Hlavní navigace

17 odpovědí, které usnadní přiznání k dani z příjmu

11. 3. 2011
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

Jak uplatnit ztrátu či odpisy, kdo musí podat daňové přiznání, jak zdanit zisky z investic a mnoho dalších rad, které se vám budou ke konci března hodit.

Ani ne za měsíc uplyne lhůta pro podání řádného přiznání k dani z příjmů. Protože ale mnoho poplatníků nechává tuto povinnost na poslední chvíli, věříme, že vám pomohou otázky a odpovědi, které vás mohou napadnout u vyplňování vašeho daňového přiznání.

Daňová ztráta, odpisy a zdanění zisku z investic

Za rok 2009 jsem jako hospodářský výsledek před zdaněním vykazoval ztrátu ve výši 1 500 000 Kč. Jak uplatnit daňovou ztrátu?

Odpovídá Pavel Zahradník, daňový poradce: Uplatňování daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně upravuje § 5 odst. 3 a § 34 odst. 1 až 3 zákona o daních z příjmů. Obecně lze daňovou ztrátu odečíst od základu daně nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po zdaňovacím období, za které se daňová ztráta vyměřuje.

Při uplatňování daňové ztráty vzniklé a vyměřené za předcházející zdaňovací období je nutné přiložit k daňovému přiznání samostatnou přílohu. Podrobnější informace poskytnou pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob, k řádku 44.

Mám při zdanění zisků z obchodů na forexu počítat jako základ daně jen zisk, který si pošlu na bankovní účet (peníze, které můžu mít fyzicky), nebo ten, který se mi ukazuje na platformě u brokera? A dá se brát takový zisk z forexu jako osvobozený od daně z příjmu?

Pavel Podlešák, daňový poradce: Jako příjem budete zdaňovat rozdíl mezi nákupem a prodejem. To je skutečný výdělek ke zdanění. Pokud bude doba mezi nákupem a prodejem akcií delší než 6 měsíců, bude se jednat o osvobozený příjem. V případě, že Váš příjem přesáhne 15 000 Kč, jste povinen podávat daňové přiznání.

V loňském roce jsem zakoupila notebook a tiskárnu. Chtěla bych ale začít odepisovat až v příštím roce. Je to možné?

Odpovídá: Pavel Zahradník, daňový poradce: Pokud se jedná o hmotný majetek ve smyslu § 26 zákona o daních z příjmů (v této souvislosti platí zejména podmínka, že vstupní cena je vyšší než 40 tis. Kč), můžete si zvolit, kdy odpisování zahájíte (viz též § 26 odst. 8 zákona o daních z příjmů).

Jestliže se o hmotný majetek nejedná, pak v daňové evidenci jsou výdaje na pořízení „drobného“ majetku výdajem toho zdaňovacího období, ve kterém byly zaplaceny; v případě podvojného účetnictví se jedná o náklad toho účetního období, kdy byl „drobný“ majetek zařazen do užívání s tím, že v účetnictví lze odpisovat i „drobný“ majetek, nicméně obecně počínaje jeho zařazením do užívání.

Za rok 2006 jsem jako OSVČ vykázal ztrátu z podnikání. Poté jsem 3 roky pracoval pouze v zaměstnaneckém poměru (podnikání bylo přerušeno). Od srpna 2010 jsem se opět vrátil k formě OSVČ. Mohu v daňovém přiznání za rok 2010 ještě uplatnit ztrátu z roku 2006?

Odpovídá Pavel Podlešák, daňový poradce: Poplatník si může odečíst od základu daně ztrátu, která vznikla a byla vyměřena za předchozí zdaňovací období nebo jeho část, a to nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, za které se daňová ztráta vyměřuje. Daňovou ztrátu je tedy možné za rok 2010 odečíst od základu daně.

Odčitatelné položky od základu daně

Zrušila jsem životní pojistku. V předcházejících letech jsem uplatňovala u svého zaměstnavatele toto životní pojištění jako takzvanou odečitatelnou položku. Musím nyní částku, kterou jsem uplatnila na daních vrátit?

Odpovídá Pavel Zahradník, daňový poradce: Podle § 15 odst. 6 zákona o daních z příjmů, při nedodržení stanovených podmínek z důvodu zániku pojištění nebo dodatečné změny doby trvání pojištění nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně zaniká a příjmem podle § 10 ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo, jsou částky, o které byl poplatníkovi v příslušných letech z důvodu zaplaceného pojistného základ daně snížen, s výjimkou pojistných smluv, u nichž nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odbytné a zároveň rezerva nebo kapitálová hodnota pojištění bude převedena na novou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně.

Rodiče si vzali úvěr na řešení bytové potřeby pro syna. Na smlouvě o úvěru jsou oba rodiče i syn. Vlastníkem bytu je ale pouze syn. Může si jeden z rodičů uplatnit v daňovém přiznání úroky z úvěru na bydlení?

Pavel Podlešák, daňový poradce:  Odpočet úroku z hypotéčního úvěru může uplatnit každý účastník smlouvy. Odpočet úroku z hypotéčního úvěru na byt však může uplatnit pouze jeho vlastník, pokud tento byt používal k trvalému bydlení. Je zde tedy podmínka vlastnictví a užívání k trvalému bydlení, takže odpočet u rodičů nebude možný.

V daňovém přiznání za rok 2009 zapomněl manžel uplatnit odpočet za životní pojištěn. Dá se ještě podat opravné přiznání?

Odpovídá Pavel Zahradník, daňový poradce: Možnost dodatečného uplatnění vyšších částek pojistného na soukromé životní pojištění není omezena ustanovením § 38p odst. 2 zákona o daních z příjmů, obecně pak podle § 141 odst. 2 daňového řádu je daňový subjekt oprávněn (do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém to zjistil) podat dodatečné daňové přiznání na daň nižší, než je poslední známá daň, jestliže vyšly najevo nové skutečnosti nebo důkazy, které nasvědčují tomu, že daň byla stanovena v nesprávné výši.

V popisovaném případě může být samozřejmě sporné, zda vyšly najevo nové skutečnosti nebo důkazy (důvody pro podání dodatečného daňového přiznání na daň nižší je přitom nutné v něm uvést), nicméně správce daně nanejvýš řízení o dodatečném daňovém přiznání zastaví podle § 106 daňového řádu, jestliže jej posoudí jako zjevně právně nepřípustné podání (proti zastavení řízení se pak lze obecně odvolat).

Mateřská, sleva na manželku a na děti

Žiji s rodiči ve společné domácnosti, mám dvě děti a nejsem zaměstnaná. Matka jako důchodce si přivydělává, mohla by ona uplatnit slevu na mé děti?

Odpovídá Pavel Zahradník, daňový poradce: Při splnění stanovených podmínek lze daňové zvýhodnění uplatnit i na vnuka či vnučku, pokud jeho (její) rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit. Podrobnosti naleznete v § 35c zákona o daních z příjmů.

Kdy musíte podat daňové přiznání, pokud máte příjmy jen z mateřské?

Mateřská sama o sobě nezakládá povinnost podat daňové přiznání, protože se nejedná o zdanitelný příjem. Pokud jste ale na mateřské jako zaměstnanec, i za dobu strávenou na mateřské vám vzniká nárok na dovolenou. V případě, že vám v minulém roce zaměstnavatel proplácel peníze za dovolenou, která vznikla v průběhu mateřské, je nutné tento příjem zdanit. Zároveň ale myslete na to, že povinnost podat daňové přiznání vzniká až v případě, že by tyto příjmy přesáhly 15 000 Kč. Pokud by tedy peníze z proplacené dovolené (která vznikla v průběhu mateřské) přesahovaly 15 000 Kč, musíte daně přiznat.

Jiná věc je také případ, kdy si chce manžel svou ženu uplatnit do daní přes slevu jako vyživovanou manželku. V tom případě nesmí mít příjmy za rok 2010 vyšší než 68 000 Kč a do těchto příjmů (započítávají se i osvobozené příjmy) se mateřská na rozdíl od rodičovské započítává. Stejně jako podpora v nezaměstnanosti nebo nemocenská.

Co všechno započítat do příjmů, chcete-li si uplatnit slevu na vyživovanou manželku?

Pokud máte manžela či manželku, kteří nedosáhli v minulém roce příjmů vyšších než 68 000 Kč, můžete si v letošním daňovém přiznání uplatnit daňovou slevu na vyživovanou manželku.

Do příjmů manželky zahrnete všechny příjmy – nesnížené o výdaje – tedy hrubé příjmy, kterých dosáhla v minulém zdaňovacím období. Započítáte tedy i příjmy podléhající srážkové dani nebo ty, co jsou osvobozeny nebo nejsou předmětem daně. Výjimky jmenuje zákon v § 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů. Mateřská se do těchto příjmů zahrnuje, rodičovský příspěvek nikoli.

Od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010 uplatňoval daňovou slevu na dítě můj bývalý manžel. Od 1. 7. 2010 slevu na dítě neuplatňuje. Já jsem od 2. 12. 2010 zaměstnaná, ale v zúčtování mzdy za prosinec mi nebyla sleva na dítě uplatněna. Mohu uplatnit slevu na dítě za půl roku, kdy ji již manžel neuplatňoval nebo ji mohu uplatnit jen za prosinec, kdy jsem byla zaměstnaná?

Pavel Zahradník, daňový poradce: Slevu na dani můžete v daňovém přiznání uplatnit bez ohledu na to, zda jste byla zaměstnaná, avšak uplatnění daňového bonusu (kdy daňové zvýhodnění je větší než vypočtená daňová povinnost) je umožněno pouze poplatníkům s příjmy (kromě tzv. ostatních příjmů) za zdaňovací období ve výši alespoň šestinásobku minimální mzdy.  V tomtéž kalendářním měsíci zdaňovacího období může daňové zvýhodnění na totéž dítě uplatnit pouze jeden poplatník.

Povinnost podat daňové přiznání

Dobrý den, musím jako osoba spolupracující podávat samostatné daňové přiznání?

Odpovídá Pavel Zahradník, daňový poradce: Ano, spolupracující osoba ve smyslu § 13 zákona o daních z příjmů je pro daňové účely považována za poplatníka s příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti a podává tak vlastní daňové přiznání.

Spolupracující osoba je pro účely zdravotního a sociálního pojištění považována za osobu samostatně výdělečně činnou a podává tak i vlastní přehledy o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.

Kdy si musí podat daňové přiznání zaměstnanci sami?

Pokud pracujete jako zaměstnanci a požádáte zaměstnavatele o zúčtování daní, s nejvyšší pravděpodobností za vás přiznání odvede. Pokud si ale přivyděláváte činností, která tvoří z hlediska daní dílčí základ daně (přivýdělek jako OSVČ, příjmy z pronájmu, z kapitálového majetku nebo tzv. ostatní příjmy) a tyto příjmy nepřesáhnou za rok 6000 Kč, přiznání podávat nemusíte. Pokud tuto hranici překročíte, přiznání si musíte podat sami.

Stejně tak pokud vykonáváte souběžně se zaměstnáním činnost na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, případně máte další souběžný zaměstnanecký poměr s výdělkem do 5000 Kč, přiznání není nutné podat. Pokud tuto hranici překročíte, musíte přiznání podat.

Podobně i pokud si přivyděláváte například autorskými honoráři, které za měsíc nepřesáhnou částku 7000 Kč, zdaní se srážkou u zdroje a vy nemáte povinnost přiznání podávat. V opačném případě opět musíte.

Jak na daň při smlouvách mimo pracovní poměr?

Sami o sobě tyto smlouvy povinnost podat přiznání nezakládají. Pokud ale pracujete na dohodu o provedení práce (DPP), která přesahuje částku 5000 Kč, odvádíte zálohovou daň, která by vám mohla být případně kvůli daňovému přiznání vrácena.

U dohody o provedení činnosti (DPČ) při částce do 5000 Kč bez podpisu prohlášení (růžovka) odvádí subjekt, který vás na tuto smlouvu zaměstnává srážkovou daň, a vy nemáte nárok na její vrácení. Pokud ale podepíšete i do částky 5000 Kč prohlášení, platíte daň zálohově a můžete si tyto zálohy v přiznání uplatnit. U částek nad 5000 Kč platíte zálohy vždy a opět by vám mohly být díky přiznání vráceny.

U DPP při částce do 5000 Kč bez podepsaného prohlášení opět následují zdanění srážkou, které se vám nevrací. Při částce do 5000 Kč s prohlášením nebo při částce vyšší než 5000 Kč se odvádí zálohová daň, proto by vám mohl vzniknout nárok na její vrácení při podání daňového přiznání.

Jsem starobní důchodkyně a v roce 2010 jsem obdržela plnění od pojišťovny ve výši 28 000 Kč za škodu při bleskové povodni. Musím podávat daňové přiznání?

Odpovídá Pavel Zahradník, daňový poradce: Náhrada škody je osvobozena od daně, pokud se ovšem nejedná o škodu způsobenou na majetku, který byl zahrnut do obchodního majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti v době vzniku škody, nebo který sloužil v době vzniku škody k pronájmu (§ 4 odst. 1 písm. d) zákona o daních z příjmů).

Starobní důchod je osvobozen od daně s tím, že pokud se však jedná o pravidelně vyplácený důchod, je od daně osvobozena z úhrnu těchto příjmů v roce 2010 pouze částka 288 tis. Kč (§ 4 odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů).

Jestliže máte pouze osvobozené příjmy, nejste povinna podávat daňové přiznání (§ 38g zákona o daních z příjmů).

Pronájem a nemovitost

Mohu jako fyzická osoba při příjmech z pronájmu bytu uplatnit odpis hodnoty pronajímaného bytu, případně jeho vybavení? Je možné odepsat i pojištění bytu za dané období?

Odpovídá Pavel Zahradník, daňový poradce: Odpisy pronajímaného bytu a vybavení (pokud je toto vybavení samostatným hmotným majetkem), lze při splnění stanovených podmínek uplatnit jako výdaj na zajištění příjmů z pronájmu, odpisování hmotného majetku přitom upravují §§ 26 až 33 zákona o daních z příjmů.

Jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů z pronájmu lze obecně uplatnit i zaplacené pojistné na pojištění pronajímaného bytu (rozhodující je přitom datum zaplacení pojistného, nikoli pojistné období, pokud ovšem dobrovolně nevedete podvojné účetnictví).

Prodal jsem byt, kde jsme byli s exmanželkou spoluvlastníci. Ona tam měla trvalé bydliště až do prodeje a já jsem si ho změnil cca 2 roky před prodejem. Finanční prostředky z prodeje byly použity na splacení hypotéky, kterou jsme si na tento byt brali. Jaké daně budu muset zaplatit?

Pavel Podlešák, daňový poradce: Pokud jste v bytě měli bydliště 2 roky bezprostředně před prodejem, je příjem z prodeje bytu osvobozen od daně z příjmů. Pokud jste v bytě neměl bydliště 2 roky bezprostředně před prodejem, ale vlastnil jste uvedený byt déle než 5 let, je váš příjem z prodeje bytu také od daně osvobozen.

Pokud nesplníte ani jednu z uvedených podmínek, bude nutné příjem z prodeje bytu zdanit. Do nákladů v tomto případě uplatníme nabývací cenu bytu. Dále bude nutné uhradit daň z převodu nemovitosti, která činí 3 % z prodejní ceny, nebo z ceny stanovené znalcem, a to z té, která je vyšší.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).