Hlavní navigace

Erste Bank završila rok 2007 rekordním čtvrtletím a ročním čistým ziskem ve výši 1 174,7 mil. EUR

Nejvyšší ziskovost a efektivita v roce 2007. Čistý zisk po menšinových podílech se v roce 2007 zvý-šil o 26 % na 1 174,7 mil. EUR a provozní výsledek o 27,2 % na 2 547,7 mil. EUR. Zároveň se zlepšil poměr nákladů k výnosům na 58,8 %. Zisk na akcii (cash) se zvýšil na 3,92 EUR (vykázaný zisk na ak-cii: 3,76 EUR). Návratnost kapitálu (cash) se zlepšila na 14,6 % (vykázané ROE 14,1 %). Erste Bank dosáhla ve 4. čtvrtletí 2007 dosud nejlepšího čtvrtletního výsledku (336,8 mil. EUR) Výhled pro roky 2008 a 2009 (nárůst zisku minimálně o 20 % resp. 25 %) byl potvrzen.

Sdílet

  • BCR dosáhla stanovených cílů. Lokální čistý zisk po menšinových podílech za rok 2007 podle IFRS za celou finanční skupinu BCR očištěný o restruktura­lizační a transformační náklady se zvýšil o 42 % na 361,2 mil EUR (vykázaný zisk za rok 2007 činil + 29 % na 276,5 mil. EUR). Cíl růstu potvrzen: očištěný čistý zisk po menšinových podílech v EUR by měl v letech 2006 – 2009 růst o více než 40 % (CAGR). V roce 2008 očekává Erste Bank v Rumunsku další silný nárůst založený na solidní měnové a fiskální politice a stabilizovaném vývoji měnového kurzu.
  • ABS/CDO portfolio nemá podstatný dopad na čistý zisk. Erste Bank neivestovala do amerických hypotečních úvěrů a tedy ani do subprime segmentu. Není tedy nutno činit odpisy podkladových aktiv z důvodu přímého rizika nesplácení úvěrů. V důsledku tržních turbulencí se ve výkazu zisku a ztrát projevily mark–to market ocenění před zdaněním ve výši –30,2 mil EUR na konci roku 2007 a hodnotou –10,0 mil. EUR ve 4. čtvrtletí 2007. Po zdanění činily tyto hodnoty 23 mil. EUR na konci roku 2007 a 8 mil. EUR ve 4. čtvrtletí 2007. Konzervativní investiční strategie: 37 zlepšení ratingu portfolia oproti pouze 1 zhoršení od počátku krize na finančních trzích. Také v roce 2008 se neočekává zhoršení podkladových aktiv.
  • Výrazné posílení kapitálové základny: Ukazatel Tier 1 (podle Basel II) překonal cílové rozmezí ve výši 6,6–6,8 % a dosáhl hodnoty 7,0 %.
  • Valné hromadě bude navržena dividenda ve výši 0,75 EUR na akcii (po 0,65 EUR v roce 2006).

Všechny srovnávané položky výkazu zisků a ztrát se vztahují k roku 2006 a položky rozvahy ke 31.12.2006, pokud není uvedeno jinak.

Shrnutí vývoje

„Navzdory prudkým turbulencím na mezinárodních kapitálových trzích a podle našeho názoru jednostranné kritiky hospodářského vývoje ve střední a východní Evropě, dosáhla skupina Erste Bank výborného hospodářského výsledku za celý rok 2007, který navíc završila rekordním čtvrtletním ziskem ve své histo-rii“, shrnul Andreas Treichl, generální ředitel Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, hospodář-ský rok 2007.

„Splnili jsme stanovený cíl, čistý zisk po menšinových podílech se zvýšil o 26,0 % z 932,2 mil. EUR na 1 174,7 mil. EUR, hlavně díky více než dvacetiprocentnímu nárůstu čistého úrokového výnosu a čistých příjmů z poplatků a provizí. Také čistý zisk z obchodních operací se podařilo zlepšit o více než čtvrtinu, a to především díky naší konzervativní investiční strategii neinvestující do amerického hypotečního trhu a tím taky subprime trhu.Také dceřiné společnosti ve střední a východní Evropě dosáhly vesměs vynikající operativní výsledky“, dodal Treichl.

Provozní výsledek jako saldo provozních výnosů a všeobecných administrativních nákladů se přitom po-dařilo dále zvýšit o 27,2 % z 2 003,6 mil. EUR na 2 547,7 mil. EUR.

Poměr nákladů k výnosům (všeobecné administrativní náklady v procentech provozních výnosů) se zlepšil z 59,5 % v předchozím roce na nynějších 58,8 %.

Návratnost kapitálu po zdanění a menšinových podílech (cash, tj. bez zahrnutí lineárních odpisů týkajících se klientské základny a distribuční sítě z realizovaných akvizic) za rok 2007 činí 14,6 % (vykázaná hodnota 14,1 %) oproti 13,8 % v roce 2006 (vykázaná hodnota 13,7 %).

Zisk na akcii (cash) dosáhl v roce 2007 hodnoty 3,92 EUR (vykázaná hodnota 3,76 EUR) oproti 3,14 EUR v předchozím roce (vykázaná hodnota 3,10 EUR).

Celková bilanční suma v roce 2007 vzrostla o 10,4 % ze 181,7 mld. EUR na 200,5 mld. EUR.

Ukazatel solventnosti (od roku 2007 podle Basel II), vztažený na úvěrové riziko, se zvýšil z 10,3 % na konci roku 2006 na 10,5 % k 31. prosinci 2007. Ukazatel kapitálové přiměřenosti, vztažený na úvěrové riziko, přitom vzrostl ze 6,6 % na nynějších 7,0 %.

„Se zřetelem na předložené vynikající výsledky navrhneme valné hromadě zvýšení dividendy z 0,65 EUR za akcii na 0,75 EUR“, uvedl Peter Kisbenedek, finanční ředitel Erste Bank.

Výhled

Erste Bank je přesvědčena, že se její obchodní model poskytování finančních služeb více než 16 milionům klientů v nejsilněji rostoucích ekonomikách Evropy osvědčil i v turbulentním období, ve kterém může krize na finančních trzích ovlivnit celou ekonomiku. Vzhledem k nadále pozitivním a v rámci EU nadprůměrným růstovým perspektivám v regionu střední a východní Evropy a s tím spojenými zkušenostmi z prvních dvou měsíců letošního roku a dále za předpokladu, že se současná situace na mezinárodních kapitálových trzích ve druhé polovině roku 2008 stabilizuje, očekává skupina Erste Bank i nadále nárůst čistého zisku po menšinových podílech v roce 2008 nejméně o 20 % a v roce 2009 nejméně o 25 %.

VÝVOJ VÝSLEDKU DETAILU

Čistý úrokový výnos

Čistý úrokový výnos se zvýšil o 23,7 % z 3 189,3 mil. EUR na 3 945,8 mil. EUR, především díky silné po-ptávce po úvěrech v dceřiných společnostech ve střední a východní Evropě, ale také díky rostoucím úro-kovým sazbám. I bez zohlednění efektu z prvního zahrnutí BCR byl nárůst o 11,9 % na 3 358,8 mil. EUR velmi uspokojivý.

Čistá úroková marže (čistý úrokový výnos v procentech průměrných úročených aktiv) se zlepšila z 2,31 % na 2,49 %, což je z velké části výsledkem zahrnutí BCR. Průměrná úroková marže v Rakousku mírně po-klesla a činí zhruba 1,6 %. Průměrná úroková marže v zemích střední a východní Evropy vzrostla v roce 2007 oproti předchozímu roku z 3,8 % na 4,1 %.

Nadprůměrného nárůstu bylo přitom dosaženo především v oblasti úvěrových obchodů (+64,0 %, bez za-hrnutí BCR +17,9 %) a v oblasti platebního styku (+34,7 %, bez zahrnutí BCR +15,3 %), kde byl silný nárůst zaznamenán především v obchodu s platebními kartami (+48,4 %, bez zahrnutí BCR +28,7 %).

Čistý zisk z obchodních operací

Navzdory velmi obtížné situaci na trhu především v druhém pololetí roku 2007, se čistý zisk z obchodních operací zvýšil o 26,4 %, tedy o více než čtvrtinu z 277,9 mil. EUR na 351,1 mil. EUR (bez zahrnutí BCR +6,1 % na 274,6 mil. EUR). Zejména v první polovině roku 2007 se podařilo dosáhnout nadprůměrného zisku v téměř všech obchodních oblastech, čímž byly vykompenzovány negativní vlivy způsobené tržními turbulencemi ve třetím a čtvrtém čtvrtletí 2007, které se navíc díky opatrné obchodní strategii projevily jen v minimální míře. Potěšující byl nárůst zisku u dceřiných společností ve střední a východní Evropě (např. v oblasti obchodování s cizími měnami).

Výnosy z pojišťovacích obchodů

Výnosy z pojišťovacích obchodů zůstaly s 35,0 mil. EUR oproti minulému roku (35,8 mil. EUR) prakticky beze změny. Bez zahrnutí BCR byl oproti tomu zaznamenán pokles o 8,3 % na 29,7 mil. EUR. Výnosy v roce 2007 byly přitom zatíženy změnou struktury produktů z jednorázových vkladů na prodej pojištění s běžnými prémiemi v důsledku změny úrokových sazeb v Rakousku a náklady spojenými s oceňováním cenných papírů, popř. s výnosy z prodeje.

Všeobecné administrativní náklady se zvýšily celkem o 23,7 % z 2 945,3 mil. EUR na 3 642,1 mil. EUR a nedosáhly tudíž očekávaného nárůstu o 25 %. Dále se zde projevily dodatečné náklady spojené se sku-pinovými projekty (především v oblasti ostatních administrativních nákladů) ve výši zhruba 58 mil. EUR jako investice do budoucího zvýšení efektivity. V BCR byly náklady silně zatíženy restrukturali­začními a transformačními náklady realizovanými v roce 2007 (zhruba 68,2 mil. EUR).

Bez zahrnutí efektu konsolidace BCR vzrostly náklady o 9,7 % na 3 113,3 mil. EUR. Bez zahrnutí dalších nákladů týkajících se menších dceřiných společností Erste Bank získaných v roce 2007 (Erste Bank Ukra-jina, Diners Club Adriatic a ABS Banka) činil nárůst pouze 8,0 % (3 065,6 mil. EUR).

Personální náklady vzrostly o 25,1 % z 1 750,5 mil. EUR na 2 189,3 mil. EUR (bez zahrnutí BCR o 8,7 % na 1 832,4 mil. EUR). Ve střední a východní Evropě se promítlo další rozšíření složek mzdy závislých na výkonu a výplaty finančního odškodnění (popř. tvorba rezerv) pro odcházející zaměstnance v BCR, které jsou podstatnou částí transformačního programu. K navýšení přispěly také náklady spojené s rozšiřováním pobočkové sítě v Rumunsku a na Ukrajině.

Bez zahrnutí společností Erste Bank Ukrajina (poprvé zahrnuta do účetní závěrky v lednu 2007), Diners Club Adriatic a ABS Banka (poprvé zahrnuty v dubnu 2007) se celkový počet zaměstnanců v roce 2007 zvýšil pouze mírně. V rámci skupinové centralizace informačních technologií došlo k přeřazení 378 za-městnanců z České spořitelny, Slovenskej sporiteľni a Erste Bank Chorvatsko do společné dceřiné spo-lečnosti IT Services SK s.r.o.

Ostatní administrativní náklady se zvýšily o 26,2 % z 848,2 mil. EUR na 1 070,5 mil. EUR (bez zahrnutí BCR o 16,2 % na 950,1 mil. EUR).

Nárůst ve střední a východní Evropě byl přitom s 36,0 % na 628,8 mil. EUR (bez zahrnutí BCR o 17,6 % na 508,3 mil. EUR) výrazně vyšší než ve zbytku skupiny (o 14,5 % na 441,7 mil. EUR). Kromě jiného se zde odrazily náklady spojené se změnou klíčového bankovního systému a se zavedením eura na Slovensku a s programem „Banka první volby“ v České republice. Z těchto důvodů se zvýšily náklady na informační technologie, které jsou nejvýznamnější položkou, o 43,9 % na 244,4 mil. EUR.

Odpisy hmotného majetku sice vzrostly o 10,3 % z 346,6 mil. EUR na 382,3 mil. EUR, bez zahrnutí BCR byl ale zaznamenán mírný pokles o 1,0 % na 330,9 mil. EUR. Tento vývoj je výsledkem restriktivní inves-tiční činnosti posledních několika let v Rakousku, kde bylo v roce 2007 dosaženo poklesu o – 8,7 %.

Provozní výsledek

Provozní výnosy (čistý úrokový výnos, čisté příjmy z poplatků a provizí, čistý zisk z obchodních operací a výnosy z pojišťovací činnosti) se zvýšily celkem o 25,1 % ze 4 948,9 mil. EUR na 6 189,8 mil. EUR (bez zahrnutí BCR o 12,1 % na 5 264,4 mil. EUR).

Všeobecné administrativní náklady se zvýšily o 23,7 % z 2 945,3 mil. EUR na 3 642,1 mil. EUR (bez zahrnutí BCR o 9,7 % na 3 113,4 mil. EUR). Z toho vyplývá pokles poměru nákladů k výnosům na 58,8 % z 59,5 % v předchozím roce.

Provozní výsledek byl s hodnotou 2 547,7 mil. EUR o 27,2 % vyšší než v roce 2006 (2 003,6 mil. EUR). Bez zahrnutí BCR vzrostl o 15,9 % na 2 151,0 mil. EUR.

Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám

Per saldo (dotace popř. rozpuštění rezerv v oblasti úvěrových obchodů, dále náklady z přímých odpisů po-hledávek a výnosy z příjmů již odepsaných pohledávek) se tato položka zvýšila pouze o 3,6 % ze 439,1 mil. EUR na 454,7 mil. EUR. Jedním z podstatných důvodů byly výnosy z nového ocenění a prodeje již odepsaných pohledávek v BCR ve výši téměř 39,6 mil. EUR.

Bez zahrnutí BCR by došlo k nárůstu o 11,3 % na 479,5 mil. EUR, což souvisí se silným nárůstem úvěrů ve střední a východní Evropě v posledních letech. V rámci mezinárodního obchodu je vývoj rizika i nadále příznivý, takže per saldo došlo k rozpuštění rezerv. U spořitelen došlo v rámci přechodu na Basel II k rozpuštění jednotlivých opravných položek, dotace tvroby rezerv v rámci portfolia byla naopak nepatrná. Tento efekt byl však z velké části eliminován zaúčtováním menšinových majetkových podílů, a proto se v čistém zisku po menšinových podílech odrazí pouze mírně.

Ostatní provozní výsledek

Saldo ostatního provozního výsledku se zhoršilo o 17,6 % z –144,0 mil. EUR ve srovnatelném období mi-nulého roku na –169,3 mil. EUR, zejména v důsledku lineárních odpisů klientské základny BCR za celý předchozí rok a prvotních odpisů klientské základny a pobočkové sítě společnosti Diners Club Adriatic. Z tohoto důvodu vznikly v roce 2006 celkové náklady ve výši 18 mil. EUR (lineární odpisy klientské zá-kladny BCR byly realizovány 12. října 2006), které v roce 2007 vzrostly na 81,8 mil. EUR (z toho 76,0 mil. EUR v BCR). Bez zahrnutí BCR by u této saldové položky došlo ke zlepšení o 27,5 % z 113,8 mil. EUR na –82,5 mil. EUR, především v důsledku vyšší tvorby rezerv pro ještě nerealizované škodní události v rámci vnitroskupinového zajištění a operačního rizika v předchozím roce.

Výnosy z finančních aktiv

Celkové saldo ze všech kategorií finančních aktiv se výrazně snížilo z +101,7 mil. EUR v předchozím roce na nynějších +3,9 mil. EUR.

Tento pokles byl způsoben nižšími realizovanými výnosy v portfoliu cenných papírů na prodej (Available for sale) a zvláště potřebou odpisů strukturovaných produktů a akcií v portfoliu cenných papírů v reálné hodnotě (Fair Value) částečně spojenými s následky krize na americkém hypotečním trhu (subprime) na mezinárodní kapitálové trhy.

Celková hodnota portfolia ABS/CDO (Asset Backed Securities – cenné papíry zajištěné aktivy, Colllaterali-zed Debt Obligation – zajištěné dluhové obligace) Erste Bank a spořitelen činí 3,4 mld. EUR. Na základě mark-to-market ocenění u portfolia cenných papírů v reálné hodnotě (Fair Value) došlo ke změně ocenění ve výši –30 mil. EUR, které bylo vyúčtováno proti výkazu zisku a ztrát. V portfoliu cenných papírů na prodej (Available for sale) vedlo mark-to-market ocenění k poklesu o 81 mil. EUR, které bylo vyúčtováno proti vlastnímu kapitálu. Jelikož v tomto portfoliu nedošlo ke zhoršení kvality podkladových aktiv, nebylo v celém portfoliu zapotřebí žádných odpisů.

Zisk před zdaněním a čistý zisk po menšinových podílech

Zisk před zdaněním dosáhl hodnoty 1 927,6 mil. EUR po 1 522,2 mil. EUR v předchozím roce, což před-stavuje nárůst o 26,6 % (bez zahrnutí BCR o 12,9 % na 1 594,4 mil. EUR).

Daňová sazba klesla z 22,3 % v minulém roce na nynějších 19,6 %. K tomu přispěl zejména vyšší podíl společnosti BCR na čistém zisku skupiny Erste Bank oproti roku 2006, zdaněný nižší rumunskou daňovou sazbou ve výši 16 %. V roce 2008 se předpokládá celková daňová sazba skupiny Erste Bank ve výši zhruba 20 %.

Čistý zisk po menšinových podílech vzrostl o 26,0 % z 932,2 mil. EUR na 1 174,7 mil. EUR (bez zahr-nutí BCR o 14,2 % na 984,6 mil. EUR).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).