Hlavní navigace

Jak na paušální výdaje na dopravu?

1. 8. 2014
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Paušální výdaje na dopravu byly primárně zavedeny do zákona za účelem snížení administrativní náročnosti. Je tomu opravdu tak?

Nicméně institut paušálu na dopravu je právním ustanovením daní z příjmů, který bohužel nebyl recipročně zapracován pro DPH. V případě využití paušálních výdajů na dopravu u plátců DPH se nebude jednat o snížení administrativní náročnosti, neboť plátce DPH bude muset vést knihu jízd pro potřeby DPH.

Mnohem častěji slouží tyto paušální výdaje na dopravu jako daňový optimalizační nástroj. Paušální výdaje na dopravu jsou vymezeny v § 24 odst.2 písm. zt), Zákona o daních z příjmů.

V tomto článku se zaměříme především na to, jak si optimalizovat svoji daňovou povinnost pomocí paušálních výdajů na dopravu a zároveň si objasníme některé základní skutečnosti, které jsou často chápány nesprávně a daňoví poplatníci v nich dělají zbytečné chyby.

Uplatnění paušálních výdajů na dopravu

Pokud nechcete uplatňovat skutečně vynaložené náklady na dopravu motorovým vozidlem nebo je pro vás výhodnější skutečné náklady neuplatňovat, tak máte dle zákona možnost uplatnit základní výši paušálu na dopravu ve výši 5000 Kč, respekt. 4000 Kč (při použití motorového vozidla fyzickou osobou i pro soukromé účely) za jednotlivý měsíc a za jedno motorové vozidlo. Paušální výdaj na dopravu je možno uplatnit nejvýše za 3 vlastní motorová vozidla.

Daňový poplatník může použít paušální výdaje na dopravu bez ohledu na výši výdajů skutečně vzniklých. Během roku však nelze u jednoho motorového vozidla kombinovat různé způsoby výdajů. Vždy je potřeba na konci roku analyzovat skutečné náklady a zvolit variantu, která je pro daňového poplatníka výhodnější.

Pro účely paušálních výdajů na dopravu se za motorová vozidla považují vozidla následujících kategorií:

  • L – motorová vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly,
  • M – motorová vozidla, které mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu osob,
  • N – motorová vozidla, které mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu nákladů.

Paušální výdaj na dopravu zahrnuje výdaje na pohonné hmoty a parkovné, tzn. nelze v tomto případě uplatňovat ještě skutečnou výši spotřebovaných pohonných hmot ani náhradu výdajů za spotřebované pohonné hmoty.

Podmínky použití paušálních výdajů na dopravu

ZDP umožňuje využít paušální výdaje na dopravu, pokud daňový poplatník:

  1. Využíval v daném kalendářním měsíci příslušné motorové vozidlo k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů,
  2. Nepřenechal ani po část příslušného kalendářního měsíce k užívání jiné osobě,
  3. Jedná se o motorová vozidla zahrnutá nebo nezahrnutá do obchodního majetku nebo v nájmu.

Ad 1)

Paušální výdaje na dopravu mohou použít ve svém daňovém přiznání fyzické osoby při používání motorového vozidla v souvislosti s dosahováním příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (dále jen „§ 7“) a příjmů z pronájmu (dále jen „§ 9"), pokud vedou účetnictví nebo daňovou evidenci. V případě, že využívá fyzická osoba celkové paušální výdaje procentem z příjmu, nemůže využít paušální výdaje na dopravu.

Použití paušálních výdajů na dopravu není omezeno pouze na fyzické osoby s příjmy podle § 7 a § 9, ale mohou je za předpokladu splnění stanovených podmínek použít i právnické osoby.

Ad 2)

Pro uplatnění paušálního výdaje na dopravu musí být dodržena zásada, že vozidlo nebylo přenecháno k užívání jiné osobě, a to ani po část příslušného kalendářního měsíce. Za přenechání motorového vozidla k užívání jiné osobě se nepovažuje uskutečnění pracovní cesty spolupracující osobou nebo zaměstnancem, který motorové vozidlo nevyužívá i pro soukromé účely.

U právnických osob nelze nikdy použít krácený paušální výdaj na dopravu. Pokud by byl totiž automobil poskytnut zaměstnanci i k soukromým účelům (např. manažerský automobil), tak by byla porušena jedna z omezujících podmínek pro uplatnění paušálních výdajů na dopravu, že poplatník nepřenechá motorové vozidlo ani po část příslušného měsíce  k užívání jiné osobě. V tomto případě nemůže zaměstnavatel použít u tohoto „manažerského vozidla“ paušální výdaj na dopravu.

Ad 3)

Zákon umožňuje použít paušální výdaje na dopravu v případě motorových vozidel zahrnutých do obchodního majetku, nezahrnutých do obchodního majetku, v nájmu formou operativního nebo finančního leasingu.

Pokud se jedná o vlastní motorové vozidlo zahrnuté v obchodním majetku poplatníka, případně motorové vozidlo pořízené formou operativního nebo finančního pronájmu, může si poplatník k paušálním výdajům na dopravu uplatňovat ještě jako daňové uznatelné výdaje skutečně vynaložené náklady na opravy vozidla, jeho pojištění, silniční daň, nájemné či odpisy a ostatní náklady spojené s provozem automobilu s výjimkou krátkodobého parkovného.

U vozidla nezahrnutého do obchodního majetku nelze v případě použití paušálního výdaje na dopravu uplatnit ještě náhradu výdajů za spotřebované pohonné hmoty při služebních cestách. A nově od roku 2014 není možné uplatnit ani sazbu základní náhrady podle skutečně ujetých kilometrů.

Krácení paušálního výdaje a ostatních výdajů spojených s automobilem – fyzická osoba

Používá-li daňový poplatník (fyzická osoba) některé motorové vozidlo, u něhož uplatňuje paušální výdaj na dopravu, pouze zčásti k dosažení, zajištění a udržení zdanitelného příjmu, lze na takové motorové vozidlo uplatnit krácený paušál ve výši 4000 Kč.

Pokud daňový poplatník u některého vozidla uplatní krácený paušální výdaj na dopravu, potom se u ostatních vozidel předpokládá, že je užívá výlučně k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. To znamená, že i kdyby v uvedeném případě poplatník použil i druhé a třetí vozidlo k soukromé spotřebě, má se pro účely ZDP za to, že je použil pouze k podnikání a může tedy u nich uplatnit nekrácený paušální výdaj na dopravu.

Tato skutečnost má velký dopad především u automobilů, které jsou zahrnuty  v obchodním majetku a nebo jsou v pořízeny na operativní nebo finanční leasing. Daňový poplatník (fyzická osoba), který uplatňuje krácený paušální výdaj u vozidla, které používá k dosažení, zajištění a udržení zdanitelného příjmu pouze zčásti, bude uplatňovat krácení ostatních souvisejících výdajů (např. opravy automobilu, přezutí pneumatik, pojištění apod.) a to v poměru 80:20 (tj. 20% bude nedaňový náklad).

Dále je daňový poplatník povinen při odpisování hmotného majetku, který je pouze zčásti používán k zajištění zdanitelného příjmu, zahrnout do výdajů k zajištění zdanitelného příjmu poměrnou část odpisů. Při odpisování silničního motorového vozidla, u kterého je poplatník povinen uplatnit krácený paušální výdaj na dopravu, se poměrnou částí odpisů rozumí 80 % odpisů.

FIN21

Na základě výše uvedeného je toto výhodné za situace, kdy podnikatel používá pro služební a soukromé účely tři automobily. V tomto případě podnikatel krátí výdaje pouze u jednoho automobilu. Zde je totiž důležitá fikce, podle které se u fyzických osob v případě kráceného výdaje u jednoho vozidla považují ostatní motorová vozidla (max. 2) za vozidla užívaná výlučně k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.

Příklad – fyzická osoba

V případě, že v daném kalendářním měsíci bylo motorové vozidlo použito fyzickou osobou ke služebním účelům jenom jeden den a tato služební cesta byla v délce 50 km a výdaje na pohonné hmoty se pohybovaly kolem 150 Kč, pro daňové účely lze uplatnit výdaj ve výši zákonem stanoveného měsíčního paušálu, tj. 5000 Kč, resp. 4000 Kč (při použití automobilu i k soukromém účelům). Daňová úspora by byla při použití základního paušálního výdaje na dopravu ve výši cca 730 Kč (4850*0,15). Během roku však nelze u jednoho motorového vozidla kombinovat různé způsoby výdajů. Vždy je potřeba na konci roku analyzovat skutečné náklady a zvolit variantu, která je pro daňového poplatníka výhodnější.

Autor článku

Autor pracuje ve společnosti Accace na pozici Tax Consultant.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).