Hlavní navigace

Konsolidovaný čistý zisk České spořitelny vzrostl za první pololetí 2006 meziročně o 0,8 % na 4,87 mld. Kč (IFRS)

Česká spořitelna vykázala k 30. červnu 2006 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 4,87 mld. Kč. V meziročním porovnání to je nárůst o 0,8 % z 4,84 mld. Kč v prvním pololetí roku 2005.

Sdílet

„Výsledky České spořitelny za první pololetí roku 2006 jsou odrazem silné české ekonomiky, vysokých požadavků našich klientů na finanční produkty a služby a vysokého pracovního nasazení zaměstnanců České spořitelny. 23% nárůst provozního zisku odráží sílu našeho obchodního modelu a ukazuje naší schopnost pokračovat v růstu,“ řekl John James Stack, generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny.

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDKŮ ZA PRVNÍ POLOLETÍ ROKU 2006

Konsolidované, neauditované údaje k 30. červnu 2006, počítané podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Srovnání s výsledky k 30. červnu 2005, pokud není uvedeno jinak:

• Provozní zisk vzrostl o 23,0 % na 7,49 mld. Kč, z 6,09 mld. Kč.
• Zisk před zdaněním poklesl o 2,3 % na 6,51 mld. Kč, z 6,67 mld. Kč.
• Čistý úrokový výnos se zvýšil o 15,1 % na 10,38 mld. Kč z 9,03 mld. Kč.
• Všeobecné správní (provozní) náklady se zvýšily o 4,0 % na 8,39 mld. Kč z 8,06 mld. Kč.
• Bilanční suma meziročně vzrostla o 11,6 % na 704,03 mld. Kč z 630,94 mld. Kč.
• Klientské úvěry se zvýšily o 15,3 % na 303,30 mld. Kč z 263,1 mld. Kč.
• Závazky ke klientům se meziročně zvýšily o 15,1 % na 539,02 mld. Kč ze 468,21 mld. Kč.
• Čistá úroková marže vztažená k průměrným úročeným aktivům se mírně snížila z 3,51 % na 3.48 %.
• Návratnost kapitálu (ROE) poklesla na 22,0 % z 23,9 %, důsledkem růstu objemu vlastního kapitálu.
• Výnosnost aktiv (ROA) se snížila ze 1,6 % na 1,4 %.
• Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se meziročně výrazně zlepšil na 52,8 % z 57,0 %.
• Poměr klientských pohledávek (úvěrů) ke klientským závazkům (vkladům) zůstal na úrovni 56,3 %.
• Kapitálová přiměřenost podle metodiky BIS mírně klesla na 11,48 % z 12,06 %.

HLAVNÍ UKAZATELE

Provozní zisk České spořitelny, rozdíl provozních výnosů a nákladů, se v porovnání se srovnatelným obdobím minulého roku výrazně zvýšil o 23,0 % na 7,49 mld. Kč. Zároveň se zlepšil i ukazatel poměru provozních nákladů k provozním výnosům, Cost/Income Ratio, z 57,0 % na 52,8 %.

Zásluhu na výrazném navyšování provozního zisku má především nárůst čistých úrokových výnosů, které dosáhly objemu 10,38 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 15,1 %. Čistý úrokový výnos se zvyšuje zejména zásluhou rostoucího objemu úvěrových obchodů, a to jak občanům, tak komerčním klientům. Čistá úroková marže vztažená k průměrným úročeným aktivům se mírně snížila na 3,48 %.

Čisté příjmy z poplatků a provizí vzrostly o 5,6 % a dosáhly výše 4,61 mld. Kč. Od roku 2005 Česká spořitelna poplatky nezvyšovala. Poplatkové příjmy rostou pouze díky rostoucímu počtu platebních transakcí, výrazně také rostou provize z investování do cenných papírů (podílové fondy, makléřství). Pro ilustraci: ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se zvýšil objem investovaných prostředků prostřednictvím fondů Investiční společnosti ČS o 9,8 %, počet transakcí v bankomatech České spořitelny vzrostl o 3,1 % a počet obratů na sporožirových účtech o 4,1 %.

Čistý zisk z obchodních operací v meziročním srovnání vzrostl o 16,0 % a dosáhl výše 0,76 mld. Kč, především díky operacím s s cizími měnami a úrokovými deriváty.

Ve srovnání s loňským pololetím vzrostly provozní náklady o 4,0 % na 8,39 mld. Kč. Na zvýšení provozních nákladů má vliv řada faktorů: zvýšení bonusů zaměstnancům, marketingový program na zvýšení výnosů, náklady spojené s programem na sdílení zisku v roce 2006 atd.

Čistá tvorba rezerv a opravných položek na úvěrová rizika dosáhla úrovně –0,63 mld. Kč, což představuje výrazné navýšení (0,54 mld. Kč) ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Důvodem meziročního zvýšení bylo rozpuštění všeobecných rezerv ve výši 0.52 mld. Kč v prvním pololetí 2005. Kvalita úvěrového portfólia zůstává stabilní.

Saldo ostatních provozních výnosů a nákladů vykazuje v meziročním srovnání zhoršení o 1,02 mld. Kč na – 0,35 mld. Kč,. Důvodem tohoto vývoje je vliv výrazného snížení výnosů z portfolia cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou a cenných papírů určených k obchodování, a to zejména vlivem negativního vývoje na finančních trzích v květnu a červnu letošního roku a také z důvodu vyšších realizovaných výnosů z prodeje dluhopisů z portfolia cenných papírů na prodej v prvním pololetí 2005.

Objem bilanční sumy překonal hranici 700 mld. Kč (704,03 mld. Kč), což představuje v meziročním

srovnání nárůst o 11,6 % z 630,94 mld. Kč díky zvýšení objemu klientských úvěrů, klientských vkladů a emitovaných dluhopisů.

UKAZATELE OBCHODNÍ ČINNOSTI

Objem celkového portfolia klientských úvěrů vzrostl za posledních dvanáct měsíců o 15,3 % na 303,30 mld. Kč.

Portfolio retailových úvěrů v ČS bance dosáhlo objemu 147,86 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 33,0 %. Zásluhu na tomto výsledku mají zejména hypoteční úvěry fyzickým osobám, které se zvýšily o 44,4 % na 66,64 mld. Kč. Významně se zvýšily i objemy spotřebitelských úvěrů občanům, a to o 20,7 % na současných 42,77 mld. Kč. Např. v rámci kampaně Snadná půjčka již bylo poskytnuto více než 212 tisíc půjček v celkovém objemu 11,24 mld. Kč.

Úvěry malým a středním podnikům se zvýšily o 20,0 % na 37,3 mld. Kč. Úvěry velkým korporacím dosáhly 52,5 mld. Kč, což představuje meziroční zvýšení o 1,8 %.

Pokračoval růst objemu klientských vkladů občanů, a to o 7,6 % na 396,14 mld. Kč, zejména na sporožirových účtech, vkladech stavebního spoření a úložkách penzijního připojištění. Celkově se závazky ke klientům zvýšily o 15,1 % na 539,02 mld. Kč.

K 30. červnu 2006 počet klientů přímého bankovnictví Servis 24 činil 1,04 milionu, což přestavuje nárůst za posledních 12 měsíců o 15,1 %.

Celkový počet vydaných aktivních platebních karet překročil hranici 3 miliony kusů, největší zásluhu na růstu počtu karet mají karty kreditní, jejich počet se v meziročním srovnání zvýšil o 50,3 % na 392 tisíc.

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI 1. POLOLETÍ 2006

• V České spořitelně usilovně pracujeme na vytvoření takových produktů a služeb, které by byly pro naše náročné klienty co nejpřístupnější. Česká spořitelna se zaměřuje na vytváření hodnot pro své zákazníky a akcionáře. Program první volby, který dnes ČS oznámila, představuje velké úsilí, se kterým se zavazuje naučit své klienty využívat finanční služby tak, aby pro ně bylo bankovnictví jednodušší. Zavazuje se také zkvalitnit služby svých zaměstnanců prostřednictvím zlepšení procesů a uplatněním jejich vlastní iniciativy. Program první volby je druhá transformace České spořitelny.

• Česká spořitelna má podle hodnocení společnosti Gartner nejlepší řízení vztahů se zákazníky (CRM) mezi finančními institucemi v Evropě a je druhá nejlepší v celkovém hodnocení. Experti ze 37 zemí vybírali mezi stovkou společností z celé Evropy. CRM představuje v České spořitelně systém strategií a hodnot orientovaných na klienty, hlavním přínosem CRM je schopnost banky individuálně přistupovat ke každému klientovi.

• Klienti České spořitelny přispěli prostřednictvím programu Bonus Charita na předem určené konkrétní projekty v oblasti charity tím, že jim věnovali své věrnostní body z programu Bonus. Program Bonus České spořitelny je jediným věrnostním programem svého druhu na bankovním trhu v České republice. Klienti jeho prostřednictvím získávají body při každé platbě platební kartou a následně je mohou směnit za odměny.

• Česká spořitelna poskytla v prvním pololetí letošního roku 10 611 hypoték občanům v celkovém objemu 16,01 mld. Kč, což představuje nárůst o rekordních 50 %. Historicky rekordním měsícem byl červen, kdy banka poskytla občanům hypotéky v objemu 5,3 mld. Kč.

• Česká spořitelna získala ocenění v soutěži Firemní banka roku 2006 pořádané společností MasterCard. Rozhodlo o tom hlasování více než 150 finančních ředitelů nejvýznamnějších firem v České republice sdružených v CZECH TOP 100.

• V soutěži finančních produktů Zlatá koruna získala Novomanželská hypotéka první místo mezi hypotečními produkty, stříbrné příčky obsadily ve svých kategoriích produkty Servis 24 (v kategorii Elektronické bankovnictví), Snadná půjčka (v kategorii Úvěry) a Sporotrend, otevřený podílový fond Investiční společnosti ČS (v kategorii podílové fondy). Bronzovou medaili získal Program Student+ v kategorii univerzální bankovní produkty.

VÝHLED ČESKÉ SPOŘITELNY PRO ROK 2006

Základní strategická mise:

Jsme poskytovatelem finančních služeb, který umožňuje všem klientům naplňovat jejich jedinečná přání a potřeby.

Nová vize:

Česká spořitelna je bankou první volby pro všechny skupiny klientů:

 • díky prvotřídním výkonům našich zaměstnanců poskytujeme špičkové poradenství, podporu a služby našim klientům;
 • díky špičkovému poradenství, podpoře a službám našim klientům zajišťujeme nadprůměrné výnosy našim akcionářům;
 • díky nadprůměrným výnosům našim akcionářům vytváříme podnětné a hodnotné pracovní podmínky pro naše zaměstnance;
 • díky nadprůměrným výnosům našim akcionářům pomáháme v rozvoji společnosti, v níž působíme.

Hodnoty České spořitelny:

 • Spolehlivá
 • Vnímavá
 • Vstřícná a srozumitelná

Finanční cíle České spořitelny v roce 2006:

 • Meziroční nárůst zisku o 10 %.
 • Návratnost vlastního kapitálu (ROE) nad 20 % podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví na úrovni konsolidované­ho celku.
 • Cost Income Ratio pod úrovní 54 %.
 • Podíl úvěru ke vkladům bude činit 63 % – 65 %.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).