Hlavní navigace

Na chráněný účet exekutor nedosáhne. Jak jej založíte a jak bude fungovat?

22. 6. 2021
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Speciální bankovní účet, na kterém budete moci mít během exekuce nezabavitelné prostředky, si založíte už od července.

Od 1. července 2021 si mohou dlužníci v exekuci u bank založit tzv. chráněný účet. Ten má garantovat, že nepřijdou o tzv. nezabavitelné minimum, které jim má zbýt na živobytí. Exekutor na tyto prostředky nedosáhne.

Chráněný účet

Chráněný účet je speciální účet pro fyzické osoby v exekuci, které mají svůj platební účet obstavený. Na chráněném účtu je možné disponovat pouze s tzv. chráněným příjmem. Založit si můžete jen jeden jediný, a to pouze u banky, kde máte obstavený běžný účet. Smyslem je umožnit i povinným v exekuci používat bezhotovostní platby a zajistit, aby jim částka nezabavitelného minima zůstala opravdu k dispozici. Na chráněný účet se totiž nevztahuje exekuce.

Co je chráněný příjem?

Chráněným příjmem je:

 • mzda, plat, odměna z dohod mimo pracovní poměr, odměna za pohotovost, odměna členů zastupitelstva, odstupné a podobná plnění vyplácená v souvislosti se skončením zaměstnání, služebního poměru nebo výkonu veřejné funkce, peněžitá plnění věrnostní a stabilizační povahy vyplacená ve spojitosti se zaměstnáním, náhrada výdělku v dočasné pracovní neschopnosti a náhrada výdělku po jejím skončení,
 • pohledávky fyzických osob – podnikatelů z podnikatelské činnosti, pohledávky autorské odměny nebo z práv umělců nebo z práv původců předmětů průmyslového vlastnictví,
 • důchody,
 • výživné,
 • dávky státní sociální podpory a pěstounské péče, náhrada mzdy nebo platu, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, stipendia, podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, peněžité dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, náhradní výživné, daňový bonus, příspěvek na bydlení, výživné na nezaopatřené dítě,
 • dávky vyplývající ze smlouvy o výměnku,
 • výsluhový příspěvek vojáků z povolání nebo příslušníků bezpečnostních sborů, příplatek k důchodu ke zmírnění křivd způsobených komunistickým režimem a příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu dle zák. upravujícího ocenění účastníků národního boje a některých pozůstalých,
 • pohledávka náhrady od pojišťovny na nové vybudování nebo opravu budovy,
 • pohledávky nabyté jako substituční jmění = nabyté povinným v rámci dědictví, jež má podle nařízení zůstavitele přejít na svěřenského nástupce jako následného dědice (vyjma situací, kdy má povinný právo s pohledávkou volně nakládat nebo jde-li o výkon rozhodnutí/exekuci, kterým jsou vymáhány zůstavitelovy dluhy nebo dluhy spojené s nutnou správou věcí nabytých jako substituční jmění).

Výčet chráněných příjmů je dlouhý. To však neznamená, že dlužníkům zůstane celá výplata. O tom, kolik ze mzdy zůstane dlužníkovi a jeho rodině a kolik připadne věřitelům, rozhoduje částka tzv. nezabavitelného minima. Postup jejího stanovení najdete v článku Z červencové mzdy už bude zůstávat dlužníkům v exekuci zase více peněz.

Jak založíte chráněný účet?

Tento speciální účet nezaložíte jen s občankou a řidičákem, jako je tomu u běžného účtu. Jak už jsme zmínili, podmínkou je, abyste u dané banky měli obstavený běžný účet.

Dále musíte písemně požádat všechny strany, které vám vyplácí chráněný příjem, o potvrzení podle § 304d odst. 1 občanského soudního řádu (formulář potvrzení konečně zveřejnilo ministerstvo spravedlnosti 2.7. 2021). Nejčastěji tedy půjde o žádost směřovanou například na zaměstnavatele, Českou správu sociálního zabezpečení, osobu platící výživné apod.

Pokud máte více obstavených účtů a chráněné příjmy vám chodí na několik z nich, je třeba se ještě předtím s osobami, které vám vyplácejí chráněné příjmy, domluvit tak, aby vám všechny chráněné příjmy chodily na stejný obstavený účet (peněžnímu ústavu můžete určit jen jeden účet, z něhož vám bude na chráněný účet převáděn chráněný příjem), uvádí ve své zprávě Česká národní banka.

S tímto rozhodně nečekejte, protože například ČSSZ na webu uvádí, že každá změna způsobu výplaty je provedena zpravidla od druhého, nejpozději od třetího výplatního měsíce po datu doručení žádosti. Stejně tak musíte s nějakou lhůtou na zprocesování počítat např. u pojišťovny či zaměstnavatele a s přiměřeným předstihem byste měli o změnu požádat i plátce výživného.

Když získáte všechna potřebná potvrzení, musíte je zaslat exekutorovi nebo jinému orgánu, který vám obstavil účet. Konkrétně požádáte, aby podle § 304d odst. 3 občanského soudního řádu oznámil bance, která vede váš obstavený účet:

 • číslo bankovního účtu, z něhož vám je chráněný příjem vyplácen, a
 • číslo vašeho obstaveného účtu, z něhož vám bude na chráněný účet převáděn chráněný příjem.

Pokud máte na obstavený účet vedeno několik exekucí, které nařídilo několik různých exekutorů či orgánů, můžete o toto požádat kteréhokoli z nich.

Dále požádáte banku, která vede váš obstavený účet, aby vám zřídila chráněný účet. V této souvislosti identifikujete obstavený účet, ze kterého se vám bude na chráněný účet převádět chráněný příjem.

V čem je jiný

Chráněný účet se bude řídit stejnými pravidly jako váš obstavený účet, ale banka ho zřídí a povede zdarma. Ostatní případné poplatky (např. za papírové výpisy, zpoplatněné platební služby apod.) už se nepromíjejí.

Jak už jsme uvedli výše, chráněný účet není možné obstavit ani exekuovat. Banka nemůže proti chráněnému účtu započíst ani svou pohledávku za vámi, pokud nevznikla v souvislosti s chráněným účtem (poplatky za tento účet tedy strhnout může).

Podle centrální banky vám na chráněném účtu nemusí být umožněno čerpat úvěr nebo čerpání dalších služeb (např. sjednání cestovního pojištění).

Na chráněný účet se nedají přijímat všechny standardní platby. Připisují se sem jen:

 • chráněné příjmy, které přijdou z účtu, jehož číslo bylo na potvrzení od exekutora,
 • peníze, na které vám vznikne nárok vůči peněžnímu ústavu v souvislosti s chráněným účtem (např. úroky či vratky plateb hrazených kartou),
 • peněžní prostředky odpovídající trojnásobku životního minima jednotlivce, pokud jsou na vašem obstaveném účtu a nebyly vyplaceny už dříve.

Chráněný příjem, který byl z účtu uvedeného v potvrzení po zřízení chráněného účtu připsán na váš obstavený účet, bude podle centrální banky na chráněný účet připsán vždy do konce pracovního dne.

Zrušení chráněného účtu

V momentu, kdy váš obstavený účet přestane být postižen exekucí nebo bude zrušen, přestane i chráněný účet být následující den chráněným. Na vaši žádost vám tuto skutečnost banka potvrdí a vy byste měli toto potvrzení poslat osobám, které vám vyplácí chráněné příjmy.

V případě, že u této banky máte obstavený ještě jiný platební účet, můžete na výzvu banky (do dvou týdnů od jejího doručení) určit jiný obstavený účet, ze kterého budou na chráněný účet převáděny chráněné příjmy. Pak samozřejmě zůstává účet chráněným i nadále. V případě, že byste lhůtu propásli, přestane být následující den účet chráněným.

Číslo nově určeného obstaveného účtu musíte co nejdříve sdělit exekutorovi (či jinému orgánu, který obstavení nařídil), který ho sdělí osobám nebo institucím, které vám vyplácí chráněný příjem. Ty musí od následujícího dne posílat chráněný příjem na nově určený obstavený účet.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.