Hlavní navigace

Otcovská dovolená náleží biologickému otci i náhradnímu rodiči. Jaké jsou podmínky jejího čerpání?

16. 9. 2022
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com
Jelikož péče o novorozence vyžaduje zejména v prvních dnech a týdnech jeho života spoustu času a energie, využívá dnes mnoho tatínků možnost čerpání otcovské dovolené. Díky otcovské poporodní péči se matka dítěte může lépe přizpůsobit své nové životní roli a vypořádat se s případnými počátečními potížemi spojenými s uspokojováním potřeb potomka. Pro zajištění finanční podpory v tomto období pak stát vyplácí tzv. otcovské dávky.

Co je otcovská dovolená

Po narození potomka má každý otec právo zůstat s matkou dítěte doma, aby jí pomohl s péčí o novorozence během prvních dnů jeho života. V rámci tohoto volna náleží tatínkovi příspěvek na otcovskou poporodní péči neboli otcovskou dovolenou. Během této doby čerpají příspěvky od státu oba rodiče, takže nejen otec, ale zároveň i matka, která pobírá peněžitou pomoc v mateřství, jež se vyplácí 28 týdnů. Cílem otcovské dávky je pak finančně zabezpečit rodinu v okamžiku, kdy tatínek zůstává doma, aby pomohl s péčí o potomka, čímž přichází na určitou dobu o příjem ze zaměstnání.

Podmínky nároku

Všechny podmínky nároku na dávku otcovské poporodní péče upravuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.Tento příspěvek náleží ekonomicky aktivním tatínkům nebo pojištěncům (mužům i ženám), kteří převzali dítě do péče. Musí přitom splňovat podmínku účasti na nemocenském pojištění, a to nejméně v rozsahu 3 měsíců bez přerušení. V rámci pracovněprávních vztahů odvádí za zaměstnance zálohy na toto pojištění zaměstnavatel, osoba samostatně výdělečně činná si je hradí sama.

Pro čerpání příspěvku je také nezbytné, aby byl otec zapsán v rodném listě dítěte, avšak nemusí být sezdán s jeho matkou. Další důležitou podmínkou, kterou musí otec splňovat, je nástup na otcovskou dovolenou v období šesti týdnů od narození potomka. V případě náhradního rodiče, jenž byl stanoven příslušným orgánem, je to šest týdnů od převzetí dítěte do péče, přičemž je nutné, aby toto dítě nebylo starší 7 let. Den nástupu na otcovskou dovolenou si rodič zvolí sám na základě svých potřeb a možností.

Jak dlouho trvá otcovská dovolená

Do konce roku 2021 byla otcovská dovolená 7 pracovních dní, pro rok 2022 však vláda schválila její prodloužení, a nyní tak trvá otcovská dovolená 14 dní. Takto nastavená délka otcovské dovolené se odborně nazývá podpůrčí doba a měla by stačit na zajištění pomoci matce v začátku mateřství, kdy je péče o novorozené dítě nejnáročnější. To samé platí také pro pojištěnce, který na základě rozhodnutí příslušného orgánu převzal dítě do péče, jež má nahrazovat péči rodičů. Je-li dítě v den porodu hospitalizováno v nemocnici, je délka otcovské dovolené prodloužena o dobu trvání této hospitalizace.

Jak zažádat o otcovskou dovolenou

Žádost o otcovskou dovolenou podává zaměstnanec svému zaměstnavateli před nástupem prostřednictvím speciálního tiskopisu. Zaměstnavatel je následně povinen po skončení podpůrčí doby tuto skutečnost nahlásit na okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ). Osoba samostatně výdělečné činná si vyřizuje všechny náležitosti pro získání příspěvku na OSSZ sama.

Aby mohla být schválena otcovská dovolená, formulář je potřeba vyplnit a odevzdat ještě před plánovaným nástupem na čerpání dávky. Formulář pro otcovskou dovolenou je k dispozici v elektronické formě na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení nebo na kterékoliv pobočce OSSZ v tištěné podobě. Zaměstnanec v něm vyplní údaje týkající se jeho osoby a předá ho zaměstnavateli, který vyplní zbývající položky. V některých případech je potřeba k formuláři s žádostí přiložit ještě určité doklady:

  • Pokud bylo nutné dítě nebo matku ze zdravotních důvodů po porodu hospitalizovat, je potřeba doložit při žádosti také potvrzení o hospitalizaci.
  • V případě, že se dítě narodilo v zahraničí, musí otec dodat potvrzení o otcovství, kterým je například rodný list potomka.
  • Osoby, které byly stanoveny jako náhradní rodiče, předloží v rámci žádosti rozhodnutí o svěření dítěte do péče vydané příslušným orgánem.

Kdy se vyplácí otcovská dovolená

O nároku na čerpání otcovské dovolené včetně její výše rozhoduje příslušná OSSZ. Proces řízení se zahájí ve chvíli, kdy na OSSZ doputuje žádost. Pokud je žadateli nárok na dávky uznán, posílají se mu finanční prostředky zpětně, a to do jednoho měsíce od zahájení zmíněného řízení. Délka celého procesu se pak odvíjí od toho, zda byly ve formuláři všechny údaje vyplněny správně a dodány veškeré potřebné doklady.

Zároveň s výplatou příspěvku žadateli přijde také písemné oznámení, ve kterém jsou zahrnuty všechny informace o čerpání otcovské dávky (tzn. výše denního vyměřovacího základu, vyplacená částka a doba, za niž je dávka pobírána). Peníze jsou připsány buď na bankovní účet, který žadatel uvedl v žádosti, nebo prostřednictvím poštovní poukázky. Nastanou-li důvody pro zamítnutí žádosti, je toto oznámení zasláno poštou na adresu žadatele společně s vysvětlením, proč se tak stalo.

Výše otcovské dovolené

Výše dávky za čerpání otcovské poporodní péče se odvíjí od redukovaného denního vyměřovacího základu, který se používá také pro výpočet peněžité pomoci v mateřství. Vyměřovací základ se zjišťuje pomocí redukčních hranic, které stanovují, kolik procent z příjmů se započítá do základu, a dále z průměrného hrubého měsíčního příjmu za posledních 12 kalendářních měsíců. Výše příspěvku pak činí 70 procent tohoto základu.

CHP22

Redukční hranice pro rok 2022 nabývají následujících hodnot:

  • první redukční hranice: 1297 korun,
  • druhá redukční hranice: 1946 korun,
  • třetí redukční hranice: 3891 korun.

Otcovská dovolená: výpočet

Výpočet otcovské dovolené lze tedy vyjádřit jako průměrný hrubý měsíční příjem za posledních 12 měsíců × 12 / 365 snížený o redukční hranici. V případě první redukční hranice se do dávek započítá 100 procent, u druhé hranice 60 procent, pro třetí hranici je to 30 procent. Příjmy nad třetí redukční hranici se nezapočítávají. Je-li pro vás však výpočet příliš složitý, pomůže vám zjistit, jak vysoká bude vaše otcovská dovolená, kalkulačka.

Jak požádat o otcovskou dovolenou?
Žádost podává zaměstnanec svému zaměstnavateli prostřednictvím formuláře, který nalezne v elektronické podobě na webu České správy sociálního zabezpečení nebo v tištěné verzi na pobočce OSSZ. V tomto tiskopise vyplní údaje, které se týkají jeho osoby, předá jej zaměstnavateli a ten následně vyplní zbývající položky. Po uplynutí podpůrčí doby odešle zaměstnavatel formulář na příslušnou OSSZ.
Jak je placená otcovská dovolená?
Výše příspěvku na otcovskou dovolenou se stanovuje na základě redukčních hranic a průměrného měsíčního hrubého příjmu žadatele za posledních 12 kalendářních měsíců. Z toho důvodu bude každý tatínek pobírat jinou výši dávek. Pro rychlý a snadný výpočet otcovské dovolené je možné použít online kalkulačku.
Od kdy platí otcovská dovolená?
Dávky za otcovskou poporodní péči může otec čerpat v období prvních šesti týdnů od narození potomka. Pojištěnec, jenž na základě rozhodnutí soudu o dítě pečuje, tak může učinit během prvních 6 týdnů od chvíle, kdy mu bylo dítě svěřeno do péče. Samotná podpůrčí doba pak trvá 14 dnů a konkrétní den nástupu na otcovskou dovolenou si daný rodič či pečovatel volí sám.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).