Hlavní navigace

Jak se převádí podíl ve společnosti s ručením omezeným?

8. 2. 2023
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: profit
Potřebujete převést podíl ve společnosti s ručeným omezeným a nevíte, jak na to? Převod podílu je relativně jednoduchou a současně i nenákladnou záležitostí, pokud vše proběhne tak, jak má.

Z toho důvodu se vyplatí být patřičně obeznámen s tím, na co si dát při převodu podílu pozor a co si ohlídat, abyste se nespálili.

Přeci jen, podíl ve společnosti může mít i velmi vysokou hodnotu a nevyplatí se riskovat jakákoliv nemilá překvapení. Pojďme si přiblížit základní postup, jak na převod podílu ve společnosti s ručeným omezeným, který není představován kmenovým listem.

Smlouva o převodu podílu

K převodu podílu v s. r. o. je v první řadě nezbytné uzavřít převodní smlouvu, která musí mít písemnou formu a podpisy převodce a nabyvatele na smlouvě musí být úředně ověřeny. Jak má ovšem tato smlouva správně vypadat a co vše by měla obsahovat? Ve smlouvě musí být vždy dostatečně identifikován převodce a nabyvatel podílu, stejně tak jako převáděný podíl a společnost, jejíž podíl je předmětem převodu.

Pokud je podíl převáděn úplatně, měla by být ve smlouvě patřičně specifikována i jeho kupní cena a způsob její úhrady – jakkoliv to není podstatnou náležitostí smlouvy. Pokud by tedy smluvní strany měly zájem mít mnohdy obchodně citlivé ujednání o výši kupní ceny obsaženo mimo převodní smlouvu, mohou jej vložit například do přílohy ke smlouvě nebo jej učinit předmětem samostatné dohody.

Do smlouvy o převodu podílu je dále vhodné zakomponovat různá prohlášení převodce o „nezávadnosti“ převáděného podílu, která posilují ochranu nabyvatele před případnými právními, faktickými či jinými vadami vztahujícími se k podílu a mohou být utvrzena i odpovídající sankcí (např. smluvní pokutou).

Jako příklad lze uvést třeba prohlášení převodce o tom, že je oprávněn s podílem bez omezení nakládat a má veškerá oprávnění k tomu podíl na nabyvatele převést, dále že převáděný podíl není zatížen jakýmikoliv právy třetích osob (např. zástavním právem), že vůči převodci i samotnému podílu není vedeno žádné exekuční, insolvenční nebo jiné soudní řízení a další obdobná ujednání.

V případě, kdy by hodnota podílu dosahovala vyšších částek, lze jednoznačně doporučit i provedení právní prověrky společnosti a převáděného podílu (tzv. Legal Due Dilligence), která by měla odhalit případné „kostlivce ve skříni“, a to jak ve vztahu k převáděnému podílu, tak i vůči společnosti jako takové.

Současně může být vhodné využít služeb advokátní či notářské úschovy, kdy je kupní cena složena na vázaný účet u schovatele (jakožto nezávislé třetí strany) a je vyplacena prodávajícímu až v okamžiku, kdy dojde k podpisu veškeré smluvní dokumentace a k provedení změny v osobě společníka v obchodním rejstříku.

Do převodní smlouvy je rovněž možné zakomponovat i další vedlejší ujednání, jako například výhradu vlastnického práva, výhradu zpětné koupě podílu v určité lhůtě nebo výhradu lepšího kupce pro případ, kdy by se později objevil nový kupec s lepší cenovou nabídkou.

Současně je třeba zdůraznit, že zákon o obchodních korporacích v ustanovení § 209 váže účinnost smlouvy o převodu podílu až na její doručení společnosti – teprve od tohoto okamžiku vzniká společnosti povinnost s nabyvatelem podílu začít jednat jako se svým společníkem.

Proto by na převodní smlouvě měl být vedle ověřených podpisů převodce a nabyvatele také podpis jednatele společnosti, jejíž podíl je převáděn, s potvrzením o doručení převodní smlouvy společnosti – tento podpis však už nemusí být úředně ověřen.

Splnění zákonných či smluvních podmínek pro převod podílu

K tomu, aby bylo možné na základě platné a účinné převodní smlouvy podíl na nabyvatele řádně převést, je nutné splnit veškeré k tomu potřebné zákonné předpoklady.

Podle ustanovení § 208 totiž může každý společník převést svůj podíl ve společnosti na osobu, která není společníkem, jen se souhlasem valné hromady, přičemž smlouva o převodu podílu nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen.

Nadto podle ustanovení § 207, podmíní-li společenská smlouva převod podílu (ať už na jiného společníka, nebo na třetí osobu, která není společníkem) souhlasem některého z jejích orgánů a nedojde-li k udělení takového souhlasu ani do šesti měsíců ode dne uzavření převodní smlouvy, nastávají tytéž účinky jako při odstoupení od smlouvy.

Není-li ovšem předmětný orgán činný nebo odmítne-li souhlas udělit bezdůvodně, může společník do jednoho měsíce ode dne zániku převodní smlouvy ze společnosti vystoupit.

Od shora uvedených podmínek se samozřejmě lze odchýlit ve společenské smlouvě, v níž lze například výslovně ujednat, že podíl je neomezeně převoditelný – ať už na jiného společníka, nebo na třetí osobu, čímž je možné zákonná omezení jednoduše vyloučit.

Naopak v případě potřeby je možné podmínky převodu podílu ve společenské smlouvě i zpřísnit a vyžadovat předchozí souhlas orgánu společnosti s převodem podílu na kteroukoliv osobu, vč. stávajících společníků společnosti. Záleží tedy vždy na preferencích společníků společnosti, jak si předmětnou problematiku ve společenské smlouvě upraví.

Jak na změnu v obchodním rejstříku?

Po uzavření smlouvy o převodu podílu je rovněž nutné provést změnu v seznamu společníků vedeného společností, jakož i změnu v osobě společníka v obchodním rejstříku.

CHP23

Návrh na změnu v obchodním rejstříku se podává u věcně a místně příslušného rejstříkového soudu, kterým je Krajský soud příslušný dle sídla společnosti. Návrh na změnu se podává na standardizovaném formuláři dostupném v elektronické podobě na webu Ministerstva spravedlnosti, přičemž jej lze i s přílohami k soudu doručit jak v listinné, tak v elektronické podobě.

Vzhledem k tomu, že přílohy k návrhu (vč. převodní smlouvy či souhlasu společníka se zápisem do obchodního rejstříku) musí být soudu doloženy buď v originále, nebo ověřené kopii, bude v případě podání návrhu elektronickou cestou potřeba přílohy zkonvertovat do elektronické podoby. Za provedení změny v obchodním rejstříku bude rovněž potřeba rejstříkovému soudu uhradit správní poplatek ve výši 2000 Kč.

Autor článku

Jiří Matzner zakladatel advokátní kanceláře Matzner Legal.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).