Hlavní navigace

Zahájení provozu pokladny

  • Úkony, které je třeba vykonat před uvedením pokladny do provozu.

Sdílet

Povinný subjekt při zahájení provozu předloží svému místně příslušnému finančnímu úřadu servisní knihu, ve které uvede údaje o povinném subjektu, registrační pokladně, servisním středisku, se kterým má povinný subjekt smluvně zajištěn servis pokladny, a označí pokladní místo, pokud se nejedná o přenosnou nebo záložní pokladnu. Dále předloží

  1. doklad o nabytí pokladny, včetně uvedení výrobce, výrobního čísla a údajů o certifikaci typu pokladny, a
  2. prohlášení o shodě pokladny uváděné do provozu s typem pokladny, který byl certifikován, nebo potvrzení servisního střediska o dodatečné úpravě pokladny certifikovaným postupem.

Finanční úřad ověří bezodkladně splnění podmínek stanovených zákonem a přidělí povinnému subjektu daňový kód pokladny. Přidělený daňový kód pokladny vyznačí finanční úřad do servisní knihy a pověřený pracovník finančního úřadu potvrdí přidělení daňového kódu pokladny vlastnoručním podpisem s uvedením svého jména, příjmení a funkce a připojí otisk úředního razítka se státním znakem; proti tomuto rozhodnutí nejsou připuštěny opravné prostředky.

Servisní středisko při uvedení pokladny do provozu vloží do fiskální paměti pokladny uvedené údaje a zajistí, aby stejné údaje byly vloženy i do provozní paměti. Pokladnu lze uvést do provozu po označení daňovým kódem pokladny, přiložení technické uzávěry a v případech, že je tak stanoveno v rozhodnutí o udělení certifikace, též po přiložení úřední uzávěry.

Servisní středisko, popřípadě místně příslušný finanční úřad povinného subjektu zaznamenají úkony, které provedly, do servisní knihy. Tyto úkony může vykonat i bez dožádání finanční úřad, v jehož územní působnosti se pokladní místo nalézá, i v případě, že není místně příslušným finančním úřadem povinného subjektu.

Pokladna nesmí být provozována bez servisní knihy. Servisní kniha je uložena v prodejním místě po celou dobu užívání pokladny.

Do servisní knihy zaznamenává finanční úřad a další oprávněné kontrolní orgány výsledky svých šetření zaměřených na funkčnost pokladny a vedení servisní knihy, jakož i údaj o každém přiložení či odstranění úřední uzávěry, ukončení provozu pokladny, popřípadě další údaje o jejím provozu. O zjištěných závadách se sepíše popřípadě protokol o ústním jednání, který se zaznamená do servisní knihy, a stejnopis protokolu je přílohou servisní knihy.

Povinný subjekt zaznamenává bezodkladně do servisní knihy každou poruchu pokladny, popis poruchy a přesný čas vzniku poruchy a jejího oznámení servisnímu středisku. Je rovněž povinen oznámit svému místně příslušnému finančnímu úřadu všechny změny týkající se údajů vedených v servisní knize, a to do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, a současně s tím předloží svému místně příslušnému finančnímu úřadu servisní knihu k vyznačení změn údajů.

Změnu údajů může provést rovněž finanční úřad příslušný podle pokladního místa. Servisní středisko zaznamenává do servisní knihy čas ohlášení poruchy povinným subjektem, odstranění a přiložení technické uzávěry, čas předání pokladny do užívání po provedení údržby nebo opravy poruchy, popis poruchy, čas, po který byla pokladna mimo své pokladní místo, úkony vykonané v souvislosti se zaškolením obslužného personálu nebo zkouškou funkčnosti pokladny, popřípadě další údaje týkající se jejího provozu.

Záznamy v servisní knize musí být provedeny čitelně, podepsané příslušnou osobou, s uvedením čísla průkazu servisního technika nebo služebního průkazu pracovníka správce daně nebo jiného kontrolního orgánu a s uvedením času provedení záznamu.

Dojde-li ke ztrátě, odcizení, zničení nebo k poškození servisní knihy, které činí servisní knihu neprůkaznou, povinný subjekt ohlásí tuto skutečnost servisnímu středisku nejpozději následující pracovní den od zjištění některé z uvedených skutečností. Pokladna smí být do vydání duplikátu servisní knihy provozována.

Servisní středisko vydá bezodkladně povinnému subjektu novou servisní knihu, na jejíž titulní straně zřetelně vyznačí „duplikát“ a jeho pořadí, a provede záznam o zjištěné skutečnosti, pro kterou je vydán, a dobu, po kterou byla pokladna provozována bez servisní knihy; servisní středisko současně potvrdí správnost přenesených údajů a bezodkladně uvědomí o vydání duplikátu servisní knihy svůj místně příslušný finanční úřad.

Zákon řeší postup při poruše provozu pokladny a stanoví podmínky, za nichž je možno ukončit provoz pokladny. Závazně jsou stanoveny i povinnosti při změně vlastníka nebo uživatele pokladny

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).