Hlavní navigace

Naučte se řídit finanční rizika

Lukáš Kracík

Vysvětlíme si pojem řízení rizik, poukážeme na výhody, definujeme jednotlivé fáze procesu a rozčleníme rizika do skupin.

Doba čtení: 5 minut

V úvodu článku nebude na škodu vysvětlit pojem riziko. Riziko představuje odchylku skutečného stavu od toho plánovaného, možnost ztráty nebo jinou nepříznivou událost, která má potenciál narušit schopnost organizace plnit svou funkci. S pojmem riziko se také pojí pojem nejistota, která představuje určitou nepředvídatelnost ve vybrané situaci, pod kterou si třeba můžeme představit vývoj měnového páru USD/CZK.

Těžko dneska přesně říci, jaká bude úroveň kurzu za tři měsíce, půl roku nebo rok, proto je tato situace pro jakoukoliv organizaci riziková, pokud nevyužívá zajištění pomocí různých finančních instrumentů například v podobě derivátů. Tip: Co jsou to finanční deriváty a jak s nimi obchodovat?

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Ilustrační obrázek

Důvod vzniku řízení rizik

Riziko bylo vždy součástí finančních aktivit, ale až v devadesátých letech dvacátého století se stalo řízení rizik (také risk management) klíčovou funkcí v rámci bank a dalších finančních institucí. Hlavním důvodem pro růst jeho významu byly masivní ztráty některých velkých globálních společností v devadesátých letech, které donutily finanční instituce klást větší důraz na řízení rizik. Také všudypřítomná globalizace, konsolidace, komplikovanost produktů a stále sofistikovanější požadavky zákazníků vedly k většímu důrazu na zajištění, které by omezilo ztráty vzniklé v důsledku nepříznivých podmínek na trhu, selhání obchodní protistrany, nevhodné kontroly, špatného nastavení systémů a v neposlední řadě také lidského prvku, který vždy hraje svou důležitou roli.

Tyto faktory vedly ke zvýšení regulace ve finančním světě, což znamená, že bankovní či jiné finanční instituce musí dodržovat principy smluv z Basileje, které jsou obecně známé jako BASEL I, II a nyní také III. Cílem těchto smluv je posilování vnitřní kontroly, zvyšování transparentnosti, zveřejňování finančních informací a zajištění efektivního dohledu, který zajistí řádné fungování bankovních a finančních trhů. To zahrnuje identifikaci a kvantifikaci různých potencionálních rizik dopředu, stejně jako vytváření a provádění efektivního procesu řízení rizik.

Co je řízení rizik?

Řízení rizik je primárně zaměřeno na snižování důsledků všech potencionálních vnitřních a vnějších událostí, které mohou negativně ovlivnit podnikání. Měl by to být určitý soubor nepřetržitých a stále se rozvíjejících procesů, které jsou aplikované přes celou organizaci a měly by tak řešit metodicky všechna rizika minulých, současných a budoucích aktivit. Obecně řečeno řízení rizik zajišťuje, že organizace zná a chápe rizika, kterým je vystavena. Řízení rizik také zaručuje, že si organizace vytváří a implementuje určitý plán, aby zabránila ztrátám nebo co nejvíce snížila jejich dopad, pokud by ke ztrátám skutečně došlo. Tento plán v sobě zahrnuje strategie a techniky pro rozpoznání a postavení se těmto hrozbám. Ve výsledku nemusí být dobré řízení rizik vůbec drahé nebo časově náročné.

Výhody řízení rizik

Řízení rizik poskytuje jasný a strukturovaný přístup k identifikaci rizik. Mít jasnou představu o všech rizicích umožňuje organizaci stanovit a určit své vlastní priority a přijmout vhodná opatření ke snížení ztrát. Mezi výhody tohoto přístupu můžeme zahrnout úsporu času, ochranu příjmů, majetku, dobré pověsti a image organizace, zvýšení stability provozu, snížení závazků, posílení schopnosti připravit se na různé události a jistě by se našlo mnoho dalších příkladů, které bychom mohli zařadit mezi výhody využití řízení rizik.

Proces řízení rizik

Proces řízení rizik v sobě zahrnuje několik fází, které si pro lepší přehlednost rozdělme na pět základních:

 1. Identifikace rizik – nalezení rizik a jejich kategorizace,
 2. Ohodnocení rizik - posouzení významu rizik a jejich dopadu na organizaci,
 3. Kvantifikace rizik - výpočet velikosti potencionálních rizik,
 4. Řízení rizik - vyhnutí, přemístění, přijmutí nebo snížení dopadů rizik,
 5. Sledování a kontrola rizik - kontrola dodržení plánu řízení rizik.

Identifikace a ohodnocení rizik

Mezi nejzákladnější metody řízení rizik patří identifikace na různých úrovních. Manažeři mohou identifikovat rizika díky zobrazení minulých trendů, rozhovorům s pracovníky na různých pozicích nebo pomocí techniky brainstormingu při posuzování různých aspektů věci. Mezi nejčastější kategorie rizik patří Finance, Lidské zdroje, Stroje a zařízení a Akcionáři. Manažeři mohou používat různé typy analýz rizik v rámci jejich identifikace a kategorizace. Jakmile jsou rizika identifikována, nejlepší následující krok je jejich dokumentace a vytvoření seznamu. Je také důležité posoudit dopad rizik. Analýza rizik pomáhá při posuzování závažnosti rizik a metod jejich řešení. To znamená, že analýza rizik pomáhá nastínit většinu plánů pro jejich řízení.

Kvantifikace a řízení rizik

Po analýze rizik je dalším krokem vytvoření plánu řízení rizik. Tento plán obsahuje rizika a podrobnosti o tom, jak se s nimi vypořádat. Metody, které se zabývají různými riziky, jsou založeny na jejich kvantifikaci. Posouzení rizik se provádí pomocí číselné stupnice a měří dopad různých rizik. Výsledkem je graf, kde každé riziko nese svou kvantifikaci proti konstantě. Na základě kvantifikace rizik manažeři můžou snadněji rozhodnout, jak je budou řídit.

Plán řízení rizik vysvětluje postup u každého identifikovaného rizika. Můžeme si všimnout, že není možné identifikovat úplně efektivně všechny existující rizika. Některá rizika jsou neočekávaná a musejí být řízena na základě okamžitého posouzení. Řízení identifikovaných rizik může jít přes čtyři základní možnosti:

 1. Vyhnutí se riziku částečně nebo úplně,
 2. Přemístění rizika na třetí stranu, která je lépe vybavena k jeho zvládnutí,
 3. Přijmutí rizika obvykle v případech, kdy zisky převyšují negativní dopady,
 4. Snížení negativních dopadů rizika.

Sledování a kontrola rizik

Pouhé vytvoření a implementace plánu řízení rizik nestačí. Stejně jako u jiných systémů je nutné mít vytvořenou kontrolu, která prokáže, že nastavené cíle se nezměnily a ani nejsou nijak ohroženy. Kontrola plánu řízení rizik je podobná auditu u jakéhokoliv obecného projektového plánu. Cílem plánu řízení rizik je vidět jeho efektivnost a žádné negativní ovlivnění nastavených cílů organizace.

dan_z_prijmu

Druhy podnikatelských rizik

Podnikatelská rizika by se jistě dala rozřadit do mnoha různých skupin, ale pro potřeby článku proveďme rozdělení do šesti skutečně základních:

 1. Tržní riziko - vyplývá z kolísání tržních hodnot nebo výnosů z aktiv,
 2. Skupinové riziko – vyplývá z možného dopadu rizik jednotlivých částí organizační skupiny nebo jejich vlastních aktivit,
 3. Úvěrové riziko – nastává při nesplnění povinností a závazků protistrany,
 4. Operační riziko – realizuje se při nedostatcích nebo selháních vnitřních procesů, lidí a systémů, nebo na základě vnějších událostí,
 5. Riziko likvidity – vyplývá z nedostatečných finančních zdrojů organizace pro splnění vlastních závazků v okamžiku jejich splatnosti,
 6. Reputační riziko – vzniká v důsledku negativní publicity, která má negativní vliv na tržní hodnotu a pozici na konkurenčním trhu.

V rámci velkých organizací je běžné, že pro každou skupinu rizik existují specializovaná oddělení, která se o ně starají. V případě menších společností bude spíše docházet k různým propojováním skupin rizik, protože samozřejmě vše je stále i o penězích, které si tyto činnosti pro svůj život chtě nechtě žádají.

Našli jste v článku chybu?