Hlavní navigace

Skupina ČSOB vykázala za tři čtvrtletí roku 2010 čistý zisk 10,249 mld. Kč

[Tisková zpráva] Finanční výsledky skupiny ČSOB.

Sdílet

Pavel Kavánek, generální ředitel a předseda představenstva, k výsledkům uvedl: „Po nedávné krizi se mění preference klientů, hlavně co se týká struktury jejich úspor. Z našich výsledků je zřejmé, že na tyto změny dokážeme reagovat adekvátní nabídkou produktů a služeb. Zároveň se nám nadále daří držet náklady na úvěrové riziko na velmi dobré úrovni v konkurenčním srovnání.“

Všechny údaje v této tiskové zprávě jsou konsolidované, neauditované a byly sestaveny podle EU IFRS. Tato tisková zpráva zobrazuje položky výkazu zisku a ztráty za první tři čtvrtletí předchozího roku reklasifikované podle aktuální účetní metodiky, aby byla zajištěna srovnatelnost finančních výkazů podle EU IFRS v čase.

Zde uvedené informace nejsou určeny ke zveřejňování ani šíření, a to přímo ani nepřímo, ve Spojených státech amerických ani do nich.

Tyto materiály nepředstavují žádnou nabídku cenných papírů k prodeji ve Spojených státech a cenné papíry nesmí být ve Spojených státech nabízeny ani prodávány bez registrace nebo výjimky z registrace podle zákona U.S. Securities Act z r. 1933 v platném znění a podle souvisejících pravidel, vyhlášek, pokynů a směrnic.

Finanční výsledky

Vykázaný čistý zisk skupiny ČSOB dosáhl 10,249 mld. Kč. Porovnání na srovnatelné bázi poskytuje udržitelný čistý zisk, který je očištěn o mimořádné vlivy. Udržitelný čistý zisk skupiny ČSOB dosáhl 9,814 mld. Kč, což představuje 16% meziroční růst. Tento růst o 1,4 mld. Kč byl tažen zejména příznivým vývojem nákladů na riziko (především úvěrové riziko), které se meziročně snížily o 1,2 mld. Kč, a růstem udržitelného provozního zisku o 0,2 mld. Kč na pozadí rostoucího příjmu z úroků.

Rozdíl mezi vykázaným a udržitelným ziskem byl ve 3. čtvrtletí roku 2010 dán platbou z KBC Global Services Czech Branch jako vypořádání přesunu služeb ICT a volatilitou v oceňování ALM instrumentů.

Udržitelný provozní zisk meziročně vzrostl o 1 %. Udržitelné provozní výnosy vzrostly meziročně o 4 %, k tomu nejvýrazněji přispěl meziroční 7% růst čistého úrokového výnosu tažený hypotékami, úvěry ze stavebního spoření a rostoucím objemem depozit. Čistý výnos z poplatků a provizí se meziročně snížil o 2 %. Důvodem bylo zvýšení sazby pojištění vkladů z 10 bazických bodů na 16 bazických bodů, který se ve výkazu zisků a ztrát promítá od začátku 3. čtvrtletí 2010. Pokles v položce ostatní provozní výnosy je výsledkem prodeje zbývajícího podílu ve slovenské ČSOB skupině KBC koncem roku 2009, což způsobilo výrazně nižší příjem z dividend.

Provozní náklady se meziročně zvýšily o 6 % zejména kvůli nižší srovnávací základně z minulého roku. Po očištění o neobchodní vlivy provozní výnosy vrostly o 4 %. Personální náklady se zvýšily o 3 % v důsledku pravidelného ročního zvyšování mezd (v květnu 2010) a vývoje v oblasti výkonnostních bonusů. Všeobecné správní náklady zaznamenaly dvojciferný růst, který výrazně ovlivnila nižší srovnávací základna prvních devíti měsíců minulého roku, poznamenaného přechodným obdobím souvisejícím s přesunem služeb ICT a pomalejším rozběhnutím KBC GS CZ ve 3. čtvrtletí 2009.

V červnu 2009 byly ICT služby banky a pojišťovny přesunuty do KBC Global Services NV Czech branch. Služby ICT ČSOB Leasingu následovaly v lednu 2010. Proto část dříve účtovaných nákladů na zaměstnance a odpisů nově spadá do kategorie všeobecné správní náklady. Pro srovnání vývoje jednotlivých kategorií nákladů uvádíme pro forma hodnoty, které eliminují vliv tohoto přesunu.

Růst udržitelného zisku také ovlivnil příznivý vývoj opravných položek k úvěrům a pohledávkám. V korporátním segmentu a segmentu malých a středních podniků poklesl příliv nových problémových případů a došlo k výraznému rozpouštění rezerv vytvořených v roce 2009 s tím, jak se zlepšily výhledy u problémových úvěrů. Ztráty ze znehodnocení úvěrů a pohledávek vytvořené za devět měsíců roku 2010 ovlivnilo dotvoření IBNR4 (portfoliových) opravných položek za 260 mil. Kč, které bylo výsledkem back-testingu (zpětného testování) provedeného ve 3. čtvrtletí (zatímco v předchozím roce byl back-testing uskutečněn ve 4. čtvrtletí). S vyloučením tohoto vlivu by pokles ztrát ze znehodnocení byl ještě vyšší (meziročně cca –32 %).

 4 IBNR („Incurred But Not Reported”) opravné položky na ztráty ze znehodnocení pokrývají ztráty ze znehodnocení, které portfolio obsahuje, ale které ještě nebyly rozpoznány.

Obchodní výsledky

Celkový objem úvěrů meziročně klesl o 3 % na 404,2 mld. Kč, přičemž v posledních třech čtvrtletích je stabilní. Úvěry na bydlení a spotřebitelské úvěry pokračovaly v růstu, zatímco korporátní úvěry a úvěry malým a středním podnikům se meziročně snížily.

Úvěry na bydlení vzrostly meziročně o 9 %, z toho hypotéky rostly 8% tempem na 141,4 mld. Kč a úvěry ze stavebního spoření o 12 % na 70,5 mld. Kč. Vyšší prodeje hypoték ve druhém a třetím čtvrtletí v porovnání s předchozími čtvrtletími odrážejí obnovující se poptávku na trhu s bydlením. Podíl úvěrů na bydlení na celkových úvěrech se zvýšil ze 46 % ve 3. čtvrtletí 2009 na 52 % v letošním 3. čtvrtletí 2010.

Úvěry malým a středním podnikům klesly o 7 % na 65,2 mld. Kč. Pokles byl větší u krátkodobých úvěrů (meziročně –9 %) než u dlouhodobých (meziročně –5 %). Spotřebitelské úvěry rostly meziročně 1% tempem na 17,9 mld. Kč a leasing poklesl o 20 % na 24,2 mld. Kč. Objem korporátních úvěrů se meziročně snížil o 21 % na 73,2 mld. Kč, za čímž stojí jak pokračující obezřetný přístupu k riziku na straně skupiny ČSOB, tak klesající poptávka po korporátním financování. Pokles objemu korporátních úvěrů se ve 3. čtvrtletí výrazně zpomalil.

Celkové vklady meziročně vzrostly o 3 % na 577,8 mld. Kč. Všechny hlavní produktové kategorie vkladů – klientské vklady, stavební spoření a penzijní fondy – vykázaly meziroční růst. Největší příspěvek měly klientské vklady (+24 mld. Kč). Třetí čtvrtletí bylo negativně ovlivněno standardním sezónním efektem.

Objem aktiv pod správou v podílových fondech se meziročně snížil o 5 % na 65,3 mld. Kč. Hlavním důvodem tohoto poklesu (–3,6 mld. Kč) byl částečný přesun klientských prostředků z investičních produktů na spořicí účty. Dalším důvodem bylo to, že objem investic v zajištěných fondech, které byly splatné ve 3. čtvrtletí 2010, převýšil nové prodeje.

Řízení rizik

Konsolidovaná kapitálová přiměřenost skupiny ČSOB dosáhla k 30. 9. 2010 hodnoty 17,82 % oproti 14,98 % k 31. 12. 2009. Likvidita skupiny ČSOB se dále zvýšila, když se poměr úvěrů ke vkladům meziročně snížil ze 73,8 % k 31. 9. 2009 na 70,0 % k 30. 9. 2010. Podíl úvěrů po splatnosti (tj. více než 90 dnů po splatnosti podle metodologie ČSOB, v souladu s metodologií skupiny KBC) k 30. září 2010 činil 4,16 % hrubého objemu úvěrů. Anualizovaný podíl nákladů na úvěrové riziko (credit cost ratio, CCR) za devět měsíců roku 2010 činil 0,83 % oproti 1,06 % za stejné období loňského roku. Ukazatel CCR k 30. září by zůstal na úrovni pololetí roku 2010, pokud bychom nezahrnuli efekt dotvoření IBNR opravných položek, které bylo výsledkem back-testingu ve 3. čtvrtletí (zatímco v předchozím roce byl back-testing uskutečněn ve 4. čtvrtletí).

Celková expozice vůči státům jižní Evropy a Irska k 9. 11. 2010 jsou 7,02 mld. Kč, z čehož na Řecko připadá 3,65 mld. Kč. Všechny státní dluhopisy lze uplatnit jako zástavu u ECB.

Rating a akcionářská struktura

30. září 2010 ratingová agentura Moody’s potvrdila ČSOB dlouhodobý rating na úrovni A1 a krátkodobý na Prime-1. Ratingová agentura Fitch pak 15. října potvrdila dlouhodobý rating ČSOB na stupni A- a krátkodobý na stupni F2.

K 14. září 2010 byly v návaznosti na novou českou legislativu (platnou od 15. září 2010), která zakazuje společnostem s akciemi na doručitele účastnit se veřejných výběrových řízení, akcie společnosti ČSOB změněny z akcií na doručitele na akcie na jméno. Změna této právní úpravy již prochází legislativním procesem.

Ocenění pro skupinu ČSOB

Mnohé instituce jmenovaly skupinu ČSOB jako nejlepší banku či pojišťovnu:

  • Euromoney Awards for Excellence: ČSOB jmenována Nejlepší bankou 2010.
  • Cena Hospodářských novin: ČSOB jmenována Nejlepší bankou 2010 a ČSOB Pojišťovna Nejlepší pojišťovnou 2010.
  • Magazín Global Finance: Nejlepší banka v ČR 2010.
  • Magazín EMEA Finance: Nejlepší banka v ČR 2009.

Skupina ČSOB také získala ocenění v různých segmentech a aktivitách:

  • MasterCard Firemní banka roku.
  • ACQ Finance Global Awards: ČSOB vyhlášena Bankou roku pro akviziční financování v regionu východní Evropy.
  •  Zlatá koruna: zlato pro ČMSS v kategorii stavební spoření
  •  Magazín Global Finance: Nejlepší sub-custodian, Nejlepší banka pro směnné operace a Nejlepší poskytovatel služeb pro zahraniční obchod.

Další podrobnosti k finančním výsledkům skupiny ČSOB naleznete v prezentaci výsledků za první tři čtvrtletí roku 2010: http://www.csob­.cz/cz/Csob/Vzta­hy-k-investorum/Stran­ky/Financni-a-obchodni-vysledky.aspx

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).