Hlavní navigace

Dluhopisy nejsou určeny pouze pro seniory

28. 11. 2014
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Výběr vhodného druhu dluhopisu do investičního portfolia koreluje s fází života, ve které se investor právě nachází. Ukážeme vám čtyři základní fáze života investora a na ně napojené vybrané dluhové cenné papíry.

Dluhopisy jsou emitovány vládami, municipalitami či korporacemi za účelem získání finančních prostředků pro financování svých potřeb z krátkodobého nebo dlouhodobého hlediska, či se může jednat o financování konkrétních projektů. Když si investoři koupí dluhopisy, tak v podstatě půjčují peníze dlužníkovi (subjektu, který je vydává) a získávají na oplátku jako výnos pravidelné úroky (kupony), pokud jsou tedy k dluhopisu navázány. Když dluhopisy dojdou do doby splatnosti, investoři obdrží celou nominální hodnotu z těchto dluhopisů. Tento proces je rozdílný při porovnání s kmenovými akciemi, díky nimž držitel akcie získává možnost skutečně vlastnit třeba i malou část vybrané společnosti. Na rozdíl od akcionářů mají držitelé dluhopisů také přednostní nárok na aktiva společnosti v případě likvidace nebo konkurzu. Kdy a jak bychom měli přidat dluhopisy do našeho portfolia? Cílem tohoto článku je ukázat, jak mohou investoři v různých fázích života využít tyto instrumenty.

Fáze života investora

Protože neexistuje žádná perfektní alokace aktiv pro investora, neexistuje ani žádné magické řešení, které by odpovědělo na otázku, jaké dluhopisy koupit u konkrétní věkové skupiny. Je mnohem důležitější diverzifikovat dluhopisové portfolio napříč různými odvětvími, dobami do splatnosti, druhy dluhopisů a zeměmi emitentů.

Obecně platí, že korelace mezi samotnými dluhopisy je vyšší než u tříd akcií a diverzifikované dluhopisové portfolio bude s největší pravděpodobností méně volatilní při porovnání s portfoliem dluhopisů konkrétního odvětví. Existují však vodítka při tvorbě portfolia, která závisí na životní fázi investora. Během počáteční, akumulační, výdajové a darovací fáze má investor různé časové horizonty a cíle. Strategické změny v celkové alokaci aktiv mohou být doprovázeny změnami uvnitř dluhopisového portfolia pro dosažení těchto cílů a překonání s tím spojených překážek.

Počáteční fáze

Většina lidí vstoupí do počáteční fáze během úvodní etapy budování jejich profesních kariér, takže sem spadají především absolventi škol. Během této fáze mají investoři relativně dlouhý časový horizont a obvykle mají také vyšší toleranci k podstupovaným rizikům. S vyšší tolerancí rizika, resp. s vyšší ochotou riziko podstupovat, souvisí i vyšší požadovaná dlouhodobá míra výnosnosti. Investor si tak může do portfolia přidat kromě dluhopisů investičního stupně také dluhopisy ze stupně spekulativního (high-yield) nebo mezinárodní dluhopisy. Ačkoliv tyto dva druhy dluhopisů na jedné straně představují vyšší riziko, na straně druhé přináší investorovi vyšší výnosy při porovnání s tradičními státními dluhopisy.

High-yield dluhopisy

High-yield dluhopisy, které jsou známé v češtině pod termínem prašivé dluhopisy (junk bonds), byly proslaveny (nebo neproslaveny, záleží, jak se na to podíváme) v 80. letech 20. století. Michael Milken, kterému někteří přisuzují vytvoření trhu s prašivými dluhopisy, strávil nějaký čas ve vězení za své chyby při řízení procesu získávání finančních prostředků.

Zatímco prašivé dluhopisy měly raketový start, není pochyb o tom, že tento trh poskytuje cenné místo pro společnosti, které mají nižší kredit pro získání finančních prostředků. Trh s rizikovými dluhopisy může přinést vyšší výnosy, které investoři v počáteční fázi vyhledávají. S delším časovým horizontem může být mladý investor více trpělivý a může tak překonávat „bouře“ spojené se změnami hodnot dluhopisů směrem nahoru a dolů. Investoři navíc získávají vyšší příjmy z typických kuponových dluhopisů, které jsou na high-yield trzích. Vzhledem ke skutečnosti, že má počáteční fáze tendenci kolidovat s nižší příjmovou fází spojenou s profesní kariérou, tak by vyšší příjem z dluhopisů mohl být tolerovatelný.

Mezinárodní dluhopisy

Jako u každé třídy aktiv nepřišly vyšší historické výnosy z neamerických dluhopisů bez vyššího rizika. Neamerické dluhopisy mají tendenci být více volatilní než ty americké na vyspělých trzích a ještě více je to viditelné u těch na rozvíjejících se trzích. Stejně jako na trhu prašivých dluhopisů je vyšší historický výnos ve formě celkového výnosu hnán vyšší průměrnou kuponovou sazbou. Neamerické dluhopisy také poskytují flexibilitu, protože mohou být spravovány jako zajištěné nebo nezajištěné dle preferencí investora. To může být dvousečný meč, protože portfolio může mít dvě odlišné strategie – jednu zaměřenou na dluhopisy a druhou na měny. Tento krok může přeměnit malé zisky do velkých a funguje to také naopak v negativním směru, když odhad vývoje měnových párů jde špatným směrem.

Počáteční fáze je výborné období pro investování do high-yield nebo mezinárodních dluhopisů z důvodu delšího časového horizontu a nižší averzi k podstupovanému riziku. Je také dobrý nápad použít portfolia s několika druhy dluhopisů pro vhodnou diverzifikaci.

Akumulační fáze

Tato fáze v životě investora se typicky objevuje ve střední až pozdní fázi jeho profesní kariéry, kdy obecně generované příjmy převyšují výdaje. Jednotlivec požaduje vyšší výdělek díky větší úrovni zkušeností a odborné kapacity. Časový horizont v tomto období je kratší při porovnání s již zmíněnou počáteční fází, ale stále je dostatečně dlouhý pro zvážení některých rizikovějších investic v podobě high-yield nebo mezinárodních dluhopisů.

Municipální dluhopisy mohou také nabídnout stabilní tok příjmů. Navíc je možné s tímto druhem investice například ve Spojených státech amerických ušetřit peníze placené za daň z příjmů, protože jsou tyto příjmy obecně vyjmuty z federální a státní daně z příjmů, takže výnosy z municipálních dluhopisů jsou zpravidla nižší oproti zdaňovaným instrumentům. Stejně jako u ostatních segmentů trhu s dluhopisy je klíčem diverzifikace. Je důležité diverzifikovat portfolio dle dob do splatnosti, druhů dluhopisů a geografických lokací.

Výdajová fáze

Výdajová fáze nastává v okamžiku, kdy se investoři spoléhají na příjmy z důchodu. Jejich tolerance k podstupovaným rizikům je velmi malá a stejně tak je malý i požadovaný výnos. Je běžná praxe pro finanční plánování navrhnout v této fázi nižší podstupované riziko, protože si investoři zpravidla nemůžou dovolit realizaci ztrát, a to platí především u těch s malým portfoliem a důchodem. Mohou tedy zvážit bezpečnější státní dluhopisy, státní pokladniční poukázky, které byly v minulosti často považovány za bezrizikové, což v dnešní v době v návaznosti na vybrané státy nepochybně obecně neplatí, nebo spořicí státní dluhopisy.

Tip do článku - účto fakturace duben

Darovací fáze

Darovací fáze života investora je obvykle kategorizována jako předání aktiv získaných v předchozích fázích života dalším generacím. Tímto krokem přežije práce investora i po jeho skonu. Klíčem a možná i bodem, který je často nepochopen, je skutečnost, že zatímco se zdá být časový horizont kratší, tak se rizikový a výnosový profil příliš neliší od fáze akumulační. Je špatné si myslet, že se časový horizont zastaví se smrtí investora, když má nyní portfolio ve skutečnosti před sebou celoživotní horizont díky dědictví, které získají mladší generace. Pokud se například investor rozhodne odkázat investice dětem nebo charitě, tak se nový časový horizont portfolia udává podle nich. Proto je udržování určitého rizika v portfoliu akceptovatelné a podobná investice by mohla být zařazena do fáze akumulační.

Hodí se pro každou fázi života

Alokace aktiv u individuálních investorů byla vždy považována částečně za vědu a umění. Dlouhodobé předpoklady kapitálového trhu a křížové korelace představují vědu, zatímco osobní preference na druhé straně přivádějí umění. Konstrukce dluhopisového portfolia pro různé fáze životního cyklu investora není odlišná od této úvahy. Základní zásady v oblastech rizika a výnosu jsou skvělým místem pro začátek a vyhodnocení individuálních cílů a s tím spojených překážek může poskytnout zásadní rámec pro konstrukci portfolia. Ačkoliv je trh s dluhopisy mnohem komplexnější, než se vůbec mnoho investorů domnívá, tak platí, že je možné tento investiční instrument použít v podstatě v jakékoliv fázi života investora.

Autor článku

Autor se zajímá o témata spojená s kapitálovými trhy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).