Hlavní navigace

Kdo má přesně nárok na sirotčí důchod?

12. 12. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Isifa.com
K tomu, aby osiřelé dítě získalo sirotčí důchod, je třeba, aby zesnulá osoba – rodič splnila potřebnou dobu důchodového pojištění.

Osobní a citovou ztrátu v důsledku smrti rodiče nic nevykompenzuje, zmírnit hmotné následky má sirotčí důchod. Na sirotčí důchod má nárok osiřelé nezaopatřené dítě po zesnulém rodiči (osvojiteli), nebo po osobě, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy (společné výchovy manželů). Nárok na sirotčí důchod nevzniká po pěstounovi nebo jeho manželovi.

Tento druh důchodu je přiznán vždy nezaopatřenému dítěti v případech, kdy zesnulé osobě byl vyplácen starobní či invalidní důchod, anebo zemřela následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Podmínka nároku na sirotčí důchod je také splněna, když zesnulá osoba sice nepobírala starobní či invalidní důchod, ale ke dni úmrtí získala alespoň polovinu doby pojištění potřebné pro vznik nároku na invalidní důchod nebo splnila podmínky nároku na starobní důchod.

Příklad č. 1: 

Otec dítěte zemřel ve věku 30 let, pracoval, nepobíral důchod. V posledních 10 letech před úmrtím získal 3 roky pojištění. Podmínkou pro nárok na invalidní důchod u osoby starší 28 let je získání 5 let pojištění v posledních 10 letech. Podmínku nároku na invalidní důchod ke dni úmrtí sice nesplnil, přesto nárok na sirotčí důchod vznikne – otec získal alespoň polovinu potřebné doby pojištění.

Příklad č. 2:

Matka zemřela ve věku 45 let. S dobou studia a dobou péče o dítě získala celkem 12 let pojištění. Od svých 30 let nepracuje, je v domácnosti. Jejímu 20letému synovi, který studuje vysokou školu (je tedy nezaopatřeným dítětem), nárok na sirotčí důchod nevznikl, protože matka nesplnila ke dni úmrtí podmínky na starobní důchod ani nezískala polovinu potřebné doby pro nárok na invalidní důchod, tedy 2,5 roku v posledních 10 letech před úmrtím nebo 5 let v posledních 20 letech před úmrtím.

Zmírněná podmínka potřebné doby pro nárok na sirotčí důchod na polovinu platí necelé 2 roky, od 1. 1. 2012. Osoby, kterým sirotčí důchod nebyl před 1. 1. 2012 přiznán pro nesplnění podmínky potřebné doby pojištění ze strany zesnulé osoby, si o něj mohou znovu požádat s tím, že nárok na přiznání sirotčího důchodu jim vznikne od 1. 1. 2012, pokud zesnulá osoba splnila alespoň mírnější podmínku doby pojištění, tedy ke dni úmrtí získala v rozhodném období alespoň polovinu potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod. Podmínkou je též to, aby dítě bylo stále nebo se stalo opětovně nezaopatřené.

Kdy je dítě nezaopatřené?

Za nezaopatřené dítě se považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté nejdéle však do 26 let, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání nebo se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz či z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopno vykonávat výdělečnou činnost.

Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené dítě také dítě, které je vedeno v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Od 1. 1. 2010 se za nezaopatřené dítě nepovažuje dítě, které pobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně. To v praxi znamená, že je-li dítě poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, nevzniká nárok na sirotčí důchod. Souběh sirotčího důchodu a invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně po dobu trvání nároku na tento důchod je možný pouze v případě, byl-li sirotčí důchod přiznán před 1. 1. 2010 dítěti, které ke dni 31. 12. 2009 pobíralo plný invalidní důchod.

Skutečnost, že dítě již nesplňuje podmínku nezaopatřenosti, je oprávněný nebo jiný příjemce povinen do 8 dnů písemně ohlásit ČSSZ.

Nárok na sirotčí důchod dále zaniká osvojením. Pokud oboustranně osiřelé dítě osvojí jen jedna osoba, zaniká nárok na ten sirotčí důchod, který náležel po osobě, kterou osvojitel nahradil. Dojde-li ke zrušení osvojení, vznikne nárok na sirotčí důchod znovu. Nárok na sirotčí důchod po osobě, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu, zaniká svěřením dítěte do výchovy jiné osoby nebo do společné výchovy manželů.

Potřebná doba pojištění zesnulé osoby

Obecná podmínka potřebné doby pojištění pro přiznání invalidního důchodu je u osob:

  • starších 28 let 5 roků;
  • ve věku od 26 let do 28 let 4 roky;
  • ve věku od 24 let do 26 let 3 roky;
  • ve věku od 22 let do 24 let 2 roky;
  • ve věku od 20 do 22 let 1 rok a
  • do 20 let věku méně než 1 rok.

Pro účely posouzení nároku na pozůstalostní důchody se podmínka potřebné doby pojištění zjišťuje z posledních deseti let před datem úmrtí.

Dále platí, že u lidí starších 38 let je podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod splněna i tehdy, pokud činí alespoň 10 let, které byly získány v období posledních 20 let před úmrtím. V případě pozůstalostních důchodů však podmínka získání 10 let pojištění v posledních 20 letech před úmrtím platí pouze u osob zemřelých po 31. 12. 2009.

Kolik činí výše sirotčího důchodu?

Výše základní výměry sirotčího důchodu je stejná jako u ostatních důchodů a činí v roce 2013 2330 Kč měsíčně. Výše procentní výměry sirotčího důchodu činí 40 % procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měla nebo by měla nárok zemřelá osoba v době úmrtí.

skoleni_8_6

Příklad č. 3: 

Zemřelý otec pobíral k datu úmrtí invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně ve výši 14 850 Kč měsíčně, z toho činila procentní výměra 12 520 Kč a základní výměra 2330 Kč. Zanechal po sobě dvě nezaopatřené děti. Výše sirotčího důchodu pro každé dítě bude činit 7338 Kč (40 % procentní výměry důchodu zemřelého tj. 5008 Kč a základní výměra 2330 Kč).

Použitá literatura: podle materiálů: Bez potřebné doby důchodového pojištění nárok na sirotčí důchod nevznikne, www.cssz.cz, 1. 11. 2013, Kolik činí sirotčí důchod a jak o něj žádat, www.cssz.cz, 8. 11. 2013

Anketa

S výplatou sirotčího důchodu:

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).