Hlavní navigace

Nemoci z povolání

  • Seznam nemocí z povolání - doplnění k článku Jana D. Kláštereckého Odškodnění pracovních úrazů...

Sdílet

Návrat do článku Odškodnění pracovních úrazů… 8. 8. 2006

Kapitola I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami

Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami Zdroj: Výbor Společnosti nemocí z povolání ČLS JEP
Položka Nemoc z povolání
1. Nemoc z olova nebo jeho sloučenin
2. Nemoc ze rtuti nebo jejích sloučenin
3. Nemoc z arzénu nebo jeho sloučenin
4. Nemoc z antimonu nebo jeho sloučenin
5. Nemoct berylia nebo jeho sloučenin
6. Nemoc z kadmia nebo jeho sloučenin
7. Nemoc z chrómu nebo jeho sloučenin
8. Nemoc z manganu nebo jeho sloučenin
9. Nemoc z niklu nebo jeho sloučenin
10. Nemoc z fosforu nebo jeho sloučenin
11. Nemoc z vanadu nebo jeho sloučenin
12. Nemoc z fluóru nebo jeho sloučenin
13. Nemoc z chlóru nebo jeho sloučenin
14. Nemoc z ostatních halogenů a jejich sloučenin
15. Nemoc ze zinku nebo jeho sloučenin
16. Nemoc z mědi nebo jejích sloučenin
17. Nemoc z oxidu uhelnatého
18. Nemoc z oxidů dusíku
19. Nemoc z oxidů síry
20. Nemoc z kyanovodíku nebo kyanidů
21. Nemoc z izokyanátů
22. Nemoc z fosgénu
23. Nemoc z boranů
24. Nemoc ze sirouhlíku
25. Nemoc ze sirovodíku a sulfidů
26. Nemoc z amoniaku
27. Nemoc z halogenovaných uhlovodíků
28. Nemoc z alifatických nebo alicyklických uhlovodíků
29. Nemoc z alkoholů
30. Nemoc z glykolů
31. Nemoc z éterů a ketonů
32. Nemoc z formaldehydu a jiných alifatických aldehydů
33. Nemoc z akrylonitrilu a jiných nitrilů
34. Nemoc z alifatických nitroderivátů
35. Nemoc z benzenu
36. Nemoc z homologů benzenu
37. Nemoc z naftalenu nebo jeho homologů
38. Nemoc z vinylbenzenu nebo divinylbenzenu
39. Nemoc z fenolů, jejich homologů nebo jejich halogenových derivátů
40. Nemoc z aromatických nitro nebo amino sloučenin
41. Nemoc z polychlorovaných bifenylů, dibenzodioxinů a díbenzofuranů
42. Nemoc z polycyklických kondenzovaných uhlovodíků
43. Nemoc ze syntetických pyretroidů
44. Nemoc z dipyridilů
45. Nemoc z karbamátů
46. Nemoc ze sloučenin kovů platinové skupiny
47. Nemoc z thalia nebo jeho sloučenin
48. Nemoc z barya nebo jeho sloučenin
49. Nemoc ze sloučenin cínu
50. Nemoc ze sloučenin selenu a teluru
51. Nemoc z uranu nebo jeho sloučenin
52. Nemoc z esterů kyseliny dusičné
53. Nemoc z anorganických kyselin
54. Nemoc z etylenoxidu a jiných oxiranů
55. Nemoc z halogenových alkyleterů nebo aryleterů (bischlormetyleter)

Podmínky vzniku nemoci z povolání k položkám č. 1 – 55: Nemoci vznikají při plnění pracovních nebo služebních úkolů nebo v přímé souvislosti ním (dále jen „při práci“), při němž je prokázána taková expozice uvedeným chemickým látkám, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemociz povolání.


Kapitola II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory

Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory
Položka Nemoc z povolání Podmínky vzniku nemoci z povoláni
1. Nemoc způsobená ionizujícím zářením Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice ionizujícímu záření, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci
2. Nemoc způsobená elektromagnetickým zářením Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice elektromagnetickému záření, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci
3. Zákal čočky způsobený tepelným zářením Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice tepelnému záření, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci
4. Porucha sluchu způsobená hlukem. U osob mladších 30 let při celkové ztrátě sluchu dosahující hranici 40 % dle Fowlera. U osob nad 30 let se hranice zvyšuje o 1 % za každé 2 roky věku. U osob nad 50 let celková ztráta sluchu dosahující hranici 50 % dle Fow Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána nadměrná expozice hluku. Za nadměrnou se zpravidla pokládá taková expozice, při které ekvivalentní hladina hluku po běžnou dobu trvání pracovní směny překračuje 85 dB nebo špičková hladina frekvenčně neváženého a
5. Nemoc způsobená atmosférickým přetlakem a podtlakem . Nemoc vzniká při práci v prostředí atmosférického přetlaku nebo v podtlakových komorách
6. Nemoci cév rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními. Objektivně prokázané zbělení nejméně čtyř. článků prstů v chladu ověřené pletysmografickým vyšetřením nebo vazoparalytické stadium nemoci K položkám č. 6–8: Nemoci vznikají při práci s pneumatickým nářadím ručně ovládaným nebo při práci s vibrujícími nástroji s takovými hodnotami zrychlení vibrací, které jsou podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci
7. Nemoci periferních nervů horních končetincharakteru ischemických a úžinových neuropatií při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními. Ischemické poškození n. mediani, n. ulnari nebo obou nervů, s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a patologickým
8. Nemoci kostí a kloubů rukou nebo zápěstí nebo loktů při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními. Aseptické nekrózy zápěstních nebo záprstních kůstek nebo izolovaná artróza kloubů ručních, zápěstních nebo loketních, spojené se závažnou poruchou funkce ve
9. Nemoci šlach, šlachových pochev nebo úponů nebo svalů nebo kloubů končetin z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování. Objektivními vyšetřovacími metodami potvrzené vleklé formy nemoci vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti. K položkám č. 9–10: Nemoci vznikají při práci, při které jsou příslušné svalové skupiny nebo nervy přetěžovány natolik, že přetěžováni nebo tlak, tah nebo torze je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci
10. Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování nebo z tlaku, tahu nebo torze, s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejm
11. Nemoci tíhových váčků z tlaku Nemoci vznikají při práci vykonávané v takové pracovní poloze, při které dochází po převážnou část pracovní směny k tlaku na postiženou oblast
12. Poškození menisku Nemoc vzniká při práci vykonávané po převažující část pracovní směny v poloze v kleče a v podřepu

Zdroj: Výbor Společnosti nemocí z povolání ČLS JEP


Kapitola III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice

Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice
Položka Nemoc z povolání Podmínky vzniku nemoci z povolání
1. Pneumokoniózy způsobené prachem s obsahem Nemoci vznikají při práci,
volného krystalického oxidu křemičitého: u níž je prokázána taková
silikóza, silikotuberkulóza, pneumokonióza expozice prachu s
uhlokopů a pneumokonióza uhlokopů ve spojení obsahem volného
s tuberkulózou krystalického oxidu
a) s typickými rtg znaky prašných změn od četnosti znaků křemičitého, která je podlesoučasných lékařských poznatků příčinou nemoci
p3, q2, r2 a výše a všechny formy komplikované pneumokoniozy (A, B, C) dle klasifikace ILO
b) ve spojení s aktivní tuberkulózou (mykobakteriózou), rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p1, q1 , r1 a výše dle klasifikace ILO
c) s přihlédnutím k dynamice vývoje, rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p1, q1 , r1 a výše dle klasifikace ILO
2. Nemoci plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené prachem azbestu: Nemoci vznikají při práci, u níž je prokázána taková expozice azbestu, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci
a) azbestóza, rtg znaky prašných změn od četnosti znaků s2, t2, u2 a výše dle klasifikace ILO
b) hyalinóza pohrudnice s poruchou plicních funkcí
c) mezoteliom pohrudnice nebo pobřišnice
d) rakovina plic ve spojení s azbestózou nebo hyalinózou pleury
3. Pneumokonióza způsobená prachem při výrobě a zpracování tvrdokovů Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice prachu tvrdokovů, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci
4. Pneumokonióza ze svařování, rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p3, q 2, r2 a výše dle klasifikace ILO Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice dýmům vznikajícím při svařování elektrickým obloukem, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci
5. Nemoci dýchacích cest a plic způsobené vdechováním kobaltu, cínu, barya, grafitu, gama oxidu hlinitého, berylia, antimonu nebo oxidu titaničitého Nemoci vznikají při práci, u níž je prokázána taková expozice uvedeným chemickým látkám, která je podle současných lékařských poznatků příčinou, nemoci
6. Rakovina plic z radioaktivních látek Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková inhalační expozice radioaktivním, látkám, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci
7. Rakovina dýchacích cest a plic způsobená koksárenskými plyny Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice koksárenským plynům, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci
8. Rakovina sliznice nosní nebo vedlejších dutin nosních Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice prachu dřeva, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci
9. Exogenní alergická alveolitida Nemoc vzniká při práci spojené s vdechováním prachu s antigenním a infekčním účinkem
10. Astma bronchiale a alergická onemocnění horních cest dýchacích Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána expozice prachu nebo plynným látkám s alergizujícími nebo iritujícími účinky
11. Bronchopulmonální nemoci způsobené prachem bavlny, lnů, konopí, juty, sisalu nebo cukrové třtiny Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána expozice uvedenému prachu

Zdroj: Výbor Společnosti nemocí z povolání ČLS JEP


Kapitola IV. Nemoci z povolání kožní

Nemoci z povolání kožní
Položka Nemoc z povolání Podmínky vzniku nemoci z povolání
1. Nemoci kůže způsobená fyzikálními, chemickými Nemoci vznikají při práci,u níž se uvedené faktory vyskytují a jsou podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci
nebo biologickými faktory

Zdroj: Výbor Společnosti nemocí z povolání ČLS JEP


Kapitola V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární

Nemoci z povolání přenosné a parazitární
Položka Nemoc z povolání Podmínky vzniku nemoci z povoláni
1. Nemoci přenosné a parazitární K položkám č. 1 – 2: Nemoci vznikají při práci, u níž je prokázáno riziko nákazy
2. Nemoci přenosné ze zvířat na člověka buď přímo nebo prostřednictvím přenašečů
3. Tropické nemoci přenosné a parazitární Nemoci vznikají při práci v epidemiologicky obtížných oblastech s rizikem nákazy

Zdroj: Výbor Společnosti nemocí z povolání ČLS JEP


Kapitola VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli

Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli
Položka Nemoc z povolání Podmínky vzniku nemoci z povolání
1. Těžká hyperkinetická dysfonie, uzlíky na hlasivkách, těžká nedomykavost hlasivek a těžká fonastenie, pokud jsou trvalé a znemožňují výkon povolání kladoucího zvýšené nároky na hlas Nemoci vznikají při práci spojené s vysokou profesionálně podmíněnou hlasovou námahou

Zdroj: Výbor Společnosti nemocí z povolání ČLS JEP


Návrat do článku Odškodnění pracovních úrazů… 8. 8. 2006
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).