Hlavní navigace

Komerční banka oznámila úspěšné obchodní a finanční výsledky za první pololetí roku 2006

Komerční banka dnes zveřejnila své obchodní a finanční výsledky za prvních šest měsíců roku 2006. V souladu s mezinárodními účetními standardy pro finanční výkaznictví (IFRS) vzrostly celkové výnosy o téměř 8 %. Za tímto nárůstem stojí velmi dobré obchodní výsledky v oblasti retailového a podnikového bankovnictví, podpořeny příznivými makroekonomickými podmínkami v České republice. Celkové provozní náklady poklesly o 2 % a opět potvrzují silný důraz banky na efektivitní hospodaření. Provozní výnosy tak meziročně vzrostly o 17 %. Náklady rizika se zvýšily o 49 %, což odráží stále rostoucí aktivity banky v oblasti financování individuálních klientů, živnostníků a malých podniků a jednorázovou opravnou položku na právní spor. Čistý nekonsolidovaný zisk dosáhl výše 4 688 milionů Kč, což představuje meziroční zvýšení o 12 %. Tento výsledek byl však ovlivněn celkově pozitivním dopadem několika jednorázových položek.

Sdílet

OBCHODNÍ VÝSLEDKY A VZTAH KE KLIENTŮM

Komerční banka v průběhu prvního pololetí 2006 nadále pokračovala v rozšiřování a inovaci svých služeb a představila:

· Nový výhodný Povolený debet pro lékaře a lékárníky;
· Zvýšení limitu pro KB EuroPlatbu z 12 500 euro na částku 50 000 euro;
· Nový Program Bytový dům, který výrazně usnadňuje bytovým družstvům a společenstvím vlastníků bytových jednotek přístup k úvěrům;
· Nový garantovaný fond MAX 6, globální otevřený podílový fond, který zákazníkům umožňuje podílet se na růstu dluhopisového, akciového trhu a trhu nemovitostí;
· Rozšíření stávajícího portfolia fondů společnosti SGAM nabízené klientům KB o peněžní fond, dva dluhopisové fondy a sedm akciových fondů.

V průběhu první poloviny roku 2006 Komerční banka pokračovala v rozšiřování své klientské základny. Celkový počet klientů meziročně vrostl o 49 tisíc převážně individuálních zákazníků a dosáhl výše 1,48 milionu. Zároveň rostlo využívání telefonního, mobilního, internetového a počítačového bankovnictví. V současné době těchto služeb využívá 55 % klientů KB. V průběhu roku rovněž rostl počet aktivních platebních, a především pak kreditních karet, který vzrostl o 60 % na téměř 149 tisíc. Bance se nadále daří rozvíjet úvěrování jak individuálních tak podnikových klientů.

· Celkový objem hypotéčních úvěrů jednotlivcům vzrostl meziročně o 35 % na 49,3 miliardy Kč a objem spotřebitelských půjček se zvýšil o 20 % na 13,9 miliard Kč, z toho 1,5 miliardy Kč představují úvěry z kreditních karet individuálních klientů.
· V rychlém růstu pokračovalo úvěrování malých podniků, a tak se celkový objem půjček zvýšil o 29 % na 10,6 miliard Kč.
· Financování podnikových klientů rovněž rostlo velmi příznivým tempem. Úvěry středně velkým podnikům a municipalitám vzrostly o 11 % na 48,4 miliardy Kč a úvěry velkým společnostem se meziročně zvýšily o 17 % na celkových 82,1 miliard Kč.

Zvyšování počtu produktů na klienta je jedním ze základních pilířů obchodního modelu Komerční banky. Tento poměr se meziročně zvýšil na 5,07 z původních 4,77 v červnu 2005. Kromě samotných KB produktů banka pokračuje v úspěšném prodeji produktů svých dceřiných a přidružených společností a ostatních partnerů. V první polovině roku 2006 se např. o 8 % zvýšilo předepsané pojistné produktů životního pojištění a o 42 % rostl prodej pojistek neživotních pojištění připravených ve spolupráci s pojišťovnou Allianz. Nové smlouvy o stavebním spoření uzavřené prostřednictvím KB vzrostly o 81 % a výrazného růstu bylo dosaženo i v poskytování služeb factoringu, kdy celkový se obrat zvýšil o 39 % a produktu KB Leasing, kde se obrat zvýšil o 113 %.

KB nadále zůstává velmi aktivní i v oblasti podnikového a investičního bankovnictví. Výsledkem je ocenění MasterCard Firemní banka roku 2006, které KB získala ve druhém ročníku této soutěže. Toto ocenění potvrzuje, že KB díky své tržní pozici, zkušeným pracovníkům a neustálým zlepšování svých služeb nabízí vysoce kvalitní komplexní řešení finančních potřeb těchto klientů. Na počátku června 2006 se Komerční banka připojila ke Kodexu chování mezi bankami a klienty, který vydala Česká bankovní asociace. Komerční banka splňovala všechny závazky a požadavky obsažené v Kodexu již od počátku roku 2005, kdy představila svoji Garantovanou úroveň služeb. Přistoupení ke Kodexu chování potvrzuje, že transparentní vztah banky ke svým zákazníkům je neoddělitelnou součástí dlouhodobé strategie KB.

FINANČNÍ VÝSLEDKY

Celkové výnosy banky se především díky úrokovým výnosům zvýšily na 12,4 mld. Kč, tj. o 8 % v porovnání s předchozím rokem. Čisté úrokové výnosy vzrostly o 11 % na 7,4 mld. Kč. Hlavními důvody tohoto růstu jsou zvyšující se objemy úvěrů, které více než kompenzují tlaky na straně marží, dále pak rostoucí objemy prostředků na běžných účtech, účinné zajištění proti úrokovému riziku a mimořádný výnos z portfolia cenných papírů CDO ve výši 262 milionů Kč. Čisté poplatky a provize mírně vzrostly na 4,3 mld. Kč, tj. +1,0 %. Růst v nekurzových výnosech z poplatků je podpořen především růstem poplatků z prodeje produktů dceřiných společností a ostatních partnerů. Klesající trend u výnosů z kurzových poplatků se obrátil a díky rostoucím objemům zahraničních čistých plateb zůstal meziročně stabilní. Čistý zisk z finančních operací dosáhl 607 milionů Kč, tj. růst o 54 % v porovnání s rokem 2004. Tohoto výsledku bylo dosaženo především díky ziskům na úrokových derivátech a rostoucím klientským obchodům.

Celkové provozní náklady se snížily o 2 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2005 na 5,6 mld. Kč. Osobní náklady se snížily o 2 % na 2,4 mld. Kč, ovlivněny rozpuštěním rezervy na věrnostní odměny zaměstnanců v prvním čtvrtletí roku 2006. Výsledkem rozšiřujících se obchodních aktivit mírně vzrostl průměrný počet zaměstnanců o 2 % na 7 475. Všeobecné administrativní náklady poklesly téměř o 4 % na 2,4 mld. Kč. Tento pokles byl způsoben jednak dalšími úsporami nákladů jednak částí IT nákladů, které byly přesunuty do druhé poloviny roku 2006. Náklady spojené s rozšiřováním obchodních aktivit se naopak mírně zvyšovaly. Administrativní náklady nicméně zůstávají nadále pod kontrolou. Celkový provozní zisk vzrostl o 17 % na 6,8 mld. Kč, a to díky rostoucím výnosům a klesajícím nákladům, které však byly ovlivněny mimořádnými úsporami. Poměr nákladů k výnosům se dále snížil na výjimečně nízkou úroveň 44,9 % z 49,3 % v roce 2004.

Rizikové náklady v prvním pololetí roku 2006 představovaly tvorbu rezerv ve výši 785 milionů Kč ve srovnání se 526 miliony Kč v roce 2005. To je především výsledek vyšších opravných položek ke ztrátám z úvěrů, které vzrostly o 88 % na 557 milionů Kč, v souladu s rychle rostoucím retailovým úvěrovým portfoliem. V důsledku toho se náklady rizika úvěrového portfolia zvýšili na 36 bazických bodů z 25 bazických bodů ve stejném období roku 2005. Vzhledem k ukončení restrukturalizace portfolia CDO v roce 2005, nebyla natvořena žádná opravná položka k cenným papírům v roce 2006, narozdíl od tvorby ve výši 151 milionů Kč v roce 2005. Opravné položky na ostatní rizika se téměř zdvojnásobily na 228 milionů Kč, včetně jednorázové opravné položky na soudní spor o objemu 149 milionů Kč.

Čistý zisk Komerční banky se za prvních šest měsíců roku 2006 zvýšil o 12 % na 4,7 mld. Kč, a to především díky pokračujícím úspěšnému obchodnímu vývoji jak v oblasti retailového tak podnikového bankovnictví, úsporám nákladů a taky celkově pozitivnímu dopadu několika jednorázových položek. Celková aktiva banky dosáhla objemu 490,7 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 3,7 %. Čisté úvěry a pohledávky za klienty pokračovaly ve svém růstu a dosáhly výše 205,0 mld. Kč, tj. o 22 % více v porovnání s červnem 2005, přičemž celkové závazky vůči klientům se zvýšily mírně na 377,1 mld. Kč (+3,7 %). Vlastní kapitál Komerční banky poklesl o 10,7 % kvůli výplatě dividend ve výši 9,5 mld. Kč v květnu 2006 a kvůli poklesu přeceňovacích rezerv.

NÁKUP DODATEČNÉHO PODÍLU VE SPOLEČNOSTI MODRÁ PYRAMIDA STAVEBNÍ SPOŘITELNA AŽ DO VÝŠE 50 %

20. července 2006 Komerční banka uzavřela smlouvy o koupi podílu až do výše 50 % ve společnosti Modrá pyramida stavební spořitelna (MPSS) od BHW Holding AG (BHW). Cena transakce byla sjednána na 120 milionů EUR za 50% podíl společnosti. V současné době má KB 40% podíl v MPSS, 50 % vlastní BHW a zbývajících 10 % Česká pojišťovna, a.s. (ČP). Přesná výše podílu, který KB koupí, závisí na jednání s minoritním akcionářem ČP. V každém případě se však KB stane většinovým akcionářem s minimálním podílem na MPSS ve výši 80 %. Transakce podléhá schválení Úřadu na ochranu hospodářské soutěže a České národní banky. Před uzavřením transakce provede KB předinvestiční prověrku, která bude zaměřena na některé vybrané oblasti činností MPSS. Očekává se, že celá transakce bude dokončena v posledním čtvrtletí roku 2006.

S 365 zaměstnanci MPSS poskytuje své služby téměř 1 milionu klientů. K dispozici MPSS má 160 vlastních a více než 240 externích prodejních míst a 1 800 dobře vyškolených prodejců, z nichž 500 je výhradních profesionálních prodejců.

MPSS je třetí největší a nejdynamičtější stavební spořitelnou na českém trhu, měřeno objemem nově prodaných smluv o stavebním spoření za rok 2005. MPSS rovněž zvýšila svůj tržní podíl na trhu stavebních spořitelen co do počtu klientů, a to na 15,6 % z původních 15,2 % v roce 2004. V průběhu roku 2005 MPSS poskytla co do objemu o 38 % nových úvěrů více než v roce předchozím (v porovnání s 8% růstem celého trhu).

Tato transakce je plně v souladu se strategickým zaměřením banky na podporu svých obchodních aktivit a zvyšování výnosů. Představuje důležitý strategický krok v rámci expanze na českém trhu.

· Získání nových klientů: Téměř 1 milion klientů MPSS, z nichž nejméně dvě třetiny jsou novými klienty pro KB, bude mít nyní přístup ke všem službám nabízeným KB a společnostmi skupiny Société Générale v České republice.
· Nový distribuční kanál: KB získá přístup ke 160 vlastním a více než 240 externím prodejním místům, která doplní širokou síť poboček KB a jejích jiných prodejních kanálů.
· Získání profesionálních prodejců: KB získá silnou, dobře vyškolenou síť 1 800 finančních poradců.
KB očekává, že tato transakce přinese důležité synergie na straně výnosů i nákladů, a to především díky následujícímu:
· Pokračující silný růst obchodních aktivit MPSS na českém trhu,
· významný potenciál pro křížový prodej všech produktů nabízených KB plynoucí z nových klientů i rozšířené prodejní sítě,
· rostoucí efektivita a nákladové synergie.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).