Hlavní navigace

Čistý zisk ve výši 6,2 mld. Kč: Vyšší objemy a zisky z úvěrů a depozit, nižší náklady na riziko

[Tisková zpráva] V 1. pololetí 2011 skupina ČSOB vykázala čistý zisk ve výši 6,209 mld. Kč. Ziskovost obchodní činnosti v oblasti úvěrů a vkladů se dále zvýšila, jednorázové znehodnocení řeckých dluhopisů v portfoliu AFS2 ale ubralo z čistého zisku 1,1 mld. Kč, což způsobilo jeho 13% snížení oproti stejnému období minulého roku.

Sdílet

Úvěrové portfolio rostlo ve čtyřech po sobě jdoucích čtvrtletích a dosáhlo 412,5 mld. Kč. Objem depozit se vyšplhal na 593,5 mld. Kč.

Pavel Kavánek, generální ředitel a předseda představenstva ČSOB:
„Čistý zisk z běžné činnosti ukázal pozitivní meziroční dynamiku, tento výsledek byl ale negativně ovlivněn jednorázovým znehodnocením řeckým dluhopisů.”
“Jsem potěšen zejména tím, že jsme dokázali růst v úvěrech již čtvrtý kvartál za sebou a současně snížit náklady na úvěrové riziko. Celkově bylo druhé čtvrtletí tohoto roku z hlediska výkonu naší obchodní činnosti nejsilnější z posledních deseti kvartálů.”

1)Všechny údaje v této tiskové zprávě jsou konsolidované, neauditované a byly sestaveny podle EU IFRS. Tato tisková zpráva zobrazuje položky výkazu zisku a ztráty za rok 2010 reklasifi­kované podle aktuální účetní metodiky, aby byla zajištěna srovnatelnost finančních výkazů podle EU IFRS v čase.
2)AFS (available-for-sale financial assets) = realizovatelná finanční aktiva

V 1. pololetí 2011 skupina ČSOB vykázala čistý zisk ve výši 6,209 mld. Kč. Bez započtení drobných mimořádných položek, mezi něž patří přecenění dluhopisů v portfoliu FVPL3
a nezajišťovacích derivátů, dosáhl udržitelný čistý zisk 6,125 mld. Kč. V souladu s metodologií skupiny KBC se znehodnocení v portfoliu AFS (které zahrnuje řecké dluhopisy) nepovažuje za mimořádnou položku, ale je zahrnuto v udržitelném výkazu zisku a ztráty.
První pololetí 2011 zaznamenalo příznivý vývoj v oblasti obchodních aktivit:
• Úvěrové portfolio rostlo ve čtyřech po sobě jdoucích čtvrtletích a dosáhlo 412,5 mld. Kč. Objem depozit se vyšplhal na 593,5 mld. Kč.
• Čistý úrokový výnos z úvěrů a depozit vzrostl meziročně o 9 % a přesáhl 10,1 mld. Kč.
• Náklady na úvěrové riziko se snížily na polovinu oproti hodnotě z 1. pololetí roku 2010.
Zisk z obchodní činnosti v oblasti úvěrů a depozit byl částečně snížen nižším výsledkem z obchodování na finančních trzích a překonán znehodnocením řeckých státních dluhopisů. ČSOB se rozhodla zaúčtovat znehodnocení těchto dluhopisů ve výši 1,306 mld. Kč (1,058 mld. Kč po zdanění) v udržitelném výkazu zisku a ztráty, což odpovídá znehodnocení na jejich zůstatkovou hodnotu (tržní ocenění) k 30. červnu 2011.
V 1. pololetí 2011 pokračovala skupina ČSOB v investicích v oblasti ICT a zaměstnanců, provozní náklady rostly meziročně o 2 %.

Výkaz zisku a ztráty

Celkové provozní výnosy poklesly meziročně o 1 %. Čistý úrokový výnos z úvěrů a vkladů meziročně vzrostl o 9 %, k růstu přispěly zejména vyšší objemy hypoték a vkladů fyzických osob. Opačným směrem byl pak čistý úrokový výnos ovlivněn klesajícím výnosem z dluhopisů pramenícím ze snižování rizika v investičním portfoliu. Čistý úrokový výnos za 1. pololetí tak meziročně vzrostl o 2 % a čistá úroková marže (za 2. čtvrtletí) o 2 bazické body na 3,40 %. Čistý výnos z poplatků a provizí se meziročně snížil o 6 %, zejména z důvodu navýšení roční platby do fondu pojištění vkladů o 154 mil. Kč kvůli zvýšení sazby pojištění vkladů z 10 na 16 bazických bodů (platnému od začátku 3. čtvrtletí 2010). Bez tohoto vlivu by byl výnos z poplatků a provizí na úrovni z 1. pololetí minulého roku.
Celkové provozní náklady vzrostly meziročně o 6 %. Na srovnatelné bázi, tj. po odečtení dopadu úprav v dohadných položkách, personální náklady vzrostly meziročně o 6 %. Tento vývoj je dán pravidelnou roční úpravou mezd a růstem celkového počtu zaměstnanců. Všeobecné správní náklady vzrostly meziročně o 6 %. Meziroční růst lze přičíst zejména plánovaným investicím spojeným s ICT, které začaly ve 2. čtvrtletí 2010. Od doby, co skupina ČSOB využívá outsourcované služby ICT poskytované KBC Global Services Czech Branch, jsou tyto investice přímo promítány do výkazu zisku a ztráty. K růstu nákladů přispěly také vyšší výdaje na marketing.
3 FVPL (financial assets designated at fair value through profit and loss) = finanční nástroje vykazované v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty

Náklady na úvěrové riziko meziročně klesly téměř o polovinu -ztráty ze znehodnocení úvěrů se snížily na 755 mil. Kč a ukazatel nákladů na úvěrové riziko se snížil na 31 bazických bodů. Nejvýraznější pokles nákladů na riziko zaznamenaly segmenty korporátních klientů a malých a středních podniků. S pokračujícím zlepšováním situace v oblasti úvěrování podniků klesl počet klientů, kteří nebyli schopni splácet svůj úvěr. Pokles byl částečně způsoben tím, že klienti, na něž se již vytvořily opravné položky, si vedli lépe, než se čekalo, což se projevilo v rozpouštění opravných položek. Rizikové náklady klesaly také ve všech oblastech retailových úvěrů – hypoték, úvěrů ze stavebního spoření a spotřebitelského financování.
Dopady řeckého záchranného programu: ČSOB se rozhodla zaúčtovat znehodnocení dluhopisů v portfoliu realizovatelných finančních aktiv s datem splatnosti před koncem roku 2020 ve výši 1,306 mld. Kč (před zdaněním) v udržitelném výkazu zisku a ztráty. Jak požaduje standard IAS 39, tyto dluhopisy jsou znehodnoceny na jejich zůstatkovou hodnotu (tržní ocenění) k 30. červnu 2011. Znehodnocení je účtováno v položce ztráty ze znehodnocení realizovatelných finančních aktiv udržitelného výkazu zisku a ztráty (tj. nejsou považovány za mimořádnou položku).

Analýza rozvahy

Ve druhém čtvrtletí roku 2011 dosáhlo úvěrové portfolio 412,5 mld. Kč. Čtyřprocentní meziroční růst je nejvýraznější od roku 2008. Druhé čtvrtletí bylo čtvrté v řadě, kdy úvěrové portfolio rostlo. Mezikvartální 2% růst byl tažen zejména hypotékami a korporátními úvěry.
Hypotéky vzrostly meziročně 9 % na 151,6 mld. Kč. Celkové portfolio hypoték stabilně roste. Po vyšších prodejích ve druhém pololetí 2010, které odrážely obnovující se poptávku na trhu s bydlením, v 1. čtvrtletí 2011 prodeje mezikvartálně poklesly kvůli sezónním vlivům, v meziročním srovnání však stále rostly. Růst pak pokračoval ve 2. čtvrtletí 2011, podpořený příznivým vývojem úrokových sazeb, stabilními cenami nemovitostí a zvýšenou četností refinancování úvěrů na bydlení novými hypotékami. Úvěry ze stavebního spoření meziročně vzrostly na 72,0 mld. Kč. Portfolio úvěrů ze stavebního spoření (vedené v ČMSS, dceřiné společnosti vlastněné z 55 % ČSOB) mezikvartálně i meziročně rostlo. V důsledku přesouvání preferencí klientů k hypotékám zaznamenal celý trh výrazný pokles nových prodejů. ČMSS klesala méně než trh. Spotřebitelské úvěry rostly meziročně o 4% na 18,3 mld. Kč, hlavním tahounem byly kreditní karty.
Úvěry malým a středním podnikům meziročně klesly o 3 % na 63,7 mld. Kč. Ve 2. čtvrtletí objem úvěrů malým a středním podnikům zopakoval růst z 1. čtvrtletí ve výši cca. 400 mil. Kč. Tento nárůst byl tažen zejména novými prodeji investičních úvěrů, které se mezikvartálně téměř ztrojnásobily. Leasing meziročně klesl o 14% na 22,0 mld. Kč.
Druhé čtvrtletí 2011 je čtvrtým v řadě, ve kterém rostly korporátní úvěry. Meziročně vzrostly o 9 % na 80,8 mld. Kč. Obecně lze tento vývoj vysvětlit zotavováním českých firem po ekonomickém zpomalení. U ČSOB se k tomuto vývoji přidal i vliv nově získaných klientů. Rostlo jak provozní tak investiční financování; nové prodeje se výrazně zvýšily (meziročně o 83 %, včetně záruk).
Vklady celkem se meziročně zvýšily o 2 % na 593,5 mld. Kč. Nárůst byl tažen všemi hlavními kategoriemi produktů – klientské vklady, stavební spoření i penzijní fondy. Nejvíce k růstu přispěly klientské vklady (+6,4 mld. Kč, tj. +1 % meziročně). V rámci klientských vkladů meziročně rostly 17% tempem spořicí účty. Polovina nárůstu je dána přesunem z termínovaných vkladů, které poklesly o 30 %. Běžné účty klesly o 3 %. Aktiva pod správou obou penzijních fondů ČSOB od začátku loňského roku rostla ve všech sledovaných čtvrtletích a dosáhla 28,1 mld. Kč.

V podílových fondech ČSOB zůstává jedničkou na trhu, přestože se ale objem aktiv pod správou v jejích podílových fondech se snížil mezikvartálně o 2 % a meziročně o 13 % na 58,5 mld. Kč. Nové prodeje fondů ve 2. čtvrtletí 2011 dosáhly 5 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 25 %. Hlavním přispěvatelem k růstu byly dluhopisové fondy a smíšené fondy (oboje z kategorie ostatní fondy), jejichž nové prodeje se meziročně více než zdvojnásobily. Odliv prostředků z fondů peněžního trhu pokračoval, byť pomaleji než v 1. čtvrtletí 2011. V zajištěných fondech došlo k dalšímu zlepšení podílu reinvestovaných prostředků po splatnosti fondů.

Řízení rizik

Konsolidovaná kapitálová přiměřenost ČSOB dosáhla k 30. červnu 2011 hodnoty 16,26 % oproti 16,45 % k 30. červnu 2010. Likvidita skupiny ČSOB se dále zvýšila, když se poměr úvěrů ke vkladům meziročně snížil ze 71,0 % k 30. červnu 2010 na 69,0 % k 30. červnu 2011.
Podíl úvěrů po splatnosti (tj. více než 90 dnů po splatnosti podle metodologie ČSOB, v souladu s metodologií skupiny KBC) k 30. červnu 2011 činil 4,04 % hrubého objemu úvěrů. Podíl nákladů na úvěrové riziko (credit cost ratio, CCR) za 1. Pololetí roku 2011 dosáhl 0,31 % oproti 0,75 % za stejné období loňského roku.
Ocenění pro skupinu ČSOB v roce 2011
Další podrobnosti k finančním výsledkům skupiny ČSOB naleznete v aktuální prezentaci výsledků, kterou lze stáhnout na adrese:
http://www.csob­.cz/cz/Csob/Vzta­hy-k-investorum/Stran­ky/Financni-a-obchodni-vysledky.aspx

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).