Hlavní navigace

Konvergenční program podzim 2004 – Cesta k Euru

Vláda na svém včerejším zasedání projednala a přijala Konvergenční program České republiky. Česká republika si je vědoma nezbytnosti dokončení reformy veřejných financí jako zásadního předpokladu pro splnění Maastrichtských kritérií.

Konvergenční program musí Česká republika každoročně předkládat spolu s ostatními členskými státy stojícími mimo eurozónu. Předkládaný Konvergenční program navazuje na Konvergenční program České republiky z května 2004, který česká strana operativně předložila Evropské komisi krátce po přistoupení, aby splnila jednu ze základních podmínek pro čerpání finančních prostředků z Kohezního fondu. Další Konvergenční program předloží ministr financí vládě do 15.11.2005.

Po vstupu České republiky do Evropské unie byla s Českou republikou zahájena procedura nadměrného schodku (tzv. Excessive Deficit Procedure) a na základě uznání zvláštních okolností byl Radou poté povolen čtyřletý časový rámec na odstranění nadměrného schodku. Cesta fiskální konsolidace navržená Radou byla přitom převzata z Konvergenčního programu prezentovaného Českou republikou v květnu 2004. Podle této strategie by se měl schodek sektoru vládních institucí pozvolným a udržitelným způsobem snižovat tak, aby v roce 2008 splnil důvěryhodným a udržitelným způsobem maastrichtské referenční kritérium a aby bylo možné v období let 2009–2010 vstoupit do eurozóny.

Obsahová náplň aktualizovaného Konvergenčního programu vychází z doporučení, která pro hospodářskou politiku ČR stanovila Rada ECOFIN na summitu Evropské rady v červnu 2004 v Bruselu. Zároveň potvrzuje strategii fiskální konsolidace, která byla prezentována v jarním Konvergenčním programu.

Výchozí podmínkou pro splnění strategie je zachování stabilního politického a makroekonomického prostředí. Hospodářská politika je orientována na rychlejší ekonomickou konvergenci a zvyšování konkurenceschop­nosti ekonomiky. Pro zajištění dostatečné reakční schopnosti české ekonomiky jsou klíčové stabilizující fiskální politika, pružnost na trhu práce a trhu produktů a dobře fungující finanční trhy. Fiskální reformy jsou zaměřeny na to, aby se stav veřejných financí nestal bariérou pro vstup do eurozóny nejen vzhledem ke schodkům, ale i pro nedostatečné strukturální přizpůsobení, zejména výdajové strany.

Základním nástrojem k zajištění poklesu fiskálního deficitu a dosažení cíle je stanovení závazných střednědobých výdajových rámců, které limitují objem výdajů státního rozpočtu a státních fondů v horizontu let 2005 až 2007.

Očekávaný deficit vládního sektoru v roce 2004 činí 5,2 % HDP. Ve srovnání se srpnovou notifikací se deficit v nominálním vyjádření zvýšil o 22,0 mld. Kč v důsledku zahrnutí státní záruky udělené ve prospěch ČNB v roce 1997, která byla poprvé hrazena ve výši 0,5 mld Kč v říjnu 2004.

Schodek veřejných financí (v % HDP)

Schodek veřejných financí (v % HDP)

metodika fiskálního cílení

Konvergenční program musí ministr financí odeslat Evropské komisi nejpozději do 1.12.2004.