK“). Související vyrozumění bylo rovněž předáno belgické centrální bance.

Sdílet

Vzhledem k dopadu některých změn regulačního prostředí (zejména Basel III a koncepce pravidel IFRS o účtování leasingu) a vzhledem k obtížím, spojeným za současných okolností s umístěním podílu v K&H na burzu, se některá opatření předložená v původním plánu stala méně efektivními v dosahování požadovaného cíle. KBC a belgické úřady tudíž ve svém návrhu Evropské komisi předkládají ke zvážení náhradu těchto opatření jinými.

KBC a belgické úřady formálně požádaly Evropskou komisi o souhlas s nahrazením plánovaného umístění minoritního podílu v ČSOB (Československá obchodní banka, a. s., Česká republika) a K&H Bank Zrt. (Keresekedelmi es Hitelbank, Maďarsko) na burzu a prodeje a zpětného pronájmu centrály KBC v Belgii odprodejem polských bankovních a pojišťovacích dceřiných společností KBC Kredyt Bank S.A. („Kredyt Bank“) a Towarzystwo Ubezpieczeń I Reasekuracji Warta S.A. („Warta“) (a jejich dceřiných společností) a prodejem nebo uvolněním vybraných aktiv ABS a CDO.

KBC je přesvědčena, že úpravy navrhované v její žádosti respektují právní konzistentnost Rozhodnutí EK z 18. listopadu 2009 a podporují dosažení cílů Skupiny. Hlavním cílem KBC je i nadále realizace plánu v dohodnutém časovém rámci a včasné splacení podpory belgické a vlámské vládě.

Od úprav navrhovaných v žádosti adresované Evropské komisi se očekává uvolnění stejného objemu kapitálu jako v případě původně zamýšlených opatření.

KBC žádost připravovala s mimořádnou péčí a důrazem kladeným na otevřený a konstruktivní dialog s Evropskou komisí. Rozhodnutí Evropské komise je očekáváno v nadcházejících týdnech. KBC mezitím pokračuje v naplňování zbylé části svého strategického plánu z roku 2009.

Jan Vanhevel, generální ředitel (CEO) Skupiny KBC, dodává: „Výsledky uplynulého roku a prvního čtvrtletí roku 2011 dokazují, že Skupina KBC stojí na pevných základech a že náš obchodní model je silný. V průběhu posledních 19 měsíců jsme dosahovali trvalého pokroku v implementaci plánu, který schválila Evropská komise v listopadu 2009. KBC se postupně stává koncentrovanější a méně komplexní skupinou při zachování rozsáhlých úspor z rozsahu. Naše skupina má stabilnější a předvídatelnější výsledky a upravený, redukovaný rizikový profil, a zároveň si zachovává možnosti růstu a důvěru všech svých akcionářů. I nadále si pevně stojíme za bankopojišťovnickým modelem, který je základem naší strategie a který nadále rozvíjíme na svých domácích trzích. Tyto pevné základy zůstanou i nadále základními pilíři budoucnosti naší skupiny.

V rámci dobré obchodní praxe a reflexe racionálního řízení však nemůžeme a nesmíme zavírat oči před změnami kolem nás, zejména před měnícím se regulačním prostředím, dopadem účinnosti některých opatření zohledňovaných v našem původním plánu a trendem konsolidace, který se v nedávné době začal projevovat na polském finančním trhu. Považujeme tudíž prověřování a navrhování alternativních opatření za svoji povinnost a věc zodpovědnosti vůči všem akcionářům a zejména vůči belgické a vlámské vládě, jimž jsme se zavázali splatit vládní dluhopisy v přiměřené lhůtě. KBC nyní očekává rozhodnutí Evropské komise o změnách navržených formou oficiální žádosti.“

1.    Podoba strategického plánu KBC z roku 2009

18. listopadu 2009 Evropská komise schválila plán Skupiny KBC na uvolnění aktiv a restrukturalizaci v souladu s Úmluvou Evropské komise o pravidlech státní podpory. Plán předpokládá strategickou a finanční restrukturalizaci prostřednictvím odprodejů, redukcí a nabídky vybraných aktivit. Evropská komise byla spokojena s tím, že soubor opatření zajistí, že KBC ponese podstatný díl nákladů na restrukturalizaci, že dojde k obnovení dlouhodobé životaschopnosti obchodních aktivit Skupiny a k nápravě deformace volné soutěže způsobené státní podporou.

KBC začala plán plnit ihned poté, co byl v listopadu 2009 schválen, a zavázala se splácet vládní cenné papíry prostřednictvím následujících opatření:

1.    Tvorba zisku (pro posílení bilance) využitím silných stránek svých základních bankopojišťov­nických aktivit na domácích trzích zaměřených na retailovou klientelu, malé a střední podniky a místní podniky se střední kapitalizací;

2.    Redukce rizikových aktiv (RWA) s následným uvolněním kapitálu (primárně na základě omezení mezinárodního úvěrového portfolia mimo domácí trhy KBC nesouvisejícího s klíčovými zákazníky); KBC do současné doby realizovala více než polovinu plánované redukce RWA ve výši 39 mld. eur;

3.    Odprodej četných jiných než základních aktiv („non-core“); několik odprodejů již bylo v průběhu let 2010 a 2011 oznámeno a uzavřeno (např. Centea, Peel Hunt, Secura, KBC Business Capital, KBC Asset Management UK a Irsko, KBC Securities Baltic Investment Company, několik subjektů KBC Financial Products);

4.    Finanční restrukturalizace spočívající v umístění minoritního podílu (max. 40 %) akcií ČSOB (Česká republika) a K&H Bank (Maďarsko) na burzu a v prodeji a zpětném pronájmu centrály KBC v Belgii.

2. Externí faktory ovlivňující efektivitu strategického plánu KBC

Za uplynulých 18 měsíců se prostředí a svět kolem nás změnil a mění se i nadále. KBC trvale a pozorně sleduje vývoj na finančních trzích, které by mohly ovlivnit implementaci strategického plánu.

Ke konci roku 2010, kdy došlo k oznámení nových standardů Basel III a návrhu nových pravidel IFRS upravujících účtování leasingu, již bylo zřejmé, že dopad některých pravidel Basel III omezí efektivitu určitých opatření předložených v původním strategickém plánu, pokud jde o dosažení zamýšleného záměru zajistit dostatek kapitálu ke včasnému splacení vládních půjček a o zajištění odpovídajícího přispění samotné KBC k úhradě nákladů na restrukturalizaci. Proto KBC ve svém novém návrhu Evropské komisi navrhla náhradu těchto opatření jinými.

1.    Dopad standardů Basel III na umístění akcií ČSOB a K&H na burzu

Zpráva Banky pro mezinárodní platby Basel III: Globální regulační rámec pro zvýšení odolnosti bank a bankovních systémů (standardy Basel III) předpokládá změny v uznávání minoritních podílů (tj. podílů, které nezakládají kontrolu) a dalšího kapitálu emitovaného konsolidovanými dceřinými subjekty v držení třetích stran. Tato zpráva  – s podrobným výkladem přístupu k minoritním podílům podle standardů Basel III – byla zveřejněna v prosinci roku 2010. Tyto změny významně omezí pozitivní kapitálový vliv nabídky minoritních podílů v ČSOB a K&H Bank na burze. Ačkoliv by umístění podílů obou bank mohlo přispět k získání kapitálu a zajištění vlastního přispění k restruktura­lizaci, výsledný dopad na kapitálovou pozici a likviditu KBC by byl nižší, než bylo původně plánováno a požadováno.

2.    Dopad maďarské bankovní daně na IPO K&H

Kromě negativního dopadu nové regulace Basel III na uznávání minoritních podílů dojde v nadcházejících letech k vážnému ohrožení IPO banky K&H též vlivem zavedené bankovní daně v Maďarsku. V roce 2010 zredukovala tato daň čistý zisk banky K&H o více než jednu třetinu a podstatný vliv na čistý zisk banky K&H bude mít i v roce 2011 a 2012. Politické diskuse o budoucí výši této daně probíhají, ale vzhledem k současné situaci se pro nadcházející roky neočekává její kompletní zrušení. Redukce čistého zisku banky K&H vlivem bankovní daně uvedení minoritního podílu v bance K&H na burzu významně znesnadňuje.

3.    Dopad změn účetních standardů IFRS o pronájmech na prodej a zpětný pronájem centrály KBC

Současná pravidla IFRS dovolují uvolnění kapitálových požadavků týkajících se nemovitosti, kde se uplatňuje spíše operativní než finanční pronájem s prodejem nemovitosti nebo s prodejem a zpětným pronájmem. Nová pravidla jsou však navržena v rozsahu projektu změřeného na vytvoření zcela nového jednotného přístupu k účtování pronájmů, který zajistí, aby všechna aktiva a pasiva ze smluv o pronájmu byla vykazována v rozvaze. Nové standardy IFRS o pronájmech* mají zcela zrušit současné rozlišení finančního a operativního pronájmu. Podle nových standardů IFRS o pronájmech budou veškerá „užívací práva“ zahrnutá v nájemních smlouvách uváděna jako aktivum s předpokládanou 100% kapitálovou vahou (jako nemovitost). V důsledku těchto nových standardů by zamýšlený prodej a zpětný pronájem centrály KBC v Belgii neuvolnil žádný kapitál.

    *The International Financial Reporting Standards Foundation publikovala dokument IFRS Exposure Draft ED/2010/9 Leases v srpnu 2010 („Nové standardy IFRS“).

3.    Navrhovaná alternativní opatření

KBC si je vědoma svého závazku nejen dosáhnout zamýšleného uvolnění kapitálu prostřednictvím finančně restrukturali­začních opatření (a tím zajistit odpovídající přispění KBC k úhradě nákladů na restrukturalizaci), ale zabezpečit i včasné splacení vládních půjček. Proto KBC prověřila své možnosti a společně s belgickými úřady oficiálně požádala Evropskou komisi o souhlas s prodejem subjektů Kredyt Bank a Warta i s prodejem nebo uvolněním vybraných ABS a CDO aktiv namísto umístění akcií  ČSOB (Česká republika) a K&H (Maďarsko) na burzu a prodeje a zpětného pronájmu centrály v Belgii. Rozhodnutí selektivně prodat aktiva ABS a selektivně uvolnit některá CDO je odrazem zlepšení tržních podmínek a obnovy likvidity těchto nástrojů, což umožní KBC uvolnit podstatný objem kapitálu (rozhodně z hlediska CRD3) za nulových nebo limitovaných ztrát pro Skupinu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).