Hlavní navigace

Jaké jsou exotické opce a jejich varianty?

21. 9. 2012
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Přiblížíme si různé možnosti, které exotické opce nabízejí. Variant je opravdu mnoho, proto půjde o nejznámější z nich.

O klasických opcích, které spadají do kategorie finančních derivátů, byl již článek v minulosti napsán, proto doporučujeme před začátkem čtení dalších odstavců věnovat pár minut jeho přečtení. Pochopení a především porozumění problematice exotických opcí a jejich principů vám to následně nepochybně usnadní. Čtěte také: Obchodujeme s finančními deriváty: Co jsou opce?

Raději však shrňme ve stručnosti základní fakta o opcích. Opce jsou finanční instrumenty, které spadají do kategorie podmíněných kontraktů. Kupující opce získává právo na nákup či prodej dohodnutého množství podkladového aktiva za předem stanovenou cenu a během (na konci) vymezeného časového období. Rozdíl oproti nepodmíněným termínovým kontraktům (například forward, futures, swapy apod.) spočívá v tom, že kupující má právo, ale ne povinnost, opci realizovat. Záleží tedy pouze na vývoji spotových cen podkladového aktiva, jestli je výsledná situace z jeho pohledu výhodná (zisková = realizace opce) či nevýhodná (ztrátová = propadnutí opce). Za tuto výsadu platí prodávajícímu opce takzvanou opční prémii, která představuje odměnu za určitou formu nejistoty, kterou prodávající opce musí podstupovat.

Exotické opce

Je dobré si na úvod položit otázku, proč se vlastně začaly vyvíjet sofistikovanější finanční instrumenty v podobě exotických opcí. Ze strany poptávky po těchto instrumentech můžeme zmínit větší flexibilitu nebo možnost přizpůsobení se vlastním potřebám v rámci zajištění. Nabídková strana naopak chtěla oslovit větší množství klientů, odlákat klienty od stávající konkurence a šít produkty přímo na míru. Svou roli nepochybně sehrála i zvyšující se znalost finančních derivátů, což mělo za následek jejich větší využívání a obecně stoupající oblíbenost.

Exotické opce můžeme rozdělit do tří velkých skupin a zároveň uvádíme některé typy jako příklady, na většinu z nich se blíže popiskem podíváme dále:

  1. Upravené standardní opce – digital, chooser a  coumpound opce,
  2. Opce napojené na vývoj ceny podkladového aktiva – average, barrier a lookback opce,
  3. Opce napojené na vztah více faktorů – multiasset a quanto opce.

Digital opce

Digital options jsou opce, u kterých je odměna (výše plnění) charakterizována pouze 2 potenciálními možnostmi: odměna je buď dána fixně, pokud je opce v penězích (in the money = v rámci nákupní-call opce je spotová cena podkladového aktiva v době realizace opce vyšší než dohodnutá realizační cena – strike price, pro prodejní opci je tomu přesně naopak), nebo je nulová. Odměna zůstává stejná bez ohledu na skutečnost, jak moc v penězích opce je.


Zdroj: www.thismatter.com

Pozice odměn digital options ke dni splatnosti

Termín digitální (digital) je odvozen z výpočetního odkazu na digitální kódování – dekódování systému, který může mít právě dva možné stavy. Z tohoto důvodu se digital options svou podstatou vztahují také k binary options, binární soustava představuje v matematické nebo počítačové hantýrce situaci, kdy je vše možné vyjádřit pouze přes dvě hodnoty – nuly a jedničky. Podle terminologie jsou tedy opce, které mají ve dni výplaty pouze dvě možnosti („0“ nebo „1“), klasifikovány jako digital nebo binary options.

Chooser opce

Chooser options jsou, jak již lze z jejich názvu vydedukovat, opce, které kupujícímu umožňují rozhodnutí v předem stanoveném časovém intervalu, jestli opce budou kupní či prodejní. Dle vztahu mezi kupní a prodejní opcí můžeme provést rozdělení na regular chooser, kde je realizační cena i doba splatnosti pro obě opce shodná, a complex chooser, kde naopak může docházet k odlišnostem.

Obecně je volba tohoto druhu exotických opcí pro investora dražší oproti klasickým opcím, a to právě z důvodu možnosti výběru typu opce. Pokud vezmeme v úvahu strukturu chooser options, zjistíme, že je totožná s konstrukcí opční strategie Straddle při uplatnění kupní a prodejní opce najednou.

Compound opce

Compound options jsou opce, které mají jako podkladové aktivum jinou opci, a to klidně vícenásobně. Proto v rámci popisu máme vždy dvě realizační ceny, dvě data splatnosti nebo je jich více dle počtu použitých opcí. Existují čtyři varianty compound options: call on call, put on put, call on put a put on call. Výhoda tohoto druhu exotických opcí spočívá v možnosti velkého pákového efektu a jejich nižší ceny oproti klasickým opcím. Pokud však budou obě opce realizovány, celková opční prémie bude samozřejmě vyšší než u jednotlivé opce.

Average opce

Average options jsou opce, jak již z názvu znovu může napovídat, jejichž výše plnění je určena na základě průměrné hodnoty cen podkladového aktiva za předem stanovené časové období, což je rozdíl oproti ostatním opcím, kde se bere pouze spotová cena v okamžiku realizace opce. Díky tomu, že je výše plnění vázaná na průměrné hodnoty podkladového aktiva po dobu životnosti opce, dochází ke zmírnění volatility cen podkladového aktiva, což má za následek nižší cenu oproti klasickým opcím. Obecně platí, že čím je větší volatilita, tím je vyšší nejistota (ne)uplatnění opce a tím bude i vyšší požadovaná opční prémie pro vypisovatele opce.

Barrier opce

Tento druh exotických opcí má vždy jeden ze dvou základních prvků:

  1. Knock-out – opce propadne v okamžiku, kdy dosáhne určité úrovně při růstu (up and out) nebo poklesu (down and out) ceny podkladového aktiva,
  2. Knock-in – opce je platná v případě, že cena podkladového aktiva dosáhne při růstu (up and in) nebo poklesu (down and in) předem dohodnuté úrovně.

Zdroj: www.thismatter.com

Kupní a prodejní opce s knock-out bariérou

Pro udělání si lepšího obrázku o principu fungování těchto opcí bude nejlepší jednoduchý příklad. Představme si knock-in kupní opci s realizační cenou 50 eur a knock-in úrovní 55 eur. Předpokládejme, že opce byla zakoupena v situaci, kdy cena podkladového aktiva byla 45 EUR. Pokud je cena podkladového aktiva v době splatnosti na 53 eurech a během života opce nikdy nepřekročila 55 eur, znamená to, že je opce neplatná. Na druhé straně, pokud by překročila hranici 55 eur, znamená to, že je možné opci realizovat s profitem něco málo pod 3 eura (=53–50-opční prémie) s přihlédnutím k zaplacené opční prémii.

Quanto opce

Quanto options jsou opce, které mají podkladové aktivum denominováno v cizí měně, ale výši plnění, pokud k němu dojde, dostane investor v měně domácí na úrovni zafixovaného kurzu mezi vybranými měnami. Znovu bude nejlepší uvést příklad. Představme si investora z České republiky, který zvolí opci na akciový index DAX (Deutscher Aktien IndeX). Podkladové aktivum v podobě indexu a realizační cena bude v eurech, nicméně investor obdrží české koruny za předem pevně stanovený měnový kurz, pokud bude opce v penězích v době splatnosti. Cílem je tedy omezit devizovou expozici pro držitele opce.

skoleni_13_10

Závěr

Druhů exotických opcí je skutečně velmi hodně, proto nemohlo být cílem článku ukázat všechny možnosti, ale naopak spíše nastínit a přiblížit vybrané varianty. Opční deriváty nabízejí pro investory zajímavou příležitost, jak zajistit otevřené pozice nebo naopak spekulovat na vývoji cen podkladového aktiva. Dříve než se však pustíme do operací s těmito instrumenty, je dobré si položit otázku, jestli jsme již opravdu připraveni a vybaveni potřebnými znalostmi.

Článek bych si dovolil zakončit trefnou citací od Arthura Levitta (bývalý šéf U.S. Securities and Exchange Commission), kterou pro její úplnou podobu ponechávám raději v originálním anglickém znění: „Derivates are something like electricity; dangerous if mishandled, but bearing the potential to do good.“

Autor článku

Autor se zajímá o témata spojená s kapitálovými trhy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).