Hlavní navigace

Konsolidovaný čistý zisk ČS za Q1 2005 meziročně klesl o 12,4 % na 2,3 mld. Kč vlivem mimořádného výnosu z prodeje Pojišťovny ČS v 2004

Česká spořitelna vykázala za první čtvrtletí 2005 konsolidovaný čistý zisk po minoritních podílech 2,3 miliardy Kč, počítáno podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS).

Sdílet

Výsledek představuje pokles v meziročním srovnání o 12,4 % proti konsolidovanému čistému zisku 2,6 miliardy Kč za srovnatelné období roku 2004. Srovnání hospodářských výsledků s prvním čtvrtletím roku 2004 je výrazně ovlivněno mimořádným jednorázovým výnosem z prodeje neživotní části Pojišťovny ČS ze začátku roku 2004. Ten měl dopad do zisku před zdaněním ve výši 2,91 miliardy korun a konečný dopad do čistého zisku byl 1,16 miliardy korun. Dopad prodeje části Pojišťovny ČS z roku 2004 se projevil m.j. i ve srovnání vývoje ukazatele návratnosti kapitálu (ROE), ve srovnání vývoje ukazatele výnosnosti aktiv (ROA) a ve výši daně.

Navzdory nízkým úrokovým sazbám má za sebou Česká spořitelna dobrý růst zisku; bez vlivu prodeje neživotního pojištění v roce 2004. Úvěry přispívají ke zvýšení výnosů a Česká spořitelna podniká kroky ke zlepšení služeb zákazníkům. První čtvrtletí 2005 bylo dobrým čtvrtletím řekl John James Stack, generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny. Pozn.: Hospodářské výsledky konsolidovaného celku za první čtvrtletí roku 2004 byly zpětně upraveny podle IFRS 39.

I.SHRNUTÍ HLAVNÍCH BODŮ:
Konsolidované, neauditované údaje k 31. březnu 2005, vypočtené podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Srovnání s výsledky k 31. březnu 2004, pokud není uvedeno jinak.
• Provozní zisk vzrostl meziročně o 6,8 % na 2,95 miliardy Kč ze 2,76 miliardy Kč.
• Čistý úrokový výnos se zvýšil o 4,9 % na 4,4 miliardy Kč z 4,2 miliardy Kč.
• Čistý příjem z poplatků a provizí vzrostl o 9,4 % na 2,2 miliardy Kč z 2,0 miliardy Kč.
• Všeobecné provozní náklady vzrostly zejména vlivem odpisů o 5,2 % na 4,1 miliardy Kč z 3,9 miliardy Kč.
• Klientské úvěry vzrostly o 16,1 % na 250,3 miliard Kč z 215,5 miliard Kč.
• Závazky ke klientům se snížily o 4,4 % na 458,5 miliard Kč ze 479,7 miliard Kč, pokles zapříčinilo snížení závazků z repo operací vůči vládním institucím meziročně o 81 %.
• Bilanční suma se snížila o 0,9 % na 616,7 miliardy Kč z 621,9 miliardy Kč.
• Poměr klientských úvěrů ke vkladům se zlepšil na 54,6 % z 44,9 %.
• Návratnost kapitálu (ROE) vlivem mimořádnému výnosu z prodeje Pojišťovny v roce 2004 klesla na 22,7 % z 28,7 %.
• Výnosnost aktiv (ROA) dosáhla úrovně 1,5 %, za srovnatelné období loňského roku činila 1,8 %.
• Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio – C/I R) se zlepšil na 58,2 % z 58,5 %.
• Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům zůstala na úrovni 3,5 %.

II. HLAVNÍ UKAZATELE
Čistý úrokový výnos se zvýšil o 4,9 % a dosáhl výše 4,4 miliardy Kč. Rostl především vlivem zvýšeného počtu a objemu úvěrových obchodů. Zvýšily se i úrokové příjmy z dluhopisů. Česká spořitelna přitom generovala růst úrokových výnosů v prostředí extrémně nízkých úrokových sazeb. Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům zůstala na úrovni 3,5 %.

Čistý výnos z poplatků a provizí vzrostl o 9,4 % na 2,2 miliardy Kč. Tyto příjmy rostly ve všech důležitých segmentech: v oblasti úvěrových obchodů díky jejich rostoucímu počtu; v oblasti platebních transakcí díky jejich rostoucímu objemu; v oblasti provizí z operací s cennými papíry díky transakcím v oblasti podílových fondů a brokerským transakcím. Čistý zisk z obchodních operací dosáhl výše 0,39 miliardy Kč, vzrostl v meziročním srovnání o 2,9 %, a to především zásluhou příjmů z devizových transakcí.

Provozní náklady se meziročně zvýšily o 5,2 % na 4,1 miliardy Kč. Za jejich zvýšením je především nárůst odpisů hmotného a nehmotného majetku (meziročně o 17,8 %) v souvislosti s masivními investicemi zejména do nehmotného majetku a softwaru. Česká spořitelna začala výrazně investovat od roku 2001 a objem investic za období 2001 až 2004 překročil 16 miliard Kč. Náklady na zaměstnance a ostatní provozní náklady vzrostly o 2,4 %.

Záporné saldo tvorby rezerv a opravných položek činilo 55 miliónů Kč, meziročně jde o zlepšení o 250 miliónů Kč díky stabilizaci úvěrového portfolia, které se stále vyvíjí.

Provozní zisk vzrostl o 6,8 % na 2,95 miliardy Kč. Zdrojem navyšování provozního zisku jsou provozní výnosy, které se zvýšily o 5,9 %. Provozní náklady vzrostly o 5,2 %.

Bilanční suma dosáhla 616,7 miliardy Kč, meziročně jde o pokles 0,9 %, pokles zapříčinilo snížení závazků z repo operací vůči vládním institucím o 81 %.

Daň z příjmu České spořitelny za první čtvrtletí 2005 dosáhla 0,83 miliardy Kč. Za první čtvrtletí 2004 činila daň 1,51 miliardy Kč vlivem prodeje části Pojišťovny ČS.

III. UKAZATELE OBCHODNÍ ČINNOSTI
Úvěrové obchody meziročně vzrostly na 250 miliard Kč, což je růst o 16 %. Významný růst vykazují zejména úvěry obyvatelstvu, jejichž objem překročil 102 miliardy Kč a meziročně se zvýšil o 36 %. Rostou zejména úvěry na financování bydlení, tj. hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření.
Hypoteční úvěry fyzickým osobám se zvýšily o 59 % na 43 miliardy Kč, celkově pak vzrostly hypoteční úvěry o 51 % na 59 miliard Kč. Překlenovací úvěry a úvěry ze stavebního spoření zaznamenaly růst o 45 % na 16 miliard Kč. Spotřebitelské a hotovostní úvěry občanům se zvýšily o 28 % na 26 miliard Kč.

Pokračoval růst objemu klientských vkladů občanů, a to o 5 % na 364 miliard Kč. Celkově se však závazky ke klientům snížily o 4,4 % na 458 miliard Kč. Důvodem je meziroční snížení závazků z repo operací vůči vládním institucím o 81 % z 47 miliard Kč na 9 miliard Kč.

Ukazatel poměru pohledávek (úvěrů) k závazkům ke klientům (vkladům) se díky růstu úvěrů výrazně zlepšil na 54,6 % ze 44,9 %.

Počet klientů finanční skupiny České spořitelny zůstává na úrovni kolem 5,3 až 5,4 milionu. V absolutním vyjádření počet klientů meziročně mírně klesl o 0,8% na 5,35 milionu z 5,39 milionu. Důvodem je zejména postupný úbytek sociálních úvěrů z minulých let a dále rušení části vkladních knížek založených po státem vynucené konverzi anonymních vkladů na vklady registrované v roce 2002. Počet sporožirových účtů, které jsou páteří služeb pro drobnou klientelu, se meziročně mírně zvýšil o 0,4 % na 2,758 milionu z 2,748 milionu.

Počet klientů služby přímého bankovnictví Servis 24 (Servis 24 Telebanking, Servis 24 Internetbanking) se meziročně zvýšil o 23 % na více než 845 000 z 686 000. 

Počet vydaných platebních karet se meziročně zvýšil o 8 % na 2,79 milionu z 2,59 milionu, přičemž počet kreditních karet se bezmála zdvojnásobil na 231 000 kusů ze 119 000 kusů.

IV. DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI PRVNÍHO ČTVRTLETÍ 2005
• Česká spořitelna nabízí nový speciální program pro seniory – účet Senior, který zahrnuje sadu produktů a služeb za výhodných podmínek.
• Ve všech bankomatech České spořitelny je možné zadávat příkazy k úhradě nebo zaplatit pojistné společnosti Kooperativa. Banka tuto službu nabízí jako první na trhu.
• Česká republika má svůj první bankomat pro nevidomé nebo slabozraké občany – ve své pobočce v Praze 2, Jugoslávské ul. 19, jej instalovala Česká spořitelna.
• Česká spořitelna zprovoznila ve 215 svých pobočkách dětské koutky, kde si mohou děti klientů hrát nebo kreslit po dobu, co jejich rodiče jednají se svým bankéřem.
• Česká spořitelna dále rozšířila své internetové bankovnictví, a to o anglickou verzi, kterou mohou využít soukromé osoby i firemní klientela.
• Finanční skupina České spořitelny spravuje přes 100 miliard korun finančních prostředků. Je tak druhým největším správcem aktiv na českém trhu. Investiční společnost České spořitelny spravuje 64 miliard korun, Česká spořitelna prostřednictvím správy aktiv a privátního bankovnictví obhospodařuje majetek v objemu 38 miliard korun.
• Osobní balíčky České spořitelny, určené ke komplexní správě financí, využívalo v březnu 2005 již přes 750 tisíc klientů. Banka nabízí balíčky ve čtyřech verzích – Výhodný program, Komplexní program, program Student+ a účet Senior.
• Česká spořitelna působila jako lokální kotační agent úspěšné duální emise akcií a vyměnitelných dluhopisů Orco Property Group. Česká spořitelna se stala nejaktivnějším kotačním agentem akcií na pražské burze.
• 180. výročí schválení stanov Spořitelny České (12. února 1825).

VI. VÝHLEDY ČESKÉ SPOŘITELNY PRO ROK 2005
Základní strategické cíle Finanční skupiny České spořitelny pro rok 2005 jsou:
• Pomáhat klientům při úspěšném naplňování všech aspektů jejich finančního života;
• Poskytovat vysoce konkurenceschopné služby na úrovni špičkových bank Evropské unie;
• Upevnit vedoucí místo v poskytování finančních služeb v rámci České republiky;
• Podporovat dále klientskou orientaci zaměstnanců
Ve finančních cílech si Česká spořitelna stanovila dosáhnout v roce 2005:
• Návratnost vlastního kapitálu (ROE) bude nad hranicí 20 %
• Ukazatel poměru provozních nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) bude v intervalu 55–56 %
• Čistý zisk by měl růst kolem 10 %

Strategickými segmenty, kterým bude věnována hlavní pozornost, jsou drobní klienti, malí a střední podnikatelé i velké korporace, veřejný sektor a neziskové organizace.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).