Hlavní navigace

Jak na výpočet starobního důchodu pro rok 2011

19. 11. 2010
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Spočítejte si výši svého důchodu ještě než půjdete do penze. Pak můžete odchod načasovat tak, abyste získali vyšší penzi.

Platný výpočet provádí pouze Česká správa sociálního zabezpečení na základě vaší doby pojištění DP a vašich celkových ročních výdělků od r. 1986 do r. 2010 podle zákona 155/1995 (včetně jeho pozdějších změn). O tom je ČSSZ průběžně informována vašimi zaměstnavateli. Zde v pěti bodech popsaný postup se někdy může lišit o několik korun oproti výpočtu ČSSZ, protože neuvažujeme některé nedůležité a zřídkakdy se vyskytující se skutečnosti. Dále uvedený výpočet platí pouze od 30.9. do 31.12.2011.

1. Datum nároku na odchod do důchodu DAT

Věk odchodu do důchodu Vd = r + m (roky + měsíce) určíme podle roku svého narození Rn z následující tabulky, přičemž u žen respektujeme počet narozených (a vychovaných) dětí:

Věková tabulka pro narozené do roku 1947 včetně
Rn (rok narození) nižší 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947
muži 60 60+2 60+4 60+6 60+8 60+10 61 61+2 61+4 61+6 61+8 61+10 62
ženy bezdětné 57 57 57 57 57+4 57+8 58 58+4 58+8 59 59+4 59+8 60
1 dítě 56 56 56 56 56 56+4 56+8 57 57+4 57+8 58 58+4 58+8
2 děti 55 55 55 55 55 55 55+4 55+8 56 56+4 56+8 57 57+4
3–4 děti 54 54 54 54 54 54 54 54+4 54+8 55 55+4 55+8 56
5 a více 53 53 53 53 53 53 53 53 53+4 53+8 54 54+4 54+8
Věková tabulka pro narozené od roku 1948 do roku 1960 včetně
Rn (rok narození) 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960
muži 62+2 62+4 62+6 62+8 62+10 63 63+2 63+4 63+6 63+8 63+10 64 64+2
ženy bezdětné 60+4 60+8 61 61+4 61+8 62 62+4 62+8 63 63+4 63+8 64 64+2
1 dítě 59 59+4 59+8 60 60+4 60+8 61 61+4 61+8 62 62+4 62+8 63
2 děti 57+8 58 58+4 58+8 59 59+4 59+8 60 60+4 60+8 61 61+4 61+8
3–4 děti 56+4 56+8 57 57+4 57+8 58 58+4 58+8 59 59+4 59+8 60 60+4
5 a více 55 55+4 55+8 56 56+4 56+8 57 57+4 57+8 58 58+4 58+8 59
Věková tabulka pro narozené od roku 1961 a mladší
Rn (rok narození) 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 Vyšší
muži 64+4 64+6 64+8 64+10 65 65 65 65 65
ženy bezdětné 64+4 64+6 64+8 64+10 65 65 65 65 65
1 dítě 63+4 63+8 64 64+4 64+8 65 65 65 65
2 děti 62 62+4 62+8 63 63+4 63+8 64 64 64
3 děti 60+8 61 61+4 61+8 62 62+4 62+8 63 63
4 děti 60+8 61 61+4 61+8 62 62 62 62 62
5 a více 59+4 59+8 60 60+4 60+8 61 61+4 61+8 62

Zdroj dat: Česká správa sociálního zabezpečení

Ke svému datu narození připočteme věk Vd určený pomocí uvedené tabulky a tím dostaneme datum nároku na odchod do důchodu DAT.

2. Doba pojištění DP (= doba zaměstnanosti do DAT)

Tato doba se určuje jako součet všech dnů, po které jsme byli zaměstnáni včetně dovolených (i mateřských), nemocí a vojenské prezenční služby. Úspěšně absolvovaná učiliště, střední i vysoké školy se započítávají až od 18 let (prvních 6 roků) pouze 80 %, vše však maximálně po datum DAT. Po tomto datu se další zaměstnanost zohledňuje podle bodu 4. (pozdější odchod do důchodu). Pro ty, kteří mají nárok na důchod v r.2011, musí DP být 27 a více let (počítáno ve dnech, včetně přestupných roků).

Pro přesné stanovení doby DP je třeba zejména vědět, že úspěšně absolvovaná střední a vysoká škola se započítává od 1. září 1. ročníku až po datum závěrečného vysvědčení včetně všech mezilehlých prázdnin. Pozor, některé případy, kdy nejste ve skutečnosti zaměstnáni, se posuzují jako náhradní doba pojištění a do DP se započítávají pouze z 80 % (například studium po dosažení 18. roku nebo evidovaná doba nezaměstnanosti).

Do doby DP se nezapočítávají

  • dny mezi datem závěrečného vysvědčení a datem nástupu do zaměstnání,
  • dny mezi ukončením vojenské prezenční služby a nástupem do zaměstnání,
  • mezery mezi jednotlivými zaměstnáními.

Přesnému zjištění doby pojištění DP věnujte zvýšenou péči. Závisí na tom správná volba dne odchodu do důchodu – podrobněji viz body 4 a 5 (raději si udělejte několik dnů rezervu).

3.Určení výpočtového základu VPZ

Pro odchody do důchodu od 1.1 do 31.12 2011 (R = 2011) se započítávají pouze výdělky v letech 1986 až 2010 (tj. bez roku 2011). V následující tabulce jsou koeficienty přepočtu KPR/r pro ty roky r, z nichž se mzda zahrnuje do výpočtu v roce R:

Určení výpočtového základu
Rok Vyloučené doby Vyměřovací základ Koeficienty přepočtu Roční vyměřovací základ
r VDr VZr KP2011/r RVZr = VZr x KP2011/r
(dny) (hrubý výdělek v Kč za rok r) (přepočtený hrubý výdělek v Kč za rok r)
1986     8,3465  
1987     8,1755  
1988     7,9932  
1989     7,8041  
1990     7,5286  
1991     6,5240  
1992     5,3271  
1993     4,2529  
1994     3,5874  
1995     3,0273  
1996     2,5567  
1997     2,3129  
1998     2,1157  
1999     1,9549  
2000     1,8339  
2001     1,6898  
2002     1,5746  
2003     1,4753  
2004     1,3835  
2005     1,3153  
2006     1,2339  
2007     1,1492  
2008     1,0627  
2009     1,0269  
2010     1,0000  
Celkem ∑VDr =  –  – ∑RVZr =

Do této tabulky vložíme pro každý rok r (1986 je menší nebo rovno r a to je menší nebo rovno R – 1) svůj vyměřovací základ VZr (= celkový hrubý roční výdělek) a vyloučené dny VDr, tj. dny, kdy jsme neplatili pojistné (neplacené volno, nemoc, bez zaměstnání, atd.). Potřebné údaje lze nalézt na formuláři Informativní osobní list důchodového pojištění, jehož výpis vám jednou za rok na vyžádání poskytne ČSSZ.

Neprokázané doby (tj. doby, které výpis od ČSSZ neobsahuje) je nutno při žádosti o důchod doložit např. dodatečným potvrzením zaměstnavatele nebo obecního úřadu, maturitním nebo jiným vysvědčením, vojenskou knížkou, případně jinak (dle požadavku ČSSZ).

Vyměřovací základ VZr násobíme pro každý rok r příslušným koeficientem přepočtu KPR/r, čímž dostaneme roční vyměřovací základ RVZr (= přepočtený hrubý roční hrubý výdělek). Součtem všech těchto výdělků dostaneme úhrn přepočtených výdělků ∑ RVZr (Kč). Součtem všech vyloučených dob VDr dostaneme úhrnnou vyloučenou dobu ∑VDr (dny).

Nyní vypočítáme průměrný denní výdělek Pd za celou dobu, která se započítává pro jeho určení. Je to tzv. rozhodné období, které se rovná 9131 dnům (= roky 1986 až 2010) mínus vyloučené doby:

Pd = ∑RVZr / (9131 – ∑VDr) (Kč)

Tento výdělek násobíme průměrnou délkou měsíce v roce (30,4167 dnů), čímž dostaneme osobní vyměřovací základ OVZ (průměrný přepočtený měsíční výdělek):

OVZ = Pd x 30,4167

Z takto vypočítané částky OVZ  se do výpočtového základu VPZ, na němž přímo závisí procentní část důchodu, započte plně částka do 10 886 Kč, z částky  od 10 887 do  28 699 jen 29 %, z částky nad 28 699 do 98 960 Kč jen 13 % a  z částky přesahující 98 960 Kč jen 10 % (platí pouze pro výpočet od 30.9. do 31.12.2011), tedy podle následující tabulky:

Výpočtový základ
Pro osobní vyměřovací základ OVZ Výše výpočtového základu VPZ
do 11 000 Kč VPZ = OVZ
od 11 000 Kč do 28 200 Kč VPZ = 11 000 + (OVZ – 11 000) x 0,3
nad 28 200 Kč VPZ = 16 160 + (OVZ – 28 200) x 0,1

Výše procentní části důchodu DUCHp se určí tak, že za každý celý rok doby pojištění DP (= celková doba zaměstnanosti, viz 2. bod) se DUCHp navýší o 1,5 % z hodnoty výpočtového základu VPZ, tedy:

DUCHp = celé číslo z dělení (DP/ 365) x 0,015 x VPZ

4. Pozdější nebo předčasný odchod do důchodu

Neshoduje-li se datum skutečného odchodu do důchodu DATsk s datem nároku na odchod DAT (podle 1. bodu), zjistíme rozdíl ROZ:

ROZ = DATsk – DAT (kalendářní dny)

Pak upravíme procentní část důchodu DUCHp vypočteného dle 3. bodu tak, že:

za každých celých 90 kalendářních dnů rozdílu ROZ, které převyšují datum DAT, zvýšíme DUCHp o 1,5 % z VPZ,

za každých i necelých 90 kalendářních dnů rozdílu ROZ, které chybí k datu DAT, snížíme při předčasném odchodu do důchodu velikost DUCHp

  • o 0,9 % z VPZ  (pokud ROZ = 1 až 360 dnů)  
  • o 1,2 % z VPZ  (pro ROZ  = 361 až 720 dnů)  
  • o 1,5 % z VPZ  (za zbývající ROZ nad 720 dnů)

5. Závěr

Celková výše důchodu DUCHOD se určí jako součet procentní výměry DUCHp (podle 3. a 4. bodu) a základní výměry DUCHz, která je pro rok 2011 rovna 2230 Kč:

dan_z_prijmu

DUCHOD = DUCHp + 2230

Závěrem je třeba upozornit, že velikost důchodu se skokem mění vždy k 1. lednu každého roku, protože k tomuto datu se mění (valorizují) koeficienty přepočtu KPR/r, redukční 30% a 10% hranice osobního vyměřovacího základu OVZ, základní výměra DUCHz. Proto doporučujeme:

  • je třeba kontrolovat, aby doba zaměstnanosti DP (dle 2. bodu) dělená 365 dny neposkytovala příliš velký zbytek při dělení. Když např. DP = 42 roků a 360 dnů, stačí odejít do důchodu o 5 dnů později, abychom si DUCHp navýšili o 1,5 %,
  • pokud odcházíme do důchodu podle 4. bodu, je třeba zvolit vhodné datum DATsk tak, abychom zbytečně neodpracováním několika dní nepřišli o 0,9 % nebo dokonce o 1,5 % z částky DUCHp,
  • spočítat si rozdíl ve výši důchodu při odchodu 29.9. nebo 30.9.2011 případně při odchodu 31.12.2011 nebo 1.1.2012 . Pro r.2012 budou koeficienty potřebné pro výpočet známy až koncem září 2011 – nicméně zákon je konstruován tak, aby k výrazným skokovým změnám nedocházelo (max. pár desetikorun do mínusu).

Anketa

Jaké plány máte na důchod?

Autor článku

Absolvent FEL ČVUT Praha. Pracoval na FEL ČVUT a v Energovodu v oblasti techniky vysokých napětí a technických výpočtů. Nyní je v důchodu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).