Hlavní navigace

Vyjádření Českých drah k incidentu v Praze - Kyjích

Zde si můžete přečíst vyjádření Českých drah k incidentu, ke kterému došlo 18. listopadu 2002 v Praze-Kyjích. Neznámý pachatel nastražil bombu pod jednu z kolejí a způsobil tak výluku dopravy. Na nádraží Kyje přibližně stovka cestujících čekala přibližně hodinu a tři čtvrtě na vlak. České dráhy je přitom nijakým způsobem neinformovaly.

Traťová kolej č.2 byla vyloučena pro podezření z lomu koleje v 7,32 hod. První traťová kolej byla v provozu do 10,28 hod., pak byla vyloučena pro zásah pyrotechniků do 11,55 hod.. Druhá traťová kolej byla sjízdná od 13,43 hodin. Nelze tedy souhlasit s někde uveřejněnými názory, a uvedený časový přehled sjízdnosti kolejí to potvrzuje, že se přes zastávku Praha-Kyje nejezdilo od 6 do 13 hodin.

O komplexně narušené osobní dopravě však nelze polemizovat. Dopady teroristického činu byly značné. Byla narušena jízda 46 vlaků se zpožděním 1129 minut, rychlíky odkloněny přes Prahu-Malešice a Lysou nad Labem, některé vlaky kyvadlové přepravy úplně odřeknuty.

K vlastní informovanosti cestujících na zastávce Praha-Kyje :

Většina zaměstnancem ČD komerčně neobsazených zastávek Českých drah není vybavena žádným informačním zařízením, které by cestující informovalo o neplánovaných mimořádnostech v osobní přepravě. O plánovaných mimořádnostech, např. výlukách a nutnosti použít náhradní autobusovou dopravu jsou cestující vždy informování vývěskou, umístěnou na zastávce. Totožná situace je i u ostatních, zejména autobusových přepravců, kde jsou informace o mimořádnostech podávány zcela výjimečně a to pouze na velkých autobusových zastávkách.

Pro zastávku ČD Praha-Kyje bylo ve spolupráci s Ropidem přijato nadstandardní řešení. Vzhledem k výraznému nárůstu frekvence po zavedení kyvadlové přepravy a zavedení nových autobusových linek č.701 a 702 bylo na zastávce instalováno dálkově ovládané rozhlasové informační zařízení. Na základě operativního rozhodnutí Policie ČR došlo dnem 19.11.2002 k přec­hodnému (po dobu sumitu) odebrání vysílací frekvence přenosu pro tuto zastávku. Informace tak z objektivních důvodů nemohly být podávány.

Po zavedení preventivního bezpečnostního snížení traťové rychlosti s výrazným dopadem do kvality osobní přepravy je podávání informací v nejzatíženějším úseku dne zajištěno osobní fyzickou přítomností dispečera. Ten je ve spojení s řídícím dispečerským aparátem OPŘ Praha a železniční stanicí Praha-Běchovice a může tak pružněji reagovat na situaci v dopravě, včetně koordinace s návaznými autobusovými linkami.

Ke spolupráci řízení dopravy při mimořádnostech:

Plánované mimořádnosti ve vlakové dopravě jsou projednávány s dispečinkem DP dohodnutým postupem a v termínech, umožňující vyhodnocení dopadů na zatížení přepravních úseků a případné posílení příslušných linek MHD. Při mimořádnostech je spolupráce obdobná.

V konkrétním kritizovaném případě byla však možnost analyzovat situaci, připravit návrh na řešení, projednat ho se všemi zúčastněnými dopravci a zajistit vlastní realizaci operativních změn v dopravě v rámci PID limitována činností policie ČR. Jednotlivé odborné složky policie v návaznosti na jejich kompetence prováděly postupně všechny potřebné úkony k odstranění instalovaného výbušného zařízení. Zároveň musela byla prováděna nezbytná rekognoskace drážního tělesa včetně okolních pozemků. Prováděné úkony odborných útvarů policie byly realizovány v součinnosti s dopravními a kontrolními zaměstnanci ČD především s ohledem na bezpečnost cestujících.

Podle vývoje odhalovaných skutečností a požadavků policie docházelo, zdůrazňuji k operativnímu, nikoli plánovanému, vylučování traťových kolejí, včetně úplného zastavení provozu. Nikdo z odpovědných příslušníků policie nemohl předpokládat a zodpovědně stanovit závazný časový postup dopadů na žel.dopravu. Zjednodušeně řečeno: vyloučit, že mohlo se jednat pouze o falešný poplach s krátkodobým dopadem na provoz dopředu nikdo nemohl. Rovněž nikdo ze zodpovědných osob nerozhodl a orgánům ČD neoznámil alespoň minimální potřebnou dobu na likvidaci bomby a dopředu neurčil přesnou časovou posloupnost jednotlivých kroků a to včetně rozsahu nutného omezení dopravy.

V případě, že by všechny potřebné údaje byly v dostatečném předstihu zodpovědným zaměstnancům ČD a Dopravního podniku hl.města závazně potvrzeny a oznámeny, byla by přijata řešení v případné úpravě stávajících linek MHD, příp. zavedení náhradní autobusové dopravy, vedoucí alespoň k částečné eliminaci negativních dopadů do dopravy.

Obecně: zajištění koordinace při zavádění mimořádných operativních opatření a změn ve vedení plánovaných linek MHD velmi složitá a komplikovaná záležitost, zohledňující především potřeby cestujících, respektující však i ekonomiku, bezpečnost, celkovou dopravní situaci, propustnost, technické a technologické a kapacitní možnosti jednotlivých dopravců (jen u autobusové dopravy je jich cca dvě desítky). V neposlední řadě se při každé mimořádné změně jistě musí posoudit i možnost a reálnost zajištění informovanosti pokud možno všech cestujících, na které by případná operativní změna měla dopad.

Pavel Tesař, tiskové oddělění Generálního ředitelství ČD

Zpět do článku