Hlavní navigace

Komise pro cenné papíry: Povinnosti a pravomoci

7. 2. 2006
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Komise pro cenné papíry dohlíží na kapitálový trh. V rámci své působnosti plní ale též další úkoly a má rozsáhlé pravomoci. Do zorného pole Komise se může dostat každý, kdo obchoduje na kapitálovém trhu. Komise může udělit nebývalé sankce – až 100 mil. Kč.

Podíváme se, jak je v právním řádu definována Komise pro cenné papíry a jaké jsou její úkoly a oprávnění. K tomu nám poslouží výklad ustanovení zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry, ve znění pozdějších předpisů.

Komise je zřízena jako správní úřad pro oblast kapitálového trhu. Jejím posláním je posilovat důvěru investorů a emitentů investičních nástrojů v kapitálový trh. Cílem Komise je přispívat k ochraně investorů a k rozvoji kapitálového trhu a podporovat osvětu v této oblasti. Komise má své sídlo v Praze.

Chcete efektivně obchodovat na kapitálových trzích? Čtěte seriál o technické analýze.

Zákonem stanovená působnost Komise

Komise

 1. vykonává státní dozor v rozsahu stanoveném zákonem a právními zákony;
 2. rozhoduje o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech právnických a fyzických osob;
 3. kontroluje plnění informačních povinností osob podléhajících státnímu dozoru Komise stanovených zákonem;
 4. kontroluje plnění povinností osob vyplývajících ze zákazu využívat důvěrné informace, oznamuje podezření ze spáchání trestného činu zneužívání důvěrných informací v obchodním styku;
 5. vede seznamy obchodníků s cennými papíry, makléřů, organizátorů mimoburzovního trhu, osob provádějících vypořádání obchodů s cennými papíry, tiskáren, které jsou oprávněny k tisku cenných papírů, investičních společností, podílových a investičních fondů, nucených správců a likvidátorů, depozitářů investičních společností, investičních fondů , penzijních fondů, pojišťoven, investičních zprostředkovatelů, investičních společností se sídlem v členském státu Evropské unie, které poskytují své služby na území České republiky, zahraničních standardních fondů, které veřejně nabízejí své cenné papíry na území České republiky, s uvedením údajů o bance, se kterou mají uzavřenou smlouvu podle zvláštního právního předpisu, upravujícího kolektivní investování, zahraničních speciálních fondů, které mohou veřejně nabízet své cenné papíry na území České republiky, s uvedením údajů o bance, se kterou mají uzavřenou smlouvu, vypořádacích systémů a účastníků těchto vypořádacích systémů, účastníků vypořádacích systémů, vedených v seznamu Komise Evropských společenství, kteří mají sídlo nebo místo podnikání v České republice, účastníků centrálního depozitáře, ratingových agentur, osob oprávněných k vedení samostatné evidence investičních nástrojů a zahraničních oficiálně uznaných veřejných trhů;
 6. vydává Věstník Komise pro cenné papíry;
 7. spolupracuje s jinými správními úřady a institucemi.

Komise pro cenné papíry dále informuje veřejnost a účastníky kapitálového trhu zejména o poskytovatelích služeb na kapitálovém trhu, investičních nástrojích a operacích uskutečněných na kapitálovém trhu v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V rozsahu své působnosti spolupracuje s mezinárodními organizacemi a zahraničními úřady, které vykonávají dozor nad kapitálovým trhem, a podporuje vzdělávání a osvětu v oblasti kapitálového trhu.

Význam informační povinnosti Komise

Komise zpracovává a předkládá vládě a Poslanecké sněmovně zprávu o situaci na českém kapitálovém trhu jedenkrát ročně a dvakrát ročně podává informaci o své činnosti a hospodaření rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny. Komise pak na vyžádání Poslanecké sněmovny nebo Senátu a jejich orgánů zpracuje v dohodnutém termínu stanovisko k návrhům právních předpisů majících vztah ke kapitálovému trhu.

Ministerstvu financí zasílá čtvrtletně zprávu o situaci na kapitálovém trhu a o opatřeních, která přijala.

Komisi je svěřen státní dozor, kterému podléhá plnění povinností stanovených obchodním zákoníkem a zákonem o podnikání na kapitálovém trhu,

 1. při úpravě nabídky převzetí a v případech, kdy se použijí obdobně či přiměřeně ustanovení o nabídce převzetí,
 2. při nabytí nebo snížení podílu na hlasovacích právech společností, jejichž akcie jsou kótovány,
 3. v souvislosti s nabýváním vlastních akcií akciovou společností nebo jí ovládanou osobou,
 4. při veřejné nabídce upisování akcií.

Při výkonu státního dozoru je oprávněna ukládat opatření a sankce stanovené zákonem.

Zejména je oprávněna i bez návrhu pozastavit výkon hlasovacích práv osobě, která řádně a včas nesplnila povinnost oznámit podíl na hlasovacích právech nebo neučinila nabídku převzetí, ačkoliv jí zákon takovou povinnost ukládá, až na dobu jednoho roku ode dne, v němž rozhodnutí nabude právní moci, je-li to potřebné k ochraně zájmů ostatních akcionářů, věřitelů nebo zaměstnanců společnosti. Opravný prostředek proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

Vykonatelné rozhodnutí o pozastavení výkonu hlasovacích práv zašle Komise rovněž společnosti, v níž byl výkon hlasovacích práv povinné osoby pozastaven, centrálnímu depozitáři a uveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Komise je dále oprávněna

 1. vyžadovat informace nebo podklady od osoby, která podle zákona podléhá jejímu dozoru,
 2. vyžadovat informace nebo podklady od každého, je-li to nutné k šetření skutečnosti, nasvědčující porušení povinnosti, týkající se ochrany vnitřních informací nebo manipulace s trhem podle zvláštního zákona,
 3. provést státní kontrolu podle zákona u osoby, která podléhá jejímu dozoru, včetně státní kontroly na místě.

Opatření k nápravě a sankce

Zjistí-li Komise při výkonu státního dozoru porušení právních povinností osobami podléhajícími státnímu dozoru spočívající v tom, že porušují nebo i porušily své povinnosti vymezené v zákoně, je oprávněna uložit opatření k nápravě nebo sankce.

V případě, že Komise vykonává státní dozor podle zákona, je oprávněna přijmout tato opatření k nápravě:

 1. uložit kontrolované osobě, aby zjednala nápravu ve lhůtě stanovené v opatření a ve stanovené lhůtě podala zprávu o přijatých opatřeních,
 2. určit, jakým způsobem je osoba podléhající státnímu dozoru povinna nedostatek odstranit.

V případě, že Komise vykonává státní dozor, je oprávněna uložit sankci ve formě pokuty za zjištěné porušení povinnosti až do výše 100 miliónů Kč. Uložením opatření k nápravě a pokuty podle zákona není dotčena odpovědnost podle jiných právních předpisů.

Zákon stanoví i další způsoby reakce Komise na zjištěné nedostatky, součinnost s dalšími orgány a opatření k tomu, aby úkoly, které jsou Komisi pro cenné papíry stanoveny, byly splněny.

Finanční reklama 2005
Nejlepší finanční reklama roku 2005 – rozhodněte, která finanční instituce měla v loňském roce nejlepší televizní reklamu! Zároveň se můžete zařadit do slosování o hodnotné ceny, jimž vévodí DVD přehrávač.

Anketa

Jste spokojeni s činností Komise pro cenné papíry?

Autor článku

Právník zabývající se legislativou v oboru trestního, správního a občanského práva. Má praxi v justici a státních orgánech.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).