Hlavní navigace

Hospodaření státu letos podruhé za sebou v přebytku

Hospodaření státního rozpočtu skončilo již podruhé za sebou v přebytku. Po červnovém (3,76 mld.), činí červencový přebytek 10,3 mld. Kč. Oproti stejnému období minulého roku jde o lepší výsledek o 59,1 mld. Kč. Dosažené saldo státního rozpočtu je nejlepší červencový výsledek za posledních 8 let, přičemž kladná hodnota salda byla dosažena poprvé od roku 1999.

Sdílet

Saldo SR ke konci červencev mil. Kč
Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
10 094 908  –8 826 10 925 688  –2 127  –23 519  –26 853  –62 113  –48 799 10 300

Očekávám, že celkový schodek bude v letošním roce nižší než ten, který schválila poslanecká sněmovna. Zároveň předpokládám, že Česká republika i v letošním roce dodrží parametry Konvergenčního programu, říká první místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka.

Celkové příjmy státního rozpočtu dosáhly výše 497,2 mld. Kč, výdaje byly čerpány v objemu 486,9 mld. Kč.

Meziroční srovnatelná dynamika dosáhla u příjmů 118,3 %, a je tak o 11,1 procentního bodu nad rozpočtovanou dynamikou (7,2 %), naopak výdaje vykázaly nižší dynamiku o 1,4 procentního bodu (růst o 3,8 % proti rozpočtovaným 5,2 %).

Ve srovnání s výsledky za leden až červen (přebytek 3,8 mld. Kč) se hospodaření státního rozpočtu dále zlepšilo, když červencové příjmy (70,9 mld. Kč) převýšily červencové výdaje (64,4 mld. Kč) o 6,5 mld. Kč. Tento výsledek je příznivější než v červenci 2004, kdy došlo pouze k mírnému snížení schodku ze 49,7 mld. Kč ke konci června na 48,8 mld. Kč ke konci července, t.j. o 0,9 mld. Kč.

Příjmy státního rozpočtu

V lednu až červenci letošního roku inkasoval státní rozpočet celkové příjmy ve výši 497,2 mld. Kč, t.j. 61,8 % korigovaného rozpočtu, z toho daňové příjmy představují 264,3 mld. Kč (59,9 % korigovaného rozpočtu), příjmy z pojistného na sociální zabezpečení 175,9 mld. Kč (55,9 %) a ostatní příjmy 57,0 mld. Kč (116,7 %).

Plnění rozpočtu korigovaného o vliv zákona č. 1/2005 Sb. (RUD), kterým se snížil podíl státního rozpočtu na celostátních daňových příjmech a zvýšil podíl krajů, a meziroční srovnatelná dynamika za sledované období letošního roku jsou patrné z následující tabulky:

V porovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění celkových příjmů lepší o 4,8 procentního bodu (61,8 % proti 57,0 %) při vyšší meziroční dynamice o 9,4 procentního bodu (118,3 % proti 108,9 %).

Příznivější je i plnění příjmů z daní a poplatků, a to o 4,7 procentního bodu (59,9 % v letošním roce proti loňským 55,2 %), při současně výrazně vyšší meziroční dynamice – o 13,9 procentního bodu (118,2 % proti 104,3 %).

Příznivé plnění daňových příjmů ovlivnilo především inkaso daní z příjmů právnických osob ve výši 56,1 mld. Kč, což představuje 68,7 % korigovaného rozpočtu a meziroční růst o 11,1 mld. Kč, t.j. o 24,6 % (ve stejném období loňského roku byl rozpočet plněn na 57,5 % při meziročním poklesu o 0,3 mld. Kč, t.j. o 0,6 %, přičemž celoroční inkaso převýšilo schválený rozpočet o 0,9 mld. Kč).

Příznivě se vyvíjí rovněž inkaso spotřebních daní, které dosáhlo 62,7 mld. Kč, t.j. 66,1 % korigovaného rozpočtu při srovnatelném meziročním růstu o 15,2 mld. Kč, t.j. o 31,9 % (v lednu až červenci roku 2004 činilo plnění 52,1 % při meziročním růstu o 4,0 mld. Kč, t.j. o 9,9 %).

Průběh inkasa DPH v prvních sedmi měsících letošního roku ovlivnily některé metodické změny. Vstupem ČR do EU se počínaje 1. 5. 2004 zrušil výběr DPH z členských zemí a od 1. 1. 2005 i výběr DPH ze zboží dováženého z třetích zemí celními úřady. Od 1. května 2004 došlo dále ke snížení základní sazby DPH z 21 % na 19 % při současném přesunu některého zboží a služeb ze snížené 5% sazby do sazby základní. Tyto změny se projevily v inkasu daně, které dosáhlo 83,7 mld. Kč, t.j. 54,2 % korigovaného rozpočtu a meziročně vzrostlo o 16,0 mld. Kč, t.j. o 23,6 % (v loňském roce činilo plnění 54,9 % při meziročním růstu o 2,8 %, celoročně však převýšilo rozpočet o 7,0 mld. Kč, tj o 5,2 %). Nicméně v samotném měsíci červenci dosáhlo inkaso DPH 19,7 mld. Kč, což je o 6,8 mld. Kč více než jednoměsíční rozpočtovaný průměr a o 9,2 mld. Kč více než činilo průměrné měsíční inkaso v lednu až červenci 2004.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob celkem ke konci července dosáhlo 53,6 mld. Kč, t.j. 56,2 % korigovaného rozpočtu a je tak o 3,6 mld. Kč, t.j. o 7,1 % nad úrovní srovnatelné skutečnosti stejného období roku 2004 (ke konci loňského července bylo plnění 56,9 % při meziročním růstu o 4,3 mld. Kč, t.j. o 8,6 %, přičemž celoročně zůstalo pod úrovní rozpočtu o 1,4 mld. Kč).

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 41,6 mld. Kč při plnění korigovaného rozpočtu na 54,4 % a meziročním růstu k srovnatelně upravené skutečnosti o 2,9 mld. Kč, t.j. o 7,5 % (korigovaný rozpočet je nad úrovní korigované skutečnosti 2004 o 8,2 %). Letošní plnění rozpočtu i meziroční dynamika je mírně nižší než byla ve stejném období loňského roku (o 0,4 resp. o 0,8 procentního bodu), což souvisí s novelou zákona o daních z příjmů, kdy jsou zvýhodněni poplatníci s dětmi uplatněním tzv. daňových bonusů.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 2,5 mld. Kč, což představuje pouze 46,9 % korigovaného rozpočtu a meziroční pokles o 0,4 mld. Kč, t.j. o 13,4 %. Snížení souvisí zejména s pokračujícím přelivem úspor do jiných spořících produktů jako je stavební spoření, penzijní připojištění nebo životní pojištění, kde výnosy z těchto produktů nejsou daněny.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti zaznamenala jak vyšší plnění, tak i meziroční dynamiku. Její inkaso ve výši 9,5 mld. Kč naplnilo celoroční korigovaný rozpočet na 69,9 % při meziročním nárůstu o 1,1 mld. Kč, t.j. o 12,7 % proti srovnatelné skutečnosti roku 2004 (v roce 2004 byla plněna na 63,4 % rozpočtu při meziročním růstu o 8,6 %).

Za sedm měsíců letošního roku činily odvody celních příjmů, představující 25 % národní podíl na cle, ve prospěch účtu státního rozpočtu 0,6 mld. Kč při plnění rozpočtu na 92,9 %. Celkem vybrané clo dosáhlo 3,7 mld. Kč.

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 175,9 mld. Kč, což představuje 55,9 % rozpočtu a meziroční růst o 9,7 mld. Kč, t.j. o 5,9 %; plnění rozpočtu je nižší než bylo v loňském roce o 0,9 procentního bodu a meziroční dynamika je rovněž pod úrovní loňského roku (o 1,5 procentního bodu), z toho na důchodové pojištění připadlo 144,9 mld. Kč, t.j. 55,5 % rozpočtu, při meziročním růstu o 5,9 % (rozpočtovaná dynamika činí 7,3 % proti skutečnosti 2004).

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace dosáhly 57,0 mld. Kč, což je již 116,7 % rozpočtu a o 26,5 mld. Kč, t.j. o 87,0 % více než za stejné období loňského roku (rozpočet uvažuje s meziročním poklesem o 7,1 % proti skutečnosti 2004). Vysoký nárůst těchto příjmů je ovlivněn zejména převodem prostředků z fondů OSS (především rezervních fondů, úspory výdajů z minulých let) do příjmů kapitol ve výši téměř 20,0 mld. Kč, jež se nerozpočtují, a vypořádáním finančních vztahů organizací se státním rozpočtem v částce 1,6 mld. Kč (rovněž nerozpočtovaný příjem). Příjmy z rozpočtu ES činily 15,1 mld. Kč, včetně kompenzačních plateb představujících 6,0 mld. Kč (v loňském roce tyto příjmy dosáhly výše 5,3 mld. Kč).

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2005 (bez DPPO placené obcemi, správních a místních poplatků a ostatních daní) ve výši 608,3 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2004 vyšší o 39,9 mld. Kč, t.j. o 7,0 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován u DPH – o 37,1 mld. Kč (o 20,4 %), u daní z příjmů fyzických osob – o 11,3 mld. Kč (8,5 %), u daní z příjmů právnických osob – o 2,1 mld. Kč (1,9 %) a spotřebních daní – o 5,3 mld. Kč (o 5,5 %). Naopak s nižšími příjmy se počítá u cla o 4,2 mld. Kč (o 85,7 %) a u majetkových daní o 1,8 mld. Kč (o 17,1 %).

Celostátní inkaso všech daní dosáhlo ke konci července 2005 výše 363,6 mld. Kč, což představuje 59,8 % celoročního objemu a meziroční nárůst o 54,7 mld. Kč, t.j. o 17,7 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 308,9 mld. Kč, t.j. 55,8 % schváleného rozpočtu, a meziroční přírůstek 15,4 mld. Kč, t.j. o 5,2 %.

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje státního rozpočtu byly ke konci července čerpány ve výši 486,9 mld. Kč, což představuje 54,8 % korigovaného rozpočtu a meziroční srovnatelný růst o 17,9 mld. Kč, t.j. o 3,8 % (ve stejném období minulého roku byly výdaje čerpány na 55,0 % při meziročním růstu o 21,7 mld. Kč, t.j. o 4,7 %). Z toho na sociální dávky bylo vynaloženo 193,6 mld. Kč, t.j. 59,5 % rozpočtu, při meziročním růstu o 7,1 mld. Kč, t.j. o 3,8 % (ve stejném období m.r. činilo jejich čerpání 186,5 mld. Kč, t.j. 59,6 % rozpočtu, při meziročním růstu o 6,8 mld. Kč, t.j. o 3,8 %).

Nižší čerpání celkových výdajů než ve stejném období loňského roku je ovlivněno výdaji na státní sociální podporu, jejichž plnění je nižší proti stejnému období loňského roku o 10,3 procentního bodu, což představuje nižší čerpání o 3,6 mld. Kč (vliv mimořádných sociálních opatření přijatých ke zmírnění dopadu změn zákona o DPH v loňském roce, znamenající výplatu 6,5 mld. Kč důchodcům a dětem).

Další vliv představují výdaje na dluhovou službu rozpočtované v kapitole Státní dluh, které dosáhly 14,8 mld. Kč, což představuje 44,0 % rozpočtu (loni 55,2 %) a meziroční pokles o 0,1 mld. Kč. Nižší plnění rozpočtu souvisí zejména s časovým rozložením úrokových plateb (splatnost a objemy plateb úroků byly v roce 2004 ve vyšší míře soustředěny do prvního pololetí).

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno zatím 14,7 mld. Kč, což představuje 53,8 % rozpočtované výše.

Na druhé straně nadprůměrné čerpání vykázaly neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění ve výši 21,2 mld. Kč, a to na 62,2 % rozpočtu. V tomto čerpání je zahrnuta předsunutá platba státu ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny z celkové výše 2,8 mld. Kč, o kterou budou v závěru roku ve dvou částkách (po 1,4 mld. Kč) kráceny běžné platby státu do systému veřejného zdravotního pojištění (v roce 2004 byla VZP rovněž poskytnuta předsunutá platba ve stejné výši, která byla vyrovnána v listopadu a prosinci téhož roku).

Vysoké je i čerpání neinvestičních transferů územním rozpočtům ve výši 71,2 mld. Kč (na 78,3 %), což souvisí se zálohou na třetí čtvrtletí 2005 vyplacenou ve prospěch škol v červnu. Za sedm měsíců letošního roku činila výše těchto prostředků cca 50,0 mld. Kč proti 48,2 mld. Kč vyplaceným za stejné období loňského roku. Meziročně je čerpání transferů územním rozpočtům vyšší o 9,8 mld. Kč (o 16,0 %).

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 26,3 mld. Kč, což představuje pouze 39,5 % korigovaného rozpočtu, přičemž vykazují meziroční nárůst o 6,0 mld. Kč, t.j. o 29,8 %.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).