Hlavní navigace

Penzijní reforma z pohledu nezávislých odborníků

5. 8. 2005
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

V uplynulých týdnech jsme vám představili vize našich demokratických stran o reformě důchodového systému, bez které by systém vytvořil do sta let dluh ve výši 260 % HDP. Jsou podle nezávislých odborníků plány politických stran vůbec reálné? Existuje ideální systém?

Penzijní systém sám o sobě představuje spleť odborných termínů, vzorců, výjimek, modelů, prognóz apod. Každá současná politická strana má vlastní představy o tom, jak má penzijní systém vypadat, a po volbách plánuje zavádět nové prvky, které byly mnohdy již aplikovány v zahraničí, avšak u nás prozatím známé nejsou. Získání alespoň přibližné představy o námi preferovaném systému je užitečné zejména proto, že naše účast v následujících volbách pravděpodobně v celé této věci rozhodne na dlouhá léta dopředu.

Z těchto důvodů jsme vám v uplynulých týdnech představili reformní plány třech našich relevantních demokratických stran (ODS, KDU-ČSL a ČSSD). V tomto článku vám v návaznosti na předešlé texty zprostředkujeme výsledné závěry Výkonného týmu, jehož vznik podnítila sama vláda ČR na podzim 2004 a jehož úkolem bylo připravit odborné a nestranné materiály týkající se plánů reforem důchodového systému, vycházejících ze zadání jednotlivých politických stran. Závěrečnou zprávu lze tedy vnímat především jako apolitický materiál.

Obecná pravidla fungování důchodového systému

Zpráva ve svém závěru konstatovala několik obecných pravidel, která platí napříč ideologickými a politickými pohledy na důchodový systém:

  • Základními rozdíly mezi průběžným (PAYG, princip prvního pilíře systému) a fondovým (FF, princip druhého pilíře) financováním důchodového systému jsou různě závislé výnosy. V PAYG systému jsou výnosy závislé na demografickém vývoji a výnosy FF systému na finančních trzích, míře a způsobu regulace a výše administrativních nákladů.
  • PAYG a FF systémy se dále liší z hlediska citlivosti na rizika. Kombinací obou metod financování lze tudíž demografická i finanční rizika důchodového systému snížit.
  • Ve fondově financovaných systémech hraje významnou roli institucionální prostředí, což znamená, že významnou roli sehrává míra a způsoby regulace finančních trhů, které zase ovlivňují efektivitu FF systému, jež je vázána na administrativní náklady.
  • Neexistuje ideální důchodový systém vzhledem k tomu, že výhody PAYG oproti FF financování jsou kompenzovány nevýhodou PAYG oproti FF v jiných oblastech.
  • Základním předpokladem celé reformy je dlouhodobé strategické rozhodnutí, které musí být učiněno politicky, aby byla zaručena stabilita systému v čase, a tím se umožnilo občanům, aby svá ekonomická rozhodnutí činili dlouhodobě a racionálně.
  • Zásadní úlohu sehrává informovanost občanů.
  • Reforma důchodového systému musí hledět směrem na dlouhodobý časový horizont až příštích sta let a počítat s probíhajícím procesem stárnutí populace, který bude kulminovat kolem roku 2050.
  • Stávající systém je dlouhodobě neudržitelný, neboť jeho současné přebytkové hospodaření je pouze dočasné.
  • Je nutné zvyšovat věkovou hranici pro odchod do důchodu.

Jak bychom skončili bez reformy?

Nezměnil-li by se stávající důchodový systém a jeho parametry, byl by v takovém případě jeho deficit dlouhodobě na úrovni 4 – 5 % HDP ročně (jen v loňském roce by to představovalo částku přibližně 130 miliard korun), což by znamenalo, že bychom kvůli důchodovému systému vytvořili do roku 2065 dluh ve výši 110 % HDP a do roku 2100 až 260 % HDP! Takováto míra zadlužení by na finančních trzích výrazně zdražila zapůjčované prostředky.

Významnou úlohu by sehrála zejména valorizace výše důchodů vzhledem k vývoji cenové hladiny a příjmů domácností. Zpráva zároveň upozorňuje na to, že účetní změny provedené současnou vládnou (převedení 2 % z pojištění nezaměstnanosti na důchodové pojištění) jsou nedostatečné a nepředstavují řešení pro dlouhé období.

Porovnání variant reforem jednotlivých stran

V zprávě samé se konstatuje, že porovnání jednotlivých variant zadaných politickými stranami je nesnadným úkolem, neboť každá z nich představuje komplexní návrh řešení reformy a izolované vytržení jednoho dílčího parametru nebo ukazatele by mohlo znamenat zjednodušení. Obecně ve všech třech variantách (KDU-ČSL, ČSSD a ODS) funguje princip „něco za něco“. Varianta ČSSD, obdobně jako varianta KDU-ČSL, dosahuje rovnováhy v důchodovém systému snížením náhradového poměru pro většinu obyvatel (poměr důchodu a mzdy). ODS jde cestou rovného důchodu na úrovni pětiny průměrné mzdy výměnou za významné snížení pojistné sazby.

Dalším aspektem reforem je omezování solidarity a posilování ekvivalence mezi objemem naspořených prostředků na důchod a velikostí důchodu jako takového. Paradoxně nejméně solidární je varianta ČSSD, v jejímž důsledku se v dlouhém období propadá pod práh chudoby nejvyšší procento obyvatel. Varianty ODS a KDU-ČSL naopak dále prohlubují již tak vysokou míru solidarity ve státním pilíři. Nicméně platí, že snížením pojistné sazby dávají možnost vyvázat se částečně ze státního pilíř a příjmově silnější skupiny si tak mohou zvýšit důchod mimo státní průběžný systém.

Rozdílná je i důvěra ve stabilitu kapitálových trhů. Varianta KDU-ČSL projevuje víru v dlouhodobou stabilitu kapitálových trhů a předpokládá, že jejich rozkolísanost nebude mít dlouhodobé dopady na hodnotu důchodů. Varianta ODS zase spoléhá na racionalitu občanů. Ti se podle občanských demokratů prostřednictvím kapitálových trhů dobrovolně a sami zajistí na stáří. Obě varianty tedy umožňují občanům financovat jejich důchody z více zdrojů a diverzifikovat rizika zajištění na stáří. Naproti tomu sociálnědemokra­tické představy o reformě toto neumožňují a občanům nezbývá nic jiného než státní průběžný systém.

Ekonomické dopady

Ekonomické dopady si uveďme v několika grafech, které je poměrně zřetelně vyjadřují (zdroj: Závěrečná zpráva).

Porovnání výdajů důchodových systémů

Výdaje

Porovnání věkových hranic pro odchod do důchodu – muži

skoleni_27_5

Hranice

Porovnání věkových hranic pro odchod do důchodu – ženy, 2 děti

Hranice-ženy

Saldo důchodového systému

Saldo důchodového systému

Anketa

Která varianta důchodové reformy je vám nejbližší?

44 %
8 %
48 %
Odpovědělo 202 čtenářů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).