Hlavní navigace

Erste Bank zaznamenala výrazný nárůst zisku v prvním pololetí

„Vývoj finančních výsledků v prvním pololetí roku 2004 se vyvíjel podle očekávání dobře. To dokazuje také výrazný nárůst zisku na akcii (Cash1) z 3,45 EUR na 4,04 EUR (Srovnatelné hodnoty po rozdělení akcií: z 0,86 EUR na 1,01 EUR). Nárůst čistého zisku po menšinových podílech o přibližně 45 % vyplývá výlučně z našich klíčových obchodních činností, převážně v oblasti retailových klientů. Důvodem je jednak silná poptávka po úvěrech ve střední Evropě, ale také rostoucí výnosy z čistých příjmů z poplatků a provizí a nižší tvorba rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám ve střední Evropě a Rakousku“, komentoval generální ředitel Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG Andreas Treichl pozitivní vývoj finančních výsledků za prvních šest měsíců tohoto roku. Zároveň také potvrdil výhled pro celý rok 2004, který předpokládá dosažení čistého zisku po menšinových podílech nejméně ve výši 500 mil. EUR.

Sdílet

I. Hlavní události v prvním pololetí 2004

  • Celková bilanční suma skupiny Erste Bank se v prvním pololetí 2004 ve srovnání s koncem roku 2003 zvýšila o 7,0 % ze 128,6 mld. EUR na 137,6 mld. EUR.
  • Provozní výnosy vzrostly oproti prvnímu pololetí 2003 o 5,5 % z 1 899,8 mil. EUR na současných 2 003,9 mil. EUR.
  • Čistý příjem z poplatků a provizí se zvýšil o 17,3 % ze 481,9 mil. EUR na 565,2 mil. EUR.
  • Všeobecné administrativní náklady včetně prvotního začlenění Postabank vzrostly o 5,6 % z 1 222,9 mil. EUR na 1 291,5 mil. EUR.
  • Provozní zisk v meziročním srovnání vzrostl o 5,2 % z 676,9 mil. EUR na 712,4 mil. EUR.
  • Čistý zisk po menšinových podílech se zvýšil o 45,5 % ze 165,1 mil. EUR v prvním pololetí 2003 na současných 240,2 mil. EUR.
  • Poměr nákladů k výnosům v prvním pololetí 2004 činil 64,4 %, a mírně tak převyšuje hodnotu 64,2 % za celý rok 2003.
  • Návratnost kapitálu (ROE) se v prvním pololetí 2004 zvýšila na 16,6 % oproti 13,7 % v roce 2003.
  • Ukazatel kapitálové přiměřenosti (Tier 1 ratio) podle rakouského zákona o bankách (BWG) činil k 30. 6. 2004 6,6 % (31. 12. 2003: 6,3 %).

Hladký průběh integrace maďarské Postabanky a nad očekávání dobrý obchodní vývoj jsou podle Treichla znamením toho, že jsme v rámci privatizačního procesu v Maďarsku koncem roku 2003 zvolili správný postup. Také dceřiné společnosti v České republice, Chovatsku a na Slovensku dosáhly výborných pololetních výsledků, které podtrhují jejich skvělou pozici v oblasti drobného bankovnictví.

V souvislosti s mezinárodními fúzemi v Evropě si Erste Bank podle Treichla svojí pozicí vedoucí retailové banky ve střední Evropě na tomto kulturně a historicky pevně provázaném území, které díky úzkému hospodářskému propojení představovalo homogenní trh již dlouho před rozšířením Evropské unie, včas zajistila dlouhodobý výnosový potenciál. „Jsem i nadále přesvědčen, že retailové bankovnictví zůstane otázkou regionu a tím pádem otázkou kulturní sounáležitosti. Náš cíl zůstává proto nezměněn: jako nezávislá instituce zajistit svým akcionářům nejvyšší možný výnos v tomto rostoucím regionu a svým téměř 12 milionům klientů nabídnout ty nejlepší finanční služby.“

II. Vývoj zisku

Vývoj ziskuv mil. EUR
01–06/2004 01–06/2003 změna v %
Čistý úrokový výnos 1.317,1 1.290,1 2,1
Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám  –196,8  –205,9  –4,4
Čistý příjem z poplatků a provizí 565,2 481,9 17,3
Čistý zisk z obchodních operací 108,3 114,6  –5,5
Všeobecné administrativní náklady  –1.291,5  –1.222,9 5,6
Výnos z pojišťovací činnosti 13,3 13,2 0,8
Ostatní provozní výsledek  –14,5  –60,7  –76,1
Zisk před zdaněním 501,1 410,3 22,1
Čistý zisk po menšinových podílech 240,2 165,1 45,5

Čistý úrokový výnos se podařilo zvýšit ve všech klíčových společnostech skupiny, především v dceřiných společnostech ve střední Evropě. Oproti stejnému období loňského roku vzrostl o 2,1 % z 1 290,1 mil. EUR na 1 317,1 mil. EUR. Vzhledem k tomu, že se v tomto roce neopakoval loňský mimořádný výnos ve slovenské stavební spořitelně PSS ve výši téměř 18 mil. EUR, byl v segmentu Slovenskej sporiteľni dle očekávání zaznamenán pokles. Také spořitelny zapojené do křížového garančního systému vykázaly mírný pokles čistého úrokového výnosu.

Čistá úroková marže vztažená k průměrně úročeným aktivům (celková aktiva po odečtení pokladní hotovosti a vkladů u centrálních bank, cenných papírů k obchodování, hmotného a nehmotného majetku a ostatních aktiv) činila v prvním pololetí 2004 2,21 % a byla tak mírně pod hodnotou 2,30 % za celý rok 2003. Důvodem tohoto vývoje je jednak již zmíněný jednorázový vliv ze slovenské stavební spořitelny PSS, ale také náklady na refinancování aktivizice Postabank od počátku roku 2004. Po očištění o jednorázový vliv slovenské stavební spořitelny by se čistá úroková marže ve srovnání s koncem roku 2003 téměř nezměnila.

V detailním pohledu je patrné, že se dceřiným společnostem ve Střední Evropě podařilo dosáhnout čistých úrokových marží v rozmezí od 3,4 % až po 4,5 %. Čistá úroková marže v Rakousku s hodnotou 1,8 % zůstala vlivem dané tržní situace i nadále na velmi nízké úrovni.

Čistý příjem z poplatků a provizí zaznamenal oproti loňskému roku mimořádný nárůst o 17,3 % ze 481,9 mil. EUR na 565,2 mil. EUR. Nárůst o 15,7 % je pozoruhodný i při eliminaci mimořádného efektu z prvního zahrnutí společnosti Postabank do konsolidované závěrky.

Výrazné zvýšení oproti minulému roku bylo přitom zaznamenáno jak v Rakousku, tak i v dceřiných společnostech ve střední Evropě, a to především v oblasti obchodů s cennými papíry a v pojišťovací činnosti.

Vzhledem k situaci na trhu se ve druhém čtvrtletí nepodařilo udržet čistý zisk z obchodních operací na velmi vysoké úrovni prvního čtvrtletí a rovněž celkový výsledek za první pololetí se ve srovnání s loňským rokem snížil o 5,5 % na 108,3 mil. EUR. Pokles přitom zaznamenalo obchodování s cennými papíry a deriváty, zatímco v oblasti obchodování s cizími měnami se podařilo dosáhnout nárůstu.

Výnos z pojišťovací činnosti dosáhl 13,3 mil. EUR, a zůstal tak navzdory prodeje neživotní části Pojišťovny ČS oproti loňskému roku, kdy dosáhl výše 13,2 mil. EUR, prakticky nezměněn. V Rakousku je pojišťovna s Versicherung i nadále vedoucí pojišťovnou v oblasti životního pojištění. V České republice a na Slovensku, kde je obrovský tržní potenciál právě v oblasti životního pojištění, vykázala ve svých pozicích masivní nárůst, jehož výsledkem je výrazné zvýšení příjmu z provizí z pojišťovací činnosti (+ 25%).

Celkové provozní výnosy (čistý úrokový výnos, čisté příjmy z poplatků a provizí, čistý zisk z obchodních operací a výnos z pojišťovací činnosti) se zvýšily o 5,5 % z 1 899,8 mil. EUR na 2 003,9 mil. EUR.

Všeobecné administrativní náklady vzrostly o 5,6 % na 1 291,5 mil. EUR. Bez zahrnutí společnosti Postabank však nárůst činil pouhých 2,2 %, což je podle Treichla pro expandující společnost zcela akceptovatelná hodnota. Očekávám, že hodnota nákladů bez zohlednění Postabank zůstane za celý rok 2004 ve srovnání s celkovou hodnotou za rok 2003 takřka nezměněna.

Skupina Erste Bank
1. pol. 1. pol. změna mimo změna
2004 2003 v % Postabank v %
Personální náklady 720,3 692,7 4 703,3 1,5
Ostatní admin. náklady 403,3 358,9 12,4 383,8 6,9
Mezisoučet 1.123,6 1.051,6 6,8 1.087,1 3,4
Odpisy 167,9 171,3  –2 162,8  –5
Celkem 1.291,5 1.222,9 5,6 1.249,9 2,2
Rakousko (včetně Podnikového centra a Mezinárodního obchodu) 1. pol. 1. pol. změna
2004 2003 v %
Personální náklady 531,7 534,3  –0,5
Ostatní admin. náklady 230,6 215,7 6,9
Mezisoučet 762,3 750 1,6
Odpisy 97,3 101,3  –3,9
Celkem 859,6 851,3 1
Střední Evropa
1. pol. 1. pol. změna mimo změna
2004 2003 v % Postabank v %
Personální náklady 188,6 158,4 19,1 171,6 8,3
Ostatní admin. náklady 172,7 143,2 20,6 153,2 7
Mezisoučet 361,3 301,6 19,8 324,8 7,7
Odpisy 70,6 70 0,9 65,5  –6,4
Celkem 431,9 371,6 16,2 390,3 5

V detailním pohledu vzrostly personální náklady o 4,0 % (očištěné o konsolidaci Postabanky o 1,5 %) a ostatní administrativní náklady o 12,4 % (očištěné o 6,9 %). Důvodem nárůstu provozních nákladů je vývoj ve střední Evropě, a to především významné legislativní změny daně z přidané hodnoty a změny devizových kurzů.

Pozitivně se jeví vývoj provozních nákladů v Rakousku, kde byl zaznamenán pouze mírný nárůst o 1,1 %.

Pokračující velmi restriktivní přístup v oblasti investic do informačních technologií vedl ke snížení odpisů hmotného majetku o 2,0 % (očištěné o konsolidaci Postabank: –5,0 %).

Počet zaměstnanců skupiny poklesl v prvním pololetí 2004 o 4,1 %, a to jak v Rakousku (-1,0 %), tak i ve střední Evropě. K 30. červnu 2004 bylo ve skupině Erste Bank zaměstnáno 36 262 zaměstnanců.

Provozní zisk jako saldo celkových provozních výnosů a všeobecných administrativních nákladů se tak v prvním pololetí 2004 zvýšil o 5,2 % z 676, 9 mil. EUR na 712,4 mil. EUR.

Poměr nákladů k výnosům, tzn. poměr mezi všeobecnými administrativními náklady a celkovými provozními výnosy, dosáhl v prvním pololetí 2004 64,4 %, tedy stejné hodnoty jako v prvním pololetí 2003 a mírně vyšší než 64,2 % za celkový rok 2003.

Ostatní provozní výsledek zahrnuje několik jednorázových vlivů vykázaných již v prvním čtvrtletí 2004 (především mimořádný výnos z prodeje neživotní části Pojišťovny ČS a jednorázový odpis goodwillu při současném ukončení lineární amortizace goodwillu v souvislosti s dobrovolnou dřívější aplikací nových standardů IFRS 3). Dopad na tuto položku má i zvýšení příspěvků do fondu pojištění vkladů v České republice na základě legislativních změn od počátku roku 2004.

Celkem se tento záporný výsledek oproti prvnímu pololetí 2003 zlepšil z –60,7 mil. EUR na –14,5 mil. EUR v prvním pololetí 2004.

Tvorba rezerv a opravných položek v oblasti úvěrových obchodů se oproti předešlému roku snížila o 4,4 %, přičemž byl zaznamenán pokles jak v Rakousku, tak i v některých dceřiných společnostech ve střední Evropě. Celková potřeba tvorby rezerv a opravných položek pro rok 2004 by neměla být vyšší než v roce 2003.

Zisk před zdaněním se v prvním pololetí 2004 oproti stejnému období minulého roku nadprůměrně zvýšil o 22,1 % na 501,1 mil EUR.

V položce Daně z příjmů je v prvním čtvrtletí 2004 zahrnutý mimořádný odpis daňových pohledávek ve výši 20 mil. EUR v souvislosti s plánovaným snížením daně z příjmů pro právnické osoby ze 34 % na 25 % v rámci rakouské daňové reformy. Tento odpis vedl v prvním čtvrtletí 2004 k efektivní daňové sazbě ve výši 32,2 %. Jelikož ve druhém čtvrtletí 2004 nebyly nutné žádné další odpisy, činí průměrná efektivní daňová sazba za první pololetí 2004 27,0 %. Pro celkový rok 2004 lze očekávat efektivní daňovou sazbu ve výši zhruba 25 % až 26 %.

Mírný pokles zaznamenaly menšinové podíly. Důvodem je zvýšení podílu společnosti Erste Bank ve Slovenskej sporiteľni o 10 % na nynějších 80,01 % v dubnu tohoto roku a nižší výsledky spořitelen zapojených do křížového garančního systému.

Čistý zisk po menšinových podílech činil 240,2 mil. EUR, což představuje nárůst o 45,5 % ve srovnání s minulým rokem.

Návratnost kapitálu (ROE) se v prvním pololetí 2004 výrazně zlepšila na 16,6 % (za rok 2003: 13,7 %).

III. Vývoj ve druhém čtvrtletí 2004

Pokud je vývoj finančních výsledků Erste Bank v prvním a druhém čtvrtletí 2004 posuzován odděleně, pak je z něj patrný mírný nárůst čistého úrokového výnosu (+ 0,5 % na 660,2 mil. EUR) a čistého příjmu z poplatků a provizí (+ 0,9 % na 283,8 mil. EUR), zatímco čistý zisk z obchodních operací ve výši 45,9 mil. EUR zaznamenal ve srovnání s velmi vysokou hodnotou dosaženou v prvním čtvrtletí (62,4 mil. EUR) výrazné snížení. Z tohoto důvodu byly celkové provozní výnosy ve druhém čtvrtletí o trochu nižší než v prvním čtvrtletí.

Všeobecné administrativní náklady se ve druhém čtvrtletí mírně zvýšily o přibližně 1,1 % na 649,2 mil. EUR.

Provozní zisk ve výši 347,6 mil. EUR byl proto o 4,7 % nižší než v prvním čtvrtletí.

Rezervy a opravné položky v oblasti úvěrových obchodů ve druhém čtvrtletí zřetelně poklesly a byly s 88,6 mil. EUR o 18,1 % nižší než v prvním čtvrtletí.

Na základě mimořádných vlivů v prvním čtvrtletí (především prodej neživotního pojištění v České republice) a výrazného snížení hodnoty cenných papírů na prodej ve druhém čtvrtletí se saldo ostatního provozního výsledku zhoršilo z + 20,8 mil. EUR v prvním čtvrtletí na – 35,3 mil. EUR ve druhém čtvrtletí.

Díky menšímu daňovému zatížení (mimořádné odpisy daňových pohledávek v prvním čtvrtletí z důvodu změny daňové sazby), jakož i nižším menšinovým podílům (mimo jiné kvůli podprůměrnému vývoji výsledků u spořitelen zapojených do křížového garančního systému a navýšení účasti ve Slovenskej sporiteľni) vzrostl čistý zisk po menšinových podílech ze 104,2 mil. EUR v prvním čtvrtletí na 136,0 mil. EUR ve druhém čtvrtletí.

IV. Výhled

Pro celý rok 2004 očekává Erste Bank i nadále čistý zisk po menšinových podílech minimálně ve výši 500 mil. EUR. Tomu napomáhají příznivé hospodářské trendy a včasná aplikace nových standardů IFRS 3 ve spojení s IAS 36 a 38 (eliminace lineární amortizace goodwillu).

Erste Bank potvrzuje svůj cíl na rok 2005 v podobě čistého zisku po menšinových podílech přinejmenším v hodnotě 600 mil. EUR. Z toho pro rok 2005 vyplývá cílová hodnota návratnosti kapitálu (ROE) ve výši minimálně 18 %, poměr nákladů k výnosům by měl dosáhnout maximálně 62 %.

V. Vývoj rozvahy

Vývoj rozvahyv mil. EUR
30.6.2004 31.12.2003 změna v %
Pohledávky za bankami 17.681 13.140 34,6
Pohledávky za klienty 70.523 67.766 4,1
Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám  –2.827  –2.772 2
Cenné papíry a ostatní finanční investice 41.323 39.092 5,7
Ostatní aktiva 10.874 11.349  –4,2
Aktiva celkem 137.574 128.575 7
Závazky k bankám 30.034 25.704 16,8
Závazky ke klientům 66.779 64.839 3
Emitované dluhopisy a podřízený kapitál 22.077 20.481 7,8
Vlastní kapitál 2.996 2.791 7,3
Ostatní pasiva 15.688 14.760 6,3
Pasiva a vlastní kapitál celkem 137.574 128.575 7

Celková bilanční suma skupiny Erste Bank se v prvním pololetí 2004 zvýšila oproti konci roku 2003 o 7,0 % ze 128,6 mld. EUR na současných 137,6 mld. EUR.

Pohledávky za klienty vzrostly o 4,1 % na 70,5 mld. EUR. Obzvláště silný (+ 15%) byl přitom nárůst u dceřiných společností ve střední Evropě, zatímco pohledávky za klienty v Rakousku vzrostly o pouhých 1,4 %.

Stav rezerv a opravných položek se zvýšil pouze nepatrně (o 2,0 %), neboť tvorba nových rezerv a opravných položek byla částečně kompenzována rozpuštěním a použitím rezerv a opravných položek.

Cenné papíry a ostatní finanční investice (zahrnující cenné papíry a ostatní aktiva určená k obchodování, cenné papíry na prodej a cenné papíry a ostatní aktiva držená do splatnosti) vzrostly o 5,7 % na 41,3 mld. EUR. V položce cenné papíry a ostatní aktiva držená do splatnosti vzrostly především kapitálové investice pojišťoven zahrnutých do konsolidované účetní závěrky a cenné papíry s pevným výnosem držené do splatnosti. U cenných papírů na prodej došlo rovněž k nadprůměrnému zvýšení, zatímco portfolio cenných papírů a ostatních aktiv určených k obchodování zaznamenalo pokles, především u cenných papírů s pevným výnosem.

K vůbec největšímu nárůstu jak na straně aktiv, tak na straně pasiv, došlo v oblasti mezibankovních obchodů. Pohledávky za bankami vzrostly o 34,6 % na 17,7 mld. EUR, závazky k bankám o 16,8 % na 30,0 mld. EUR. V obou případech je hlavním důvodem tohoto vývoje nadprůměrný nárůst mezibankovních obchodů s tuzemskými bankami.

Závazky ke klientům se ve srovnání s koncem roku 2003 zvýšily o 3,0 %, objem spořících vkladů zůstal s 37,3 mld. EUR prakticky nezměněn.

Celkové financování prostřednictvím vlastních emisí (zahrnujících emitované dluhopisy a podřízený kapitál) vzrostlo v prvním pololetí 2004 o 7,8 % na 22,1 mld. EUR.

Díky emisi hybridního kapitálu Tier 1 v prvním čtvrtletí 2004 vzrostly menšinové podíly na vlastním kapitálu v prvním pololetí 2004, což více než vykompenzovalo snížení způsobené již zmíněným zvýšením podílu Erste Bank ve Slovenskej sporiteľni.

Celkový započitatelný vlastní kapitál skupiny úvěrových institucí Erste Bank podle rakouského zákona o bankách (BWG) činil k 30. 6. 2004 přibližně 7,3 mld EUR.

Zákonný minimální kapitálový požadavek činil k 30. 6. 2004 zhruba 5,6 mld. EUR, což odpovídá ukazateli krytí ve výši 131 %.

Základní kapitál (Tier 1) dosáhl koncem června 4,3 mld. EUR, což odpovídá kapitálové přiměřenosti (Tier 1 ratio) ve výši 6,6 % (31. 12. 2003: 6,3 %).

Ukazatel solventnosti podle rakouského zákona o bankách (BWG) k 30. 6. 2004 činil 10,7 %, a opět tak výrazně převýšil zákonem požadované minimum 8 %.

VI. Komentář k výsledkům jednotlivých segmentů

Segment Rakousko:

V segmentu Rakousko se v porovnání se stejným obdobím minulého roku podařilo značně zvýšit čistý zisk po menšinových podílech z 73,2 mil. EUR na 119,2 mil. EUR. Důvodem bylo vedle poklesu tvorby rezerv a opravných položek (především v segmentu Retail a nemovitosti) také podstatné zvýšení čistého příjmu z poplatků a provizí (o 9,9 % na 360,2 mil. EUR) u spořitelen zapojených do křížového garančního systému (zahrnující obchody s cennými papíry a platební styk), jakož i v oblasti treasury. Všeobecné administrativní náklady se oproti srovnatelnému období minulého roku mírně snížily z 824,7 mil. EUR na 819,4 mil. EUR (tj. o 0,6% popř. 5,3 mil. EUR), k čemuž podstatně přispěla především oblast Retail a nemovitosti. Poměr nákladů k výnosům se zlepšil z 67,5 % na 66,8 %, ukazatel návratnosti vlastního kapitálu z 9,3 % na 14,1 %.

Spořitelny:

Čistý zisk po menšinových podílech se v porovnání s loňským rokem výrazně zvýšil na 10,0 mil. EUR. Nárůst čistých příjmů z poplatků a provizí o téměř 8 % a snížení tvorby rezerv a opravných položek více než vykompenzovaly pokles čistého úrokového výnosu způsobeného vývojem na trhu. Také růst nákladů byl pouze mírný (o 1,1 %). Pokles ostatního provozního výsledku vyplývá z přecenění portfolia cenných papírů na prodej. Poměr nákladů k výnosům se proto mírně zhoršil na 70,4 %, zatímco ukazatel návratnosti vlastního kapitálu vzrostl na 9,5 %.

Retail a nemovitosti

Čistý zisk po menšinových podílech se v tomto segmentu více než zdvojnásobil, a to z 8,5 mil. EUR v prvním pololetí roku 2003 na 18,0 mil. EUR. Díky již oznámenému programu snižování nákladů se podařilo dosáhnout úspor všeobecných administrativních nákladů ve výši 7,0 mil. EUR (z 328,4 mil. EUR na 321,3 mil. EUR) a současně došlo k poklesu tvorby rezerv a opravných pokložek (z 66,3 mil. EUR na 56,8 mil. EUR), především v Tiroler Sparkasse (pokles o 7,5 mil. EUR) a podle plánu i v oblasti obchodů s malými a středně velkými podniky. Pokles čistého úrokového výnosu byl způsoben zákonem stanovenými úpravami úrokovych sazeb ve stavební spořitelně s Bausparkasse oznámenými již v prvním čtvrtletí tohoto roku. Poměr nákladů k výnosům se oproti loňskému roku mírně zlepšil z 79,7 % na 78,1 %, ukazatel návratnosti vlastního kapitálu se s hodnotou 4,5 % téměř zdvojnásobil.

Velcí korporátní klienti

Zlepšení výsledku v tomto segmentu je založeno jednak na výrazném zvýšení čistých příjmů z poplatků a provizí (především v oblasti financování projektů) o 29,8 % na 29,0 mil. EUR, ale také na pozitivních výsledcích ocenění sekuritizovaných finančních instrumentů v ostatním provozním výsledku. Návratnost vlastního kapitálu stoupla z 8,8 % na 14,6 %, poměr nákladů k výnosům zůstal s 39,1 % oproti srovnatelnému období minulého roku téměř nezměněn. Čistý zisk po menšinových podílech vzrostl o 76,9 % na 30,9 mil. EUR.

Obchodování na finančních trzích a investiční bankovnictví

Čistý zisk po menšinových podílech oproti minulému roku nadprůměrně vzrostl o 37,1 % na 60,2 mil. EUR. Čistý úrokový výnos se přitom výrazně zvýšil o 21,2 % na 52,1 mil. EUR, především vlivem růstu objemu obchodů a zhodnocení strategických úrokových pozic. Čisté příjmy z poplatků a provizí vzrostly v důsledku silné poptávky bank a institucionálních investorů po strukturovaných produktech o 47,0 % na 27,8 mil. EUR. Náklady se podařilo snížit o 9,5 %, což vedlo ke zlepšení poměru nákladů k výnosům ze 43,4 % na 37,0 %. Ukazatel návratnosti vlastního kapitálu stoupl ze 42,2 % na 49,6 %.

Segment Střední Evropa:

Česká spořitelna

Čistý zisk po menšinových podílech se oproti prvnímu pololetí roku 2003 podařilo zvýšit o 32,7 mil. EUR resp. 56,1 % na 90,9 mil. EUR. Příčinou je zlepšení celkových provozních výnosů o 8,3 % z 368,9 mil. EUR na 399,5 mil. EUR, a to ve všech položkách. Vedle zvýšení čistého úrokového výnosu díky nárůstu objemu úvěrových obchodů se podařilo zvýšit také čisté příjmy z poplatků a provizí, především v oblasti platebního styku. Také čistý zisk z obchodních operací markantně vzrostl (o 58,3 %), především v oblasti obchodování s cennými papíry a úvěrovými deriváty. Tvorba rezerv a opravných položek vzrostla v důsledku toho, že nedošlo k rozpouštění všeobecných rezerv, jak již bylo oznámeno v prvním čtvrtletí. Všeobecné administrativní náklady zůstaly oproti loňskému roku téměř beze změny. Díky dobrému vývoji obchodů se zlepšil poměr nákladů k výnosům ze 64,3 % na 60,2 % a návratnost vlastního kapitálu vzrostla na 40,7 %. V oblasti správy aktiv, kde Erste Bank očekává největší potenciál růstu, se České spořitelně podařilo z velmi nízké úrovně podstatně zvýšit jak tržní podíl, tak i příjem z poplatků a provizí. Erste Bank očekává, že tento trend bude v příštích letech pokračovat, popřípadě ještě výrazně zesílí.

Slovenská sporiteľňa

Čistý úrokový výnos Slovenskej sporiteľni je podstatně ovlivněn již zmíněným mimořádným vlivem slovenské stavební spořitelny PSS v minulém roce (mimořádný výnos ve výši 18 mil. EUR). Čisté příjmy z poplatků a provizí vzrostly díky pozitivnímu vývoji v oblasti platebního styku o 36,1 % na 32,2 mil. EUR oproti srovnatelnému období loňského roku. Čistý zisk z obchodních operací se zvýšil o 44,0 % na 7,0 mil. EUR, především díky obchodování s cizími měnami. Vlivem významných změn v časovém rozlišování nákladů od počátku tohoto roku vzrostly všeobecné administrativní náklady o 6 % oproti srovnatelnému období minulého roku. Pro celý rok se ale po zohlednění kurzových rozdílů předpokládá nezměněná výše nákladů. Díky zvýšení podílu ve Slovenskej sporiteľni ze 70 % na 80 % došlo ke snížení menšinových podílů. Na základě tohoto pozitivního vývoje stoupl ukazatel návratnosti vlastního kapitálu z 39,8 % na 55,8 %, poměr nákladů k výnosům vzrostl z důvodu výše uvedeného vlivu časového rozlišení na 58,6 %.

Erste Bank Hungary (EBH a Postabank)

Porovnání s prvním pololetím roku 2003 nemá v důsledku prvního zahrnutí Postabanky do konsolidace od 1. 1. 2004 vypovídací schopnost. Zatímco první prognózy sestavené v rámci hloubkové kontroly očekávaly mírně negativní výsledek za rok 2004, dá se vzhledem k hladkému průběhu integrace obou společností a nadprůměrně dobrému vývoji obchodů očekávat už v tomto roce pozitivní výsledek, který před konsolidací do účetní závěrky skupiny Erste Bank bude představovat dvoucifernou návratnost vlastního kapitálu.

Erste Bank Chorvatsko

Zisk před zdaněním se oproti loňskému roku zvýšil o 35,3 % na 23,0 mil. EUR. Díky nárůstu objemu obchodů se čistý úrokový výnos zvýšil o 11,6 % na 39,3 mil. EUR. Čisté příjmy z poplatků a provizí vzrostly – především v oblasti platebního styku – o 29,8 % na 7,4 mil. EUR, čistý zisk z obchodních operací se ve stejném období zvýšil o 29,5 % na 6,0 mil. EUR. Čistá tvorba rezerv a opravných položek je v prvním pololetí 2004 stále ještě pozitivní v důsledku zákonem stanoveného rozpuštění v prvním čtvrtletí 2004. Nárůst všeobecných administrativních nákladů o 10 % na 30,6 mil. EUR byl způsoben téměř výlučně přizpůsobením mezd zaměstnanců úrovni trhu. Přesto se podařilo snížit poměr nákladů k výnosům oproti předešlému roku ze 60,6 % na 58,0 %. Také v Chorvatsku se dá vycházet z toho, že po zohlednění kurzových rozdílů zůstanou náklady za celý rok nezměněny. Čistý zisk po menšinových podílech společnosti Erste Bank Chorvatsko se po zohlednění všech efektů zvýšil na 11,9 mil. EUR i přesto, že možnost daňových dobropisů byla u Riječka banky vyčerpána již v loňském roce a že na základě prodeje podílu společnosti Steiermärkische Sparkasse vzrostly menšinové podíly. Zvýšením alokovaného vlastního kapitálu poklesl ukazatel návratnosti vlastního kapitálu na 21,8 %.

Segment Mezinárodní obchod

I ve druhém čtvrtletí tohoto roku se podařilo udržet stejně vysokou úroveň výsledku. K jeho zlepšení z 35,9 mil. EUR na 43,2 mil. EUR přispěl nejen pokles tvorby rezerv a opravných položek v New Yorku, ale také úspory v oblasti nákladů a daňové výhody. Poměr nákladů k výnosům klesl z 20,5 % na 17,9 %, návratnost vlastního kapitálu se zlepšila z 20,1 % na 21,9 %.

Segment Podnikové centrum

V segmentu Podnikové centrum byly v prvním pololetí 2004 zahrnuty vedle ostatních položek akciové společnosti Erste Bank AG a pomocných podniků také jednorázové vlivy z odpisu rakouského goodwillu a mimořádný výnos z prodeje neživotní části Pojišťovny ČS. Tento prodej je rovněž hlavním důvodem nárůstu menšinových podílů. Jak již bylo uvedeno v prvním čtvrtletí, byl v roce 2004 proveden jednorázový odpis daňových pohledávek, který vyplynul ze snížení rakouské sazby u daně z příjmu právnických osob ze 34 % na 25 % od roku 2005. Z toho vyplývá podstatný nárůst položky daně z příjmů v porovnání s loňským rokem. Na základě výše zmíněných jednorázových vlivů došlo oproti prvnímu pololetí roku 2003 k silně negativnímu vývoji výsledu tohoto segmentu.

Při výpočtu procentuelních změn může dojít k nepatrným odchylkám ve srovnání s materiály, které obsahují nezaokrouhlené ú­daje.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).