Hlavní navigace

Renty za zdraví poškozené v práci se od června mimořádně zvýšily (+ příklady)

7. 6. 2022
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Geis CZ s.r.o.
S ohledem na inflaci a nárůst cen se zvyšují renty, a to náhrady za ztrátu na výdělku z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Nejen pro samotné poškozené, ale také pro případné pozůstalé, pokud zaměstnanec zemřel. A to znovu po 5 měsících oproti běžné valorizaci, která se koná vždy jen jednou za rok k 1. lednu nového roku.

Se zdravotním handicapem v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zpravidla není poškozený zaměstnanec schopen si vydělávat tolik, co před vznikem škody v důsledku úrazu nebo nemoci, nebo si nemůže vydělávat vůbec.

Peněžitá náhrada po úrazu či nemoci z povolání nahrazující ušlý příjem proto představuje rozdíl mezi průměrným výdělkem před úrazem či onemocněním a příjmem po úrazu či zjištění nemoci z povolání, který zahrnuje vydělanou částku a také případný invalidní důchod. Porovnává se tedy původní výdělek před vznikem škody a současný příjem zaměstnance. Ten musí být průběžně valorizován s ohledem na nárůst platů a mezd i důchodů. Přiznaný invalidní důchod ovšem náhradu (rentu) snižuje.

Podle zmocnění v zákoníku práce je vláda, vzhledem ke změnám, které nastaly ve vývoji mzdové úrovně a životních nákladů, povinna upravit svým nařízením podmínky, výši a způsob náhrady za ztrátu na výdělku, která přísluší zaměstnancům z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, a to zpravidla s účinností od počátku kalendářního roku.

Totéž platí i pro náhradu nákladů na výživu pozůstalých.

Příslušné nařízení vlády (č. 138/2022 Sb.) bylo zpracováno a vydáno v souladu s usnesením vlády č. 302 z roku 2005, kterým bylo uloženo zpracovávat návrhy nařízení vlády tak, aby ke zvýšení náhrad docházelo ve stejné výši a ve stejných termínech jako u procentní výměry důchodů podle zákona o důchodovém pojištění.

Zvýšení důchodů znamená také zvýšení rent

Jestliže tedy dochází k mimořádnému zvýšení důchodů, dochází i k mimořádnému zvýšení rent. Valorizace rent se tak odvíjí od valorizací důchodů. V návaznosti na druhé zvýšení důchodů v roce 2022, a to od 1. června 2022 o 8,2 %, se analogicky ve stejné míře zvyšují i renty pro zaměstnance nebo pro pozůstalé rodinné příslušníky.

Vláda argumentuje, že důvodem zvýšení je skutečnost, že při každém zvýšení invalidního a pozůstalostního důchodu, nebo výdělku poškozeného zaměstnance, dochází ke snížení poskytované náhrady. Na rozdíl od ostatních poživatelů invalidních důchodů (a pracujících občanů), k reálnému zvýšení pobíraných částek u poškozených zaměstnanců a pozůstalých, kteří pobírají renty za poškozené zdraví, resp. pozůstalostní rentu, vypočtenou podle pracovněprávních předpisů, může dojít pouze v případě, že je jim na základě nařízení vlády zvýšen průměrný výdělek, do kterého jsou náhrady dopláceny.

Už jsme vám dříve podrobně vysvětlovali mechanismus výpočtu rent a způsob zohledňování přiznaného invalidního důchodu v článku Renty za poškozené zdraví v práci se od 1. ledna 2022 opět zvyšují. Připomeňme si proto ve stručnosti jen základní způsob valorizace, její provedení, výpočet.

Přepočítává se původní průměrný výdělek, ne samotná renta

Průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady (již případně v minulosti valorizovaný, i vícekrát, mnohokrát valorizovaný) se nově při aktuální valorizaci od 1. června 2022 upravuje tak, že průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady, popřípadě již dříve zvýšený podle pracovněprávních předpisů, se zvyšuje o 8,2 %.

Zdůrazňujeme pro správný matematický postup, že příslušnou procentní sazbou se zvyšuje rozhodný průměrný výdělek, resp. případně již dříve valorizovaný průměrný výdělek, nikoliv samotná náhrada. Za základ výpočtu se bere průměrný výdělek před vznikem škody, který byl v převážné většině případů již dříve valorizován.

Jednoduchý příklad se dvěma variantami:

  • Průměrný výdělek poškozeného, např. vysoce kvalifikovaného dělníka, před jeho pracovním úrazem činil 29 000 Kč.
  • Po úrazu, kdy už pracuje jen jako vrátný, činí jeho výdělek 17 000 Kč. (Pro zjednodušení uvažujeme, že jeho mzda zůstává na stejné úrovni, že mu zaměstnavatel nepřidal.)
  • Náhrada za ztrátu na výdělku (renta) proto činí 12 000 Kč.
  • Jestliže je předepsána valorizace náhrady za ztrátu na výdělku ve výši 8,2 % Kč, pak se (fiktivní – valorizovaný původní) průměrný výdělek 29 000 Kč zvýší na 31 378 Kč, a proto i vyplácená náhrada o 2378 Kč na 14 378 Kč. (Kdyby se předepsaným procentem valorizace navyšovala přímo náhrada, zvýšila by se jen na 12 984 Kč, ale to je málo a není to nadto správný postup.)

Řekněme, že onen poškozený pobírá invalidní důchod ve výši 10 000 Kč a nepracuje, protože mu to zdraví nedovoluje. Renta proto činí 19 000 Kč, aby došlo k dorovnání příjmu na úroveň předchozího průměrného výdělku.

Předchozí výdělek bude valorizován o 8,2 % na uvedených 31 378 Kč.

  • Musí se však odečíst příjem v podobě invalidního důchodu 10 000 Kč, takže by nově měla renta činit 21 378 Kč.
  • Jenomže i invalidní důchod bude valorizován z 10 000 Kč na 10 820 Kč.
  • Renta má dorovnat valorizovaný původní průměrný výdělek (31 378 Kč), ale bez invalidního důchodu (10 820 Kč), který musíme odečíst, takže bude činit nově 20 558 Kč.
  • Renta se tak zvýší o 1558 Kč. Invalidní důchod se zvýší o 820 Kč. Celkově se zvýší příjem poškozeného o 2378 Kč.

Nárok vdov nebo vdovců a sirotků

Obdobně dochází i k valorizaci rent pro pozůstalé po zaměstnanci, který následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zemřel, a tak přišli o živitele. Náhrada nákladů na výživu pozůstalých přísluší pozůstalým, kterým zemřelý zaměstnanec výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat, a to do doby, do které by tuto povinnost měl, nejdéle však do konce kalendářního měsíce, ve kterém by zemřelý zaměstnanec dosáhl 65 let věku.

Nárok na rentu proto končí např. tím, že student přestane být nezaopatřeným dítětem, protože dostuduje a získá schopnost se živit sám.

Při výpočtu náhrady nákladů na výživu pozůstalých se vychází z průměrného výdělku zaměstnance zjištěného před jeho smrtí s tím, že pokud zemřelý před svou smrtí poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu jedné osobě, pak náhrada nákladů na výživu pozůstalých činí 50 % uvedeného průměrného výdělku, a pokud poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu více osobám, činí náhrada 80 % průměrného výdělku.

Je-li tedy více pozůstalých splňujících uvedenou podmínku, rozdělí se náhrada mezi ně. Náhrada nákladů na výživu všech pozůstalých nesmí úhrnem převýšit částku, do které by příslušela (samotnému) zemřelému zaměstnanci náhrada za ztrátu na výdělku (tedy jeho vlastní renta, kdyby nezemřel).

Trocha komplikací při více valorizacích v jednom roce

Vznikl-li někomu nárok na náhradu za ztrátu na výdělku nebo na náhradu nákladů na výživu pozůstalých po 31. prosinci 2021, průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrad se mu nezvýší podle valorizačních pravidel provedených nařízením vlády č. 508/2021 Sb., netýká se ho tedy valorizace o 1,3 % + 300 Kč prováděná k 1. lednu 2022.

Rent, na které vznikl nárok od 1. ledna 2022, se měla týkat až další pravidelná valorizace k 1. lednu 2023. Jenže je tu mimořádná valorizace na základě nařízení vlády č. 138/2022 Sb.

A to volí jiné přechodné mechanismy než předchozí valorizační nařízení vlády:

Náhrada za ztrátu na výdělku a náhrada nákladů na výživu pozůstalých, upravené prostřednictvím valorizace průměrného výdělku o 8,2 %, přísluší od 1. června 2022, pokud právo na tyto náhrady vzniklo před tímto dnem. Tak tomu bylo vždy, že se valorizace týkala jen rent, na které vznikl nárok přede dnem, k němuž se provádí valorizace.

Jenže ust. § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 138/2022 Sb. říká, že úprava náhrady za ztrátu na výdělku a náhrady nákladů na výživu pozůstalých se provede i v případě, že právo na tyto náhrady vznikne v období od 1. června 2022 do 31. prosince 2022. Takže všechny renty, na které vznikl nárok letos (v r. 2022), v průběhu letošního roku, ať už na ně vznikl nárok před poslední valorizací (před 1. 6. 2022), nebo vznikne do konce letošního roku, budou valorizovány podle popsaného mechanismu valorizace průměrného výdělku o 8,2 %, ale ani zpětně se jich nebude týkat valorizace provedená též letos, a to od 1. ledna 2022 (o 1,3 % + 300 Kč).

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.