Hlavní navigace

Certifikace a podmínky činnosti pokladny

 • Podmínky certifikace nových registračních pokladen a jejich činnosti.

Sdílet

Certifikace pokladny

Návrh na certifikaci typu pokladny může podat její výrobce nebo dovozce, je-li osobou oprávněnou k podnikání na území České republiky.

Spolu s návrhem na certifikaci typu pokladny předá navrhovatel ministerstvu bezúplatně jeden funkční model pokladny, který slouží jako certifikovaný vzor, a elektronické zařízení umožňující získání údajů z fiskální paměti nezávisle na pokladně. V případě, kdy je toto elektronické zařízení společné více typům pokladny, jejichž certifikace je navrhována, předává se pouze jeden vzor.

Jedná-li se o certifikaci samostatné tiskárny, která je připojena k počítači, je podmínkou její certifikace též prokázání ochrany a nezaměnitelnosti dat v provozní paměti před jejich přenesením do fiskální paměti.

Nebyla-li certifikace typu pokladny udělena, předané vzory se vrátí navrhovateli do jednoho měsíce od dne, kdy rozhodnutí, kterým byl návrh zamítnut, nabylo právní moci. Dnem, kterým rozhodnutí, jímž byla certifikace typu pokladny udělena, nabývá právní moci, přechází vlastnictví k předaným vzorům na stát.

Rozhodnutí o návrhu na certifikaci typu pokladny ministerstvo vydá do tří měsíců ode dne podání návrhu. Certifikaci typu pokladny udělí ministerstvo oprávněné osobě podle odstavce 1, pokud typ pokladny umožňuje zajistit účel tohoto zákona. V rozhodnutí o udělení certifikace typu pokladny určí ministerstvo umístění technické uzávěry a, vyžaduje-li to typ pokladny, umístění úřední uzávěry.

Výrobce nebo dovozce, který prodá pokladnu nebo ji poskytne k užívání, předá ke každé pokladně kopii osvědčení o certifikaci předmětného typu pokladny a vlastní prohlášení o shodě dodávané pokladny s certifikovaným typem. Dále výrobce nebo dovozce, který podal návrh na udělení certifikace typu pokladny, zajistí školení a přezkoušení servisních techniků.

Výrobce nebo dovozce certifikovaného typu pokladny na vyžádání ministerstva zapůjčí pokladnu určenou k prodeji k ověření její shodnosti s certifikovaným typem pokladny.

Ministerstvo rozhodne o odejmutí certifikace typu pokladny oprávněné osobě, pokud nebyly dodrženy funkční a technické podmínky stanovené tímto zákonem nebo v rozhodnutí o certifikaci typu pokladny. Odejmutím certifikace typu pokladny není dotčena možnost dalšího používání pokladen oprávněně užívaných do dne nabytí účinnosti rozhodnutí o odejmutí certifikace typu pokladny.

Je-li udělena certifikace typu pokladny, u něhož je splnění podmínek stanovených tímto zákonem dosaženo dodatečnou úpravou, je certifikován i postup provedení úpravy, kterou lze provést pouze po dobu stanovenou ministerstvem v rozhodnutí o udělení certifikace.

Ministerstvo zveřejní seznam certifikovaných typů pokladen způsobem umožňujícím dálkový přístup a ve Finančním zpravodaji.

Podmínky činnosti pro pokladny

Pokladna splňuje funkční a technické podmínky jen tehdy, pokud umožní

 1. zabezpečení údajů ve fiskální paměti tak, aby byla zajištěna jejich nezaměnitelnost a znemožněno jejich zničení bez porušení této fiskální paměti,
 2. umístění zobrazovacího zařízení a vytištění pokladního bloku,
 3. tiskový výstup jakéhokoliv výsledku finanční operace pokladny s jeho současným záznamem v provozní paměti a jeho následné zahrnutí do údajů ukládaných do fiskální paměti,
 4. vyhotovení závěrky ze všech údajů v provozní paměti podle písmene c) s tím, že souhrnné údaje při vyhotovení závěrky se vždy přenesou záznamem závěrky do fiskální paměti a současně vymažou z provozní paměti tak, aby při vyhotovení další závěrky nedošlo k opětnému uložení stejných údajů do fiskální paměti,
 5. vymazání údajů z provozní paměti pouze tehdy, je-li o těchto údajích pořízena závěrka a trvale uložena do fiskální paměti,
 6. jasné, zřetelné a snadno čitelné tiskové výstupy pokladny, zachovávající si tyto vlastnosti, pokud neuplyne lhůta pro vyměření daňové povinnosti, kterou lze na základě těchto tiskových výstupů povinnému subjektu stanovit (dále jen „lhůta pro vyměření“),
 7. soulad údajů na pokladním bloku, na kontrolním bloku a v provozní paměti pokladny s částkami na zobrazovacím zařízení,
 8. záznam údajů o záporném obratu, včetně počtu záporných položek a slev,
 9. zablokování provozu pokladny, pokud je odpojena tiskárna nebo fiskální paměť,
 10. tisk pouze jednoho vyhotovení originálu pokladního bloku se současným tiskem nebo záznamem kontrolního pokladního bloku,
 11. tiskové výstupy z údajů ve fiskální paměti v časovém členění a podle jednotlivých závěrek nebo v celkovém součtu, a to podle zadání, a
 12. uchování dat v provozní paměti i při poklesu napětí, a to až do provedení závěrky.

Zákon stanoví, že pokladna může místo tisku kontrolních pokladních bloků nebo závěrky rovnocenně uchovávat příslušné údaje též na jiném technickém nosiči dat, pokud tento způsob uchovávání údajů znemožňuje změnit tyto údaje.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).