Hlavní navigace

PŘEDBĚŽNÉ NEKONSOLIDOVANÉ A NEAUDITOVANÉ VÝSLEDKY KOMERČNÍ BANKY, A. S., ZA ROK 2003

V souladu s požadavky Burzy cenných papírů Praha, a. s., zveřejňuje Komerční banka, a. s., (Banka) své předběžné, nekonsolidované a neauditované výsledky za rok 2003, zpracované dle českých účetních standardů (CAS) a mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Vedení Banky zveřejní úplné auditované výsledky dne 31. března 2004.

Sdílet

Podle českých účetních standardů (CAS)v tisících Kč
31. prosince 2003 31. prosince 2002
Zisk před daní z příjmů 13 326 572 11 875 251
Daň z příjmů  –4 016 253  –2 646 165
Čistý zisk 9 310 319 9 229 086
Aktiva celkem 451 396 580 445 981 759
Základní kapitál 19 004 926 19 004 926
Podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS)(v tisí­cích Kč)
31. prosince 2003 31. prosince 2002
Výnosy celkem 21 888 859 22 596 371
Provozní náklady celkem  –11 727 711  –12 760 079
Provozní výnosy 10 161 147 9 836 292
Rezervy a opravné položky na ztráty z úvěrů a investic 3 122 572 1 434 733
Daň z příjmů  –4 021 329  –2 508 040
Čistý zisk 9 262 391 8 762 984
Aktiva celkem 447 565 230 439 753 263
Základní kapitál 19 004 926 19 004 926
Rentabilita průměrného kapitálu (ROAE) 25,1 % 30,6 %
Poměr nákladům k výnosům 53,6 % 56,5 %

Řádná valná hromada (ŘVH) za rok 2003 je plánována na čtvrtek 17. června 2004. Rozhodné datum pro účast na ŘVH je sedm dnů před dnem konání ŘVH.

Banka v roce 2003 dosáhla podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví nekonsolidovaného a neauditovaného čistého zisku v hodnotě 9 262 milionů Kč. Tohoto příznivého výsledku, představující meziroční růst o 5,7 %, bylo dosaženo díky rozvoji obchodních činností banky, zvláště pak v oblasti retailového bankovnictví, úspěšnou kontrolou nákladů a rozpouštěním opravných položek a rezerv. Na konečný výsledek banky působily zejména následující skutečnosti:

ČISTÉ ÚROKOVÉ VÝNOSY

Čisté úrokové výnosy dosáhly hodnoty 11 937 miliónů Kč. Pozitivní dopad růstu úvěrů a vkladů byl převážen negativním vlivem prostředí klesajících úrokových sazeb (repo sazba ČNB v průběhu roku 2003 klesla z 2,75 % na 2,00 %), a proto čisté úrokové výnosy v meziročním srovnání mírně poklesly o 4,1 %.

ČISTÉ POPLATKY A PROVIZE

Banka vytvořila čisté poplatky a provize ve výši 8 711 milionů Kč. Hlavním faktorem meziročního nárůstu o 4,7 % bylo zvýšení nekurzových poplatků a provizí o 8,9 %. Zároveň však pokračoval trend pozorovatelný na celém trhu, kdy především v důsledku rostoucího využívání měnové jednotky Euro dochází k poklesu kurzových poplatků a provizí.

ČISTÝ ZISK Z FINANČNÍCH OPERACÍ

Čistý zisk z finančních operací dosáhl hodnoty 800 milionů Kč. Tento výsledek je tvořen především zisky z cizoměnových operací a cenných papírů.

CELKOVÉ VÝNOSY

Celkové výnosy banky dosáhly úrovně 21 889 milionů Kč a odrážejí pozitivní vývoj hlavních obchodních aktivit banky.

CELKOVÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

Celkové provozní náklady dosáhly hodnoty 11 728 milionů Kč, a poklesly tak ve srovnání s rokem 2002 o 8,1 %, tedy o více než 1 miliardu korun. Tento příznivý výsledek potvrzuje rostoucí efektivitu banky.

Personální náklady ve výši 5 149 milionů Kč meziročně poklesly o 2,1 % a byly ovlivněny pokračujícím snižováním počtu zaměstnanců ve spojitosti s centralizací procesů.

Ostatní administrativní náklady v hodnotě 4 562 milionů Kč se snížily o 5,8 %. Za tímto snížením je především dokončení transformačního programu a růst produktivity banky.

Náklady na restrukturalizaci ve výši 670 milionů Kč obsahují především náklady na změnu korporátní identity banky, ukončování pronájmů a poradenské a konzultantské služby.

PROVOZNÍ VÝNOSY

Provozní výnosy meziročně vzrostly na 10 161 milionů Kč, tj. o 3,3 %. Hlavními příčinami tohoto vývoje byly rozvoj obchodních aktivit a úspěšná kontrola nákladů banky.

REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY NA ZTRÁTY Z ÚVĚRŮ A INVESTIC

Čisté rozpouštění opravných položek na ztráty z úvěrů a investic dosáhlo hodnoty 3 123 milionů Kč.

Čisté rozpouštění opravných položek a rezerv na ztráty z úvěrů ve výši 2 480 milionů Kč je výsledkem částečného rozpuštění všeobecné rezervy ve výši 2 830 milionů Kč a nízkých rizikových nákladů úvěrového portfolia v roce 2003. Položka Opravné položky k majetkovým účastem byla významně ovlivněna prodejem dvou dceřiných společností: CAC Leasing a Reflexim. Z tohoto důvodu banka vykázala pozitivní výsledek ve výši 716 milionů Kč.

DAŇ Z PŘÍJMŮ

Celková daň z příjmů ve výši 4 021 milionů Kč představuje meziroční nárůst o 60,3 %. Celková daň byla v roce 2002 pozitivně ovlivněna prvním zaúčtováním odložené daňové pohledávky v hodnotě 902 milionů Kč.

STÁTNÍ GARANCE

Ukončení Státní garance v prosinci 2003 nemělo vliv na výsledky banky. Celkové ztráty na garantovaném portfoliu dosáhly 5 370 milionů Kč ke konci roku 2003, z toho 5 % představuje participaci Banky, která je kryta opravnými položkami. Banka obdržela od České konsolidační agentury zálohu ve výši 5 862 milionů Kč. Konečné vypořádání proběhne v první polovině tohoto roku a výrazně neovlivní hospodářské výsledky banky.

Marie Petrovová
Tisková mluvčí KB

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).