Hlavní navigace

Česká spořitelna zvýšila za první pololetí 2004 konsolidovaný čistý zisk meziročně o 30 % na 4,4 miliardy korun (IFRS)

Česká spořitelna vykázala za prvních šest měsíců roku, k 30. červnu 2004, podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) neauditovaný konsolidovaný čistý zisk po minoritních podílech ve výši 4,4 miliardy Kč, což je meziroční nárůst o 30 % ze 3,4 miliardy Kč v pololetí 2003.

Sdílet

„Česká spořitelna zaznamenala v prvním pololetí 2004 dvě důležité události. První z nich je prodej neživotní části Pojišťovny, který podstatně ovlivnil naše zisky. Nesmíme však zapomenout, že jde o jednorázovou, neopakovatelnou událost. Druhou, mnohem důležitější skutečností, je rostoucí provozní zisk České spořitelny, a to i v prostředí nepříznivých úrokových sazeb. To je důkazem rostoucí profesionality našich zaměstnanců a také toho, že naši klienti využívají produkty a služby České spořitelny a její transparentní přístup k finančním službám,“ uvedl Dušan Baran, místopředseda představenstva a první náměstek generálního ředitele České spořitelny.

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDKŮ ZA PRVNÍ POLOLETÍ 2004

Konsolidované, neauditované údaje k 30. červnu 2004, vykázané podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Srovnání s výsledky k 30. červnu 2003, pokud není uvedeno jinak.

 • Zisk před zdaněním dosáhl 7,5 miliardy Kč, meziročně vzrostl o 50 % z 5,0 miliard Kč.
 • Čistý zisk po menšinových podílech činil 4,4 miliardy Kč, což je nárůst o 30 % z 3,4 miliard Kč.
 • Provozní zisk vzrostl na 5,7 miliardy, meziročně o 23 % z 4,6 miliardy Kč.
 • Návratnost kapitálu (ROE) se zlepšila na 25,7 % z 22,6 %.
 • Výnosnost aktiv (ROA) se zlepšila na 1,6 % z 1,3 %.
 • Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se zlepšil na 57,9 % z 62,0 %.
 • Čistý úrokový výnos se zvýšil o 8 % na 8,4 miliardy Kč ze 7,7 miliardy Kč.
 • Čistý příjem z poplatků a provizí vzrostl meziročně o 10 % na 4,1 miliardy Kč z 3,8 miliardy Kč.
 • Provozní náklady vzrostly o 4 % na 7,8 miliardy Kč z 7,5 miliardy Kč v 1. pololetí 2003 v důsledku růstu zaměstnaneckých nákladů a také růstem ostatních provozních nákladů způsobených legislativními úpravami daně z přidané hodnoty.
 • Bilanční suma vzrostla meziročně o 3 % na 577 miliard Kč z 557 miliard Kč.
 • Klientské úvěry se zvýšily o 15 % na 225 miliard Kč ze 196 miliard Kč.
 • Závazky ke klientům se meziročně zvýšily o 2 % na 443 miliard Kč ze 434 miliard Kč.
 • Čistá úroková marže se meziročně zlepšila na 3,6 % z 3,5 % v pololetí 2003.

HLAVNÍ UKAZATELE

V roce 2003 byly hospodářské výsledky banky ovlivněny jednorázovým rozpouštěním všeobecných rezerv, což ve srovnání s letošním pololetím představuje rozdíl téměř jedné miliardy Kč. V roce 2004 se ve výsledcích projevil prodej neživotní části Pojišťovny České spořitelny (ve výši 1,16 miliardy Kč po menšinových podílech). Prodejem neživotní části se Pojišťovna ČS, v souladu se strategií skupiny Erste Bank, změnila z univerzální pojišťovny na specializovanou životní pojišťovnu.

Provozní zisk vzrostl na 5,7 miliardy Kč z 4,6 miliardy Kč v prvním pololetí 2004.

Celkové provozní výnosy činily 13,4 miliardy Kč za první pololetí 2004, což představuje meziroční nárůst o 11 % z 12 miliard Kč. Nejvýznamnější podíl na výsledku má čistý úrokový výnos, který dosáhl výše 8,4 miliardy Kč, a meziročně tak vzrostl o 8 %. Za růstem stojí především vyšší počet a objem úvěrových obchodů, příznivá struktura klientských vkladů a také zlepšující se čistá úroková marže vtažená k úročeným aktivům (na 3,6 % z 3,5 %). Příjmy z poplatků a provizí dosáhly výše 4,1 miliardy Kč, když v meziročním srovnání vzrostly o 10 % především v oblasti úvěrových obchodů a platebních transakcí (např. počet transakcí na sporožirových účtech vzrostl o 8 %, objem transakcí platebními kartami vzrostl dokonce o 37 %). Výrazně se zvýšil i čistý zisk z obchodních operací o 63 % na 0,8 miliardy Kč.

V meziročním srovnání vzrostly provozní náklady o 4 % a dosáhly výše 7,8 miliardy Kč. Za zvýšením provozních nákladů stojí nárůst zaměstnaneckých nákladů a nakupovaných výkonů, do nichž se promítají legislativní úpravy daně z přidané hodnoty. Mírné snížení zaznamenaly odpisy hmotného a nehmotného majetku.

Atraktivní nabídka, kvalitní poradenství a především aktivní přístup České spořitelny na úvěrovém trhu se pozitivně odráží ve vysoké dynamice růstu úvěrových obchodů, které meziročně vzrostly o 15 % na 225 miliard Kč. Růst zaznamenaly především úvěry obyvatelstvu a úvěry malým a středním podnikům.

Konsolidovaný objem úvěrů obyvatelstvu již překročil 80 miliard Kč (přesně 81,2 miliardy Kč), což představuje meziroční růst o 26 %. Zásluhu na tomto výsledku mají především úvěry na financování bydlení, tj. hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření. Hypoteční úvěry fyzickým osobám se zvýšily o 70,4 % na 30,4 miliardy Kč ze 17,9 miliardy Kč. Celkové hypoteční úvěry vzrostly na 45 miliard Kč, což bylo způsobeno také vlivem rozvoje developerských aktivit. Překlenovací úvěry a úvěry ze stavebního spoření zaznamenaly proti loňskému prvnímu pololetí růst o 41 % na 12 miliard Kč.

Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku pokračoval růst objemu klientských vkladů, a to o 2 % na 443 miliard Kč z 434 miliard Kč. Z toho představují vklady obyvatelstva 351 miliard. V závazcích ke klientům jsou zahrnuty také úvěry přijaté v rámci repo operací ve výši 12 miliard Kč.

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI 1. POLOLETÍ 2004

 • Dokončení prodeje neživotní části Pojišťovny ČS pojišťovně Kooperativa, uzavření dohody o další spolupráci v oblasti neživotních pojišťovacích činností počátkem ledna 2004.
 • Nabídka speciálního produktu pro zemědělce – hypotečního úvěru na nákup soukromé zemědělské nebo lesní půdy s úrokovou dotací Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) v rámci subprogramu Půda ke konci února 2004.
 • Přečíslování téměř 5 milionů sporožirových účtů a vkladních knížek na nové evropské formáty v souladu se standardy Evropské unie, ke kterému došlo ke 4. dubnu 2004.
 • Nové hypoteční programy Hypohit a Nové TOP Bydlení; rozvoj developerských programů ve spolupráci s Realitní společností ČS; otevírání nových hypotečních center; zavedení nových webových stránek www.hypotecnicentrum.cz; nové hypotéky, určené např. na pořízení družstevních bytů, vybavení domácnosti či koupi automobilu.
 • Velmi úspěšný prodej podílových listů ESPA-ČS zajištěného fondu 1, který byl po třech týdnech téměř vyprodán.
 • Dvě emise strukturovaných dluhopisů (tj. dluhopisů kombinujících garantovaný výnos s možným vyplacením bonusu) v celkové jmenovité hodnotě 400 milionů Kč u první emise a 1,5 miliardy Kč u druhé emise.
 • Představení nového EU Programu – komplexní nabídky produktů, služeb a aktivit k pokrytí všech potřeb klientů, jež souvisejí s podnikáním v Evropské unii (duben 2004).
 • Valná hromada České spořitelny schválila v květnu 2004 výplatu dividend ze zisku za rok 2003 ve výši 30 Kč na jednu akcii, akcionářům bude na dividendách vyplaceno 4,56 miliardy Kč.
 • Přijetí úvěru od Evropské investiční banky (EIB) určeného na podporu rozvoje infrastruktury v příhraničních regionech České republiky s Německem a Rakouskem, tzv. Municipal Infrastructure Facility, program také zahrnuje projekty z oblasti životního prostředí, dopravy, zdravotnictví a vzdělávání.

OČEKÁVANÝ VÝVOJ ČESKÉ SPOŘITELNY VE 2. POLOLETÍ 2004

Česká spořitelna nadále předpokládá splnění základních cílů stanovených pro rok 2004:

 • Růst čistého zisku proti roku 2003 o 10 až 15 %
 • Návratnost vlastního kapitálu (ROE) přesáhne 20 %
 • Ukazatel poměru provozních nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) v intervalu 58 až 60 %.

Těchto cílů dosáhne Česká spořitelna díky rostoucím úvěrům, zlepšujícím se službám, vynikající distribuci a rostoucí spokojenosti klientů.

Konsolidovaný neauditovaný výkaz zisků a ztrátpodle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS)
v mil. Kč
K 30. 6. 2004 K 30. 6. 2003 meziroční změna
Čistý úrokový výnos 8 370 7 723 8%
Čisté příjmy z poplatků a provizí 4 135 3 753 10%
Čistý zisk z obchodních operací 824 505 63%
Výnosy z pojišťovnictví 109 117  –7%
Provozní výnosy celkem 13 438 12 098 11%
Provozní náklady  –7 777  –7 504 4%
Provozní zisk 5 661 4 594 23%
Tvorba ROP k úvěrům a pohledávkám  –399 559 n/a
Ostatní provozní výsledky 2 249  –153 n/a
Zisk před zdaněním 7 511 5 000 50%
Daň z příjmů  –2 108  –1 532 38%
Čistý zisk před menšinovými podíly 5 403 3 468 56%
Menšinové podíly  –1 012  –83 > 100 %
Čistý zisk 4 391 3 385 30%
Konsolidovaná neauditovaná rozvahapodle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS)
v mil. Kč
K 30.6.2004 K 30.6.2003 meziroční změna
Pokladní hotovost, vklady u ČNB 18 705 19 033  –2%
Pohledávky za bankami 97 004 147 837  –34%
Pohledávky za klienty 224 902 195 763 15%
Rezervy a opravné položky k úvěrům  –9 089  –17 798  –49%
Aktiva určená k obchodování 36 680 44 109  –17%
Investice na prodej 38 909 24 453 59%
Finanční investice 134 930 105 033 28%
Ostatní aktiva 34 746 39 001  –11%
Aktiva celkem 576 787 557 431 3%
Závazky k bankám 33 188 28 338 17%
Závazky ke klientům 443 185 433 839 2%
Emitované dluhopisy 22 343 11 508 94%
Podřízený dluh 0 5 500  –100%
Vlastní kapitál 34 021 30 177 13%
Menšinové podíly 2 286 1 217 88%
Ostatní pasiva 41 764 46 852  –11%
Pasiva celkem 576 787 557 431 3%
Vybrané konsolidované poměrové ukazatele
K 30. 6. 2004 K 30. 6. 2003
Návratnost vlastního kapitálu (ROE) 25,70% 22,60%
Výnosnost aktiv (ROA) 1,60% 1,30%
Provozní náklady / provozní výnosy (Cost/Inocme) 57,90% 62,00%
Čistá úroková marže vztažená k úročným aktivům 3,60% 3,50%
Neúrokové výnosy / provozní výnosy 37,70% 36,20%
Kapitálová přiměřenost dle BIS 13,50% 15,80%
Vybrané údaje z obchodní činnosti
K 30. 6. 2004 K 30. 6. 2003 meziroční změna
Počet zaměstnanců České spořitelny 10 929 11 289  –3%
Celkový počet klientů 5 328 491 5 488 384  –3%
Počet sporožirových účtů 2 734 271 2 733 139 0%
Počet klientů přímého bankovnictví 833 120 619 030 35%
z toho počet klientů Servis 24 718 680 523 074 37%
Počet karet 2 638 845 2 467 197 7%
z toho kreditních 145 000 59 534 144%
Počet bankomatů 1 076 1 039 4%
Počet poboček České spořitelny 664 668  –1%
Čistý zisk po zdanění vybraných dceřiných společnostíČeské spořitelny; podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS); v mil. Kč
K 30. 6. 2004 K 30. 6. 2003 meziroční změna
Factoring České spořitelny 8 12  –33%
Investiční společnost České spořitelny 18 7 157%
Leasing České spořitelny 50 39 28%
Penzijní fond České spořitelny* 42 198  –79%
Pojišťovna České spořitelny 2 172 76 > 100 %
Stavební spořitelna České spořitelny 123 126  –2%

*Podle zákona o penzijním připojištění rozděluje penzijní fond mezi své klienty minimálně 85 % zisku vytvořeného podle českých účetních standardů; Penzijní fond České spořitelny dosáhl k 30. 6. 2004 podle českých účetních standardů zisk 123 mil. Kč (k 30.červnu 2003: 148 mil. Kč)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).