Komerční banka vykázala silný meziroční růst čistého zisku za 1. čtvrtletí roku 2006

Komerční banka dnes zveřejnila své nekonsolidované hospodářské výsledky podle IFRS (Mezinárodní standardy finančního výkaznictví). Čistý zisk dosáhl 2 314 miliónů Kč, když vzrostl téměř o 20 % ve srovnání se stejným obdobím minulého roku. Tento nárůst odráží spojení rostoucích výnosů, především díky dobrým obchodním výsledkům v retailovém bankovnictví, s pokračujícím využíváním příležitostí k úsporám nákladů. Čistý provozní zisk se zvýšil o 20 % díky dynamickému růstu obchodních výsledků a rovněž v důsledku jednorázových výnosů a úspor, které se v nadcházejících obdobích pravděpodobně nebudou opakovat.

V návaznosti na svoji dlouhodobou strategii v oblasti budování a udržování transparentních vztahů mezi bankou a klienty, Komerční banka oznámila, že se připojí ke Kodexu chování mezi bankami a klienty, vydaného Českou bankovní asociací. Komerční banka již v současné době naplňuje všechny požadavky a závazky, které jsou v Kodexu chování obsaženy. Na začátku roku 2005 KB zavedla Garantovanou úroveň služeb, jež v řadě případů jde nad rámec Kodexu chování.

OBCHODNÍ VÝSLEDKY

Během prvního čtvrtletí roku 2006 Komerční banka pokračovala v rozšiřování své produktové nabídky. Představila výhodný Povolený debet pro lékaře a lékárníky a zvýšila limit pro KB EuroPlatbu z 12 500 euro na částku 50 tisíc euro. Od dubna nabízí Komerční banka nový Program Bytový dům, který výrazně usnadňuje bytovým družstvům a společenstvím vlastníků bytových jednotek přístup k úvěrům. Ke konci března 2006 vzrostl celkový počet klientů KB meziročně o 4 %, tj. 56 000, především díky nárůstu počtu individuálních klientů. Celkový počet tak dosáhl 1 477 tisíc, z čehož 1 195 tisíc tvořili občané. Zároveň s tím pokračuje rychlý růst využívání služeb přímého bankovnictví. Počet aktivních produktů přímého bankovnictví se zvýšil o 15 % na téměř 1,1 milionu a 55 % klientů banky aktivně používá jeden z alternativních distribučních kanálů. Penetrace vyspělejších produktů, jako např. kreditních karet, rovněž roste. Na konci března 2006 banka zaznamenala 132 514 aktivních kreditních karet, což představuje meziroční nárůst o 88 %.

Nadále pokračuje dynamický růst úvěrových aktivit zejména v retailovém segmentu. Celkový objem hypoték individuálním klientům vzrostl meziročně o 38 % na 45,6 miliardy Kč. Celkový objem spotřebních úvěrů se zvýšil o 21 % na 13,0 miliardy Kč. Celkové úvěry z kreditních karet (pro individuální klienty a malé podniky) rovněž zaznamenaly dynamický růst, když se jejich objem meziročně zvýšil o 128 % na 2,2 miliardy Kč. Silný růst dále pokračoval také v úvěrování malých podniků, přičemž celkový objem úvěrů se meziročně zvýšil o 32 % na 9,9 miliardy Kč. K oživení došlo též v segmentu podniků, když úvěry středním podnikům a municipalitám vzrostly o 14 % na 45,9 miliardy Kč a úvěry velkým podnikům se zvýšily o 13 % na 79,5 miliardy Kč.

Úspěšně pokračuje prodej produktů dceřiných společností a partnerů. V prvním čtvrtletí 2006 vzrostl prodej fondů kolektivního investování o 11 % na 5,1 miliardy Kč. Předepsané pojistné u životního pojištění se meziročně zvýšilo o 32 %, přičemž počet uzavřených smluv neživotního pojištění nabízeného ve spolupráci s Allianz se meziročně zvýšil o 45 % na více než 4 200.

FINANČNÍ VÝSLEDKY

Celkové výnosy banky meziročně vzrostly o 8 % na 6,0 miliardy Kč, zejména díky úrokovým výnosům. Čisté úrokové výnosy se zvýšily na 3,7 mld. Kč, tj. o 12 % ve srovnání s předchozím rokem. Čisté úrokové výnosy pokračují v růstu díky rostoucím objemům úvěrů, které více než kompenzují tlaky na straně marží. Rostoucí objemy prostředků na běžných účtech, účinné zajištění proti úrokovému riziku a mimořádný výnos z portfolia CDO ve výši 167 milionů Kč měly rovněž pozitivní dopad. Čisté poplatky a provize dosáhly 2,1 miliardy Kč a vzrostly o 1,4 %. Růst ve výnosech z poplatků, který je nadále limitován stagnujícím objemem poplatků za správu a vedení účtů, je především podpořen růstem poplatků z úvěrů a produktů dceřiných společností a partnerů. Klesající trend u kurzových poplatků se obrátil především díky rostoucím objemům zahraničních plateb a vzrostl o 1 %. Čistý zisk z finančních operací dosáhl 228 milionů Kč, což představuje meziroční růst o 19 %. Tento výsledek byl pozitivně ovlivněn především klientskými obchody. Nižší zisk z cenných papírů je ve velké míře nahrazen čistým úrokovým výnosem. Výnosy z hlavní činnosti, tzn. výnosy bez jednorázových příjmů z CDO, vzrostly o 5,1 %. Celkové náklady se ve srovnání se stejným obdobím roku 2005 snížily o 4 % na 2,7 miliardy Kč, především v důsledku mimořádných úspor. Osobní náklady se snížily o 9 % na 1,0 mld. korun v důsledku pozitivního dopadu rozpuštění rezervy na věrnostní odměny zaměstnanců, která již neodpovídá požadavkům účetního standardu IAS 19. Bez tohoto vlivu by osobní náklady vzrostly o 3,3 %. Průměrný počet zaměstnanců se meziročně lehce zvýšil o 2 % na 7 439 v důsledku rozšiřování obchodních aktivit. Všeobecné administrativní náklady zaznamenaly mírný růst o 2 % na 1,2 miliardy Kč. Tento nárůst byl spojen především s rozšiřováním obchodních aktivit (kreditní karty, bankomaty, pojištění vkladů, IT). Administrativní náklady nicméně zůstaly pod kontrolou díky racionalizaci procesů a bankovních operací.

Vyšší výnosy, v důsledku velmi dobrých obchodních výsledků jak v retailovém, tak korporátním bankovnictví, a mimořádné úspory nákladů přispěly ke zlepšení celkového provozního zisku o 20 % na 3,4 miliardy Kč. Zisk z hlavní činnosti (bez jednorázových vlivů) se zvýšil o 9 %. Poměr nákladů k výnosům se dále snížil na výjimečně nízkou úroveň 44,3 % z 50 %. Poměr nákladů k výnosům očištěný od jednorázových příjmů a nákladů nicméně zůstává na úrovni necelých 50 %.

Rizikové náklady obsahují opravné položky k úvěrům a k cenným papírům a tvorbu rezerv na ostatní rizika (především právní spory). V prvním čtvrtletí roku 2006 zaznamenala banka tvorbu rezerv ve výši 320 milionů Kč ve srovnání se 181 miliony Kč v roce 2005. To je především výsledek vyšších opravných položek k úvěrům, které vzrostly na 263 milionů Kč. Tento růst odráží vyšší rozpouštění opravných položek v roce 2005, v důsledku zlepšující se kvality úvěrů korporátním klientům, a vyšší tvorbu opravných položek v retailovém segmentu v roce 2006, která odpovídá rychle rostoucím úvěrovým portfoliím. V důsledku toho náklady rizika úvěrového portfolia vzrostly o 37 bazických bodů z 24 bazických bodů v roce 2005. Vzhledem k ukončení restrukturalizace portfolia CDO v roce 2005 a ke skutečnosti, že portfolio nyní zahrnuje pouze aktiva s hodnocením A3 a výše, nebylo třeba žádné tvorby opravných položek k cenným papírům v roce 2006, na rozdíl od tvorby 57 milionů Kč v roce 2005. Daň z příjmů dosáhla 717 milionů Kč a narostla o 6,8 % ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2005. Tento vývoj odráží vyšší zisk před daní. Efektivní daňová sazba se snížila na 24 % ve shodě s poklesem statutární korporátní daně z příjmů, která poklesla z 26 % na 24 % od ledna 2006. Čistý zisk Komerční banky za první čtvrtletí roku 2006 dosáhl 2,3 miliardy Kč a zvýšil se téměř o 20 % především díky úspěšnému zavádění obchodního modelu Komerční banky a několika mimořádným příjmům. Celková aktiva banky dosáhla 485,0 miliardy Kč, což představuje pokles o 2 % od konce roku 2005, díky snížení angažovanosti na mezibankovním trhu. Čisté úvěry a pohledávky za klienty pokračovaly ve svém růstu a dosáhly 194,4 miliardy Kč, přičemž celkové závazky vůči klientům se lehce zvýšily na 374,0 miliardy Kč. Vlastní kapitál Komerční banky vzrostl o 2,4 % na 51,5 miliardy Kč a zahrnoval čistý zisk za běžné období.