Hlavní navigace

Zahájení provozu pokladny

Úkony, které je třeba vykonat před uvedením pokladny do provozu.

Sdílet

Povinný subjekt při zahájení provozu předloží svému místně příslušnému finančnímu úřadu servisní knihu, ve které uvede údaje o povinném subjektu, registrační pokladně, servisním středisku, se kterým má povinný subjekt smluvně zajištěn servis pokladny, a označí pokladní místo, pokud se nejedná o přenosnou nebo záložní pokladnu. Dále předloží

  1. doklad o nabytí pokladny, včetně uvedení výrobce, výrobního čísla a údajů o certifikaci typu pokladny, a
  2. prohlášení o shodě pokladny uváděné do provozu s typem pokladny, který byl certifikován, nebo potvrzení servisního střediska o dodatečné úpravě pokladny certifikovaným postupem.

Finanční úřad ověří bezodkladně splnění podmínek stanovených zákonem a přidělí povinnému subjektu daňový kód pokladny. Přidělený daňový kód pokladny vyznačí finanční úřad do servisní knihy a pověřený pracovník finančního úřadu potvrdí přidělení daňového kódu pokladny vlastnoručním podpisem s uvedením svého jména, příjmení a funkce a připojí otisk úředního razítka se státním znakem; proti tomuto rozhodnutí nejsou připuštěny opravné prostředky.

Servisní středisko při uvedení pokladny do provozu vloží do fiskální paměti pokladny uvedené údaje a zajistí, aby stejné údaje byly vloženy i do provozní paměti. Pokladnu lze uvést do provozu po označení daňovým kódem pokladny, přiložení technické uzávěry a v případech, že je tak stanoveno v rozhodnutí o udělení certifikace, též po přiložení úřední uzávěry.

Servisní středisko, popřípadě místně příslušný finanční úřad povinného subjektu zaznamenají úkony, které provedly, do servisní knihy. Tyto úkony může vykonat i bez dožádání finanční úřad, v jehož územní působnosti se pokladní místo nalézá, i v případě, že není místně příslušným finančním úřadem povinného subjektu.

Pokladna nesmí být provozována bez servisní knihy. Servisní kniha je uložena v prodejním místě po celou dobu užívání pokladny.

Do servisní knihy zaznamenává finanční úřad a další oprávněné kontrolní orgány výsledky svých šetření zaměřených na funkčnost pokladny a vedení servisní knihy, jakož i údaj o každém přiložení či odstranění úřední uzávěry, ukončení provozu pokladny, popřípadě další údaje o jejím provozu. O zjištěných závadách se sepíše popřípadě protokol o ústním jednání, který se zaznamená do servisní knihy, a stejnopis protokolu je přílohou servisní knihy.

Povinný subjekt zaznamenává bezodkladně do servisní knihy každou poruchu pokladny, popis poruchy a přesný čas vzniku poruchy a jejího oznámení servisnímu středisku. Je rovněž povinen oznámit svému místně příslušnému finančnímu úřadu všechny změny týkající se údajů vedených v servisní knize, a to do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, a současně s tím předloží svému místně příslušnému finančnímu úřadu servisní knihu k vyznačení změn údajů.

Změnu údajů může provést rovněž finanční úřad příslušný podle pokladního místa. Servisní středisko zaznamenává do servisní knihy čas ohlášení poruchy povinným subjektem, odstranění a přiložení technické uzávěry, čas předání pokladny do užívání po provedení údržby nebo opravy poruchy, popis poruchy, čas, po který byla pokladna mimo své pokladní místo, úkony vykonané v souvislosti se zaškolením obslužného personálu nebo zkouškou funkčnosti pokladny, popřípadě další údaje týkající se jejího provozu.

Záznamy v servisní knize musí být provedeny čitelně, podepsané příslušnou osobou, s uvedením čísla průkazu servisního technika nebo služebního průkazu pracovníka správce daně nebo jiného kontrolního orgánu a s uvedením času provedení záznamu.

Dojde-li ke ztrátě, odcizení, zničení nebo k poškození servisní knihy, které činí servisní knihu neprůkaznou, povinný subjekt ohlásí tuto skutečnost servisnímu středisku nejpozději následující pracovní den od zjištění některé z uvedených skutečností. Pokladna smí být do vydání duplikátu servisní knihy provozována.

Servisní středisko vydá bezodkladně povinnému subjektu novou servisní knihu, na jejíž titulní straně zřetelně vyznačí „duplikát“ a jeho pořadí, a provede záznam o zjištěné skutečnosti, pro kterou je vydán, a dobu, po kterou byla pokladna provozována bez servisní knihy; servisní středisko současně potvrdí správnost přenesených údajů a bezodkladně uvědomí o vydání duplikátu servisní knihy svůj místně příslušný finanční úřad.

Zákon řeší postup při poruše provozu pokladny a stanoví podmínky, za nichž je možno ukončit provoz pokladny. Závazně jsou stanoveny i povinnosti při změně vlastníka nebo uživatele pokladny

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).