Hlavní navigace

Komerční banka vykázala silný meziroční růst čistého zisku za 1. čtvrtletí roku 2006

Komerční banka dnes zveřejnila své nekonsolidované hospodářské výsledky podle IFRS (Mezinárodní standardy finančního výkaznictví). Čistý zisk dosáhl 2 314 miliónů Kč, když vzrostl téměř o 20 % ve srovnání se stejným obdobím minulého roku. Tento nárůst odráží spojení rostoucích výnosů, především díky dobrým obchodním výsledkům v retailovém bankovnictví, s pokračujícím využíváním příležitostí k úsporám nákladů. Čistý provozní zisk se zvýšil o 20 % díky dynamickému růstu obchodních výsledků a rovněž v důsledku jednorázových výnosů a úspor, které se v nadcházejících obdobích pravděpodobně nebudou opakovat.

Sdílet

V návaznosti na svoji dlouhodobou strategii v oblasti budování a udržování transparentních vztahů mezi bankou a klienty, Komerční banka oznámila, že se připojí ke Kodexu chování mezi bankami a klienty, vydaného Českou bankovní asociací. Komerční banka již v současné době naplňuje všechny požadavky a závazky, které jsou v Kodexu chování obsaženy. Na začátku roku 2005 KB zavedla Garantovanou úroveň služeb, jež v řadě případů jde nad rámec Kodexu chování.

OBCHODNÍ VÝSLEDKY

Během prvního čtvrtletí roku 2006 Komerční banka pokračovala v rozšiřování své produktové nabídky. Představila výhodný Povolený debet pro lékaře a lékárníky a zvýšila limit pro KB EuroPlatbu z 12 500 euro na částku 50 tisíc euro. Od dubna nabízí Komerční banka nový Program Bytový dům, který výrazně usnadňuje bytovým družstvům a společenstvím vlastníků bytových jednotek přístup k úvěrům. Ke konci března 2006 vzrostl celkový počet klientů KB meziročně o 4 %, tj. 56 000, především díky nárůstu počtu individuálních klientů. Celkový počet tak dosáhl 1 477 tisíc, z čehož 1 195 tisíc tvořili občané. Zároveň s tím pokračuje rychlý růst využívání služeb přímého bankovnictví. Počet aktivních produktů přímého bankovnictví se zvýšil o 15 % na téměř 1,1 milionu a 55 % klientů banky aktivně používá jeden z alternativních distribučních kanálů. Penetrace vyspělejších produktů, jako např. kreditních karet, rovněž roste. Na konci března 2006 banka zaznamenala 132 514 aktivních kreditních karet, což představuje meziroční nárůst o 88 %.

Nadále pokračuje dynamický růst úvěrových aktivit zejména v retailovém segmentu. Celkový objem hypoték individuálním klientům vzrostl meziročně o 38 % na 45,6 miliardy Kč. Celkový objem spotřebních úvěrů se zvýšil o 21 % na 13,0 miliardy Kč. Celkové úvěry z kreditních karet (pro individuální klienty a malé podniky) rovněž zaznamenaly dynamický růst, když se jejich objem meziročně zvýšil o 128 % na 2,2 miliardy Kč. Silný růst dále pokračoval také v úvěrování malých podniků, přičemž celkový objem úvěrů se meziročně zvýšil o 32 % na 9,9 miliardy Kč. K oživení došlo též v segmentu podniků, když úvěry středním podnikům a municipalitám vzrostly o 14 % na 45,9 miliardy Kč a úvěry velkým podnikům se zvýšily o 13 % na 79,5 miliardy Kč.

Úspěšně pokračuje prodej produktů dceřiných společností a partnerů. V prvním čtvrtletí 2006 vzrostl prodej fondů kolektivního investování o 11 % na 5,1 miliardy Kč. Předepsané pojistné u životního pojištění se meziročně zvýšilo o 32 %, přičemž počet uzavřených smluv neživotního pojištění nabízeného ve spolupráci s Allianz se meziročně zvýšil o 45 % na více než 4 200.

FINANČNÍ VÝSLEDKY

Celkové výnosy banky meziročně vzrostly o 8 % na 6,0 miliardy Kč, zejména díky úrokovým výnosům. Čisté úrokové výnosy se zvýšily na 3,7 mld. Kč, tj. o 12 % ve srovnání s předchozím rokem. Čisté úrokové výnosy pokračují v růstu díky rostoucím objemům úvěrů, které více než kompenzují tlaky na straně marží. Rostoucí objemy prostředků na běžných účtech, účinné zajištění proti úrokovému riziku a mimořádný výnos z portfolia CDO ve výši 167 milionů Kč měly rovněž pozitivní dopad. Čisté poplatky a provize dosáhly 2,1 miliardy Kč a vzrostly o 1,4 %. Růst ve výnosech z poplatků, který je nadále limitován stagnujícím objemem poplatků za správu a vedení účtů, je především podpořen růstem poplatků z úvěrů a produktů dceřiných společností a partnerů. Klesající trend u kurzových poplatků se obrátil především díky rostoucím objemům zahraničních plateb a vzrostl o 1 %. Čistý zisk z finančních operací dosáhl 228 milionů Kč, což představuje meziroční růst o 19 %. Tento výsledek byl pozitivně ovlivněn především klientskými obchody. Nižší zisk z cenných papírů je ve velké míře nahrazen čistým úrokovým výnosem. Výnosy z hlavní činnosti, tzn. výnosy bez jednorázových příjmů z CDO, vzrostly o 5,1 %. Celkové náklady se ve srovnání se stejným obdobím roku 2005 snížily o 4 % na 2,7 miliardy Kč, především v důsledku mimořádných úspor. Osobní náklady se snížily o 9 % na 1,0 mld. korun v důsledku pozitivního dopadu rozpuštění rezervy na věrnostní odměny zaměstnanců, která již neodpovídá požadavkům účetního standardu IAS 19. Bez tohoto vlivu by osobní náklady vzrostly o 3,3 %. Průměrný počet zaměstnanců se meziročně lehce zvýšil o 2 % na 7 439 v důsledku rozšiřování obchodních aktivit. Všeobecné administrativní náklady zaznamenaly mírný růst o 2 % na 1,2 miliardy Kč. Tento nárůst byl spojen především s rozšiřováním obchodních aktivit (kreditní karty, bankomaty, pojištění vkladů, IT). Administrativní náklady nicméně zůstaly pod kontrolou díky racionalizaci procesů a bankovních operací.

Vyšší výnosy, v důsledku velmi dobrých obchodních výsledků jak v retailovém, tak korporátním bankovnictví, a mimořádné úspory nákladů přispěly ke zlepšení celkového provozního zisku o 20 % na 3,4 miliardy Kč. Zisk z hlavní činnosti (bez jednorázových vlivů) se zvýšil o 9 %. Poměr nákladů k výnosům se dále snížil na výjimečně nízkou úroveň 44,3 % z 50 %. Poměr nákladů k výnosům očištěný od jednorázových příjmů a nákladů nicméně zůstává na úrovni necelých 50 %.

Rizikové náklady obsahují opravné položky k úvěrům a k cenným papírům a tvorbu rezerv na ostatní rizika (především právní spory). V prvním čtvrtletí roku 2006 zaznamenala banka tvorbu rezerv ve výši 320 milionů Kč ve srovnání se 181 miliony Kč v roce 2005. To je především výsledek vyšších opravných položek k úvěrům, které vzrostly na 263 milionů Kč. Tento růst odráží vyšší rozpouštění opravných položek v roce 2005, v důsledku zlepšující se kvality úvěrů korporátním klientům, a vyšší tvorbu opravných položek v retailovém segmentu v roce 2006, která odpovídá rychle rostoucím úvěrovým portfoliím. V důsledku toho náklady rizika úvěrového portfolia vzrostly o 37 bazických bodů z 24 bazických bodů v roce 2005. Vzhledem k ukončení restrukturalizace portfolia CDO v roce 2005 a ke skutečnosti, že portfolio nyní zahrnuje pouze aktiva s hodnocením A3 a výše, nebylo třeba žádné tvorby opravných položek k cenným papírům v roce 2006, na rozdíl od tvorby 57 milionů Kč v roce 2005. Daň z příjmů dosáhla 717 milionů Kč a narostla o 6,8 % ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2005. Tento vývoj odráží vyšší zisk před daní. Efektivní daňová sazba se snížila na 24 % ve shodě s poklesem statutární korporátní daně z příjmů, která poklesla z 26 % na 24 % od ledna 2006. Čistý zisk Komerční banky za první čtvrtletí roku 2006 dosáhl 2,3 miliardy Kč a zvýšil se téměř o 20 % především díky úspěšnému zavádění obchodního modelu Komerční banky a několika mimořádným příjmům. Celková aktiva banky dosáhla 485,0 miliardy Kč, což představuje pokles o 2 % od konce roku 2005, díky snížení angažovanosti na mezibankovním trhu. Čisté úvěry a pohledávky za klienty pokračovaly ve svém růstu a dosáhly 194,4 miliardy Kč, přičemž celkové závazky vůči klientům se lehce zvýšily na 374,0 miliardy Kč. Vlastní kapitál Komerční banky vzrostl o 2,4 % na 51,5 miliardy Kč a zahrnoval čistý zisk za běžné období.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).