Hlavní navigace

Seminář k penzijní reformě představil možnosti pro ČR

V pátek 27. května 2005 proběhl v pražském hotelu Renaissance seminář „Cesta k penzijní reformě“, pořádaný společností Credit Suisse Life & Pensions. Partnerem semináře byla společnost KPMG Česká republika. V rámci semináře seznámili odborníci a politici z České i Slovenské republiky své názory na penzijní reformu. Kromě východisek a návrhů pro nový český systém se hosté seznámili i s čerstvými zkušenostmi ze Slovenska, kde reforma právě probíhá.

Sdílet

Cílem semináře „Cesta k penzijní reformě“ bylo seznámit odbornou i laickou veřejnost v České republice se situací českého penzijního systému a s cestami k jeho změně. Organizátorem semináře je společnost Credit Suisse Life & Pensions. Partnerem byla společnost KPMG Česká republika.

V oblasti reformy penzijního systému se angažujeme dlouhodobě. Seminář na toto téma jsme pořádali již před dvěma lety a právě na něm byl poprvé v České republice podrobněji prezentován tzv. opt-out systém, který považujeme za optimální pro Českou republiku. Jeho výhodou je, že kromě státem poskytovaného důchodu nabízí i druhý, soukromě spravovaný kapitálový pilíř, do nějž mohou lidé přesměrovat část plateb na důchodové pojištění. Tento systém považujeme za nejefektivnější nejen my – nedávno jej zavedlo Slovensko, jehož demografická situace je České republice velmi podobná, řekl Petr Žaluda, generální ředitel společnosti Credit Suisse Life & Pensions v České republice.

Jiří Fialka, Senior Manager ze společnosti KPMG Česká republika, uvedl: Činnost pracovní skupiny považujeme za opravdové zahájení penzijní reformy v České republice. Věříme, že zveřejnění výsledků, ke kterým tato skupina došla, bude impulsem pro provedení skutečné a naléhavě potřebné reformy českého penzijního systému.

Na konferenci vystoupil koordinátor pracovní skupiny pro přípravu podkladů pro rozhodnutí o důchodové reformě Vladimír Bezděk. Tato skupina vznikla na jaře 2004 na základě rozhodnutí předsedů všech politických stran zastoupených v poslanecké sněmovně. Úkolem skupiny je analyzovat představy jednotlivých stran o podobě reformy stávajícího důchodového systému. Skupina je složena především z expertů Ministerstva financí, Ministerstva práce a sociálních věcí a pracovníků nominovaných jednotlivými politickými stranami.

Vladimír Bezděk se nejprve věnoval polemice s některými mýty, které v diskusi o důchodovém systému často zaznívají. Konkrétně poukazoval na skutečnost, že český důchodový systém je v období následujících 15–20 let stabilizován pouze zdánlivě a připomněl, že 8 % HDP, které se v ČR nyní vynakládají na důchodové zabezpečení, je srovnatelných s hodnotami v zemích EU, které jsou o 2 i více procentních bodů vyšší. Zdůraznil zároveň, že při analýze důchodového systému je nutný velmi dlouhý projekční horizont, jakkoliv spolehlivost vstupních dat s rostoucím časovým horizontem samozřejmě klesá.

Neexistuje ideální důchodový systém. Vždy je něco za něco, výhody PAYG jsou vykoupeny jeho nevýhodami v jiných oblastech, podobně je tomu i v případě dávkově a příspěvkově definovaných důchodových systémů. Navíc i lidé jsou velmi rozdílní a tudíž nelze nalézt takový důchodový systém, který by maximalizoval v danou chvíli výnos všem jedincům, zdůraznil Vladimír Bezděk.

Podle Vladimíra Bezděka musí být před rozhodnutím o konkrétní variantě nejprve zodpovězeno několik otázek: Jaká má být míra solidarity v důchodovém systému? Jaký má být objem solidarity v důchodovém systému (jak velký bude povinný solidární dávkově definovaný systém)? Bude se řešit (a jak) mezigenerační nespravedlnost nynějšího důchodového systému? Bude se diverzifikovat financování závazků důchodového systému? Na tyto otázky neexistují obecně platné odpovědi, záleží vždy na existujícím důchodovém systému, jeho autonomních tendencích, historických a kulturních faktorech a zejména na politické preferenci. Rozhodně je ale nutné formulovat kredibilní strategický cíl – tuto kredibilitu pro strategickou vizi nelze získat bez otevřené informační kampaně s veřejností, dodal Vladimír Bezděk.

Zkušenosti s realizací reformy důchodového systému představil Ľudovít Kaník, ministr práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky.

Demografický vývoj na Slovensku je velmi podobný tomu v ČR, reformu jsme chápali jako nezbytnost. Reforma důchodového systému byla přitom součástí širšího souboru reforem sociální politiky, řekl Ľudovít Kaník.

Hlavní filozofií penzijní reformy je vytvoření třípilířového systému, který je složen z veřejného 1. pilíře, soukromého 2. pilíře a dobrovolného 3. pilíře. Druhý pilíř ve slovenském penzijním systému patří mezi nejsilnější soukromá schémata v Evropě. Slovenský občan, který vstoupí do tohoto systému, si měsíčně odkládá 9 % z odvodů na svůj osobní účet. Od 1. ledna 2004 až do 30. června 2006 je v platnosti přechodné období, v jehož průběhu se občané v aktivním věku rozhodují, zda do druhého pilíře vstoupí, či zůstanou jen ve veřejném 1. pilíři. V současnosti je zaevidovaných už více než 860 tisíc smluv nových spořitelů a více než 1 mld. Sk se již nachází na soukromých účtech, dodal Ľudovít Kaník.

Náměstek ministra práce a sociálních věcí ČR Jiří Hofman shrnul současnou situaci českého penzijního systému a představí pohled Ministerstva práce a sociálních věcí na podobu penzijní reformy.

Ministerstvo práce a sociálních věcí preferuje nadále průběžné financování důchodů. Průběžné financování důchodů zdaleka nevyčerpalo své možnosti. Jak ukázaly historické zkušenosti, dokázal se tento systém financování důchodů vyrovnat pružně se všemi krizemi, kterými za posledních devadesát let prošel evropský kontinent. Jsme přesvědčeni, že lze účinně reformovat jak současný dávkově definovaný (DB) systém parametrickými změnami, které vždy budou závislé na odvaze politiků – příkladem mohou být změny související s reformou veřejných financí. Tyto změny však mají také nevýhodu, že většinou působí skokově a vyvolávají odpor ve veřejnosti (zvyšování věku odchodu do důchodu, zpřísněním podmínek atd.) Je také možné reformovat současný systém na systém NDC virtuálních (pomyslných) individuálních účtů. Bude nadále zachována mezigenerační solidarita a částečně se omezí vnitrogenerační solidarita typická pro současný DB systém. NDC má v sobě zabudovanou automatické přizpůsobení se měnícím se podmínkám (stárnutí populace, příjmové změny atd.) Po jeho spuštění již nejsou potřebné, a v podstatě ani možné politické zásahy do tohoto systému. Je-li systém správně nastaven, nevytváří deficit veřejných financí. Ostatní doplňkové důchodové systémy zůstanou nadále dobrovolné s vyšší daňovou podporou a motivací k vyšším úložkám občanů, řekl Jiří Hofman.

Účastníci dostali také možnost seznámit se s variantou penzijního systému pro Českou republiku, který považuje za optimální opoziční ODS. S navrhovaným modelem je seznámila Alena Páralová, stínová ministryně práce a sociálních věcí.

ODS nabízí lidem snížení pojistného na důchody o 8 % z hrubé mzdy. O tuto částku se jim zvýší příjem výměnou za to, že až dosáhnou důchodového věku, budou pobírat státem garantovaný důchod ve výši 20–30 % průměrné mzdy. Takto získané prostředky si občané budou moci šetřit nebo investovat, aby měli v budoucnu nejen státní důchod, ale také další soukromé zajištění, které bude odrážet jejich osobní odpovědnost. Cílem je snížit míru státního přerozdělování, stabilizovat státní důchodový systém, zvýšit svobodu rozhodování a zabezpečit všechny občany tak, aby jejich příjmy ve stáří neklesly pod hranici chudoby, popsala návrh ODS Alena Páralová.

Součástí semináře byla také moderovaná panelová diskuse, které se zúčastní Vladimír Bezděk (koordinátor komise pro přípravu penzijní reformy), Jiří Král (ředitel odboru sociálního pojištění Ministerstva práce a sociálních věcí ČR), Marek Lendacký (generální ředitel sekce sociálního pojištění a důchodového spoření Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny SR), Petr Žaluda (generální ředitel Credit Suisse Life & Pensions v ČR a SR), Dušan Doliak (ředitel Credit Suisse Life & Pensions SR) a Jiří Fialka (senior manager KPMG Česká republika zodpovědný za pojistně matematické poradenství ve střední a východní Evropě).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).